งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายญาณภัทร    อมรสมานกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    นิธิพงศ์วโรดม
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    ปานดี
1. นางจีรรัตน์    เปรมปรีสุข
2. นายสมชัย    บุญญานิติพงษ์
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายคงกฤช    แพงเวียง
2. เด็กชายธีรภัทร    วรานุกูลศักดิ์
3. เด็กหญิงสาธินี    สระทองทรัพย์
1. นางสาวชูจิต    อางนานนท์
2. นางสาวรัชนีกร    ภูตันวงศ์
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายณัฐพล    จันทจิตร์
2. เด็กหญิงมัลลิกา    พันธุ์พินิจ
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์    คุ้มทรัพย์
1. นางมธุศร    ธนานันทยศ
2. นายเดชา    วิบูลย์ชาติ
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอนุรักษ์    แซ่ลี้
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เพชรแพง
3. เด็กหญิงจิรประภา    วิราทวีภัสร์
1. นางสาวจิราพร    โยคะนิตย์
2. นางพัชรินทร์    สิงห์สรศรี
5 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ทุมมี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    บุตรศรีด้วง
3. เด็กหญิงสุชาดา    สมศรี
1. นายประชา    เหล่าเหมณี
6 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอารดา    ชาญประไพร
2. เด็กหญิงชนากานต์    ตรีแดงน้อย
3. เด็กหญิงชลิตา    แร่มี
1. นายนพดล    จูมัจฉะ
2. นางสาวบรรพตรี    บุญอยู่ฮง
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายวุฒิพร    คุรุรัตน์เภสัช
2. เด็กชายดิลวิล    เทพพิทักษ์
3. เด็กชายกฤติน    ถิระศักดิ์
1. นายภูริลาภ    ศรีปฐมณรงค์
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอธิชา    ลื่นอ้น
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ทูลพุทธา
3. เด็กหญิงดวงกมล    โพธารากุล
1. นางกิติศาอร    เหล่าเหมมณี
2. นางสาวสุพัตรา    ฝ่ายขันธ์
9 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวิริยา    ฤกษ์งาม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    บุญมี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ธัญญาพิทักษ์
1. นางสาวกันยารัตน์    ฤทธิ์บำรุง
2. นางเพ็ญศรี    กำเนิดศุข
10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกรกนก    อรุณรัตน์
2. เด็กชายเจษฎา    จันทนะศิลป์
3. เด็กชายทิชานนท์    ชื่นอารมย์
1. นางสาวกนกรักษ์    สุทธิอำนวยกูล
11 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงถวิกา    ลกว้ม
2. เด็กหญิงสุจิตรา    ศรีโชติ
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี    รัตน์สุคนธ์
1. นางภูษณี    หนุนสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร    ตั้งธนะวัฒน์
12 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงไพรริน    ใจทัน
2. เด็กหญิงจีรดา    สุวรรณหงษ์
3. เด็กหญิงรัตน์ดาวัลย์    นิธาภรณ์
1. นางสาวขนิษฐา    ใจเอื้อย
2. นางสาวสุจิตรา    ภิรมย์นิล
13 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธีระ    งามจริง
2. เด็กชายณัฐพล    สายเที่ยงแท้
3. เด็กชายธีรศักดิ์    บุญส่ง
1. นางสาวประภัสสร    บุญทัศนา
2. นายอภิณัฐ    โกศลศุภกิจ
14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงรัตนพร    กล่อมบรรจง
2. เด็กหญิงพิยดา    บุญคง
3. เด็กหญิงลลนา    ศรีวิชัย
1. นายทวีชัย    บุณยะมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีศรีไพร    พานแก้ว
15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายโสพจน์    สุจริตบรรณ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ประเสริฐนพคุณ
3. เด็กหญิงศากุนต์    สรรพสาร
1. นางสุนีย์    เหมรัตน์
2. นางสุภาภรณ์    ชัยยะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................