หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสมัย ลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายดลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายพิพัฒน์พล ธูปหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโคกเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายชูชาติ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายดำรวสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายอรุณ รักใคร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
17 ดร.นิรัตน์ ชัยวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสาวบุญเรือน กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายอภิชาติ ใบโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวจีรนันท์ วันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
23 ว่าที่ร.ต.เสน่ห์ เอื้อสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสมัย ลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
25 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
26 นางชาลิดา รักใคร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
27 นางสาวณัฏฐา แสนยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
28 นางวาสนา สุจริตจันทร์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
29 นายชูเกียรติ เจริญศิลป์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
30 นายณรงค์ เกตุหล่ำ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
31 นายไพศาล สุขดี ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
32 นางสาวศุภณัฐ ทองฉายา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
33 นางศรีวิไล ตันติวัชราชัย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
34 นายพนม ปิ่นทองน้อย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
35 ว่าที่ร.ต.วรภพ ทองสันต์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
36 นางสาวเยาวลักษณ์ กองศิลป์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
37 นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
38 นางสาวกาญจนา ชาติไทย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
39 นางวราพร จ่างสกุล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
40 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
41 ว่าที่ร.ต.เสน่ห์ เอื้อสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
42 นางเฉลิมศรี คงไทย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
43 นายยวน ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
44 นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
45 นายพงษ์ชัย ชัยมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
46 นายบุญถิ่น โพธิ์นา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
47 นายพิพัฒน์พล ธูปหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
48 นายพิพิตชัย บุปผาโท ครูโรงเรียนขุนรามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
49 นายสุวิทย์ ก้างออนตา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
50 นางรจนา เดชพล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
51 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
52 นายสมเกียรติ ชมภูนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
53 นายพนม ปิ่นทองน้อย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
54 นายธนัญท์กุล ชูชื่น ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
55 นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
56 นางสุภาพ มงคล ครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
57 นางยุพิน ทันใจ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
58 นางสมัย ลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
59 ว่าที่ร.ต.เสน่ห์ เอื้อสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
60 นางสาวศุภณัฐ ทองฉายา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
61 นายชูชาติ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
62 นายพิเชฏฐ์ กงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
63 นางศิริวรรณา จันทนากร ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
64 นายดลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
65 นางสาวเมธาวรรณ แขมคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
66 นางสาวอุไร จิตรพรหมมา ครูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
67 นายประพันธ์ ยินดีมาก ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
68 นางสำรวย บุญพ่วง ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
69 นางพรพนารัตน์ ชมภูนุช ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
70 นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
71 นายเรืองศรี สุขอร่าม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
72 นางแก้วใจ ก้างออนตา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
73 นางสาวสมิตานันท์ พาขุนทด ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
74 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
75 นายประสิทธิ์ ยอดสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
76 นางจาริญา นิลสนธิ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
77 นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
78 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
79 นายธีรพงษ์ ภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
80 นายนฤนาท ดาโสม ครูโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
81 นางสุมาลี ธรรมเจริญ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
82 นางสาวมณฑา ปาสีวงษ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
83 นายยวน ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
84 นายศุภกฤต ฤทธิวงษ์ นักเรียนชั้น ม.4/6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
85 นายธนภัทร นาคศิลปวิจิตร นักเรียนชั้น ม.4/6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
86 นางสาวพันธ์ทิพย์ แตงไทย นักเรียนชั้น ม.4/6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
87 นางสาวสุชาดา เจยุรัตน์ นักเรียนชั้น ม.4/6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
88 นายจักรกฤษณ์ นาคสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.4/3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ::: นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 081-6651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]