สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 32 26 19 77 73 17 5 3 95
2 พัฒนานิคม 30 28 14 72 80 27 10 4 117
3 ชัยบาดาลพิทยาคม 15 9 14 38 41 12 11 5 64
4 ท่าหลวงวิทยาคม 15 4 3 22 27 11 5 5 43
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 14 9 6 29 37 9 4 5 50
6 หนองม่วงวิทยา 13 19 8 40 41 23 5 4 69
7 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 12 8 17 37 39 28 11 7 78
8 ลำสนธิวิทยา 11 2 5 18 17 8 10 8 35
9 โคกสลุงวิทยา 5 3 9 17 18 7 4 4 29
10 ยางรากวิทยา 4 5 4 13 21 16 5 7 42
11 สระโบสถ์วิทยาคาร 3 5 5 13 17 12 8 4 37
12 โคกเจริญวิทยา 3 4 5 12 12 21 5 5 38
13 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 3 3 5 11 14 9 4 9 27
14 บ้านเกาะรัง 2 5 6 13 20 12 8 3 40
15 บ้านหนองโกวิทยา 2 3 1 6 8 2 1 3 11
16 ขุนรามวิทยา 1 3 1 5 6 9 12 4 27
17 สร้างพัฒนา 1 1 1 3 5 2 2 6 9
18 สัตยาไส 0 1 3 4 3 5 4 1 12
19 นารายณ์วิทยา 0 1 2 3 5 5 4 4 14
20 สามัคคีวิทยา 0 1 2 3 3 4 4 4 11
21 นิคมลำนารายณ์ 0 1 1 2 3 4 2 3 9
รวม 166 141 131 438 490 243 124 98 857