รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลีสุดใจ
 
1. นางสิริกมล  ทวีโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ชัยพานิชย์
 
1. นางสาวนฤมล  วัลย์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  จำปาทอง
 
1. นางสาวกัญญานันท๊    มากคล้าย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. นางสาววิฬากรรณ์  เดชสาหร่าย
 
1. นางวิภาภรณ์  สุริยานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงวรินทร  เกียนทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธิดาษ์  หวลหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวมริษา  แสงหมึก
 
1. นางสาวภัทรกุล  สมปาง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงภิญญดา  วงษ์พล
 
1. นางสายพิณ  ศรีเพ็ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวมาสภัสสร  ป้อมอาสา
 
1. นางเสาวณีย์  อัครณีวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายปิยะพล  เวชไชโย
2. นายสิรภัทร  วีระเดชะ
3. นายสุริยันต์  อนุพันธ์
 
1. นางวัชรี  แสงกล้า
2. นางสาวสุนิสา  ปริมาณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกิตติพันธ์  บุบผานนท์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยสมิต
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวรุ่งนภา  จันทเสน
2. นางสาวอัญมณี   ชากรณ์
 
1. นางจันทรา  กิจแสงทอง
2. นางพัชรา  เชิดชู
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองจุ้ย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พิบูลย์สังข์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนิทรรศ  เฟื่องจารุกุล
 
1. นางสาวทรรศนพรรณ  พิทยาพละ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายภัครกุลพงศ์  ติลภัทร
2. เด็กชายแดนสรวง  วงศ์สรรคกร
3. เด็กชายไพรพฤษ  วางขุนทด
 
1. นายชาคริสต์  ทองรักชาติ
2. นางสาวสกาวรัตน์  จรุงนันทกาล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. นางสาวญาดา  ภู่พันธ์
2. นางสาวพนิดา  กิจเสมอใจ
3. นางสาวมลนสา  แพทวงษ์
 
1. นายรัชกฤต  วสุภัทรดิลก
2. นายชยพงษ์  แสงอังคนาวิน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายธนกร   บุญจงประเสริฐ
2. เด็กชายพุทธนนท์  นารถพลายพันธุ์
3. เด็กชายแทนพงษ์  มะโนสัตย์
 
1. นายชุติพนธ์   ตู้ธนบัตร
2. นายชุติพนธ์   ตู้ธนบัตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวมาริษา  วิไลโรจน์วรกุล
2. นางสาวลลิตา  สุขเศวต
3. นางสาวสุพิชญา  เลิศบุญญาฤทธิ์
 
1. นางเบญจมาพร  ศรีวิทัศน์
2. นายจักรเพชร  วรสินธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายณิชภัทร  เกริกกิตติคุณ
2. เด็กชายอัตถ์  สุทธิธนมงคล
 
1. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
2. นางสาวกิริยา  กองชุน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายชัยธนาธัชช์  ไตรญาณสิริ
2. นายเทพชัย  ศรีน้อย
 
1. นางสาวกิตติยา  มุสิกะสังข์
2. นางสาวอำภา  ศรีวงค์ราช
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  อุ่นซิม
 
1. นางสาวสุรีย์  เชยคนชม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวปิยธิดา  ดวงกุลสา
 
1. นางสาวจินตนา  ดวงกุลสา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายธนพล  ทวีศักดิ์ศรี
2. เด็กชายพงศ์พล  จรูญเสถียรพงศ์
3. เด็กชายเจตวัฒน์  เปลี่ยนศิริชัย
 
1. นางสินาพร  คำน่าน
2. นางสาววรรณิสา  ดาวไสย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายชัยมงคล  ผดุงตรี
2. นางสาวอภิชญา  สมบูรณ์
3. นายเกษมสันต์  ทัพพะธนสิน
 
1. นางกรรณิการ์  ศิริจำปา
2. นางญาณิศา  อัศวทรงพล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงจิตราดา  ทองพันธ์อยู่
2. เด็กชายณภัทรนันท์   ศิลปะ
3. เด็กหญิงภนิดา  ลาเทิง
 
1. นายธีรพงษ์  จันทรัง
2. นางสาววิภาดา  สุขวิพัฒน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวชนมน  บุญรอด
2. นางสาวภาสินี  โพธิ์เจริญ
3. นายอนวัช  ตรงวัฒนานนท์
 
1. นายสุชากรณ์  พวงทอง
2. นางสาวสุภาณัน  ยศมงคล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนิทพิตา   นาพัว
2. นางสาวบุณยาพร  ภูอุดม
3. เด็กหญิงเปรมิกา  รัศมี
 
1. นางสาวเสาวภาส์  แสงสว่าง
2. นางสาวพรปวีณ์  หากะวี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายทิชากร    สายเพ็ชร์
2. นายธนดล  รักคำ
3. นายสุเมธ  ไพริน
 
1. นางสาวพรพิมล  ณัฐสิฐโสภณ
2. นางกรรณิการ์   ศิริจำปา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงดรินธร  พินโทแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิษยา  แสงสมพร
3. เด็กหญิงวาสนา  พรศิริประเสริฐ
 
1. นางสาวจิตสุภา  ฤกษ์อำนวยชัย
2. นางจิดาภา  กันตะกนิษฐ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  พงษ์พานิช
2. นางสาวภาพิมล  จิระยิ่งเจริญ
3. นายวรัญญู  เกียรติเรืองวัฒนา
 
1. นางสาวยุวรี  ช่วยอาษา
2. นางสาววัชราลักษณ์  ทองกระจ่าง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายทวิกานต์  สุขหน้าไม้
2. เด็กชายปัญญากร  รักปรางค์
 
1. นางวาสนา  พันธุมะเกียรติ
2. นางสาวศิริรัตน์  ด้วงนคร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายรหัสชัย  วังบุญคง
2. นายวัฒนา  ประกรรมชัย
 
1. นายปรีชา  ชาวเรือหัก
2. นางสาวพรพิมล  จำปา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง
 
1. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายกรปพน  แข็งขัน
2. เด็กชายปวริศ  ฟ้ารุ่งเรือง
 
1. นายดิฐธิเดช  แจ้งคต
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายธนโชติ  เขียวน้อย
2. นายนพดล  ผลวิเศษชัยกุล
3. นายวริทธิ์  ธีรวรุตม์
 
1. นายนาวิน  มดตะน้อย
2. นางกิตติมา  ธีรสรเดช
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงณิชา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์ุเครือวัลย์
3. เด็กหญิงประภัสสร  ปีเอี่ยม
4. เด็กชายภูมินทร์  กองทอง
5. เด็กหญิงสายสุดา  สวงโท
 
1. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์
2. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวธิดาอัปสร  จันทรัตน์
2. นางสาวสุนิษา  แป้นเพ็ชร
3. นางสาวสุภาพร  เสมขำ
4. นางสาวอภิชญา  แก้วอ่ำ
5. นางสาวเจนจิรา  ขุนแก้ว
 
1. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
2. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงนัณธตรี  สุริยวงค์
2. เด็กชายพีรพล  จันทเสฎโฐ
3. เด็กชายมงคลชัย  บุญพินิจ
4. เด็กชายวิน  ศิลปชัย
5. เด็กชายเดขสิทธิ์  บุงขุนทด
 
1. นางสาวสมร  โกวิทชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยะนันท์  จันทาบัว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นางสาวรัตนมน  อ่อนละมูล
2. นางสาวสกาวรัตน์  ตรีธันวา
3. นายสถาพร  ศรีสุข
4. นางสาวอมรรัตน์  แก้วกู่
5. นายเพชร  หัสดีสำโรง
 
1. นายสมควร  พ่อวงษ์
2. นางสาวทิพามณี   หาผล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐพร  แตงเย็น
2. เด็กชายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
3. เด็กหญิงปรีญากร  พรประสิทธิ์
4. เด็กหญิงภัณทิรา  ลาภตระกูล
5. เด็กหญิงภิรม  จุดประสงค์
 
1. นางอำไพ  พรหมสุทธิรักษ์
2. นายสุุวิชัย  เวทย์โส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณิรชา  วิริยะโรจนาวุฒิ
2. นางสาวประกายแก้ว  แก้วลิ้มวัฒนา
3. นางสาวปัณณรัตน์  ไชยบุศราพัฒน์
4. นางสาวภัคจิรา  เย็นทรวง
5. นางสาวเอวา  วงษ์วิไลวารินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  ชัยฤทธิ์
2. นางสาวพจนีย์  พลจันทึก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวจันทร์แจ่ม  เกตุภู่
2. นางสาวจันทิมา  นุ่นขาว
3. นางสาวจีรนันท์  เรียงผา
4. นายชัยชาญ  พุ่มมั่น
5. นางสาวญาดา  ม่วงลี
6. นายธนพล  สิงหะรา
7. นายธีรภัทร  สิทธิิคำ
8. นางสาวพรทิพย์  ช้างมั่ง
9. นางสาวมินตรา  ช่วยโพธิ์กลาง
10. นางสาวรวิสรา  เรืองเดช
11. นางสาววารินทร์  สุวรรณ
12. นางสาวศรัณย์พร  นักฆ้อง
13. นางสาวศิริวรรณ  ศรีสังข์
14. นายสิทธิโชค  นรจีน
15. นางสาวสุทธิพร  ภาวศุทธิพร
16. นางสาวสุพรรษา  กลิ่นกลัด
17. นายอนุสรณ์  สีสำลี
18. นางสาวอรณี  เสมบำรุง
19. นางสาวเสาวณีย์  แก้วหล้า
 
1. นายปิยวัฒน์  อัครพรกุลฉัตร์
2. นายธีรชาติ  วิไลลักษณ์
3. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์
4. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
5. นางสาวชลธิชา  ชตานนท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบี เอฟ เอส 1. เด็กชายมานพ  วทัญญู
 
1. นายสิทธิโชค  โพธิ์ศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวกัลยา  โกษาจันทร์
 
1. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายภาคภูมิ  กลิ่นพงษา
2. เด็กหญิงอริศรา  ตรงดี
 
1. นางสาวชนันญา  อุ่นใจ
2. นางพรวิไล  ทับแสง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายวราวุฒิ  แซ่เล้า
2. นางสาวเปมิกา  นำตระกูลพัฒนา
 
1. นางพิสมัย  พันธ์กาฬสินธุ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัลยกร  จันทร์โม้
2. นางสาวจิดาภา  บุตรมางกูล
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วีระประจักษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คลับคล้าย
5. เด็กหญิงภัทรศยา  มาตรพงค์
6. เด็กหญิงลลิลทิพย์  ถาวรตระกูลสุข
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดาวสุก
8. นางสาวสิริวรรณ  ดาวสุก
9. เด็กหญิงสุนิตา  อุดมพืช
10. นางสาวโชติภัทร  ประทุมวี
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ทองจันทร์
2. นายปริญญา  พวงจันทร์
3. นางสาวอารีวรรณ  จิตต์บรรเทา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัญญพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
3. นางสาวชริกานต์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐวศา  สายด้วง
5. เด็กหญิงดารินทร์  สายชนะ
6. นายนภาเดช  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
8. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
9. นางสาวรัชนก  การะเกด
10. นางสาววนิษา  ภิรมกิจ
11. นางสาวสายธาร  แย้มบุญ
12. นางสาวสิริวิมล  สงกรานต์
13. นางสาวอุมาพร  ตอพล
14. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
15. นางสาวเมธินี  ศรีเสนพิลา
 
1. นางลลิลลา  ธรรมานุชิต
2. นายเฉลิมพงษ์  พลอยแดง
3. นายประสาน  ปิ่นนิล
4. นางสาวภาวนา  พ่วงหลาย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงชัญญา  พึ่งมา
2. เด็กหญิงศศิญา  ตานีเทพ
 
1. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
2. นางสาวนิธิดา  พลายแก้ว
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีนาค
2. นางสาวสุกัญญา  แย้มสำรวล
 
1. นางสาวสมพร  พรมรักษา
2. นายเสรี  อุส่ห์ดี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงณัชชา  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวนิศานาถ  รัตนพันธุ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชนนภัส  ยกใหญ่
 
1. นายประมวล  พ่วงหงษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายสรธัญ  อุ้ยคำ
 
1. นายประมวล  พ่วงหงษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส  สุริยวงศ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวภิญญดา  ธีระวณิชตระกูล
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงศุลีนุช  จันทร์หอม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวศวิตา  เบญจนิรัตน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โภชน์พันธ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  จามะรีย์
 
1. นางสาวนัยนา  ชูเทียน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงไอรดา  ฮาซันบิน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  นาคนัตร์
 
1. นายประมวล  พ่วงหงษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพศิน  สุยะนา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กะสวยทอง
3. เด็กชายอรรฐพร  ศรีสาตรา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวตุลย์ดา  ชื่นสวัสดิ์
2. นายสิรพิชญ์  แสงมณี
3. นางสาวสุภรดา  ไชยบัวแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
 
1. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายพงศกร  บุญมี
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวจริยา  วงศ์ชมพู
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  หิรัญพฤกษ์
 
1. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายอดิศร  เล็กแข
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายอคพงษ์  สำเภาแมน
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายประชารัตน์  โพธิ์น้อย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปรียขนิษฐ์  อยู่จู
 
1. นายสมพร  รนขาว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายอัครพล  จันทคล้าย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงพรรณี  ลออทรัพยาภัทร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายปฐมภพ  เทียมสม
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ฟุ้งเกษร
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ฤกษ์พุฒ
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายชลกานต์  สุขพระกิจ
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์ชน  นนทแสง
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายพุทธพร  จารุวดีรัตนา
 
1. นายสมพร  รนขาว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงประทุมทอง  พรมเกตุจันทร์
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  กองปาน
 
1. นายกันตภน   เรืองลั่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  นนทนาคร
2. นายธนกิจ  มูลเภา
3. นายประชารัตน์  โพธิ์น้อย
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  ฟุ้งเกษร
5. นางสาวพิชญานิน  แก้วพวง
6. เด็กชายภูพฤติ  อุดรปรีชา
7. เด็กชายอลงกรณ์  เพ็ญรักษา
8. นายอัครพล  จันทคล้าย
9. นายแสงเพชร  ปลอดโปร่ง
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
2. นายวินัย  บุญเลิศ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกานดาภร  ยังดี
2. เด็กชายกิตตินันท์  หิรัญพฤกษ์
3. เด็กชายจิรพฤทธิ์  ธนินพสิษฐ์
4. เด็กหญิงชัญญานุช  สามวัง
5. เด็กหญิงชาณิฐาน์  รักษาเพ็ชร
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทพเสนา
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตงามประเสริฐ
8. เด็กหญิงณิชา  บุญหนู
9. เด็กหญิงปพิชญา  วุฒิกร
10. เด็กหญิงปาณิศา  ขำสุวรรณ
11. นายยศรัล  จูแจ้ง
12. เด็กชายศิริชัย  เชิดชูชัย
13. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
14. นายเพลงไผ่  เจริญศรี
15. เด็กชายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายสมพร  รนขาว
2. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
3. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  หิรัญพฤกษ์
2. เด็กชายจิรพฤทธิ์  ธนินพสิษฐ์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  สามวัง
4. เด็กหญิงปาณิศา  ขำสุวรรณ
5. นายพุฒลักษณ์  กองวงษ์
6. เด็กหญิงมัชฌิมา  ฤกษ์พุฒ
7. นายยศรัล  จูแจ้ง
8. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
9. นายหฤษฎ์  พูนมา
10. นายเพลงไผ่  เจริญศรี
11. เด็กชายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
2. นายสมพร  รนขาว
3. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์   เผือกเพี้ยน
2. เด็กหญิงกฤติญา  สุดตะนา
3. เด็กหญิงกิ่งกนก   เลิศฟ้า
4. เด็กหญิงจรรยาพร  ลุนลา
5. นางสาวชนิดา   เอียดสี
6. เด็กหญิงณัฐกานต์   วงษ์หวังจันทร์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา   หาบุปผา
8. นางสาวทิพภรินทร์   ศิริมงคล
9. เด็กชายทีฆวัฒน์  ทองสุข
10. นางสาวผกามาส   เผือกเพี้ยน
11. นางสาวมะลิ  ต่างใจ
12. เด็กหญิงรวิภา  เขียวสังข์
13. เด็กหญิงลำไพ  อาจนนลา
14. เด็กหญิงวิชุดา  พุทธปัญโญ
15. เด็กหญิงวิภาดา  แน่นอุดร
16. เด็กหญิงศรัญญา  คำมันตรี
17. เด็กชายอรัญ  รักษาวงค์
18. เด็กหญิงเจนจิรา   มณีวงศ์
19. เด็กหญิงเจนณิสา   มณีวงศ์
20. เด็กชายเจษฎา  เสือน้อย
 
1. นายนพดล  ทมาภรณ์
2. นางสาวฉัตฑริกา  จันทร์กระจ่าง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายชลธี  ประศรี
2. เด็กชายณัฐนันท์  คมน์อนุนต์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พวงยอด
4. เด็กชายอนันท์  ชัยภูธร
5. เด็กชายอาชา  ชูช่อทิพย์สกุล
6. เด็กชายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายอุดม  หาเลิศ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. นายนนทพัทธ์  แสงหงษา
2. นายปณพัฒน์  เพชรินทร์
3. นายวรากร  อุปริพุทธางกูร
4. นายวีรวิทย์  เสียงเสนาะ
5. นายหรรษวัต  ครุฑานุช
 
1. นายวุฒิชัย  เทวามิตร
2. นางปุณยภา  เฟื่องภักดี
3. นายยงยุทธ  วีระพันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เพ็ชรยาหน
2. นายกองบิน  ภูมิภักดี
3. นายกันต์ธีร์  เอื้อประเสริฐ
4. นายกิตติธัช  วรเลิศ
5. นางสาวขนิษฐา  ทองสุทธิ์
6. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
7. เด็กหญิงจอมขวัญ  คงมิ่ง
8. นางสาวจันทากานต์  ปานช้าง
9. นางสาวจิรวรรณ  เกตุสิงห์
10. นางสาวชญานินทร์  สังขพงษ์
11. นางสาวชัชชนก  วรสวัสดิ์
12. เด็กชายชานนท์  สุขสนิท
13. เด็กหญิงญาณิศา  ประสานเสียง
14. นางสาวณัฐมล  พุดตาล
15. นายณัฐสิทธิ์  วัดโต
16. นางสาวธนัญญา  เกียรติ์เวชธรรม
17. นายธรรมนูญ  ท้าวทอง
18. นายนันทิดา  นุตตโยธิน
19. เด็กหญิงนุชนาฎ  สังขพงษ์
20. เด็กชายปราปต์  คำประเสริฐ
21. เด็กชายปาราเมศ  คำยนต์
22. นางสาวผริตา  กันนิกา
23. เด็กชายพฤฒิพงศ์  ผิวรักษา
24. นายพันธการณ์  รามปาน
25. นางสาวพิชามญช์  เกตุชูโชติ
26. นางสาวพิพัทภรณ์  โพธิ์บาย
27. นายภัทรบิฐ  เเก้วไสล
28. เด็กหญิงภูริชญา  ทองสิงห์
29. นายภูวนัตถ์  สุขศรี
30. นายภูวฤทธิ์  บัญญัติ์
31. นางสาวมาธินี  นวนเท่า
32. เด็กหญิงรวิสรา  ราชธานี
33. นางสาวรสพร  ถิระสาโรช
34. นางสาววรรณสุดา  แผ่นแก้ว
35. นายศุทธา  นารีรักษ์
36. นายศุภกร  นารีรักษ์
37. นายศุภชัย  ประสพ
38. นางสาวสิราวรรณ  อินสุ่ม
39. นายเกษมสันต์  ตรีเดชา
40. นายเธียรวิพรรธ์  จันทนะสุต
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
2. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
3. นายประมวล  พ่วงหงษ์
4. นางสาวชนิตา  ถาวร
5. นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ
6. นายชาญชัย  มุขพรหม
7. นายสันติสุข  สุขสมัย
8. นางกรุณรัตน์  เที้ยธิทรัพย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 1. นายพิพรรธน์  ชูแสง
 
1. นางสาวนัญธิญา  ประยงค์เล็ก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวธิดาอัปสร  จันทรัตน์
 
1. นายธีระ  เปรมสกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายนาฏราช  นาฏกระสูตร
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายนินนาท   พุฒิกานนท์
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์   บัวแสง
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวธิดาอัปสร  จันทรัตน์
 
1. นายธีระ  เปรมสกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายสรวิศ   พึ่งเสมา
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายปุญญพัฒน์   สังข์รอด
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา   เอกยศสุพร
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวริญญารัตน์   วงษ์วสุโรจน์
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพงศ์นภัทร  ปั้นมณี
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายเกษมสันต์  ตรีเดชา
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวสริวรรณ  อินสุ่ม
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกานต์  ทวีรัตน์
2. นายคมกฤต  สุริยะ
3. เด็กชายณรัฐกรณ์  อิสรการกิตินันท์
4. นายธนุพงศ์  คิดชอบ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  มีสุขขี
6. นายภูริลาภ  โพธิราช
7. นายยรรยง  จันดา
8. นางสาววสุพร  รัตนสำราญ
9. นายศุภธัช  โชติยะปุตตะ
10. นายอิทธิกร  บุญชู
 
1. นายมณเฑียร  คุณวิเศษ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนก  แจ้งจุล
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขคร
3. เด็กชายคุณากร  รัตนเลิศรัศมี
4. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
5. เด็กชายณัฐกฤษ  ธาริธรรม
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  พฤฑฒิกุล
7. นายทฤษฎี  ชูเกียรติศิริ
8. เด็กหญิงทวิตา  สังข์สุวรรณ
9. เด็กหญิงธนพร  เทียนมล
10. เด็กชายธีรพงศ  เภรีทัศน์
11. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
12. เด็กชายนันท์ชยศ  คงศิลป์
13. เด็กชายนาฏราช  นาฏกระสูตร
14. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
15. เด็กหญิงปวันรัตน์  เภตรานนท์
16. เด็กหญิงปุญญิศา  วัชรากร
17. เด็กชายพงศ์นภัทร  ปั้นมณี
18. เด็กชายพลภัทร  มั่นรอด
19. เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาตรา
20. เด็กหญิงพิชญธิดา  กันเกลา
21. เด็กหญิงพิรชา  มนต์ณัฐธร
22. เด็กชายภูรินทร์  ทรงอำนวยคุณ
23. เด็กหญิงวรรณะษา  วงค์น้อย
24. นายวศิน  กสิบุตร
25. เด็กหญิงวิยะดา  สมบูรณ์
26. เด็กหญิงศตรัศมิ์  เขี้ยวสิงห์
27. เด็กหญิงศรัณย์พร  ภารา
28. เด็กหญิงศรุตา  แสงลุน
29. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิลป์ประกอบ
30. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เสริฐสอน
31. เด็กชายสรวิศ  พึ่งเสมา
32. เด็กหญิงสวรรยา  รอบุญ
33. เด็กหญิงสาริสา  เนตรสว่าง
34. เด็กหญิงสุชานารถ  คุ้มบุ่งคล้า
35. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เตียว
36. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  มีแจ้ง
37. เด็กหญิงอุบลทิพย์  บางสันเทียะ
38. เด็กหญิงเมธาวี  เหมแก้ว
39. เด็กหญิงแพรทอง  ควรมิตร
40. เด็กหญิงแพรพิไล  คันธี
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
3. นายณัฐณรงค์   บุญณรงค์
4. นายอุดม  หาเลิศ
5. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
6. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกฤตณัฐ   รัตนรังสี
2. นายกฤติน   กิจมงคล
3. นายกฤษติพงษ์  แก้วกาหลง
4. นางสาวกัญญาภัต  ไทยบรรจง
5. นายกัณติทัต   เลิศภูริปราชญ์
6. นางสาวกานต์รวี   กิติธนพัต
7. นางสาวขวัญชนก   จำรูญหิน
8. นายคเณศพงศ์   ปทุมชาติ
9. นางสาวจารุมน  วิริยพงศ์พัฒน์
10. นางสาวจิดาภา   เจือจันทร์
11. นายจิรพนธ์  กันภัย
12. นายจิรัฏฐ์   เลิศการค้าสุข
13. นางสาวชนิดา  งามแสง
14. นางสาวญาณาธิป   รอดวงษ์
15. นางสาวญาดา   ศิริหงษ์ทอง
16. นางสาวณภัทร   จงสุขมาก
17. นางสาวณัฐพร  ชะบาแดง
18. นางสาวธนภรณ์   วรธรรมสรณ์
19. นายธันยธรณ์   ครุฑาพันธ์
20. นางสาวนัทธีรา  กำธรนพคุณ
21. นายนินนาท   พุฒิกานนท์
22. นางสาวปดิวรัดดา  ทนงแผลง
23. นายปารเมศ  พูดสงคราม
24. นายปุญญาพัฒน์   สังข์รอด
25. นางสาวพัทรนันท์  กาญจนธานี
26. นายพีรพัฒน์   เหมรุ่งโรจน์
27. นางสาวพุชิตา   ทองอินทร์
28. นายมนัสวี   นรบดีศุภกร
29. นายยศรัล  จูแจ้ง
30. นางสาวรักติมาต์   วรรณคาม
31. นางสาวริญญารัตน์   วงษ์วสุโรจน์
32. นางสาวริณรดา  เนตรสมสว่าง
33. นางสาวศศิกาญจน์   เจริญธง
34. นางสาวศศิมา   พรแสนสุขทวี
35. นางสาวสิรภัทร   ดอนวิชา
36. นายสุพิชญ์รดา   ณ คำพล
37. นางสาวสุวนันท์  วิฉายา
38. นายเนติพัฒน์  แขกเพ็ง
39. นายเบนยามิน   คติรัมย์
40. นายไชยภักดิ์   กำราบไพรีรัฐ
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวมัลลิการ์   วงศ์ศิรินวรัตน์
3. นายณัฐณรงค์  บุญณรงค์
4. นายอุดม  หาเลิศ
5. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
6. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายธนาทิพย์  หิรัญอมรกุล
2. เด็กชายธันวา  จันจิตคง
3. เด็กชายธีรเทพ  สุโภชน์
4. เด็กหญิงบุญธิชา  ใจชุ่ม
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  โรจน์ภัทรภาษิติ
6. เด็กหญิงพิชชานันท์  ขุนคง
7. เด็กชายศรายุทธ  อ่อนพุทธ
8. เด็กชายอโณชัย  ขาวบริสุทธิ์
9. เด็กหญิงเสาวณีย์  อินทร์ประเสริฐ
10. เด็กหญิงแพรวา  สุริวรรณ
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นางณัฏฐ์พัชร์  ธรรมศิริ
3. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นายกิตติพงษ์   ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวกิติวรา   เขียวครามจีน
3. นางสาวจุฑามาศ  มัลลิกมาลย์
4. นางสาวนิรมล   วิพจน์
5. นางสาววิมล   พี้กระทุ่ม
6. นายอนุศิษฎ์  สะอาด
7. นายอลงกรณ์  บรรพบุรุษ
8. นายเอกนรินทร์   ใจเที่ยงธรรม
 
1. นางสาวชลธิชา  ชตานนท์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงบัว  คงสอน
2. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
3. เด็กหญิงพัณณิดา  เทียนทอง
4. เด็กหญิงสิริวิมล  สิมมะลี
5. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
6. เด็กหญิงอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวกวินธิดา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวดาริน  คร้ามทิม
3. นางสาวนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
4. นางสาวพชรพร  บุญมี
5. นางสาวพรนัชชา  ตากภิรมย์
6. นางสาวรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
7. นางสาวศุภาวีร์  อัครเธียรสิน
8. นางสาวอรนุช  คงคล้าย
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชลิดา  พนังวิเชียร
2. เด็กหญิงณัฐนิธิ  ประเสริฐแท่น
3. เด็กหญิงธนสิริธร  ประเสริฐแท่น
4. เด็กหญิงนันชนก  เอี่ยมฉัตร
5. เด็กหญิงศิราภรณ์  จันทร์โปร่ง
6. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมพุทธา
 
1. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
2. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
3. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
4. นางนงลักษณ์  งามสูงเนิน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกฎชกร  เยื้อนใยดี
2. นางสาวกาญจนวิช  จงสกุล
3. นางสาวกิตติยา  งามภักดิ์
4. นางสาวชนัฏสุภางค์  ชื่นตา
5. นางสาวณัฐชยา  สว่างศรี
6. นางสาวภัททิยา  เภากัน
7. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้านนาค
8. นางสาวอาทิตยาภรณ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายปฏิวัติ  รวยรื่น
2. นางสาวนิภาพรรณ  พรมมินทร์
3. นางสาวสุพรรษา  ชินราช
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายชาคริต  สุริยะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญรอด
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ซึมดอน
4. เด็กชายปิยะ  สุขทอง
5. เด็กชายเจษฎา  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายวินัย  จิตต์ชื้น
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ภิรมย์จันทร์
2. เด็กชายธนากร  ศรีแสงทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
2. นางสาวณีรชา  สอนศิลป์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงปนิตา  ไชยนา
 
1. นายณัฐพล  เพ็งโสภา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวอัจฉริยา  อาจสันเทียะ
 
1. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายเจษฐา  ช้างน้อย
 
1. นางปาลิดา  ยงทวี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวธนวัน  สุขทวีชัย
 
1. นางสาวธีรา  พงศ์ศาสตร์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวมนัสชนก  แพร่สำราญ
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายอินทัช  พระสุรัตน์
 
1. นางสาวสิริพรรณ  ถาวรจักร์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายรัฐวัฒ  เลขะธนะ
 
1. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  จำนงเวช
 
1. นางปาลิดา  ยงทวี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนลพรรณ  พิมพ์สมฤดี
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวอภิสมัย  ธาตุรักษ์
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกิตติยา  เจนหัด
2. นางสาวอภิญญา  เย็นยอดวิชัย
 
1. นางชาลินี  มุสตัง ติงกี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายปณิธาน  ศุขเกษม
2. นางสาวศกุนิชญ์  พรมเสนะ
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวรัตนากร  ดอกละมุด
2. นางสาวอุษณิษา  ร้านพจน์
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญประจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เทศทอง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ยกยอดี
4. เด็กชายธีรศักดิ์  เตชะมนูญ
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  แข็งพิลา
6. เด็กหญิงพุทธรินทร์  สมประสงค์
7. เด็กชายศุภกร  ญาณาคะวัณน์
8. เด็กชายสหรัฐ  เรือนตา
 
1. นายสุชิน  ฟักสังข์
2. นายสันติสุข  สุขสมัย
3. นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัสนานนท์
2. เด็กหญิงธันย์นฐพร  สุทธิกรกมล
3. เด็กหญิงพรจิรา  อภิวัฒนาวา
 
1. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬีนาถ  เปรุนาวิน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกัลยกร  กิจสมฤดี
2. นางสาวกานต์ธีรา  สงวนกุลชัย
3. นางสาวภัสชา  นทีรมณ์
 
1. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬีนาถ  เปรุนาวิน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงพรพักตร์  แก้วชูเชิด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ประสานสมบัติ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงเด่น
 
1. นางสาวณัชรัตน์  บุญชู
2. นางสาวจิราพร  ขาวขำ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวปราญชลี  หทัยรัตน์
2. นางสาวภิญญดา  สุนคเรศ
3. นางสาวเกสรา  บางพิเชษฐ์
 
1. นางสาวณัชรัตน์  บุญชู
2. นางสาวจิราพร  ขาวขำ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงทิวาสิริ  ทิพากรพงศ์
2. เด็กชายวัชร์วลัญช์  นิมิตสกุลธรรม
 
1. นางวรรณศร  ขอสกุลไพศาล
2. นางสาวภิรมยา  ทองอร่าม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายนพรุจ  ผิวอำพันธ์
2. เด็กชายภีมพล  อเนกอำไพ
 
1. นางนุสรา  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 1. นางสาวณัฐสิมา  บุญมาเลิศ
2. นางสาวศิริวรรณ  มะหะหมัด
 
1. นายสันวิช  แก้วมี
2. นางสาวนุชจีรา  ซอแบน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉลาด
2. เด็กหญิงตรีญาณัฐ  โถแก้วเขียว
 
1. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
2. นางเนตรนภา  บุญศิริ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายกฤตกรัณย์  รักเดช
2. นายรชานนท์  รัตนะ
 
1. นายเจนณรงค์  แก่นนาค
2. นางสาวเกศกัญญา  สิทธาสิริเดช
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายเอกพันธ์  พรหมทรงศร
 
1. นางสาวเอื้องอรุณ  อ่อนทุม
2. นางสุทธิดา  อุไรวงศ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายมกรธวัช  เอเมอรี่
2. เด็กชายหาญ  เอเมอรี่
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายญาณาธิป  บ่างวิรุฬห์รักษ์
2. เด็กชายพชรวัฒน์  กรรภิรมย์พชิรา
 
1. นายสิรภพ  สมอุดร
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธนวิชญ์  ดอกไม้พุ่ม
2. นางสาวนันท์นภัส  ศรีประไพพงศาล
 
1. นายสิรภพ  สมอุดร
2. นางสุพรรณี  เซ่นพิมาย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายจิรัฐติกาล  ผาสุกมูล
2. นายณัฐนนท์  ดวงสูงเนิน
 
1. นายสิรภพ  สมอุดร
2. นายณัฏฐชัย  หอมบุญ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธีรภัทร  มงคลชัยชนะ
2. นายปฏิพล  แซ่ฉั่น
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นางนุสรา  ฤกษ์สมโภชน์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายวีรพงษ์  ศรีพรมมา
2. เด็กชายสหรัช   มุเนืองรัมย์
3. เด็กหญิงอธิติญา  ทับเอี่ยม
 
1. นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร์
2. นางวดี  อิสลาม
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1. นายชยุต  ศรีสำอางค์
2. นายธนกฤต   ยืนยงพิสิฐ
3. นางสาวพชรอร  ชุมนุสนธิ์
 
1. นางสาวนภาพร  เทศขำ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นายนภสินธุ์  ดำสุวรรณ
2. นายศรรักษ์  หมั่นนอก
 
1. นางสายฝน  เริงศาสตร์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  สุชาติสุนทร
2. เด็กชายณัฐดนัย  ขันนาค
3. เด็กชายธัชตะวัน  เฉลิมพรมงคล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณภัทร  ยอดรักษ์
2. นายธรรมศิลป์  พัฒนาศิริ
3. นายปารเมศ  มหาศักดิ์พิทักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นางนุสรา  ฤกษ์สมโภชน์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนฟรังต์ซีสเซเวียร์ 1. เด็กชายธันยา  เวปุลละ
2. เด็กชายธุวาดล  หวัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน  สุรวัชโยธิน
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนรวิชญ์  ธีระชาติ
2. นายพีรนัฐ  มีชัย
3. นายเพชรชนน  ทองเสริม
 
1. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายชนาธิป  สุขเอียด
2. เด็กชายธีรภัทร   เสาะแสวง
3. เด็กชายรักษรัตน์  บุญรัตน์
 
1. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธนกฤต  เลื่อนยศ
2. นายธนัตถ์  สุขุมปัญญารักษ์
3. นายอาทิตย์  ฟู้
 
1. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐานิตา  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พันธ์เดช
3. เด็กชายพิพรรธ  ชูเมฆ
 
1. นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล
2. นายภมร  ฟูมฟัก
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  รักเหย้า
2. นางสาวดารารัตน์  ตันหยงมาศ
3. นายต้นแบบ  สุขชัย
 
1. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายพงษพัชร  มากจันทร์
2. เด็กชายอาณากร  ไชยโย
3. นางสาวอารยา  สีม่วง
 
1. นายสุชิน  ฟักสังข์
2. นายจักรเพชร  วรสินธ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายยศพล  อ่ำกร่าง
2. นายอานนท์  อุ่นทน
3. นายเอธัส  เฉลียวค้า
 
1. นายสุชิน  ฟักสังข์
2. นายจักรเพชร  วรสินธ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เหล็กคำ
2. เด็กหญิงบุษกร  ศรีคร้าม
3. เด็กหญิงพัชรี  สดภิบาล
 
1. นางรัชดา  นามศรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวศศิภา  เรื่อศรีจันทร์
2. นางสาวสุธิดา  สังฆมณี
3. นายอนาวิล  สุขวารี
 
1. นางสาววรรณพร  สง่าเมือง
2. นายเสกสรรค์  น้อยเหนื่อย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ชมเพลินใจ
2. เด็กหญิงนิสรา  แดงพุก
3. เด็กหญิงบัวชมพู  บังน่าน
4. เด็กหญิงภาสุร  สิงห์ศุรัตน
5. เด็กหญิงวรินทร์ญา  เอี่ยมสมบูรณ์
6. เด็กหญิงศสิธร  แสงนาค
 
1. นางวราภรณ์  ตระยางค์กูล
2. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายกฤษณะ  จันทร์อุฏฐานะ
2. นางสาวญานิกา  กุมรีจิตร
3. นางสาวธนพรรณ  ปั้นรูป
4. นางสาวพรศิริ  เสริมสิน
5. นางสาวรุ่งนิรันดร์  ภิรมย์ศรี
6. นางสาวศรีวโรทัย  สามวัง
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์งาม
2. นางพัฒนา  ปสันตา
3. นางวันพร  งามสุทธิ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จินานุศิลปสาท
2. เด็กชายชัชนันท์  ขานหัวโทน
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประพันธ์วงษ์
 
1. นายจักรเพชร  วรสินธ์
2. นางอรวรรณ  ฟักสังข์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวชิดชนก  กันเจริญ
2. นางสาวชุติภรณ์  เฟื่องสัทธรรม
3. นายตะวัน  มั่นงาม
 
1. นางสาวศิรินาถ  คุณมา
2. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงปวริศา  พิทักษ์วุฒิกร
2. เด็กหญิงมินตรา  ศรีทองจ้อย
3. เด็กชายอาชาง  ก้างหลวง
 
1. นางประคอง  แสงดี
2. นางสาวประไพศรี  พันธุ์รัตน์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายก่อเกียรติ  กอบโกย
2. นายณัชพงศ์ชัย  แก่นจันทร์
3. นางสาวอารีรัตน์  ฟองธรรมนิมิต
 
1. นางสาวสุนีย์  ยิ้มใย
2. นางสาวมณีรัตน์  พงษ์ลุน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. เด็กหญิงอิสรีย์  พลายแสง
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ  เทศแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พ่วงขวัญ
 
1. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
2. นางสาวจิตตรานนท์  มหายศนันท์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นายประพาส  นุ่มนาค
2. นางสาวสุรัมภา  พึ่งพวก
3. นายเอกณัฐ  ภูมิดิษฐ์
 
1. นางทัตทยา  ผ่องพันธ์
2. นายเสกสรรค์  น้อยเหนื่อย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   บุุตรชน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ถ่อมกาย
3. เด็กหญิงอริศรา  คุ้มไพทูลย์
 
1. นางสุรีย์พร  ปานศรี
2. นางสาวพรเพ็ญ  นุ่มนาค
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวปุณยนุช  ชัยพร
2. นางสาวรัตติยากร  มุงคุณ
3. นางสาวไอลดา  เพ็งพินิจ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นุ่มนาค
2. นางสุรีย์พร  ปานศรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา  นุ่มกรรณ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  เพิ่มเติม
3. เด็กหญิงอดิศา  ปรีชาเวชกุล
 
1. นางมัทนา  อุตโม
2. นางโสภี  วุฒิมานานนท์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวจารุกัญญ์  ตั้งจิตพัฒนา
2. นางสาวประภาพรรณ  นามโส
3. นางสาวสิทธิ์ดา  ยินดีทรัพย์
 
1. นายเสกสรรค์  น้อยเหนื่อย
2. นางสุรีย์พร  ปานศรี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายคมกริช   พวงพันธ์
2. เด็กหญิงวราวรรณ  ภิญโญวิศาล
3. เด็กหญิงอารยา    วิทิตวุฒินันท์
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  บุญอินทร์
2. นางสาวนลินนา   ชูโชติ
3. นายอานันญาวัฒน์  สระธรรม
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ภักดี
 
1. นางสาวสุชาดา  บรรณกิจ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาววิเนตตรา   อัษฎรัตน์
 
1. นางชาลินี  เกษรพิกุล
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงปนิสา  ไวยโพด
 
1. นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวชนกกมณฐ์  แสงสี
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายณัฐวรรธ์  ศิริคุณานนท์
2. นายแสงชัย  จอมเกาะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข
2. นางณัฎฐนันท์  โล่ห์นารายณ์