สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 32 26 19 77 73 17 5 3 95
2 พัฒนานิคม 31 29 14 74 82 27 10 4 119
3 ท่าหลวงวิทยาคม 16 4 3 23 28 11 5 5 44
4 ชัยบาดาลพิทยาคม 15 11 15 41 43 13 11 5 67
5 ลำสนธิวิทยา 15 3 5 23 22 8 10 8 40
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 14 9 6 29 37 9 4 5 50
7 หนองม่วงวิทยา 13 19 8 40 41 23 5 4 69
8 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 12 8 17 37 39 28 11 7 78
9 สระโบสถ์วิทยาคาร 6 7 6 19 21 14 8 4 43
10 ยางรากวิทยา 6 7 4 17 24 17 5 7 46
11 โคกสลุงวิทยา 5 3 9 17 18 7 4 4 29
12 โคกเจริญวิทยา 4 4 5 13 13 21 5 5 39
13 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 3 3 5 11 14 9 4 9 27
14 บ้านเกาะรัง 2 5 6 13 20 12 8 3 40
15 บ้านหนองโกวิทยา 2 3 1 6 8 2 1 3 11
16 ขุนรามวิทยา 1 3 1 5 6 9 12 4 27
17 สร้างพัฒนา 1 1 1 3 5 2 2 6 9
18 สัตยาไส 0 1 3 4 3 5 4 1 12
19 นารายณ์วิทยา 0 1 2 3 5 5 4 4 14
20 สามัคคีวิทยา 0 1 2 3 3 4 4 4 11
21 นิคมลำนารายณ์ 0 1 1 2 3 4 2 3 9
รวม 178 149 133 460 508 247 124 98 879