หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315,316 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 15.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.40 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ)
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 311,312 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 - 15.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.40 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ)
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคารยิมเนเซียมและโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ยิมเนเซียม ชั้น 2 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น. (ถ้าโครงงานใดต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคารยิมเนเซียมและโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ยิมเนเซียม ชั้น 2 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น. (ถ้าโครงงานใดต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคารยิมเนเซียมและโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ยิมเนเซียม ชั้น 2 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น. (ถ้าโครงงานใดต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคารยิมเนเซียมและโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ยิมเนเซียม ชั้น 2 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น. (ถ้าโครงงานใดต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคารห้องรับรอง ชั้น 1 ห้อง ห้องรับรอง 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 - 16.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ)
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 60 ปี
-
09.00 - 16.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ)
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคารยิมเนเซียมและโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ยิมเนเซียม ชั้น 2 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น. (ถ้าโครงงานใดต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคารยิมเนเซียมและโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ยิมเนเซียม ชั้น 2 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 - 12.00 รายงานตัวแข่งขัน ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น. (ถ้าโครงงานใดต้องใช้ไฟฟ้าให้นำปลั๊กสามตามาด้วยค่ะ)
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม ชั้น 1 ห้อง ลานโดม 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม ชั้น 1 ห้อง ลานโดม 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 - 16.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม ชั้น 1 ห้อง ลานโดม 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3

13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]