หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องโสตทัศนศึกษา , อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา ,ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์2302 9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
9.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น. วันที่9 แข่งขันที่ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 10 แข่งที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2302
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องโสตทัศนศึกษา , อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา ,ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2304 9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
09.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น. วันที่9 แข่งขันที่ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 10 แข่งที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2304
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4202 9 พ.ย. 2559 10.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น. ห้องคณะกรรมการ 4201
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4202 10 พ.ย. 2559 10.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น. ห้องคณะกรรมการ 4201
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ใต้อาคาร 4 9 พ.ย. 2559 09.30-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ใต้อาคาร 4 10 พ.ย. 2559 9.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี หอประชุม 9 พ.ย. 2559 9.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี หอประชุม 10 พ.ย. 2559 9.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 2402 9 พ.ย. 2559 9.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 2404 9 พ.ย. 2559 09.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น.
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานโดม 9 พ.ย. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น. ประกอบลำที่ลานโดมเวลา 09.00-12.00 น.
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานโดม 9 พ.ย. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น. ประกอบลำที่ลานโดมเวลา 09.00-12.00 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 10 พ.ย. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-9.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]