งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวคุณิตา    มีภูครั่ง
2. นางสาวณัชชา    ริยะตา
3. นางสาววิมลณัฐ    ดุลพินิจธรรมา
1. นางวรรณา    เมธศาสตร์
2. นางสาวศรีผกา    เจริญยศ
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายธนวัฒน์    เรียมลิว
2. นางสาวรุจิรา    ลัภนะฐิติ
3. นางสาวสุนิสา    ใช้ศรีทอง
1. นายวิภาค    จันทร์เงิน
2. นายอภิชาติ    ทองดอนน้อย
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศุภนิศ    เตี้ยเนตร
2. นางสาวนฤชล    ทองอินทร์
3. นางสาวสุนาณี    ทองตะกุก
1. นางสาวพนิดา    เหต้าน
2. นางสาวอารี    โพธิ์สุพรรณ
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสิทธิชัย    ศรีภัทราพันธุ์
2. นางสาวนิชา    เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
3. นางสาวนัชชา    ถาวร
1. นางสาวน้อยหน่า    ศรีทัศน์
5 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพรวนา    อุณหเสรี
2. นางสาวสุนันท์    วุฒิเสถียร
3. นางสาวอรยา    จันทร์หอม
1. นางสาววรรณธมล    บุตรดี
2. นางสาวเกตกนก    สวยค้าข้าว
6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายเฉลิมพันธุ์    แช่มช้อย
2. นางสาวอภิญญา    จันทร์ศรี
3. นางสาวอารยา    ห้วยหงษ์ทอง
1. นางธนิดา    ลิ้มสุวรรณ
2. นางศิริลักษณ์    แสงจันทร์
7 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพสรวดี    อุดมนพรัตน์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์    เดิมลิ่ม
3. นางสาวอารียา    อุตตะมะมงคล
1. นางสาวขนิษฐา    ใจเอื้อย
2. นางสาวสุจิตรา    ภิรมย์นิล
8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสหเทพ    เพ็งเรือง
2. นางสาวเพชรลดา    ดีชุ่ม
3. นางสาวณัฐพร    เลิศปาน
1. นางจินดา    จันทร์อุบล
2. นางมัทนี    เสียงเสนาะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................