หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้อาจารย์สง่า ดีมาก 11 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00 ลงทะเบียนหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลา 08.00 น. และเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้อาจารย์สง่า ดีมาก 11 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00 ลงทะเบียนหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลา 08.00 น. และเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง หอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม 11 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.00 ลงทะเบียนหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลา 08.00 น. พร้อมส่งรูปเล่มโครงงาน 6 ชุด จัดตั้งอุปกรณ์ 08.00 - 08.30 น
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง หอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม 11 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 16.00 ลงทะเบียนหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลา 08.00 น. พร้อมส่งรูปเล่มโครงงาน 6 ชุด จัดตั้งอุปกรณ์ 08.00 - 08.30 น
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง หอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม 11 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 - 16.00 ลงทะเบียนหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลา 08.00 น. พร้อมส่งรูปเล่มโครงงาน 6 ชุด จัดตั้งอุปกรณ์ 08.00 - 08.30 น
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง หอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม 11 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 - 16.00 ลงทะเบียนหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลา 08.00 น. พร้อมส่งรูปเล่มโครงงาน 6 ชุด จัดตั้งอุปกรณ์ 08.00 - 08.30 น
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4201 11 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 12.00 ลงทะเบียนหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลา 08.00 น. และเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4201 11 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 - 12.00 ลงทะเบียนหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลา 08.00 น. และเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 7 ชั้น 8 ห้อง 7811 11 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00 ลงทะเบียนหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลา 08.00 น. และเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 7 ชั้น 8 ห้อง 7811 11 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00 ลงทะเบียนหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลา 08.00 น. และเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]