งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงชลิตา    รอดสำราญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ไพรวัลย์
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์    สกุลสุขใจ
1. นางพินรุ่ง    สอดศรี
2. นางสาววริษฐา    แหวนเพชร
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายราเมศวร์    โอฬารพัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงวัลลภา    ทองจันอับ
3. เด็กหญิงชุติมา    สุขสมัย
1. นางกันตินันท์    สักคุณา
2. นางฐิติชญา    อยู่เต็มสุข
3 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ภูน้ำต้น
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    หาญมะโน
3. เด็กชายประกฤษฏิ์    เอี่ยมจำปา
1. นางสาวกิ่งแก้ว    พรจิรวิชญ์
2. นางสาวเฉลา    ม่วงทรัพย์
4 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายภีรภัทร    ดีรื่น
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ศรีวิชัย
3. เด็กชายปฎิภาน    ขวัญยืน
1. นายชิตชัย    บุญเทียน
2. นางปราณี    อ่อนสัมพันธุ์
5 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายณัฐนนท์    ไชยมุกดาสกุล
2. เด็กชายพงศธร    บุญพา
3. เด็กชายกัณฑ์อเนก    โมอ่อน
1. นางขนิษฐา    วรฮาด
2. นายปวัน    ศรีสนิท
6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงโศจิรดากมล    ดาวเศรษฐ์
2. เด็กชายพาทิศ    วีรกุลวัฒนา
3. เด็กหญิงจิศรารัตน์    สาลีทอง
1. นางสาวประไพ    บูรณประพฤกษ์
2. นายสุทัศน์    ผู้ฉุน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................