หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬีนาถ เปรุนาวินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญธิษฐา กาญจนไพโรจน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติกา ชูเลิศโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นางสาวจิตรา แซ่ลิ้มโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
5. นางสาวบุญญารัตน์ วัตตธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนงนภัส โตขำโรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ ศรีสนิทโรงเรียนรัตนาธิเบศร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภักดี อินทร์ขาวโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางสาวภัทรกุล สมปางโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวจิตรลดา นาคศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงแก้ว พบสระบัวโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนกพร ฟักสังข์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นายรัฐศาสตร์ พิพัฒน์ณัฐพงศ์โรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางสาวสุจิรานันท์ บุญเถิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางกลิ่นอุบล วินิจผลโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางจันทนา อานมณีโรงเรียนศรีบุณยานนท์รองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ตุรงคินานนท์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ ฟักแฟงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวชนัตตา ปุยงามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี สมบูรณ์อนุกูลโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา วงศ์ถวิลกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนันทนา จันทร์อุฏฐานะโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นางสาวอารีลักษณ์ อุดมแก้วโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไม้เกษโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวลี สุมิพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางจันทนา อินทร์จันทร์โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนันท์ปพร อ่อนอุระโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวบุษย์รินทร์ อมฤตธำรงรัตน์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจรูญศรี จี้เพ็ชร์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพา วิริยปรมัตถ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุหงา ทวีโภคโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ลามพัฒน์โรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางสุภัทรา อิ่มอ่ำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนันท์ ตรีนกโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์มากโรงเรียนปากเกร็ดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา ไกรกลโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายวสันต์ มหามิตรมงคลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา ตามประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายรณชัย ญาติฉิมพลีโรงเรียนรัตนาธิเบศร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัณฑิรา แก้วงามโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นายวีรภัทร ศุภรสิงห์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ธิดาษ์ หวลหอมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางประภาภรณ์ มโนรมย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ ศิิริปัญญาวงศ์โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรี แสงกล้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันทบัตร์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
5. นางสุพร กุลธรลมัยโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ดำรงถิรคุณโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร เบ็ญนาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ โพธิ์สระโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวสติธร เชื้อนุ่มโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นางสาวเกษณี นาคเกิดโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางจันทรา กิจแสงทองโรงเรียนไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาลย์ บุญญพันธ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ ศักดาศักดิ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเด่นชัย อาทิตย์เจริญชัยโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศสินี พวงมะลิโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
2. นายดล แจ่มจันทร์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางสาวภครมณฑน์ ปานมอญโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางจำปี นิลอรุณโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวพรรธน์ชญมน ทวีศักดิ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปริศนา โททองโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
7. นางพรพิศ ลาอ่อนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
8. นางปริศรา ดวงพิมต้นโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
9. นางสาวธนรัชฎ์ พุ่มไพจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
10. นางสาวอรอนงค์ สุมาบัติโรงเรียนชลประทานวิทยากรรมการ
11. นางสาววรรณรัตน์ โปษกานนท์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ พงษ์หิรัญเจริญโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
2. นายพิบูลย์ ชมสมบัติโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางสายชล อุ่นสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นายญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวรินระพี มรรครมย์โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6กรรมการ
6. นายธานี เวียงวีรเกียรติโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
7. นางสาวดรุณณี เย็นใจโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
8. นางสาวรุจิอาภา รุจิยาปนนท์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
9. นางสาวทรรศนพรรณ พิทยาพละโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
10. นางเบญจวรรณ ภมะราภาโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายโชคชัย สกุลโพนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวสกาวรัตน์ จรุงนันทกาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
4. นางประเทือง วิบูลศักดิ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายจำเนียร หงษ์คำมีโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
6. นางสาวกรวิกา ดีเอี่ยมโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
7. ผศ.เรวัตร พรหมเพ็ญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายพีรวัส ปงเทพโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
9. นายอนันต์ วิกลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
10. นางพิมนิพา โลจายะโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
11. นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายโชคชัย สกุลโพนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวสกาวรัตน์ จรุงนันทกาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
4. นางประเทือง วิบูลศักดิ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายจำเนียร หงษ์คำมีโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
6. นางสาวกรวิกา ดีเอี่ยมโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
7. ผศ.เรวัตร พรหมเพ็ญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นางพิมนิพา โลจายะโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
9. นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
10. นายพีรวัส ปงเทพโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
11. นายอนันต์ วิกลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายโชคชัย สกุลโพนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกรวิกา ดีเอี่ยมโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
4. นางสาวสกาวรัตน์ จรุงนันทกาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
5. นางประเทือง วิบูลศักดิ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
6. นายจำเนียร หงษ์คำมีโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
7. ผศ.เรวัตร พรหมเพ็ญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นางพิมนิพา โลจายะโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
9. นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
10. นายพีรวัส ปงเทพโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
11. นายอนันต์ วิกลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายโชคชัย สกุลโพนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกรวิกา ดีเอี่ยมโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
4. นางสาวสกาวรัตน์ จรุงนันทกาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
5. นางประเทือง วิบูลศักดิ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
6. นายจำเนียร หงษ์คำมีโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
7. ผศ.เรวัตร พรหมเพ็ญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นางพิมนิพา โลจายะโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
9. นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
10. นายพีรวัส ปงเทพโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
11. นายอนันต์ วิกลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. รศ.อุบล กลองกระโทกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมพล อันสมศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายวิทยา ทองสมจิตต์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ โคนาบาลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
6. นางสาวประกิตศรี เผ่าเมืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
7. นายธวัชชัย แสร์ผักแว่นโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
8. นายเพิ่มพัฒน์ นาคนิลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
9. นางสาวจินตนา ดวงกุลสาโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
10. นางสาวพรนภา พันธ์ไชยาโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. รศ.อุบล กลองกระโทกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมพล อันสมศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายวิทยา ทองสมจิตต์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ โคนาบาลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
6. นางสาวประกิตศรี เผ่าเมืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
7. นายธวัชชัย แสร์ผักแว่นโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
8. นายเพิ่มพัฒน์ นาคนิลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
9. นางสาวจินตนา ดวงกุลสาโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
10. นางสาวพรนภา พันธ์ไชยาโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิชา แสงดอกไม้โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
2. นายกิตณิวัฒซ์ แซ่วู่โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
3. นางสาวสิริพรรณ โสฬสโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวจินดา ด้วงเดชโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวภัทรวรินทร์ ประทินโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
6. นายจรงค์ คำสงโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางปิยพร นิลฉายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
8. นางสาวสาคร แผนสูงโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6กรรมการ
9. นายเฉลิมพล แหวนทองโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
10. นางสาวสุรีย์ เชยคนชมโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
11. นายสุนทร พริกจำรูญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
12. นายธรรมรัตน์ กรีธาธรโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
13. นายคมสันติ์ ดางามโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวหัชชพร อินทร์รจนาโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
15. นางสาววิไลวรรณ จันทร์เต็มโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
16. นางปฐมรัตน์ คุณธนเดชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
17. นายกิตติกานต์ เจ๊ะโส๊ะโรงเรียนชลประทานวิทยากรรมการ
18. นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
19. นางสาวนัยเนตร ดงทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
20. นายหัษฎายุ กองพอดโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิชา แสงดอกไม้โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
2. นายกิตณิวัฒซ์ แซ่วู่โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
3. นางสาวสิริพรรณ โสฬสโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวจินดา ด้วงเดชโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวภัทรวรินทร์ ประทินโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
6. นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
7. นายจรงค์ คำสงโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
8. นางปิยพร นิลฉายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
9. นางสาวสาคร แผนสูงโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6กรรมการ
10. นายเฉลิมพล แหวนทองโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
11. นางสาวสุรีย์ เชยคนชมโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
12. นายสุนทร พริกจำรูญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
13. นายธรรมรัตน์ กรีธาธรโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
14. นายคมสันติ์ ดางามโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวหัชชพร อินทร์รจนาโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
16. นางสาววิไลวรรณ จันทร์เต็มโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
17. นางปฐมรัตน์ คุณธนเดชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
18. นายกิตติกานต์ เจ๊ะโส๊ะโรงเรียนชลประทานวิทยากรรมการ
19. นางสาวนัยเนตร ดงทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
20. นายหัษฎายุ กองพอดโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมาลัย อุรเคนทร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางอโนมา ขันพันธ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางพัชรี รักษาคมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย พุทธสรณ์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นายธีระ เปรมสกุลโรงเรียนราษฏร์นิยมกรรมการ
3. นายไชยา มูลชาภิรมย์โรงเรียนชลประทานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณวิภา ฉลาดโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรา ตลึงจิตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
3. นายสิทธิโชค โพธิ์ศรีโรงเรียนบี เอฟ เอสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรงพรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ตะพาบน้ำโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุทัตตา อันหนองกุงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอนุเทพ อมาตยกุลบริษัท B.A.T.H Room Productionประธานกรรมการ
2. นายคณาศิต เรืองศิรรักษ์บริษัท B.A.T.H Room Productionกรรมการ
3. นางอาภาวลี อมาตยกุลบริษัท B.A.T.H Room Productionกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอนุเทพ อมาตยกุลบริษัท B.A.T.H Room Productionประธานกรรมการ
2. นายคณาศิต เรืองศิรรักษ์บริษัท B.A.T.H Room Productionกรรมการ
3. นางอาภาวลี อมาตยกุลบริษัท B.A.T.H Room Productionกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางดวงใจ สุขอึ้งข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชรา อุเทนสุตข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางดวงใจ สุขอึ้งข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชรา อุเทนสุตข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลักษณา ดลเสถียรโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิต เดชคงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางลักษณ์ศยา แป้นภูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ยิ้มแฉล้มโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นางวีรยาพร โพธารสโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวธศร ยิ้มสงวนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวปัณณภัค บัลลังก์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวศุภดี ภู่เกษมวรางกูลกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูประทีปธมฺมพิมล .วัดจันทารามประธานกรรมการ
2. พระเชิด ถิรปญฺโญวัดโพธินิมิตรกรรมการ
3. พระใหม่บุญมี คมฺภีรเมธีวัดบางเลนเจริญกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ดร.ภาณุ กุศลวงศ์มศว.กรรมการ
2. นายแพทย์มงคล มาเจริญรุ่งเรืองสาธารณสุขกรรมการ
3. นางสาวพันธสิริ คำทูลมศว.กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ มศว.กรรมการ
2. นายแพทย์มงคล มาเจริญรุ่งเรืองสาธารณสุขกรรมการ
3. นางสาวพันธสิริ คำทูลมศว.กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภาณุพล กล้าผจญครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ผศ.นภดล เนตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ พงษ์พานิชโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคประธานกรรมการ
2. MissChen Jiaมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. MissZhan Chaoมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนวรัตน์ พงษ์พานิชโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคประธานกรรมการ
2. MissChen Jiaมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. MissZhan Chaoมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูลโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวธนนันท์ วิจิตรประชาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
3. Mr.Tatsu Tsuruishiโรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูลโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวธนนันท์ วิจิตรประชาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
3. Mr.Tatsu Tsuruishiโรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางยุพา บรรณาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Gwenael Rouplyโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนัส หรั่งเทศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุปาณี พัฒราชข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางมณฑา แสงสุกใสโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายนิติธร ษัฎเสนศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภา หงษ์ทองโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
3. Mr.Nam Joon Minโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. MissLu Qingมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. MissLi Nuo'enมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. MissLu Qingมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. MissLi Nuo'enมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล จันทรวิโรจน์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนิรุต หล้าบาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
3. MissFumiko Natsunamiโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล จันทรวิโรจน์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. MissFumiko Natsunamiโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนิรุต หล้าบาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา พลอยโสภณโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Gwenael Rouplyโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนัส หรั่งเทศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุปาณี พัฒราชข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางมณฑา แสงสุกใสโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายนิติธร ษัฏเสนศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภา หงษ์ทองโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
3. Mr.Nam Joon Minโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวบุปผา พ่วงปิ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Gwenael Rouplyโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนัส หรั่งเทศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุปาณี พัฒราชข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวปิ่นอนงค์ ซื่อตรงโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.วิภาวี อนุจาผัดโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. MissHan Yutongมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. Miss่Jin Yueranมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ปิ่นท้วมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุลโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. MissAsuka Taniguchiโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา นาคบัวโรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. Mr.Gwenael Rouplyโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนัส หรั่งเทศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุปาณี พัฒราชข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางนิญมาส เมฆฉายโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายนิติธร ษัฏเสนศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภา หงษ์ทองโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
3. Mr.Nam Joon Minโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางศรณี คุปติปัทมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ม่วงคำ อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการ
3. นายภูชิต ชาวบางใหญ่ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นายนำชัย นนท์คำภา โรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการ
5. นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
6. นายธวัชชัย โตอ่อนโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการกรรมการ
7. นายชนศักดิ์ ศรีประไพอาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมณฑกานต์ จิตกล้า โรงเรียนไทรโยคมณีกานต์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ปฐมนุพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุรินทร์ แก้วพิจิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
4. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ปฐมนุพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุรินทร์ แก้วพิจิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
4. นายมณฑกานต์ จิตกล้า โรงเรียนไทรโยคมณีกานต์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ภมรนิพิธอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรรมการ
3. นางกนกวรรณ พัฒน์เดชอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวจินดารัตน์ ณรงอินทร์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยา สุนพงษ์ศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรรมการ
3. นางสาวสุปรียา มหาสมบัติกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนกาณต์ แพฟืนสพม.3กรรมการ
2. นายธนบัตร ฟักทองสพม.3กรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ เม่นคงสพม.3กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผลสพม.3กรรมการ
2. นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์สพม.3กรรมการ
3. นางสาวชัชฎา รุจิเทศสพม.3กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ เข็มรัตน์สพม.3กรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์สพม.3กรรมการ
3. นางสาวดาวสวรรค์ วงศ์เสนาสพม.3กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา เซี่ยงอึ้งสพม.3กรรมการ
2. นางสาวเปรมินทร์ หงษ์โตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเจนณรงค์ แก่นนาคบางบัวทองกรรมการ
2. นางชเอม ชักชวนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นายณัฏฐชัย หอมบุญสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์วัลยา มิทะนนท์สพม.3กรรมการ
2. นางสาวนุชจรินทร์ อุนิลคำสพม.3กรรมการ
3. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติพิชญศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล ฮวดสุนทรสพม.3กรรมการ
2. นายพรรณเชษฐ ณ ลำพูนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. นายชัยพร ศิลาวัธนาไทยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ภู่ทองสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
2. นายพรรณเชษฐ ณ ลำพูนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. นายวิรินทร์ สนธิ์เศรษฐ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
4. นายชัยพร ศิลาวัธนาไทยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ลภนะพันธุ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ภู่ทองสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
2. นายพรรณเชษฐ ณ ลำพูนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. นายวิรินทร์ สนธิ์เศรษฐ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
4. นายชัยพร ศิลาวัธนาไทยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ลภนะพันธุ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ภู่ทองสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชูศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางสาวลัญจกร ศรีทองมาศปากเกร็ดกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมาลย์อุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. นายพร้อมพล คำยิ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมาลย์อุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. นายพร้อมพล คำยิ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
2. นางปณิชา ธรรมนรภัทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นายภมร ฟูมฟักโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกมล เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
2. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายภมร ฟูมฟักโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
2. นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นางปณิชา ธรรมนรภัทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
2. นายกมล เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ งามสง่าโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นางสาวสิริพร แซ่ลี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ งามสง่าโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นางสาวสิริพร แซ่ลี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพิมจิตร์ รมยะพันธุ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ตระยางค์กูลครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา สินธุสุขครูโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นายสุชิน ฟักสังข์ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวกาญนิกา พรหมชัยครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
6. นายธนพล ศรีทับทิมครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางพิมจิตร์ รมยะพันธุ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ตระยางค์กูลครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา สินธุสุขครูโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นายสุชิน ฟักสังข์ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวกาญนิกา พรหมชัยครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
6. นายธนพล ศรีทับทิมครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา รื่นเสือครูโรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ศรีทับทิบข้าราชการบำนาญโรงเรียนราษฎร์นิยมรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี พสกบุตรครูโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา รื่นเสือครูโรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ศรีทับทิบข้าราชการบำนาญโรงเรียนราษฎร์นิยมรองประธานกรรมการ
3. นายอัญชลี พสกบุตรครูโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนพณภัทร ทองแย้มอาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนพณภัทร ทองแย้มอาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมัทนา อุตโมครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ ศิริมาศครูโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
3. นางรัชดา นามศรีครูโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวเจษฎาวดี อินทรสูตโรงเรียนโพธินิมตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิธิกานต์ เกล้าเกสรครูโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นางอรวรรณ ฟักสังข์ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางประเทืองทิพย์ สังข์ทองครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายธวัช ทรัพย์สุทธิภาสน์ครูโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยาครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธนอรรถ ผลวานิชครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิดา ทองทาครูโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ภู่ระย้าครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศรีเพ็ญ เถื่อนศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา กุฏีพันธ์ครูโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
3. นางพนารัตน์ ตั้งชวาลครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางศรีเพ็ญ เถื่อนศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา กุฏีพันธ์ครูโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
3. นางพนารัตน์ ตั้งชวาลครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นายเสาวกิจ ปรีเปรมอดีตนายกสมาคมเชฟประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นางปฤษณา แผ่ตระกูลครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางโสภี วุฒิมานานนท์ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นางจินดาภา วงศ์อุดมครูโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
6. นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นายเสาวกิจ ปรีเปรมอดีตนายกสมาคมเชฟประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นางปฤษณา แผ่ตระกูลครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางโสภี วุฒิมานานนท์ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นางจินดาภา วงศ์อุดมครูโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
6. นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและอาหารไทยฟิวชั่นประธานกรรมการ
2. ผศ.ภาวนา ชลาภิรมย์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรองประธานกรรมการ
3. นางถนอม วงศ์จันทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางสุกัลยา คำนวนวัยครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญ นรากล่ำครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
6. นางมยุรี บัวเจริญข้าราชการบำนาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและอาหารไทยฟิวชั่นประธานกรรมการ
2. ผศ.ภาวนา ชลาภิรมย์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรองประธานกรรมการ
3. นางถนอม วงศ์จันทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางสุกัลยา คำนวนวัยครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญ นรากล่ำครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
6. นางมยุรี บัวเจริญข้าราชการบำนาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนพณภัทร ทองแย้มอาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายนพณภัทร ทองแย้มอาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]