หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521,522 22 พ.ย. 2559 09.00-15.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524,523 22 พ.ย. 2559 09.00-15.30
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น _ ห้อง _ 22 พ.ย. 2559 09.00-15.30
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น _ ห้อง _ 22 พ.ย. 2559 09.00-15.30
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 511,513 22 พ.ย. 2559 09.00-15.30
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 515,514 22 พ.ย. 2559 09.00-15.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 หอประชุม โรงเรียนวัดห้วขจรเข้วิทยาคม ชั้น 2 22 พ.ย. 2559 9.00 -11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 22 พ.ย. 2559
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 หอประชุม 22 พ.ย. 2559
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 หอประชุม 22 พ.ย. 2559
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 หอประชุม 22 พ.ย. 2559
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 หอประชุม 22 พ.ย. 2559
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารชมภูพงศ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องไอซีที 22 พ.ย. 2559
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 อาคารชมภูพงศ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องไอซีที 22 พ.ย. 2559
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารชมภูพงศ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องไอซีที 22 พ.ย. 2559
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อาคารชมภูพงศ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องไอซีที 22 พ.ย. 2559
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2559
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2559
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2559
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2559
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารชมภูพงศ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องไอซีที 22 พ.ย. 2559
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 อาคารชมภูพงศ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องไอซีที 22 พ.ย. 2559
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารชมภูพงศ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องไอซีที 22 พ.ย. 2559
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อาคารชมภูพงศ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องไอซีที 22 พ.ย. 2559
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2559
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2559
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2559
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2559
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 หอประชุม 22 พ.ย. 2559
46 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2559
47 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 หลวงพ่อแย้ม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 พ.ย. 2559
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 หลวงพ่อแย้ม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 พ.ย. 2559
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 หลวงพ่อแย้ม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 พ.ย. 2559
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 หลวงพ่อแย้ม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 พ.ย. 2559
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หลวงพ่อแย้ม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 พ.ย. 2559
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 หลวงพ่อแย้ม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 พ.ย. 2559
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคารชมภูพงศ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 พ.ย. 2559
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 หลวงพ่อแย้ม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 พ.ย. 2559
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 หลวงพ่อแย้ม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 พ.ย. 2559
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 อาคารพ่อแย้ม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 22 พ.ย. 2559 09.00
2 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 22 พ.ย. 2559 09.00
3 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 22 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]