สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พัฒนานิคม 80 27 10 4 117
2 ชัยบาดาลวิทยา 73 17 5 3 95
3 หนองม่วงวิทยา 41 23 5 4 69
4 ชัยบาดาลพิทยาคม 41 12 11 5 64
5 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 39 28 11 7 78
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 37 9 4 5 50
7 ท่าหลวงวิทยาคม 27 11 5 5 43
8 ยางรากวิทยา 21 16 5 7 42
9 บ้านเกาะรัง 20 12 8 3 40
10 โคกสลุงวิทยา 18 7 4 4 29
11 สระโบสถ์วิทยาคาร 17 12 8 4 37
12 ลำสนธิวิทยา 17 8 10 8 35
13 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 14 9 4 9 27
14 โคกเจริญวิทยา 12 21 5 5 38
15 บ้านหนองโกวิทยา 8 2 1 3 11
16 ขุนรามวิทยา 6 9 12 4 27
17 นารายณ์วิทยา 5 5 4 4 14
18 สร้างพัฒนา 5 2 2 6 9
19 สัตยาไส 3 5 4 1 12
20 สามัคคีวิทยา 3 4 4 4 11
21 นิคมลำนารายณ์ 3 4 2 3 9
รวม 490 243 124 98 955