งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฏฐพล    พรามพิทักษ์
2. นางสาวกฤตยา    พวงธรรม
3. นายธนพงศ์    จูแดง
1. นางสาววรันต์ภรณ์    คังคะประดิษฐ์
2. นายวินัย    ผลทวีนุกูล
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายนพรัตน์    สุขเกษม
2. นายณัฐพล    นาคบุญ
3. นางสาวกัลยรัตน์    เอกจีน
1. นางสาวกมลา    ศรีเจริญ
2. นางสาวกุสุมา    พัฒนมาศ
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวชุติกาญจน์    พลรพีพงศ์
2. นางสาวญาณิศา    นุ่มนวล
3. นางสาวอุษา    สุจำนงค์
1. นางจิตภินันท์    ศรีชูพิพัฒน์
2. นายณรงค์    ชูเชิด
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวิริยะ    ชาญประไพร
2. นางสาวธันยพร    สีสังข์
3. นางสาวอุษณี    ทองแท่งใหญ่
1. นางสาวจรรยา    ทรงนิพิฐกุล
2. นางสาวศิริลักษณ์    ศุกระเศรณี
5 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายเนติวัฒน์    สถิตทรงวิบูลย์
2. นายศิวกร    สุทธิแสน
3. นางสาวพจนา    ตรีประสิทธิ์ชัย
1. นางสาวกฤติรดา    สอิ้งทอง
2. นางสาวพัชรา    ผันนะลา
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวภาลิณี    โตเจริญชัย
2. นางสาวนภัสรวี    แจ่มจำรัส
3. นางสาวสุรีรัตน์    สมัครราษฎร์
1. นางสาวน้ำผึ้ง    ขุนไกร
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาววรรณชนก    ศรีสุทัศน์กุล
2. นายศิริชัย    อาภรณ์ศิริพงษ์
3. นางสาวนงนภัส    ภิญโญภูมิมินทร์
1. นางสาวน้อยหน่า    ศรีทัศน์
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวฉัตรรพี    ภัคโภไคย
2. นางสาวพิมพ์ชยา    เลิศศิริธนะกุล
3. นางสาวภัสริยา    จงเจริญคุณวุฒิ
1. นางสาวสุนิสา    ทับแสง
2. ผศ.อุทัยวรรณ    แสงเสถียร
9 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปัทมานุช    เหมมาลา
2. นางสาวปิยชนก    จันทร์หอม
3. นางสาวปรานต์วาสน์    ศรีอนันต์
1. นางสาวกันต์กมล    หินทอง
2. นางประวิตา    ษรบัณฑิต
10 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวิสิฏฐ์    ธัญเมธารัตน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์    ชื่นภักดีกิจ
3. นางสาวพนิดา    เมฆอรุณ
1. นายสรไกร    คำกองแก้ว
2. นางสาวสุปรานี    เจริญวัย
11 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวณัตฐิพร    อินทรโสภา
2. นางสาวฝนดาว    คนงาน
3. นางสาวดวงหทัย    ผดุงทรัพย์
1. นางปราณี    อ่อนสัมพันธุ์
2. นายโชคดี    สมบูรณ์ดี
12 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวอรอนงค์    คล้ายชนที
2. นางสาวพรชิตา    พลอาษา
3. นายยุรนันท์    บุษเกตุ
1. นายบัณฑิตย์    กรึกกรอง
2. นางสุรางค์    วัยนิพิฐพงษ์
13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี    อุ่นบริบูรณ์
2. นางสาวธิดารัตน์    สกุลวิมลธรรม
3. นางสาวปภัสวรรณ    ณ พัทลุง
1. นางสาวพัชราภรณ์    ร่วมรักษ์
2. นายวสันติ    อินทร์จันทร์
14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปภาวริณ    เลิศจิตอารี
2. นายวศิน    โปร่งแสง
3. นายวิษณุ    ฤกษ์พิไชย
1. นายฉัตรนรินทร์    วงษ์ไล
2. นางสาวศศิพินทุ์    นรเศรษฐพันธุ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................