รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงชนาภา  ศรีคร้าม
 
1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ทองแย้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวปัณฑ์ชนิตา  วัลลภหิรัญ
 
1. นางธันยนันท์  ดนตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ยางนอก
 
1. นางสาวพรพรรณ  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  จันทรา
 
1. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงพิชญาพร  สิงห์เฉลิมวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  กลิ่นหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวเพชรรัตน์  แก้วคำนิล
 
1. นางสาวสมปอง  เหมือนวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวอนุพร  สุนทรเกษตร
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินดาศรี
2. เด็กหญิงวรรณพร  พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำไล้
 
1. นางนุชจรินทร์  ไชยวัต
2. นางสุวภา  กาศมณี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  บุญพูล
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วพูน
3. นางสาวอรจิรา  ชมภูราช
 
1. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน
2. นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงธิญาดา  ฝอยทอง
2. เด็กชายหยู่เจี่ย  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
2. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกันยารัตน์  สุทธิประภา
2. นางสาวธัญญาภรณ์  การงานดี
 
1. นางรัชนีกร  สุขวิเศษ
2. นางสาวพจวรรณ  เทียมผล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายนทีทัต  ฟักนิ่ม
 
1. นางพงศ์ผกา  รุ่งโรจน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวณัฐมณ  อาจวาที
 
1. นายชูเกียรติ  เจริญศิลป์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิธิดา  เถาหล้า
2. เด็กหญิงวริศรา  เทพโสดา
3. เด็กหญิงอมาวศรี  ธูปทอง
 
1. นางสาวนุจรินทร์  สมตระกูล
2. นางสาวขนิษฐา  เจริญสลุง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวจุฑามาส  ลอดจันทร์
2. นายฉัตรชัย  นาคงาม
3. นางสาวนันทิตา  ไข่น้อย
 
1. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
2. นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  รอดไผ่
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  หาลาภ
 
1. นางสาววรรณภา  สำลี
2. นางสุมนรัตน์  มุ่งธัญญา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์นาง
2. นางสาวธนัชชา  บุญอ้วน
3. นางสาวหฤทัย  ดีกลาง
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
2. นางสาวปิยรัตน์  แพรสี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ภานนท์
2. เด็กหญิงสุชาดา  แจ่มจันทร์
 
1. นายปัญญา  สูตรสุข
2. นางสาวพิชญา  คำแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายกรพล  แสงจันทร์
2. นางสาวพรพรรณ  โพธื์ประจักษ์
 
1. นางสาวทักษญา  เจริญเวช
2. นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ประเสิรฐทรัพย์
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวธัญพิชชา  ขำปู่
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลณิชธ์  จินดาเกษม
2. เด็กหญิงปวีณา  เวชประสิทธิ์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางกาญจนา  เหลาหอม
2. นางสาวเยาวลักษณ์  กองศิลป์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวปฏิมากร  เลียมตะคุ
2. นายภัทรพงศ์  แสงทอง
3. นางสาววริศรา  ลือตาล
 
1. นางเฉลิมศรี  คงไทย
2. นายสถิต  เหมือนสังข์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  เกียรตินอก
2. เด็กหญิงวีรยา  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงสลักจิตร  เปียงเบี้ย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มชัย
2. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวนาถกานต์  พูลหลำ
2. นางสาวพัชรี  เฟื่องทอง
3. นางสาวศิริรัตน์  แก้วศรีงาม
 
1. นายเกษมศักดิ์  ดวงเพชร
2. นางสาวกรรณิกา  ลีวิจิตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกิตติภูมิ  จิตตคาม
2. เด็กชายธนธรณ์  รวยลาภ
3. เด็กชายธนวัฒน์  เอมถมยา
 
1. นางสาวจันทร์ฑิตา  บุญแท่ง
2. นายอธิพันธ์  ฤทธิโชติ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  หาดี
2. นายณัฐพงษ์  ศรีจันทร์
3. นายอติกานต์  งานสลุง
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  แก้วคง
2. เด็กหญิงพาณรินทร์  เอมอ่อน
3. เด็กหญิงภัคจีรา  สารภีเงิน
 
1. นางสาวอริศรา  มีสกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจิณณพัต  ทองนาเมือง
2. นางสาวมณีพรรณ  สงวนศักดิ์
3. นายอนาวิน  คึขุนทด
 
1. นางธิดารัตน์  โปร่งเจริญ
2. นางสาวนุจรินทร์  สิทธิเลิศประสิทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายจิรยุทธ์  ต่อมยิ้ม
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทรถ
 
1. นางสาวกัญญาณีย์  เพชรบัวทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายสหัสวรรษ  ทายศรี
2. นางสาวอารยา  พรมหาลา
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายชินพัฒน์  หกขุนทด
2. เด็กชายอนุพงศ์  สีสมุทร
 
1. นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์รุ่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกิติกุลชัย
 
1. นายวัชรพล  จันทรวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธรรมสรณ์  อ่อนดี
2. นายรัฐภูมิ  ยุทธนะพลากูร
3. นายไชยวัฒน์  ขุนครอง
 
1. นายชูชาติ  โพธิ์ทอง
2. นายประพวน  สุ่มเมือง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์ญาณัฎฐ์  จันทร์รัตน์แสงสี
2. เด็กชายกิตติภูมิ  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงจิวารัตน์  ใสสุข
4. เด็กหญิงวาสนา  ปานฉาย
5. เด็กหญิงศศิภา  สินมา
 
1. นายศิรพัทร์  สินมา
2. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวจักรตรี  ดีเอม
2. นางสาวจิดาภา  ตันศิริ
3. นางสาวปรีดาลี  อรัญณา
4. นางสาวอลิสรา  สินเงินยวง
5. นางสาวเบญจมาศ  อิสริยะวิญญู
 
1. นางภิญญา  ชิตะรัตนอุดม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โต๊ะทับทิม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มิตรสันเทียะ
3. เด็กหญิงพนิดา  สุนทรศาลทูล
4. เด็กหญิงอัฐนิยา  เนียรพุดซา
5. เด็กหญิงเวธินี  กลิ่นเทศ
 
1. นางสาวอนุสรา  คิมทอง
2. นายศราวุฒิ  นันโต
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวศิวพร  สลุงอยู่
2. นางสาวสุกัญญา  หินใหม่
3. นางสาวสุพรรษา  ภูมิ
4. นายอานนท์  เพชรเอียง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ช่วยสัตย์
 
1. นายประพวน  สุ่มเมือง
2. นางเยาวพา   บุญส่งศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ธรณี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หวังถ้ำกลาง
3. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงนิล
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กองกมล
5. เด็กชายอนันตชัย  ศรีคำภา
 
1. นายจตุชัย  นันทวิชิต
2. นางพรทิพย์  ทาสี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกันตพัฒน์  สิทธิชื่น
2. นางสาวณัฐธิดา  เรียงเสนาะ
3. นายธนกร  มณีอินทร์
4. นายนายอภิสิทธิ์  เกียมขุนทด
5. นายภาณุวัฒน์  ก๋งเฮง
 
1. นายณรงค์  เกตุหล่ำ
2. นายศราวุฒิ  นันโต
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจักรวาล  นาคปักษิณ
2. นางสาวจิราภร  วงษ์คำจันทร์
3. นางสาวชญานิน  เจนจิต
4. นายชาญชิต  วิเชียรปัญญา
5. นายณัฐพงศ์  เพิ่มขุนทด
6. นางสาวดวงกมล  กลิ่นจันทร์
7. นางสาวดวงมณี  กลิ่นจันทร์
8. นางสาวถศิตาภรณ์  ลือสมุทร
9. นายปัณณฑัต  ปริวัฒนศักดิ์
10. นายรติพงษ์  รักพงษ์
11. นางสาวรุจิรา  พรหมมา
12. นางสาววิลาวัณย์  ขอกลาง
13. นายศราวุธ  มูลอินทร์
14. นางสาวศิรภัสสร  นิ่มทอง
15. นางสาวสกาวใจ  แจ่มแจ้ง
16. นายสิทธิโชค  เจริญธรรม
17. นางสาวสุดารัตน์  พันธุมิตร
18. นายอธิศักดิ์  ชมภูนุช
19. นายเมธาสิทธิ์  ศรีนาค
20. นายไกรพล  แสนบัวคำ
 
1. นางนิตยา  มีนา
2. นางสาวจักษณา  บัวบาน
3. นายธัชนนท์  ระบิล
4. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
5. นางสาวผกามาศ  จันทนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  เชนชาญ
2. นางสาวจินดาหรา  กระต่ายจันทร์
3. นายชลิตพล  เจริญร่าง
4. นายณัฐพล  กองแดง
5. นายณัฐพล  ทองทัพ
6. นายทฤษฎธรรม์  นาคศิริ
7. เด็กชายธนากรณ์  สามิลา
8. นายธินกร  แสงเรือง
9. นายธีรวัฒน์  จังพานิช
10. นายธีรวัฒน์  สุริยธน
11. เด็กชายภัคพงษ์  สงครามสรี
12. นายระพีพัฒน์  อินทรีย์
13. นางสาวริลณี  ไกรสิทธิศิรินทร์
14. นายวิศรุต  ศรีอาภรณ์
15. นางสาวสุกัญญา  อุทัยสวัสดิ์
16. นางสาวสุกัลยา  อุดรสาร
17. นายอนุชา  แสงจันทร์
18. นายอนุวิทย์  คงศรีดี
19. นางสาวอารีรัตน์  ติดบุตร
20. นายไชยวัฒน์  กลิ่นฉาย
 
1. นางยุพิน  ทันใจ
2. นางอรวรรณ  สุวรรณภักดิ์
3. นายศราวุฒิ  นันโต
4. นายประมวล  วงษ์สีแก้ว
5. นางสาวอนุสรา  คิมทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เผือกประพัฒน์
 
1. นางสาวเกศกัญญา  กรดเกล้า
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวนิติยา  อินทร์แพ่ง
 
1. นายณัฐพล  กองทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายวีรยุทธ  โค่นกระโทก
2. เด็กหญิงสรัญญา  ไหลแหวน
 
1. นางสาวจักษณา  บัวบาน
2. นายธัชนนท์  ระบิล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายณชสิฐ  สงวนศักดิ์
2. นางสาวภัทราพร  สินธุไชย
 
1. นางยุพิน  ทันใจ
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณภักดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ซิกซ์
2. เด็กหญิงบุศกรณ์  ดนตรี
3. นางสาวพาขวัญ  เรืองชม
4. นางสาววรดา  อินทร์แรม
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรประดิษฐ
6. เด็กหญิงสุธาสิณี  บูรณคุณามณี
7. เด็กหญิงหทัยชนก  อังกาบ
8. นางสาวอัมรา  ดงหลง
9. เด็กชายเจณิสตา  ผลวิสุทธิ์
10. นางสาวเสาวภา  เบญจโอฬาร
 
1. พระศิริชัย  ปญฺญาวโร
2. นางยุพิน  ทันใจ
3. นายสมัย  มณีจักร์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ราชวงษ์
2. นางสาวจีรนันท์  วงษ์ศรี
3. เด็กหญิงชนมล  พุ่มเจริญ
4. เด็กหญิงชิดกมล  แสงทอง
5. นางสาวณัฐวดี  บัวคลี่
6. นางสาวธํญญาลักษณ์  ทองคำ
7. เด็กชายบรรณสรณ์  ทองอ่อน
8. เด็กหญิงพิมพา  ประไวย์
9. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สุกเพิก
10. เด็กชายวราเมศร์  เข็มมี
11. เด็กหญิงวัลภา  มณฑา
12. นางสาวศิริพร  แสนศรี
13. นายศิลาทิพย์  อาจประจักร
14. เด็กหญิงสุวรรณสา  จิตรเพ็ชร
15. เด็กชายเปรมปฌา  ครุษสัง
 
1. นายวีระวัฒน์  ระนาท
2. นายนริศ  ปืนแก้ว
3. นายวินัย  ขุมทรัพย์
4. นางสาวอรกัญญา  ปัดเต
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แก่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญประมวล
 
1. นายคณาเดช  วงษ์กาญจนรัตน์
2. นายสุดท้าย  วงษ์กาญจนรัตน์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสัตย์
2. นางสาวศศิกานต์  ภาเจริญ
 
1. นางพรทิพา  ทองแย้ม
2. นางอารีรัก  บุญรามณรงค์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่สง
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกิตติพงศ์  จุมพลพงษ์
 
1. นายสัญญา  จ่างสกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  วาจาสลุง
 
1. นางสาวสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นางสาวภัทรภร  ฉิวเฉื่อย
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  หนูสลุง
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ลันขุนทด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจรักษา
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิชา  กออินทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงสถาน
 
1. นายวิฑูลย์  ร่มโพธิ์ตาล
2. นางสาวจีรนันต์  วันแก้ว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภร  โพธิ์สุข
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นายเจษฎา  พัลวัลย์
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายระพีพัฒน์  จูฑา
2. เด็กชายศุภกิตติ์  อยู่เย็น
3. เด็กชายสิรภัทร  ปราสาททอง
 
1. นายสวัสดิ์  อันพาพรม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายณัฐวุฒิ  นิกรพันธ์
2. นายสุรฤกษ์  เกิดแก้ว
3. นายอิทธิพล  ดีเผือก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงนีรชา  แสงจันทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายวรท  พฤทธิ์ตระการ
 
1. นายสมชาย  ทองโต
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายกษม  สุวรรณประเวก
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายกิตติภัทร  ตุลาทอง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวสุดใจ  ถนอมวงษ์
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายวีระพล  ตบไธสง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันสดี
 
1. นางสาวสุรัชนา  จาดจีน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายวีระพล  ตบไธสง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐากร  ปานตะโหนด
 
1. นางสาวสุรัชนา  จาดจีน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายวิชิต  เรียงหน่า
 
1. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นายกันดิศ  เศษฐา
2. นางสาวณัฏฐา  บึกขุนทด
3. เด็กชายดังก้อง  คูนา
4. เด็กหญิงธนิศา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงนีรชา  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงปนัดดา  โสภา
7. นางสาวพสุดา  ไชยสงคราม
8. เด็กหญิงพัธธราภร  ธนัตถ์วรากุล
9. เด็กหญิงภูสุดา  พรมทะ
10. นางสาวยุภาพันธ์  รอดอินทร์
11. เด็กหญิงรสสุคนธ์  กันคำ
12. เด็กชายวราเทพ  แสงศรี
13. นายวาที  รินนอก
14. นางสาวสุนีย์  อินทร์สถิตย์
15. เด็กชายอนุชา  โกขุนทด
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นางสาวหัทยา  ปานงาม
3. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
4. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  สุวรรณศรี
2. เด็กชายนรินทร์  มีศรี
3. เด็กชายบัญญวัต  กล่ำถึก
4. เด็กชายพงษ์พานิช  ศิริบรรจง
5. เด็กหญิงพุธิตา  อยู่เย็น
6. เด็กชายวรพล  โตสารเดช
7. นางสาววรวรรณ์  เหระยัง
8. เด็กชายวุฒิชัย  จำปาพันธ์
9. นายอนุพงษ์  หงษ์ษา
10. เด็กชายอานุพงษ์  ชำนาญแก้ว
11. เด็กชายเจษฎา  ประทีปกาญจนา
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
2. นายศรายุธ  ท้าวประสิทธฺ์
3. นางสาวสุริย์พร  อินไชย
4. นายสุพจน์  นามขันทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เขระภูมิ
2. เด็กหญิงชนากานต์  โสภาประดิษฐ์
3. เด็กชายณัฐนันท์  เกรียงพุฒวนนท์
4. เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงตระกูลโอภาส
5. เด็กชายธนวัต  เนียมหวาน
6. เด็กหญิงธัญพร  ทองสถิตย์
 
1. นายกฤษณะ  การภักดร
2. นายอนุชา  เพ็งสวย
3. นายชัชวาล  จั่นงาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายคมชาญ  เลิศหลาย
2. นายธราดล  สุนทรศาลทูล
3. นายพลาธิป  พิมเสน
4. นายภานุวัฒน์  มารศรี
5. นายสหรัฐ  เพาะพูล
6. นางสาวสุชัญญา  เสนีย์ยุทธ์
 
1. นายชัชวาล  จั่นงาม
2. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
3. นายวสันต์  อุ่มพระกิต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลาพร  พบประสาท
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดิ์สลุง
3. เด็กชายกิตติภพ  บุญทรงธรรม
4. เด็กชายกิติพัฒน์  เกิดแก้ว
5. นายจิรพงศ์  ขันนาค
6. เด็กชายจิรายุ  สลุงใหญ่
7. นางสาวชลธิชา  เอื้อสลุง
8. นางสาวชลธิชา  สลุงอยู่
9. นางสาวฐิติมา  บรรดา
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิแกดำ
11. นายณัฐพล  คำพลึก
12. เด็กหญิงณัฐริชา  พงษ์พันธ์
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  องอาจ
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวศรี
15. นางสาวทิพย์สุดา  มังสา
16. เด็กชายธนวิชญ์  เพ็งสลุง
17. นางสาวธัญยพร  แหยมเจริญ
18. เด็กชายธีรภัทร์  หิรัญรักษ์
19. เด็กชายนิติพล  ดนตรี
20. เด็กหญิงบัณฑิตา  หรัดดี
21. เด็กหญิงพรชิตา  คานนท์
22. นางสาวพิมผกา  เกิดสลุง
23. เด็กชายมงคล  พรหมคุณ
24. เด็กหญิงวชินารถ  ชื่นกิ่ง
25. นายวันเฉลิม  ดิษสลุง
26. นายศิวกรณ์  สายเพชร
27. นายสยามรัฐ  สิงห์เกื้อ
28. เด็กหญิงสาธิดา  ยอดหอม
29. เด็กชายสุทัช  มั่นสลุง
30. เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนสลุง
31. เด็กชายสุวิวัฒน์  ลาดสลุง
32. เด็กชายอดิศักดิ์  เพ็งสลุง
33. เด็กหญิงอรัญญา  อนันต์สลุง
34. เด็กหญิงอลิชา  ลานเลี้ยงชีพ
35. นายอาณัติ  ขยันสลุง
36. นายอานันท์  วานยุทโช
37. เด็กหญิงอินทิรา  เหวชัยภูมิ
38. เด็กชายเกริกพล  สลุงอยู่
39. เด็กหญิงเกศริน  วงตาแสง
40. เด็กหญิงเกศินี  มิตรน้อย
 
1. นายพิเชฏฐ์  กงแก้ว
2. นายคณิต  อาจวิเศษ
3. นายสุทัศน์  ศรีแก้ว
4. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ์
5. นายพรชัย  สีผาย
6. นางสาวจิราภรณ์  เกียนแก้ง
7. นางกรกนก  หาญไชยนะ
8. นางสาวประพัฒน์ศร  อัญไชยศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกรรวี  โสมเขียว
2. นางสาวกัณภิรมณ์  วงษ์ทำมา
3. เด็กชายกัมพล  มะโนสา
4. นางสาวกัลยาณี  มณีกุล
5. นางสาวกานดา  ศรนิกร
6. เด็กชายกิตติปพัฒน์  ภูสิตตา
7. นายจรัญ  พระนนท์
8. เด็กหญิงจริยา  เอี่ยมรอด
9. นางสาวจิรภัทร  กลมกล่อม
10. นายชยันธร  ม่วงกรุง
11. นายชลสิทธิ์  เที่ยงเอี่ยม
12. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขวิทย์
13. นางสาวญาดา  ปองสง่า
14. เด็กหญิงณภัคปภา  ไพรสิทธิ์
15. เด็กชายณัฐนนท์  ชัยวงษ์
16. นางสาวณัฐพร  ทองแสง
17. นายทศพล  พุ่มมาลา
18. นางสาวทิพวรรณ  อนุพัฒน์
19. เด็กชายธีรภัทร์  อินเจริญ
20. นางสาวนันทพร  มีราคา
21. เด็กชายปฏิพล  ช้อนทอง
22. นางสาวปุญญิศา  ลุนละวงศ์
23. เด็กชายพงศธร  จิตสันติ
24. นายพลเชษฐ์  ผ่องคณะ
25. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุขสำราญ
26. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สลุงอยู่
27. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พาพันธ์
28. นางสาววรรณวิสา  จันทรทง
29. เด็กชายวรากร  ฉิมสุข
30. นายวัชเรนทร์  ขันติเนตร
31. นางสาวศรัณย์ภัทร  ประจงแต่ง
32. นางสาวสมฤดี  อ่อนสนเทียะ
33. นายสราวุธ  ปัญญาอินทร์
34. เด็กชายสุทธิพงษ์  กลิ่นจันทร์
35. นางสาวสุปรียา  แสงจันทร์
36. เด็กชายอรรถพล  นาคเจือทอง
37. นางสาวอรัญญา  บุตรนิน
38. นายอำนาจ  อยู่สมบูรณ์
39. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ชัยมงคล
40. เด็กหญิงโสภิตา  อยู่นคร
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีนิคม  กระออมแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กชายนพดล  สะแก
 
1. นายอาทิตย์  พงศ์อารี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายกนาวิน  สุวรรณราช
 
1. นายวิวัฒน์  แก้วอุ้ย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทิพย์
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวสุภาวดี  มีลาภ
 
1. นายอาทิตย์  พงศ์อารี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อำพันธ์รัตน์
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายชยพล  สร้อยมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงสุนันท์  ภู่น้อย
 
1. นายวรวิทย์  ชิดชอบ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนรามวิทยา 1. นางสาวรุ่งรัตน์ดา  ศรีหิรัญ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายชินวัตร  เสนนัตตา
 
1. นางอุษา  จันทร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายชลธี  หามาลา
 
1. นางสาวณัฐนรี  แสวง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงเปมิกา  สันติสุข
 
1. นางอุษา  จันทร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  เกิดศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายจรัญ  เจริญพร
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  คำมีพา
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงโสรญา  ป่ายาง
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวยุพารัตน์  พลแสน
 
1. นายปริญญา  ดีนอก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สโมสร
2. เด็กหญิงนันทิกาญจน์  ศุภรธีรภัทร์
3. เด็กชายนิรุต  สุดพูล
4. เด็กหญิงพรณภา  พุทหอม
5. เด็กหญิงพรนิภา  ดำขำ
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ราชวงษ์
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  กลิ่นสีสุข
8. นายสมยศ  บุนนาค
9. เด็กหญิงสุชานรี  ทองพูล
10. นายสุธี  เหล็กดี
 
1. นายเจษฏา  ถาวร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกัลยา  เถื่อนสุข
2. นางสาวจริยา  ก้งทอง
3. นางสาวจารุวรรณ   สุ่มใส
4. นางสาวชลดา  ฐาเศรษฐี
5. นางสาวชลันธร  บุญจันทร์
6. นายชัยวัฒน์  รัตนธรรม
7. นางสาวฐิติยา  แสงจีน
8. นางสาวธนากร  ค้างสำโรง
9. นางสาวธัญญรัตน์  หมู่สะแก
10. นายนครินทร์  แก่นสน
11. นางสาวนันทิตา  ไข่น้อย
12. นางสาวบุษราคัม  จินดาเนตร
13. นายปฏิมากร   แก่นแก้ว
14. นางสาวปวีณา  สอิ้งทอง
15. นายพงศกร  ยวงการ
16. นางสาวพรลภัส  ดวงไสย
17. นายพีรศักดิ์  ภาระจริง
18. นายภานุพงศ์  อาบสุวรรณ
19. นายภานุเดช  หมั่นหาโชค
20. นายรัฐภูมิ   คำภู
21. นางสาววิภาพร  ทบแก่น
22. นายศิวดล  วงษ์อุทร
23. นางสาวสมฤทัย  โฮมแพน
24. นางสาวสุพิชญา  พิทยะสฤษดิ์
25. นายสุรสิทธิ์  สีดี
26. นางสาวสโรชา  ฤทธิ์ลือชัย
27. นายอธิปพงศ์  พันธุ์ไทย
 
1. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
2. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
3. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
4. นางสาวหัทยา  ปานงาม
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงขวัญกมล  นาคน้อย
2. เด็กชายชลสิทธิ์  คำตัน
3. เด็กชายณัฐพล  ชมรุกข์
4. เด็กชายนรชน  สุขนาน
5. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์กาฬสินธุ์
6. เด็กหญิงวนิดา  รอดเมฆ
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  ฉิมแป้น
8. เด็กหญิงสุพรรษา  สีหาราช
9. เด็กหญิงอุทุมพร  ออมสิน
10. เด็กชายเจนณรงค์  ทันการ
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายคมกริช  ศรีบุญฮุง
2. นายฐิตินันท์  ตั้งทอง
3. นางสาวณัฐกานต์  วรธรรมาทิพย์
4. นางสาวทิพย์วรรณ  วุฒิสาหะ
5. นายนพเก้า  ทองคง
6. นายพนมทอง  เขียวภูมี
7. นางสาวสุดาพร  เกตุวงษ์
8. นางสาวสุภัทสา  อินทรสนธิ
9. นายเกรียงศักดิ์  นาคคูบัว
10. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง  หนูหน่าย
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แข็งการ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ดาบาง
3. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์ศักดิ์
4. เด็กหญิงนภาทิพย์  ทองสถิตย์
5. เด็กหญิงสิทธิ์วดี  โพธิ์เงิน
6. เด็กหญิงสุภัทรา  สีดาเดิน
 
1. นางสาวหัทยา  ปานงาม
2. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
3. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
4. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มหาดไทย
3. เด็กหญิงมาริสา  จันทร์ดี
4. เด็กหญิงวิภาดา  แสงธูป
5. เด็กหญิงวิไลพร  มาลัย
6. เด็กหญิงศรุติญา  ศิริยศ
7. เด็กหญิงอังสุมาลี  แก้วเสนา
 
1. นางสาวภัทิรา  สอาด
2. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  นาคะรังษี
2. นางสาวนิตยา  อินคล้าม
3. นางสาวนุสรา  ใบนี
4. นางสาวภัทราภรณ์  เฟื่องบุญ
5. นางสาววัลย์ริกา  บุญจันทร์
6. นางสาววิลาวัลย์  บุญจันทร์
7. นางสาวเกวรินทร์  อินตา
 
1. นางสาวภัทิรา  สอาด
2. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญสีโรจน์
2. นางสาวกาญจนาพร  ปิ่นเงิน
3. นายจักรพันธ์  โนนศิลา
4. นางสาวชิตาภรณ์  คำพรานลาน
5. นางสาวฐิติมา  นิลชาติ
6. นางสาวณัฐนันท์  อยู่นวล
7. นางสาวมนทกานต์  สุกใส
8. นางสาวรัศสิมา  มีนา
9. นางสาววิลาศินี  ครุตเนตร
10. นายสิทธิพล  ผอนนอก
11. นางสาวอมรรัตน์  บุญเกษม
12. นางสาวอริสรา  แดงวงษ์
13. นางสาวอวัสดา  แก้วคำนิล
14. นางสาวอารียา  ผิวบาง
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พังคะลี
2. นายพัลลภ  ฉายงาม
3. นายศักดิ์ชัย  ทองนิตร
4. เด็กชายอัมรินทร์  วงค์คำคูณ
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
2. นายธเนธ  ภู่ทองดี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาววริศรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วงศ์สาร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวปานนั้น  ยามวัน
 
1. นางอรอุษา  เรืองรุ่ง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวพิชชาภา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ตะพานทอง
 
1. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวเรวดี  มงคลเจริญ
 
1. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวทิพวรรณ  อรุณเจริญ
 
1. นางอรอุษา  เรืองรุ่ง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวชนนิกานต์  อินเฉลียว
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
 
114 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกมลทิพย์  สมัครการ
2. นางสาวชนม์นิภา  เหมือนพันธ์
3. นางสาวปาณิศา  เกษมณีย์
4. นางสาวมัญชุลา  อนุโยธา
5. นางสาวศุภาพิชญ์  อินทรไทยวงศ์
 
1. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
115 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวกีรดากร  ยะสะโร
2. นางสาวชาลิสา  รัตนสูงเนิน
3. นางสาวชุติมาภรณ์  ภักดี
4. นางสาววริศรา  นุปิง
5. นางสาวอลิสา  รอดละมูล
 
1. นายศรัณย์  ตรีคุณ
2. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวธัญชนก  ศรีสลับ
2. นางสาวเด่นนภา  ปานแปะ
 
1. นางสาวเกวลี  สังข์สะอาด
 
117 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกัลญารัตน์  เถินมงคล
2. นางสาวกาญจนา  พันธุ์ยา
 
1. นางอรอุษา  เรืองรุ่ง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  แก่นจันทร์หอม
2. เด็กชายทศพร  พวงสันเที๊ยะ
3. เด็กชายพรชัย  เพ็งใจ
4. เด็กชายภาคภูมิ  คำนาค
5. เด็กชายภานรินทร์  รักกฤษ์
6. เด็กชายอนนต์  ทองทุ้ย
7. เด็กชายอนุรัษ์  ผิวสุวรรณ
8. เด็กชายเฉลิมชัย  เที่ยงทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
2. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
3. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  ด้วงสีแก้ว
2. นายธนกร  น่วชิมริมย์
3. นายปฏิภาณ  เครือรัตน์
4. นางสาวภัทรสุดา  จีนแส
5. นายอนุชา  เทียนเหลือง
6. นายอาทิตย์  เศษทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
2. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
3. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวชลธิชา  บุญมี
2. นายชลสิทธิ์  แก้วเกลี้ยง
3. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ศิริ
4. นางสาวพัชราพร  พุกแก้ว
5. นางสาวพัชริฎา  บุญมี
6. นางสาววรรณพร  ช้างเผือก
7. นางสาววราภรณ์  บุญนอก
8. นางสาวสุรีรัตน์  ศิลาทอง
9. นายอมรินทร์  นามวรรค
10. นางสาวเจนจิรา  ฉิมชาติ
 
1. นายประพวน  สุ่มเมือง
2. นางเยาวพา   บุญส่งศรี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  แพรเมือง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองจร
3. เด็กหญิงสุชาดา  บุญปลีก
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินต๊ะวิน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  มหายันทะ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
2. นางสาวนิรัญชลา  ทับพุ่ม
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายทศพล  ชะนา
2. นางสาวรสสุคนธ์  ลาชมภู
3. นางสาวรุ่งนภา  ทาเพียเพ็ง
4. นางสาววรดา  ขันธศึกษา
5. นางสาววราภรณ์  ลาชมภู
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
2. นางสาวนิรัญชลา  ทับพุ่ม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เดิมสลุง
2. เด็กหญิงจิราภา  เดิมสลุง
3. เด็กหญิงธนพร  แก้ววิกา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  นาประสิทธิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  อินทร์ปัญญา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจิรวัฒน์  แก่นไทยสง
2. นางสาวจิราภา  แก่นสลุง
3. นางสาวเปรมจิตร  ปานเพ็ชร์
 
1. นางนภเกตน์  คำปัน
2. นางใจทิพย์  อนันต์สลุง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจพรม
2. เด็กหญิงอภิรมย์  กระจายกลาง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  อ่อนนิ่ม
 
1. นายสมพร  พิบูลย์
2. นางสาวศุภรัตน์  อ่อนศรี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  พระไกร
2. นางสาวพรทิพย์  สุขทวี
3. นางสาวสาวิตรี  สลุงใหญ่
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชกฤตา  เปล่งสงคราม
2. นางสาวนพวรรณ  เมืองสว่าง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วิมุติสุนทร
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นางภัทรียา  บุญเผือก
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายธน  ขาวบริสุทธิ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
 
1. นายครรชิต  คำคิด
2. นายภานุพันธ์  หงษ์หิรัญ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  มีทะโจน
2. นายเกียรติศักดิ์  นาสะกาศ
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายพฤฒินันท์  ตะกรุดเดิม
2. เด็กชายราม  สารบุญ
 
1. นางภัทรียา  บุญเผือก
2. นายครรชิต  คำคิต
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายบดินทร์  ปฐมกลาง
2. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ทอง
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เจตนเสน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คชรินทร์
 
1. นางสาวณัฐวรา  ต่วนชะเอม
2. นายสุระศักดิ์  ถิ่นนาราม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อัครพิเชษฐ
2. เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลิ้มทัศไนยกุล
2. เด็กชายปิยะพันธ์  ปานจันทร์
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายนรวิชญ์  ขาวอุบล
2. นางสาวศุภดา  เบียดนอก
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายภูวดล  ช่างเหลา
2. นายอภิสิทธิ์  อาจหาญ
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  กุศโลดม
2. นายธนกร  ศรีสกุลเดิม
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชาย ชิษณุพงศ์  บุญเปลี่ยน
2. เด็กหญิงพริมา  คงพันธุ์ศรี
3. เด็กหญิงลานนา  ใจสืบ
 
1. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายชนาวีร์  ทำกล้า
2. นายชาญเอก  สุวรรณวัฒน์
3. นายธนากร  ศิริมานพ
 
1. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  รามมะมะ
2. นางสาวสิริกาญจน์  ต้นทอง
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชัยบัญชา  แรงกล้า
2. เด็กชายธนกร  พรมสุรินทร์
3. เด็กชายธนภัทร  พิมแก้ว
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  บุญหนัก
2. นางสาวชลธิชา  ถนอมลาภ
3. นางสาวสุภาพร  ชุ่มชื่น
 
1. นายนิวัฒน์  เรืองศิลป์
2. นางสาวจามรี  มีศรี
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายณัชพล  เที่ยงทิศ
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  นงนุช
3. เด็กชายสุเมธ  มีเจตนา
 
1. นายศรัณย์ภัทร  กาญจนาคม
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  จันทรา
2. นายวรภัทร  จั่นทองแท้สกุล
3. นายศิวกรณ์  กลีบบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
2. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายคุณานนท์  ไกรวศิน
2. เด็กชายสหัสวัส  ขันโท
3. เด็กชายสิรภพ  แจ่มหม้อ
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายธนกร  คล้ายเดช
2. นายวิทวัส  ทองบ่อ
3. นายอุทัย  ปัญโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
2. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชินวัตร  ก่อกิจงาม
2. เด็กหญิงพรทิพา  อาทิตย์เที่ยง
3. เด็กชายศุภชัย  แก้วจุ้ย
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายชัชเวท  ทองคำน้อย
2. นายธนกฤต  ปวัฒนกุล
3. นายวรวุฒิ  กระจ่างจิต
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นายวชิรวิทย์  เอี่ยมวิลัย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธนบูรณ์  แสนทวี
2. เด็กชายนิรุต  เกตอยู่
3. เด็กชายปรวรรตน์  นาคสัมฤทธิ์
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายพรเทพ  คำสาย
2. นางสาววรรณวิษา  แจ่มแจ้ง
3. นายสิทธิพงษ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นายประกาศิต  ยังตาล
2. นางสาวสุรางคนางค์  โสนาเรือ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาชัยเวียง
2. เด็กชายสุรทิน  ลานุช
3. เด็กชายอนุชา  เชื้อเกตุ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แสงแก้ว
2. นายเสกสรร  แสงแก้ว
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  คำภูแก้ว
2. นายธนวัฒน์  มาทำมา
3. นายเจษฎา  อาสาขัน
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายจักรชัย  ทองอร่าม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ภักดีณรงค์
2. เด็กหญิงนันทิดา  แนมประณาม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงรัตนากร  วิลัยรัตน์
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญอ้อย
6. เด็กหญิงสุดา  อินพรม
 
1. นางทิพย์ภา  รอดศรี
2. นางสาวนันตพร  พิมทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวนุสรา  เทียมโพธิ์
2. นางสาวประกายดาว  อุดม
3. นางสาวพิชญา  จันทวงค์
4. นายศรเทพ  สลุงอยู่
5. นางสาวศิริเกศ  ชัยลิ้นฟ้า
6. นางสาวสุมาลี  ใสปัน
 
1. นายเชิดศักดิ์  นาประสิทธิ์
2. นายจักรชัย  ทองอร่าม
3. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกิตติกาญ  แก้วทองหลาง
2. เด็กหญิงณภัทร  ทิพย์รักษ์
3. เด็กหญิงสุชาดา   ชูสงค์
 
1. นายชนัตพล  ช้างน้อย
2. นางสาวศิริวราภรณ์  ยังมี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. นางสาวพรรณิภา  กลิ่นพูน
2. นางสาวสิรินนา  สื่อสาร
3. นางสาวสุนันทา  พึ่งเย็น
 
1. นายสมพร  พิบูลย์
2. นางสาวแว่นแก้ว  ปัจฉิม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรียา  แสนพันธ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  สินใหม
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นางพยอม  ไชยสงโท
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายธนโชติ  ศรีนาราง
2. นางสาวปภาวรินทร์  หนูสลุง
3. นางสาวอารีรัตน์  บัวพนัส
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นางสุภาพ  มงคล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชื่นชนก  บุราณคำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไล้เลิศ
3. เด็กหญิงอินธุอร  ประสารวรณ์
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธันชนก  มาลี
2. นางสาวธีมาพร  มาลาล้ำ
3. นางสาวนิวาริน  กลึงกลางดอน
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  แจ้งดี
2. เด็กหญิงสายใจ  เพ็งพันธ์
3. เด็กหญิงสิวพร  ภักดีศุภผล
 
1. นางสุุนันท์  โสนาเรือ
2. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธิดา  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวรวิจิตร  บุญอิ่ม
3. นายวาเลนท์  บุญลือ
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางนุชจิรา  สุขเพราะนา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยา  สาทประภา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาลีรักษ์
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ฉายสุวรรณ
 
1. นางสุุนันท์  โสนาเรือ
2. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เฟื่องน้อย
2. นางสาวศิริพร  เพลินจิต
3. นางสาวอินทิรา  พิมดี
 
1. นางสาวศมนรัตน์  พรายรักษา
2. นางสาวเกษมณี  เสาทอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกวินนาถ  แก้วหนองสังข์
2. เด็กหญิงนิภาพร  กบขุนทด
3. เด็กหญิงวันวิสา  สลุงอยู่
 
1. นางสาวธิติมา  ศรีทอง
2. นายชุตินันท์  กองทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกริษฐา  เหลื่อมกลาง
2. นางสาวศิริจรรยา  สลุงอยู่
3. นายแดนไตร  วิลัยวงษ์
 
1. นางสาวธิติมา  ศรีทอง
2. นายชุตินันท์  กองทอง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ฤทธิ์บุรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายนิมิต  บัวไข
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เขียนโพธิ์
3. เด็กหญิงเอลิส  แกสคอยน์
 
1. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
2. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นาย สิทธิชัย  โต๊ะสัมฤทธิ์
2. นางสาวคันธรส  เหล่าจาน
3. นายจิรวัฒน์  แก้วหนองสังข์
 
1. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
2. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กชายวายุ  ดานขุนทด
 
1. นางสาวพนิดา  อาบสุวรรณ์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  ผงชานัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญเจือจันทร์
 
1. นางสาวพนิดา  อาบสุวรรณ์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิมพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐา  แซ่ลี้
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธนกร  กิตติธรสกุุล
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กชายศิรินทร์  เบ้าเคลือบ
2. เด็กชายอรรถพล  แสนโยธา
 
1. นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร
2. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
177 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แข็งการ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดาบาง
3. เด็กชายดังก้อง  คูนา
4. เด็กหญิงดารินทร์  สุทธิพงษ์
5. เด็กหญิงธนิศา  เจริญสุข
6. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์ศักดิ์
7. เด็กหญิงนภาทิพย์   ทองสถิตย์
8. เด็กหญิงนวพร  แสงสุดสี
9. เด็กหญิงนีรชา  แสงจันทร์
10. เด็กชายปฏิพัฒน์  ศรชัย
11. เด็กหญิงปนัดดา  โสภา
12. เด็กหญิงพัธธราภร  ธนัตถ์วรากุล
13. เด็กชายพันตรี  วงษ์สมบูรณ์
14. เด็กชายพิเชษฐไชย  ใจมั่น
15. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วเง้า
16. เด็กชายวราเทพ  แสงศรี
17. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชินนอก
18. เด็กหญิงสิทธิ์วดี  โพธิ์เงิน
19. เด็กชายสุธี  คูณขุนทด
20. เด็กหญิงสุภัทรา  สีดาเดิน
21. เด็กชายสุรธรรม  ครัวกลาง
22. เด็กชายหยู่เจี่ย  โพธิ์งาม
23. เด็กชายอนุชา  โกขุนทด
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นางสาวหัทยา  ปานงาม
3. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
4. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
 
178 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญฐิมา  สกุลราช
2. นางสาวจารวี  มณี
3. นางสาวจารุวรรณ  มณี
4. นายจิรวงศ์  น้อยเรือง
5. นายจีรวัฒน์  คงพิทักษ์
6. นายชนาธิป  เขตการ
7. นายชัยชาญ  ปลั่งกลาง
8. นางสาวชุติมา  น่วมโต
9. นางสาวณัชชา  เงินดี
10. นายธนากร  เงาะสงคราม
11. นายธีรวัฒน์  แสนนา
12. นายนายธนากร  สายพิมพ์
13. นางสาวปนัดดา  สิงห์ทอง
14. นายปัญญา  รินเสนา
15. นายปิยนัส  พรสวัสดิ์
16. นางสาวพัชรี  หล้าคำกา
17. นายพิชิต  โขพิมพ์
18. นายพิษณุนาถ  น่วมโต
19. นางสาวภัทรวดี  บัวชื่น
20. นายภูวดล  ท้าวมะตรี
21. นางสาววรรธกา  ทาเภา
22. นายวรัญญู  สิทธิ์น้อย
23. นายวัชรพงษ์  สุกใส
24. นางสาววไลลัษณ์  หมื่นเดช
25. นายสถาพร  ชอบคุย
26. นายอนุพันธ์  พรรณา
27. นายอภิสิทธิ์  พงษ์พิมล
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
2. นางน้ำฝน  สีเหลือง
3. นางสาวนภาภรณ์  เพียงเพ็ญ
4. นายเจริญชัย  แก้วคง
5. นายสุบิน  สูนเงิน
6. นางสาวสุนิทธิรา  กันทัด
7. นางกรรณิการ์  พลลาภ