รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปภัสรา  ทีนิวงษ์
 
1. นางรัศมิ์ลภัส  คามณิยานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวบุณยาพร  จำนงศิลป์
 
1. นายฉัตรชัย  เหลืองทองอร่าม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงศศิริญญ์  แสงชาติ
 
1. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวช่อทิพย์  พัฒนะกุลกำจร
 
1. นางสาวอินทิรา  แสงสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงชัชฎา  วรรณพงศ์
 
1. นางสาวภักดี   อินทร์ขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวนัยน์ปพร  เตียววัฒนากร
 
1. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงหทัยรดา  ชัยมงคล
 
1. นางพิมพา  วิริยปรมัตถ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวอัญธิกา  ศักดาเดช
 
1. นายธวัชชัย  มีเปรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สินทวี
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ปราณีชน
3. เด็กหญิงสิทธิพร  สุมาภรณ์
 
1. นายธวัชชัย  มีเปรม
2. นายทวีชัย  ปาอินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพลอยไพลิน  วัฒนวรางกูร
2. นางสาววิชญาดา  เล้าสุบินประเสริฐ
3. นางสาวสุณิชา  จุลอักษร
 
1. นางสุพร  กุลธรลมัย
2. นายเกียรติศักดิ์  ลัยวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ประดิษฐสอน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นรารีพ่วง
 
1. นายธีรพงศ์  มีโภค
2. นายภุชงค์  สหะกะโร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฏยา  ฮวดค่วน
2. นางสาวพุทธิดา  เสมสาร
 
1. นางอารีย์  ดำรงถิรคุณ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  จุลพันธ์
 
1. นางสาวณัฐชาญานันท์  ศรีชวลิตเดชา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายนนทวัช  ฤทธิ์สำเร็จ
 
1. นายวุฒิชัย  โกยกอบสิน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิลาล้อม
2. เด็กหญิงธัญชนก  โยธามาตย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  พดุงขวัญ
 
1. นางพิมนิพา  โลจายะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวดลพร  ภู่วิจิตร
2. นางสาวตุลยดา  แหลมภู่
3. นางสาวสุทัตตา  ภิระบรรณ์
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
2. นางปราณี  อบเทศ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญหาร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินวิเชียร
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทรัพย์ระเบียบ
 
1. นางพานทอง  พิมสอน
2. นางสมพร  เล้ารัตนอารีย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  ลิ้มมาลัย
2. นางสาวพรพิมล  พลโยธา
3. นางสาวศุภนารี  แสนแก้ว
 
1. นางสุภาพร  นิธิโสภา
2. นางสาวสิริพรรณ  โสฬส
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  อิ่มน้อย
2. เด็กชายสราวุธ  พรหมหาญ
 
1. นางสาวสุรีย์  โคนาบาล
2. นางสาวศิริวรรณ  แสงเงิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายธนกร  โกวิทยากร
2. นายภัทรเดช  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  ลอยเมฆ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มะลากัน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวญาณิศา  ประดิษฐ์ศิลป์ดี
 
1. นายกิตณิวัฒช์  แซ่วู่
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ธารพุฒ
2. เด็กหญิงวาณี  พริกบุญจันทร์
3. เด็กชายศรัณย์  สุทธิวงศ์
 
1. นางจุฬาพร  แก้วเซ่ง
2. นางอัจฉรา  เย็นรัตน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวณภัทร  ธนะมูล
2. นายธนกฤต  ฟูดุลยวัจนานนท์
3. นายวรวินท์  เปรมรัศมี
 
1. นางอุไร  บุตรไสว
2. นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปราถนา  อยู่เพ็ชร
2. เด็กชายวิวัฒน์  เคร่งจริง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มูลสุมาลย์
 
1. นางสาวสุมาลินี  บูชาดี
2. นายแจ่มจันทร์  ทองคุ้ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวชลธิชา  หินอ่อน
2. นางสาวณัฐริกา  มาระชน
3. นายมนัส  จันทะแจ่ม
 
1. นางวินนา  สารพานิช
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายณฐพล  จุ้ยเส้ย
2. เด็กชายธนภัทร  ภู่ระหงษ์
3. เด็กชายเจนภพ  เร่งบุญมา
 
1. นางสาวนุชรา  กุลรักษา
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีบริบูรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวธณิฐตา  เอี่ยมสอาด
2. นางสาวลักขณา  จันทร์จำเริญ
3. นางสาวโศภิษฐา  ธรรมลาภเจริญ
 
1. นางสาววิไลพร  วรนาม
2. นางพิศมัย  ไกยสินธุ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายติณณภพ  ทับยัง
3. เด็กหญิงพิมพ์พนิต  พูลโภคัยกุล
 
1. นางสาวสุภาวดี  พึ่งรุ่ง
2. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวขวัญจิรา  พนมวงศ์
2. นางสาววรินกานต์  ศรีชมภู
3. นางสาวอัญชลี  สุขสวัสดิ์ไพศาล
 
1. นายวรรธนะ  คำสอนทา
2. นายธนบดี  พงษ์แดง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายมาวิน  สาทอง
2. เด็กชายสหรัฐ  ลิ้มเจริญ
 
1. นายทศพร  ระงับภัย
2. นายสิทธิชัย  แสงสิทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายฐถาปนา  สินสวัสดิ์
2. นางสาวทักษิณา  อ่ำช้าง
 
1. นางกนกศรี  นาคะไพบูลย์
2. นายคณิน  นาคะไพบูลย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายพีรพล  พันธุ์สง่า
2. เด็กชายอภิรกุล  เหมือนรัตน์
 
1. นางวรรณา  คิ้วดำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายจารึก  ดอนอยู่ไพร
2. เด็กชายปฏิภาณ  เมืองเงิน
 
1. นายธนวรรธน์  ศรีจันทร์ดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายจิรกิตติ์  พังประไพ
2. เด็กชายสุทัศน์  ขาวด่อน
3. นายอุดมพล  ทับรุ่ง
 
1. นายเดชา  ยุวโกศล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนกัลยา  ลำใย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภู่บัว
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ภูวสวัสดิ์
4. เด็กหญิงภัทรพร  เลิศอนันต์
5. เด็กหญิงศุภัชญา  โคตรพงษ์
 
1. นางสาวปุญญิสา  วรรณดี
2. นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชนัญชิดา  อุ่นศิลป์
2. นางสาวณัฐริกา  เชื้อลิ้นฟ้า
3. นางสาวนิตยา  พาชื่นใจ
4. นางสาวอาทิติญา  แสนสุก
5. นายเรืองฤทธิ์  สายสีนวล
 
1. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
2. นางสาวนันทนา  อินทจักร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกันทนิกา  สังข์เรืองรุ่ง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงนันทิดา  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงปาริชาติ  แช่มช้าง
5. เด็กชายศักดา  พรหมในเมือง
 
1. นางสาววิมล  ทองผิว
2. นางผกา  สัจจวิเศษ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  กลิ่นจำปา
2. นางสาวนภสร  ล้วนประพันธ์
3. นางสาวพิกุล  แซ่เถา
4. นางสาวภัทรกันย์  สังข์ทอง
5. นายสุทธิพงษ์  เหมรา
 
1. นายพนา  ครุฑบุตร
2. นางจันทนา  ฤทธิศาสตร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กุลนี
2. เด็กชายจิรภัทร  วนิชจินดา
3. เด็กชายชวนินทร์  วัฒกีกำธร
4. เด็กชายชิษณุภงศ์  บุญชม
5. เด็กหญิงณัฐดาว  สุกกานันท์
 
1. นางสาวนิธิตา  ขันธวิทยา
2. นายคณีสิทธิ์  เซี่ยงฉิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกุลณัฐ  พรหมสันเที๊ยะ
2. นางสาวณฐอร  วิเศษสิงห์
3. นายณัฐภูมิ  รัมพะกา
4. นายบัญชา  หล้าแก้ว
5. นางสาวไขแสง  กาหลับ
 
1. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกนกพร  ยาสา
2. นายกิตติทัต  หัตถ์กมล
3. นางสาวธีรนัยน์  เครือแดง
4. นายนครินทร์  น้ำจันทร์
5. นางสาวนัชชา  บุญเกิด
6. นางสาวนัฐมล  น้อยแสง
7. นางสาวพรภิรมย์  กุมมาร
8. นายพลรัตน์  กิมกง
9. นายภาสกร  เหว่าวิต
10. นางสาวมลธิชา  ทาสอน
11. นายวันเฉลิม  คำแปง
12. นายศราวุธ  โสภาอุทก
13. นายศิระ  สุดดี
14. นายศุภกร  แสงทับทิม
15. นางสาวสิรินญา  สายแถว
16. นางสาวสิริพร  คล้ายจีน
17. นายอนิรุทธิ์  อารีซา
18. นางสาวอุริสยา  สมยอ
19. นายเกียรติศักดิ์  พารุ่ง
20. นางสาวเพ็ญวสุ  นามสนธิ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
2. นายสมเกียรติ  เข็มเพชร
3. นายชัชวาล  เชียงสน
4. นายจเด็จ  จันทรภาค
5. นายอภิเสก  คันธจันทน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกชพร  วรกุลรังสรรค์
2. นายกัปตัน  ปิ่นกระจาย
3. นายจอนชัยวิชชญ์  กุศลวิศิษฏ์กุล
4. นายชาคลิตส์  สุพรมมา
5. นายณภัทร  เนียมพันธ์
6. นายณัฐภูมิ  เนียมขำ
7. นายณัฐวีร์  พรหมแสง
8. นายปฏิภาณ  สอ้าง
9. นายพุทธิพงศ์  รัตนประเสริฐ
10. นายภาคภูมิ  วาดเขียน
11. นายภูริเดช  พรหมสุวรรณ
12. นายยศกร  ไทยประสงค์
13. นายรัชภัฏ  เตียวสุวรรณ
14. นางสาววรัญญา  มณีจันทร์
15. นายวัฒนาพงศ์  สุพลจิตร์
16. นายวิรุฬห์  ค้าขาย
17. นายศุภลักษณ์  อัศวฉิมพลี
18. นายสานิต  คล้ายอุดม
19. นางสาวอาทิตติญา  ศรีดวม
20. นางสาวเพทาย  ทองสุข
 
1. นายชัชวาล  เชียงสน
2. นายสมเกียรติ  เข็มเพชร
3. นายธนภณ  ศรีทับทิม
4. นายเอกชัย  ศรีบุญเรือง
5. นายอภิเสก  คันธจันทน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วัฒนะสุวรรณ
 
1. นายคณิต  บุตรตรา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
 
1. นายธรรมรัตน์  ภควรรณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณีรนุช  แข่งขัน
2. เด็กหญิงรัตนพร  ศรีสมพันธุ์
 
1. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
2. นางอโนมา  ขันพันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพีรตี  ฟองแก้ว
2. นางสาวภาสินี  พงศ์พรสวรรค์
 
1. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
2. นางรัชดาพร  ยูสานนท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐานิตา  วงษ์โพธิ์
2. นางสาวณัชชา  ส่องแสง
3. นางสาวมนัสญา  แก้วกล่ำประเสริฐ
4. นางสาววิรัญชนา  เทียบไธสง
5. นางสาวศิณัฐตา  ปานไทย
6. นางสาวสวรส  อ่อนชุ่ม
7. นางสาวสายธาร  เอ็นมี
8. นางสาวสุทัตตา  ภิระบรรณ์
9. นางสาวอรอุรัสย์  สุรธาดาโสภณ
10. นางสาวแพรไพลิน  ปิ่นมี
 
1. นางสาวจันทนา  จำแนกรส
2. นางสาวปทุมมา  แหวนวงษ์
3. นางสาวฑาริกา  โคตรวิทย์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิรณา  ปรึกษาตน
2. เด็กหญิงญานิกา  บุญเกื้อหนุน
3. เด็กหญิงฐิติมา  หงส์อ่อน
4. เด็กหญิงณัฐรินทร์  วุฒิ
5. นายธนัช  อ่ำบุญ
6. เด็กหญิงธนัชชา  แตงแก้ว
7. เด็กหญิงบุญธิดา  แก้วหนองปิง
8. เด็กหญิงปณิตา  พูนสวัสดิ์
9. เด็กหญิงรมย์รัมภา  ช่างบุ
10. เด็กหญิงรัตสิพร  หมอยาดี
11. เด็กหญิงวิชญาพร  พิมเพาะ
12. เด็กหญิงอติการต์  ศรีนิเทศ
13. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยสุวรรณ
14. เด็กหญิงอรศินา  อ่อนแก้ว
15. เด็กหญิงเปรมศิณี  ภิระบรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  พรไพบูลย์เด่น
2. นางสาวแสงเทียน  วรชิน
3. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
4. นายพงษ์ศักดิ์  พันสุข
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณวสา  กฎมัจฉา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เพชรสงคราม
 
1. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์
2. นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกฤษณ์  เขียวลงยา
2. นายสรวิศ  ภู่วิจิตร
 
1. นายประพันธ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อภิเดช
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชุติมณฑน์  สุยะวงษ์
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายคงณัฐ  วงษ์ศรี
 
1. นางวนัสนันท์  อินทรบำรุง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวฌาณิกา  ลำภาษี
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสวิตตา  ศิรินาม
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   บุตรน้ำเพชร
 
1. นางสาวฐนันญา  ปานนิ่ม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวภาวรินทร์  ทัดทาน
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงนันทภัทร์  สงวนกชภร
2. เด็กหญิงรุ้งมณี  สวาสดิ์
 
1. นางสนธยา  ป้อมปักษา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงอัชฌาสรณ์  แพบรรยงค์
 
1. นางสาววนัสนันท์  อินทรบำรุง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายวัทธิกร  ศิรินาม
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุนทรเดชา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ลิขิตคำพร
3. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายแก้วบัณฑิต  เฉยชอบ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกมลทิพย์   แซ่ท้าว
2. นางสาวชุติกาญจน์   เปรมสมาน
3. นายภมรเทพ   ลังด่านจาก
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลายงาม
2. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เล้าการนา
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายนนทพัทธ์  อินทปุระ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายภูมี   เปล่งผึ้ง
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายสุพัฒน์   มุกดาหาร
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกรรณวัฒน์  หุตะโกวิท
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเนื้อเก้า  เข็มกลัด
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวมัทวัน  เสียงเลิศ
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวสุชาดา  สุใจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายดนุสรณ์  บุญหลง
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวสุดารัตน์  นามขวา
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายภูริณัฐ  สองเมือง
 
1. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันต์
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวพรชิตา  เหล่านุกูล
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
4. นางสาวพรชิตา  เหล่านุกูล
5. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
6. นายภาสกร  ปัจฉิมนันท์
7. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
8. นายสุพัฒน์  มุกดาหาร
9. เด็กหญิงเนื้อเก้า  เข็มกลัด
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายธนพล  พราวศรี
4. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
6. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
7. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
8. นายศราวุธ  แถบทอง
9. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
10. เด็กชายสมบูรณ์  แอ่งสุธา
11. เด็กชายสุริยา  คุณโคตร
12. นายอาทิตย์  มาแสง
13. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
14. เด็กหญิงเนื้อเก้า  เข็มกลัด
15. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
2. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์
3. เด็กชายชัชวาลย์   ทดแทน
4. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
5. นางสาวธารารัตน์   บวบจิตร์
6. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
7. เด็กชายภูมี   เปล่งผึ้ง
8. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันต์
9. เด็กชายวรวิทย์   ดอนเกษม
10. เด็กชายวรายุทธ   จงกลกลาง
11. นายวัชรพล   มีสินลา
12. เด็กชายศักดิโชติ   รอดช้างเผื่อน
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
2. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายณัฐพล  คลังสิริ
4. เด็กชายตนุภัทร  นุตวงษ์
5. เด็กชายธนพล  พราวศรี
6. นายนวมินทร์  อินฟ้าแสง
7. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
8. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
9. นางสาวพรชิตา  เหล่านุกูล
10. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
11. นายภาสกร  ปัจฉิมนันท์
12. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
13. นายศราวุธ  แถบทอง
14. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
15. เด็กชายสมบูรณ์  แอ่งสุธา
16. นายสรายุธต์  คงทอง
17. นายสุพัฒน์  มุกดาหาร
18. นายอาทิตย์  มาแสง
19. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
20. เด็กหญิงเนื้อเก้า  เข็มกลัด
21. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
5. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
6. นายฐานันดร  เทียนทองดร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงฉัตรพร  แตงอินทร์
2. เด็กชายนวพล  รวมชัย
3. เด็กชายปรัชญา  พุทธโกสัย
4. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรพงษ์
5. เด็กชายภัทรนรินท์  มากรักษ์
6. เด็กชายเรืองศักดิ์  สติพลัน
 
1. นายชัยวัฒน์  พุมดวง
2. นายราชันย์  ขุนทอง
3. นายกังวาล  กังวล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกนกอร  สวนทอง
2. นายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
3. นางสาวปิยะธิดา  พรมคุณ
4. นายฟาริด  ผกาทอง
5. นายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
2. นายคเณศร  ศรีรงค์
3. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  หนูน้ำ
2. เด็กหญิงกรองทอง  สว่างวโรรส
3. นายคณาธิป  ถาวรสุทธิวงศ์
4. เด็กหญิงจริยา  ทับทิม
5. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีขวัญ
6. เด็กหญิงจัสมิน  บางนารถ
7. นางสาวจุไรรัตน์  สัมมาพรต
8. เด็กหญิงญาณินนุช  การเหมือนญาติ
9. เด็กหญิงณัฐฐิฐา   จิตหาญ
10. เด็กชายธนาวัฒน์  ขันตรี
11. นายธราเทพ  มีนนท์
12. นายนนทวัฒน์  วงโสภา
13. เด็กชายนัฐพล  ขันตรี
14. นางสาวนันทิชา  แสนศรี
15. นางสาวปาลิตา  เชื้อสาวะถี
16. นางสาวปิยะธิดา  กัลย์วงศ์
17. นายพฤกษา  อิ่มประไพ
18. เด็กหญิงพินัน  ทำทอง
19. นายภัทรดิษฐ์  ประสาสนสิทธิ์
20. นายภานุวัฒน์  กลิ่นกลัด
21. เด็กชายภูริณัฐ  สองเมือง
22. เด็กชายรัชพล  โพธิ์เหลือ
23. เด็กหญิงลภัสรดา  เปียมิน
24. เด็กชายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
25. นางสาวศรัณยา  แดงสังวาลย์
26. เด็กชายศิลา  เหล็กเพชร
27. นางสาวศุภิสรา  สุขสมบูรณ์
28. เด็กชายศุภเสกข์  จันทน์มุข
29. นางสาวสิริยากร  แสนศรี
30. นายสุทธิ  แซ่ตั้ง
31. นายสุภกิตต์  ดีหนึ่ง
32. นางสาวสุภาพร  นิ่มเรือง
33. นายอนิทนันทน์  หริณเชษภิภัฏ
34. นางสาวอภิญญา  ตอนนอก
35. เด็กหญิงอัยเรศ  ครอบสุข
36. เด็กหญิงอุลัยรักษ์  บุญชาติ
37. นางสาวเฟิร์น  ธัญญธนานันท์
38. นางสาวแกมแก้ว  ตั้งมั่น
39. เด็กหญิงแพรทอง  ต้นสิน
40. นายโชคชัย  พันธ์จิตร
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
2. นายณัฐวัฒน์  เทพสันทัด
3. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
4. นางสุนันทา  ปฐมนุพงศ์
5. นางพิมพ์จิตร์  รมยะพันธุ์
6. นางรชฏวรรณ  สารสุวรรณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
2. นางสาวจันทร์จิรา  แสงคำ
3. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ธันวานนท์
4. นางสาวชนัญชิดา  อุ่นศิลป์
5. เด็กหญิงชนิดา  กลิ่นหอม
6. นายชลันธร  ริ้วดำรงค์
7. เด็กชายชัยวรชาติ  กลัดพ่วง
8. เด็กหญิงญาณินท์  กรีสุธา
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรปัญญานันท์
10. นางสาวณัฐริกา  เชื้อลิ้นฟ้า
11. เด็กหญิงธนารัตน์  ยังสว่าง
12. นางสาวธมลวรรณ  บุญนาน
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  แอตาล
14. เด็กหญิงนรินทิพย์  ประดับทอง
15. เด็กหญิงนาตยา  พาชื่นใจ
16. นางสาวนิตยา  พาชื่นใจ
17. เด็กชายปกรณ์  เนตรจุ้ย
18. เด็กหญิงปริศนา  กลิ่นหอม
19. นางสาวปิยะธิดา  พรมคุณ
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง
21. นายพงศกร  แสงศิลา
22. เด็กหญิงพัชราภา  จิตวิลัย
23. นายฟาริด  ผกาทอง
24. เด็กหญิงภัทรีญา  เนตรจินดา
25. เด็กหญิงภัสราภา  เนตรจินดา
26. เด็กหญิงมลนที  ชื่นชม
27. เด็กหญิงรัตนากร  ผลวารินทร์
28. เด็กหญิงวริศรา  รักไทยนิยม
29. นางสาวสิริกัญญา  คงขำ
30. เด็กชายสุเมธี  เย็นวงศ์สุข
31. เด็กหญิงสโรชา  อุทัยวรรณ
32. เด็กหญิงสใบทิพย์  นาคสวัสดิ์
33. นางสาวอภิญญา  ประภารัตน์
34. เด็กหญิงอรพิน  จันละออ
35. นายอาทิตย์  ตองอ่อน
36. นางสาวอาทิติญา  แสนสุก
37. นายอานันต์  พรมคุณ
38. เด็กหญิงอารียา  ปัสสา
39. นางสาวเจนจิรา  ทองมี
40. นายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นางสาวเดือนฉาย  ชุติดำรงค์
2. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
3. นางวัชราพร  เจริญยุทธ
4. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
5. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
6. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
7. นายชาญ  นรากล่ำ
8. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายพลพล  เทพณรงค์
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เจียมบรรจง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปาลิตา  เชื้อสาวะถี
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายพงศกร  แสงศิลา
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงเจนญาณี  แก้วหาญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวอริศรา  อิศรานนท์
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจารุกิตต์  รุ่งอรุณแสงทอง
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายเรืองฤทธิ์  สายสีนวล
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุภาภัทร  ตาลปึก
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกานติมา  แก้วหาญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตภัค  บุญญาหาร
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจัสมิน  บางนารถ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวสุพิชฌาย์  ชีวพิทักษ์ผล
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โสปัญหริ
2. นายชนพล  แสงเรืองรอง
3. นายธนากร  อุทกศิริ
4. นางสาวปฐมวรรณ  ธีรวิกสิต
5. เด็กชายภูรินทร์  ธรรมศิริ
6. นายศวัสกร  เที่ยงอ่ำ
7. นายสิทธิวัฒน์  ถาวร
8. นางสาวสุพรรณญา  พิมนนอก
9. นายอนาวิน  แสงเงินอ่อน
10. เด็กชายอานนท์  กัณหา
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
2. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
3. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ประภา  วสุวัต
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์กลิ่น
2. เด็กหญิงคัทรียา  วงศ์บุญนาค
3. เด็กหญิงจริญญา  พรชัย
4. เด็กหญิงจันทิมา  อ่อนแก้ว
5. เด็กหญิงจีรวรรณ  เชิดสี
6. เด็กหญิงฉัตรชยา  ศรีใส
7. เด็กหญิงชนัดดา  นะดาบุตร
8. เด็กหญิงฐิติรัตน  สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงณัฐวดี  สิวะอมรรัตน์
10. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  หาเรือนศรี
11. เด็กหญิงธัญพร  เกตุคีรีสุข
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลาดทอง
13. เด็กหญิงธัญสินี  จุลพันธ์
14. เด็กหญิงนภัทรฌา  พวงศรี
15. เด็กหญิงนฤษร  วงศ์สุวรรณ
16. เด็กหญิงนวลถนอม  ชาญเขว้า
17. เด็กหญิงนันทกานต์  วิวัฒนะชัยแสง
18. เด็กหญิงปรานปริยา  ปานอุทัย
19. เด็กหญิงปัญญาพร  นามอนุ
20. เด็กหญิงปาณิสรา  อินทนนท์
21. เด็กหญิงปุณยนุช  ศิลากุล
22. เด็กหญิงพรรณกานต์  เมธารินทร์
23. เด็กหญิงพัชรา  ศรีณรงค์รัตน์
24. เด็กหญิงพิชชาภัสร์  ปลื้มประเสริฐ
25. เด็กหญิงภัทรศร  ดำรงเกียรติ
26. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธนพงศ์จิรา
27. เด็กหญิงภาพิมล  แสงสมมาตร
28. เด็กหญิงรพีพร  ฉิมแพ
29. เด็กหญิงรินรดา  ศรีเมือง
30. เด็กหญิงวรรณพร  รักหุ่น
31. เด็กหญิงวรรณวลี  เกตุพันธ์
32. เด็กหญิงวิกานดา  มั่นคง
33. เด็กหญิงวิสุทธิพร  โกแสนตอ
34. เด็กหญิงศศินันท์  มีเดช
35. เด็กหญิงศุภธิดา  พิมพ์สนั่น
36. เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  ทองใหญ่
37. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รอดบาง
38. เด็กหญิงสุวนันท์  ทนทะนาน
39. เด็กหญิงอภิญญา  แซ่ลิ้ม
40. เด็กหญิงเกษร  หมวดผา
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
2. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ทรัพย์เสถียร
2. นางสาวชลธิชา  ปัญญาผ่องใส
3. นางสาวณัฐธาธรณ์  เกตุอ่ำ
4. นางสาวณัฐวดี  รุ่งอิทธิวงศ์
5. นางสาวตรงนภัทร  ภัทรวิภู
6. นางสาวธนัญญา  สิงห์สร้อย
7. นางสาวธมนวรรณ  บังเกิดสุข
8. นางสาวธัญญารัตน์  สุขเอี่ยม
9. นางสาวธีราวดี  อินสุข
10. นางสาวนฤมล  คงบก
11. นางสาวนุชนารถ  วรรณทอง
12. นางสาวบุษกร  บัวสาย
13. นางสาวปัทมพร  ชุบขยัน
14. นางสาวปาริชาติ  เทพสมบูรณ์
15. นางสาวพรนภัส  เวทย์ธัญญาภรณ์
16. นางสาวภัทรวรรณ  ทัพประยงค์
17. นางสาวภาณุมาศ  นวลรักษ์
18. นางสาวภาพตะวัน  ท้าวอนนท์
19. นางสาวมธุรดา  ปานทั่งทอง
20. นางสาวมุกระวี  เครือทอง
21. นางสาวยุวดี  แวงธรรม
22. นางสาวรัฐนารินทร์  กิตติโชติศุภกุล
23. นางสาววรดา  จันทร์ทองม่วง
24. นางสาววราพร  ดวนจันทึก
25. นางสาววัลภา  นวลจันทร์
26. นางสาววาสินี  อ่อนแสง
27. นางสาวศิริลักษณ์  วรรณเชฐอิสรา
28. นางสาวสมัญญา  สุขสะดม
29. นางสาวสุชาวดี  วงษ์สว่าง
30. นางสาวสุฑามณี  ศรีโคตร
31. นางสาวสุพรรษา  ปิตะวิเศษวงศ์
32. นางสาวอรทัย  สุวรรณศรี
33. นางสาวเจนจิรา  อินทสิทธิ์
34. นางสาวเจนนิสา  อัครปัญญาพาณิชย์
35. นางสาวเนตรนภา  กลีบจำปี
36. นางสาวเบญจภรณ์  สายวงค์ใจ
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
2. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกรองกนก  กะการดี
2. เด็กชายธนดล  ใจมั่น
3. เด็กชายนวพล  ค้ำจุมพล
4. เด็กหญิงปิยะนุช  แสนยานุภาพพงศ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดผล
6. เด็กหญิงศรัญรัตน์  สีสุด
7. เด็กหญิงออน  อานนท์
8. เด็กชายเมธาพล  จารุมะกร
 
1. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
2. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เนียมพฤกษ์
2. นายธรรมนูญ  ขำทอง
3. นายธาดา  วัฒนวันยู
4. นางสาวภัสรา  นรชาญ
5. นางสาวมนชญา  วรรณเดชากุล
6. นายศุภณัฐ  ยินดีพจน์
7. นายสรภัส  นวลเกษร
8. นายสหัสวัต  เนื้อทอง
9. นางสาวอรอุมา  แจ่มฟ้า
10. นางสาวอิศริยา  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
2. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิตราพัชญ์  ชัยวราจิรกิจ
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไปร่ปลั่ง
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
4. เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นวรรณธรรม
5. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
6. เด็กชายธนพล  ต้อยปาน
7. เด็กหญิงปริชญา  สถิตธนพัฒน์
8. เด็กหญิงอรนลิน  ปานขาว
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปาริชฐา  เรืองจันทร์
2. นางสาวพรรษชล  โพธิ์ทอง
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  เพื่อตระกูล
4. นางสาวระพีพัฒน์  ดวงแก้ว
5. นางสาวฤทัยธนรรณ  หวังศรี
6. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
7. นางสาวอภิชญา  ยงยืน
8. นางสาวอัญชสา  เถื่อนเล็ก
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกรองกนก  กะการดี
2. เด็กหญิงชวัลนุช  ปทุมมิน
3. เด็กหญิงณฐา  เทียนบูชา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขุนทอง
5. เด็กหญิงธนพร  แม้นพ่วง
6. เด็กหญิงธนศร  มงคลสินธุ์
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหล็กเพชร
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  นพขำ
9. เด็กหญิงศรัญรัตน์  สีสุด
10. เด็กหญิงออน  อานนท์
 
1. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
2. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกวินทิพย์  ภาษี
2. นางสาวฐาปนีย์  คำอุ่น
3. นางสาวดลยา  จิตต์สะอาด
4. นางสาวธนัญญา  แก้วโสวัฒนะ
5. นางสาวปฐมาภรณ์  ศรีโพธิ์
6. นางสาวรามาวดี  โคกเทียน
7. เด็กชายสุปราณี  ปรากฎหาร
8. นางสาวอริสรา  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
2. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
3. นางสาววิภาวี  เพ็งสุข
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สินทรา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปุณยานุช  สงกะสิน
4. เด็กหญิงพรวิภา  ทองสุข
5. เด็กหญิงมัชณิมา  มดแสง
6. เด็กหญิงรัตติยา  อินทร์ทอง
7. เด็กหญิงวรรณฉัตร  โสดธิ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิเศษสุข
9. เด็กหญิงสิรินทรา  เปรมไสย
10. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เจริญผล
11. เด็กหญิงสุชานาถ  สุทธิผลไพบูลย์
12. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สระทองโดย
13. เด็กหญิงสุวพัชร  เกิดโภค
14. เด็กหญิงอาภารัตน์  ตุลยวิจักษณ์
15. เด็กหญิงเจนญาณี  แก้วหาญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวจารุภา  โสภณสิริ
2. นายตะวัน  วงศ์พิจิตร
3. นายนพคุณ  วิเชียรโรจน์
4. นางสาวพิชชากร  กสิวัตร
5. นายภานุเดช  ดิษฐาภรณ์
6. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยเดช
7. นายรุ่งอรุณ  จันทรัตน์
8. เด็กชายวัชรกิตติ  เงินงาม
9. นายวัชรพงษ์  กลั่นเอี่ยม
10. นายวุฒิชัย  ศรีโปฎก
11. นางสาวศศมาน์  จารุพันธ์
12. นางสาวสิมิลัน  เหมทานนท์
13. นางสาวอัยนี  เจริญรุ่งเรือง
14. นายอัษฏา  ผุงใหญ่
15. เด็กหญิงอินทิรา  เทพจะก๋อง
16. นางสาวแคทลียา  ดีสั้น
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
2. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายณัฐนันท์  คำด่าน
2. นางสาวทักษพร  นุโยค
3. นายธนวัฒน์  อิ่มอารมณ์
4. นายภคพล  บูรณ์เจริญ
5. นายเกียรติชัย  ศรีชู
 
1. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
2. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มากมี
2. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
 
1. นางอัญชลี  ด้วงแก้ว
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณติยา  สิริพัชโรธรณ์
 
1. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวสิรินญา  สายแถว
 
1. MissLui  Mei
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวนิธินันท์  สุวรรณกิจ
 
1. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวชนม์นิภา  ขำภักดิ์
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธรรศ  ศุทธิรัตนะพันธ์
 
1. นางโกสุม  สมหวัง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  พูนชัย
 
1. นางสาวภัณฑิรา  มิ่งเมือง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายพสิษฐ์  ชัยงาม
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐพร  นิยะมะ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะวงษา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวมรกต  พันธุ์ไชย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ล้ำเลิศ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวดลนภา   ใจกล้า
 
1. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
132 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวขวัญชีวา  เหมือนมี
2. นางสาวชณิสรา  ยิ้มมิ่ง
3. นางสาวนิภาภรณ์  สารพงษ์
4. นางสาวปุญญิศา  คุณานุวัฒน์
5. นางสาวยุพารัตน์  ปรีชาวิทย์
 
1. นางนิญมาส  เมฆฉาย
2. นางสาวเกสรา  ทศภูชัย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวชนม์นิภา  เรืองฉ่าง
2. นางสาวสุคนธา  นาคะเวทิน
 
1. นางสาวศิริมาส  เจนหัตถการกิจ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกนกกุล  ธนะกิตติกุล
2. นางสาวลลดา  เมืองทอง
 
1. นางสาวอารีรมภ์  กิจานุกูล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวดวงสมร  บัวพ่วง
2. นางสาวสุรสา  มูลพา
 
1. นางนิญมาส  เมฆฉาย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวริม
2. เด็กชายชูโชค  ตั้งจิตรเจริญพร
3. เด็กชายธนภน  ทองสุทธ์
4. เด็กชายนภสินธุ์  กรชี
5. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วโม้
6. เด็กชายวรพงษ๋์็  กองมา
7. เด็กชายหงสรถ  สวัสดีมูล
8. เด็กชายเขมินทร์  ใจน้อย
 
1. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
2. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
3. นางสาวทิวาพร  วานิช
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายธฤษณัช  หลักงาม
2. นางสาวพรินพร  ธรรมมิกะ
3. นางสาวสิรภัทร  สุวรรณวุฒิชัย
4. นางสาวสุขธิดา  เจริญยิ่ง
5. นายอภิภูมิ  กาญจนวัฒน์
6. นางสาวเย็นจิต  ศรีบัวคลี่
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
3. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกฤษฎา  พรมอาสา
2. เด็กชายชลธิชา  อัศวสิริสกุลชัย
3. นางสาวปริยากร  แซ่ตั้ง
4. นายภัทรกร  ถาวรรัตน์
5. นางสาวมลธิชา  ทาสอน
6. นางสาวศศิธร  บุญส่ง
7. นางสาวอุริสยา  สมยอ
8. นางสาวเนตรนภา  ภูกระโทก
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหมือนอินทร์
2. นางสาวธนพร   พรมจำปา
3. เด็กหญิงมณิวรา  เข็มเฉลิม
 
1. นายวสันต์  มหามิตรมงคล
2. นางสาวพรทิพย์  ภูแสนศรี
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัฏฐากร  ผ่านสำแดง
2. นางสาวณัฐศรา  ใจดี
3. นางสาวพิมพ์มาดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายสุภกร  เขตมนตรี
2. นางสาววิภาดา  จันทร์ภิรมย์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ขุบทิพย์มาก
2. เด็กหญิงหทัยรดา  ชัยมงคล
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ขอบอรัญ
 
1. นางระเบียบ  สอนมาก
2. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธนัช  อ่ำบุญ
2. นายนคร  ศิริมาศ
3. นางสาววาสิตา  เจริญผล
 
1. นางระเบียบ  สอนมาก
2. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  สมคะเณ
2. เด็กหญิงยุวรินทร์  สังข์บัวแก้ว
 
1. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกิดเกษร
2. นางสาวมินตรา  สุขโอ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายนรากร  กลัดนาคะ
2. นายศุภมงคล  แพทย์คดี
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธมนพรรณ  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  ธรรมรัชพิมล
 
1. นายภากร  สมแสวง
2. นางศิริราณี  กบกลาง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  ผลศิลป์
2. นางสาวมัณฑิตา  เวียงธรรม
 
1. นายภูริทัต  สุตตะ
2. นางชเอม  ชักชวน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีสง่าตระกูลเลิศ
2. เด็กหญิงพรรณวสา  กฏมัฉา
 
1. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
2. นายนนทเกียรติ  เลี่ยมทองคำ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผือกโอภาส
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เพชรสงคราม
 
1. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
2. นายนนทเกียรติ  เลี่ยมทองคำ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายฑีนธรม์  บุญดวง
2. เด็กชายปรเมษ  คุณชม
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายชนาธิป  สารีบุตร
2. นางสาวศาสณิต  แซ่พ่าน
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปฏิมา  ธรรมรัตน์
2. นางสาววิลาสินี  แซ่ซื่อ
 
1. นายประพจน์  หม่นพันธุ์
2. นางชเอม  ชักชวน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกรฤทธิ์  ประสพรัตนโชค
2. นายสินธนา  วงษ์สุภักดี
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาวสุรีพร  หาไมตรี
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐิมาภรณ์  นิรมาณธรรมกุล
2. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วบุตตา
3. เด็กหญิงสุวรรณวิภา  แสนชนะ
 
1. นางสาวจรรยา  เซียงอึ่ง
2. นางชเอม  ชักชวน
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายรัชต์ธร  มากมูล
2. นางสาววริศรา  วนนุรักษ์สกุล
3. นางสาวสุชนา  ขำลำภู
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์   แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวธนพร  จรบุรมย์
2. นางสาวสิทธิมา  ภูริทัพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
2. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกฤติธี  ธรรมหรรษา
2. เด็กชายจักรภัทร  เพ็ชรนิล
3. เด็กชายปัญญา  ปานโพธิ์
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายไพโรจน์  รักอ่อน
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายธนดล  พันธ์พีระพิชย์
2. นายวราชัย  ยศพลพันทิพย์
3. นายสรวิช  แก้วกาญจน์
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายพลกฤษณ์  วิจิตมนตรี
2. เด็กชายพลัฏฐ์พล  ธรรมนรภัทร
3. เด็กชายพีรพล  ธิเหมือน
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายทิพย  สุพจน์
2. นายธรรมวิทย์  เอี้ยวโพธิเงิน
3. นายโกมล  สมใจประเสริฐ
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายจตุพล  ใจศรี
2. เด็กชายณัฐวัตร  วิสุทธิเสน
3. เด็กชายสณศพงศ์  วีตระกูล
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายชิระ  วันแอเลาะ
2. นายวิทวัส  บุญรอด
3. นายเนตินันท์  ถนอมสินธ์ุ
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงทัศสิกา  ศักดิ์เสือ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสำโรง
3. เด็กชายอภินันท์  อำเบา
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
164 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายณฏฐพล  อินทร์สิงห์
2. นายพีระวิชญ์  พรหมสังข์
3. นายอภิวัฒน์   พันธุรัตน์
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐากร  สงวนกชกร
2. เด็กหญิงสุวรรณธิดา   แสนชนะ
3. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยหลุบเลา
 
1. นายธนกฤต  แก้วทะเล
2. นางสาวศรีไพร  พูลหลำ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  มีคุณ
2. นางสาวตรี  แสงจันทร์จรัส
3. นางสาววันดี  จันทร์จงเจริญ
 
1. นายธนกฤต  แก้วทะเล
2. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แช่มประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แช่มประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สิงห์โต
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ธรรมบุตร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกัณฑ์ภัค  บุญประสาท
2. เด็กหญิงธนัชพร  อุระพนม
3. เด็กหญิงพรธิตรา  หมอนทอง
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจภักดิ์
5. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วเสริม
6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวพิมลทิพย์  ตระหง่าน
2. นายภาสกร  เหว่าจิต
3. นางสาววรพรรณ  กระแสร์ปราบ
4. นางสาวสุจิวรรรณ  แก้วมณี
5. นายอมรเทพ  นุชอุดม
6. นายไพรวัลย์  ชาญโคกกรวด
 
1. นางอัมพร  ทับรุ่ง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทั่วนภา
2. เด็กหญิงพรธวัล  รื่นอารมณ์
3. เด็กหญิงศุจีภรณ์  แม้นแป้น
 
1. นางสุนีย์  วิทยสัมพันธ์
2. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวประการัง  สีมันตะ
2. นางสาวรัมภาบดี  ฉาไธสง
3. นางสาวสุมิตรา  ศรีโพธิ์
 
1. นายธนกฤต  แก้วทะเล
2. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ร่วมเงิน
2. เด็กหญิงภาวิดา   บุญรอด
3. นางสาวสายอิศรา  อินจม
 
1. นายมนตรี   น้อยท่าทอง
2. นายชาญ   นรากล่ำ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายชโลธร  อุ่นจันทร์
2. นางสาวดวงฤดี  จันทรรักษา
3. นายเศรษฐา  อ้นอาด
 
1. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
2. นายธนภณ  ศรีทับทิม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สัมมาเพ็ชรัตน์
2. เด็กชายนเรศ  จันทร์สองศรี
3. เด็กชายพิรพัฒน์  เฉลิมเกียรติพิกุล
 
1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวปิยะธิดา   สอาด
2. นางสาวมณีรัตน์   รัตนะ
3. นางสาวเกศินี  หลงขาว
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิรณา  สุกาทอน
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิงห์อยู่
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสวัสดิการ
 
1. นางสาวกาญนิกา  พรหมชัย
2. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวทัณฑิกา  ศรีอ่อน
2. นางสาวอมรา  โตชะนก
3. นางสาวเสาวลักษณ์   ชาบัน
 
1. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
2. นางสาวกาญนิกา  พรหมชัย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เเสงจั่น
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดิษฐรักษ์
 
1. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
2. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชนิตา   ม่วงอร่าม
2. นางสาวพรรณนิดา  ทองลี
3. นางสาวโศฬญา  สมกลัด
 
1. นางปฤษณา  แผ่ตระกูล
2. นางสาวพิชามล   พีระพิทยมงคล
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขาบูรณ์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  มนัสสา
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ปาระแดน
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกัณชณิกา  วรรณศิริ
2. นางสาวพัชรพร  ชูสืบสาย
3. นางสาววิลาสินี  ฉลาดรักษา
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กหญิงสุชานันท์  เดชสิริโยธิน
 
1. นางนภชนก  พรมสอน
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายชลิต  วงศ์วิริยะชาติ
2. เด็กหญิงปัณทิตา  เกิดปทุม
3. เด็กหญิงเยมีมาร์  ย่านสากล
 
1. นางจีรนันท์  วิไลเลิศ
2. นางนวรัตน์  ดอกบัว
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายชยทัต  เอี่ยมขำ
 
1. นางนภชนก  พรมสอน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงอังคณา  แน่นอน
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพ็ชรกูล
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายก้องภพ  สุพลขันธ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  อุตตมา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธาริณี  พันธ์ประเสริฐ
 
1. นางปัทมาสน์  บุณยรัตพันธุ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายทรงพล  เพชรบ้าเกิด
 
1. นางนภชนก  พรมสอน
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายณัฐพล  พุ่มไสว
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันดา
 
1. นางนภชนก  พรมสอน
2. นางชนิกา  เพ็ชรจันทร์
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวชญานิศ  ช่างประเสริฐ
2. นายณัฐวิทย์  แซ่โต๊ะ
 
1. นางนิภา  แสงรัตน์
2. นางบุปผา  โภคพินท์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายพัชรพล  เพ็งพลอย
2. เด็กชายสุนิธิ  ชื่นวัฒนานนท์
 
1. นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี
2. นางสาวชฎาพร  วันจรูญ