งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสายธาร    มากมี
2. เด็กหญิงสุภาพร    ทองเมืองหลวง
3. เด็กหญิงอริสรา    แก่นเรือง
1. นางกันตินันท์    สักคุณา
2. นายณัฐวิญญ์    สิรเดชธราทิพย์
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงภิญญดา    ปุญญประดิษฐ์พร
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    จิรภัทรโชติมณี
1. นางสาวพนิดา    เหต้าน
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงชนรดี    จันทร์ผ่องศรี
2. เด็กหญิงพัสวี    จงใจภักดี
3. เด็กชายสุวิกร    บุญคง
1. นายภูริลาภ    ศรีปฐมณรงค์
4 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐกมล    บุญจันทร์
2. เด็กหญิงดรุณี    หัทยานันท์
3. เด็กหญิงอภิสรา    ติดยงค์
1. นางสาวธัญณสรณ์    ธิติวิทยพัฒน์
2. นางสาวพรทิพย์    รอดพลอย
5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงทิพปภา    บุญซ้อน
2. เด็กหญิงขวํญฤดี    ทองเกิด
3. นายชญากร    ธรรมเนียมไทย
1. นางสาวกนกรักษ์    สุทธิอำนวยกูล
6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายชูศักดิ์    พันธา
2. เด็กหญิงจิราภัทร    สุขเกษม
3. เด็กหญิงปฐมพร    เล้งคำ
1. นายพีระ    จันทรวงศ์
2. นายวิชาญ    รุผักชี
7 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงนฤมน    อั่งลี้
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    เซี่ยงฉิน
3. เด็กหญิงนพรัตน์    ผลประเสริฐ
1. นางสาวขนิษฐา    ใจเอื้อย
2. นางสาวสุจิตรา    ภิรมย์นิล
8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอรชา    ศรเจริญ
2. เด็กหญิงศรัญญา    ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา    โตนาค
1. นางทัศนีย์    อัคนิตย์
2. นางมัทนี    เสียงเสนาะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................