หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนิศานาถ แย้มวงษ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรนุช เอี่ยมธรรมโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉลอม คล้ายหอมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ชนะโมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางกัญกนิษฐ์ ทรัพย์ทั้งสามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา สุจริตจันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติพร เมล์พ่วงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวจริยา บัวพนัสโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิกานต์ ชิงช่วงโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม ตาลเหล็กโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ พันธุ์แสนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองแย้มโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวมาลินี ตรงต่อกิจโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันยนันท์ ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวศิริวราภรณ์ ยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นายจุฑาวุฒิ บุญแสนโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวชโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศิริ ชูเรณูโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิสา นาคกรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นางสาวจันทร์นภา มหัคฆพงศ์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี สอนทรัพย์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางเบญจา จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก นิลแสงโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชิดชัย กางแก้วโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายฉัตรมงคล นามลิวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นายสุบิน สูงเนินโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปราณี แก้วระย้าโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สมสุขโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาคริต รักชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางนภเกตน์ คำปันโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวประดิษฐา พุ่มพวงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี ธรรมเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ครองเคหาโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สมสุขโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาคริต รักชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวปภัสวรรณ พุ่มรักโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา สงวนศักดิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ สิทธิทรัพย์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวภา กาศมณีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางนุชจรินทร์ ไชนวัตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉลอม คล้ายหอมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมปอง เหมือนวงษ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางภคมน หงส์หิรัญโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร สุขวิเศษโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางณษมา เจริญสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสุชล กุลชะโลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิติมา ศรีทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายวีรภัทร พันชาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางประไพ อ่อนสลุงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ สนุ่นดีโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ พันธุ์แสนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์นภา มหัคฆพงศ์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางทรรศน์มน สุขสวัสดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุจรินทร์ สมตระกูลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา ศุภภัคว์รุจาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิรัชยา กัณหาโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ เจียมสกุลโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายกีรติ ศุภภัคว์รุจาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางธิติมา ชัยชนะคะสุดใจโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสำเภา สุทธิเสถียรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ณารินทร์ เถื่องม่วงโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาท ดาโสมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ทองสุขโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ชาติไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินาถ คุ้มครองโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา เจริญสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ชาติไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินาถ คุ้มครองโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา เจริญสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ำกลางโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดนิตา จุลโพธิ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษมณี เสาทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวชินานาฎ ม่วงเนียมโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาววรรณภา สำลีโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยรัตน์ แพรสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ คำปันโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุลีภรณ์ รุ่งสันเทียะโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรกัญญา ปัดเตโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ เอื้อโภไคยโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา พูลเกษมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พานิชย์โรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาภรณ์ เพียงเพ็ญโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอมร หลงศรีภูมิโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนิคม กระออมแก้วโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางนาถติยา ปานรัตน์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ ทองเพ็ชรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ อุปรีโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวสินีนาฎ พรมมิโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นางสาวพรรณวรท ศิริมากรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจุฑามาส สนเปรมโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ แสงนาเรียงโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
9. นายปัญญา กินสูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายปัญญา กินสูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเปมิกา ปรีดารมย์โรจน์โรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระฉัตร จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวนิธิวดี ปัญญาสุธีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวทักษญา เจริญเวชโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ แสงนาเรียงโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
7. นางจรรยา พิมสาโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิริญญา ภูบาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพยอม ไชยสงโทโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา ปริยาปัญจางค์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณีย์ เพชรบัวทองโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางกาญจนา เหลาหอมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ เย็นเจริญโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ปลื้มชัยโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางพจนีย์ ปลื้มมะลังโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายนราวุฒิ นุชาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนันทิกา เอื้อสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ เมืองรามัญโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ฤทธิโชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวธิดา เพชรคงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางกัญธิมา เปกาลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางดาริกา ชนะฤทธิ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคำภา ศรีเเพ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำพร เจริญพร้อมโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเอมอร แสงดาวโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ โปร่งเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ฑิตา บุญแท่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางอารยา ยิ่งสมโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรณษา ธำรงพวงทองโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปูริดา สุขรื่นโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สายโยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุมมาศ นันท์ประเสริฐโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐ์พิชญา ขยันกสิกรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายตรียพล โฉมไสวโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางวราพร จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอริศรา มีสกุลโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี กันศลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สาแย้มโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริลักณ์ ป๊กคำโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนุจรินทร์ สิทธิเลิศประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจุฑากาญจน์ ทองเหมือนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอุษา วงษ์ดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิทธิรา กันทัดโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญยหนุน ประสมสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวิมล ชูวงษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือน หาลาภโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุ้ยทรัพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสายหยุด นามวงศ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวสันศิตา เนียมหอมโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนนิกานต์ สุขใจโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนธร จิตต์สว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร อินไชยโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางกรกนก หาญไชยนะโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายสุเทพ นาคศรีสุขโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ สายใจดีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุปรีดี สุพรรณธนะบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ อังคารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายประพันธ์ สิทธิน้อยโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นายวัชรพล จันทรวงศ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร์ ขวัญเมืองโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญา คำแก้วโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายเทียนชัย พัฒนาโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายขวัญชัย ศิริวรรณ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ชัย ชัยมงคลโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ โพธิ์ทองโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ สายใจดีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายมงคล ดลประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประมวล วงษ์สีแก้วโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิรพัทร์ สินมาโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายไกรสิทธิ์ หามาลาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประมวล วงษ์สีแก้วโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณรักษ์ เพ็ชร์หนูโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นางภิญญา ชิตะรัตนอุดมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวสุนิษา สานาโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ นันโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเมฑาศษย์ พรมสำรีโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามขันทองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล จักรเพชรโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณพ หิรัญเขตรโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทินี คุ้มปรีดีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประพวน สุ่มเมืองโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นายยุทธนา ลมสูงเนินโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายเมฑาศษย์ พรมสำรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ คัมภีรทัศน์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประพัฒน์ศร อัญไชยศรีโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอนุภา ชนิตปรียาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แสงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสมัย มณีจักรีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เกตุหล่ำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ คัมภีรทัศน์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายจตุชัย นันทวิชิตโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล กองทองโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ชมพูนโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนิตยา มีนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ศิริเพ็งโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ บัวกลมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นางสาวกรรณิภา ดีแก่นทรายโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางรัตนาวลี ชูเมืองโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร อยู่พุ่มโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่องโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายสัญญา บัวจดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวจักษณา บัวบานโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ฉิมมุจฉาโรงเรียนนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราวรรณ ผิวทองหลางโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรีธร คล้ายมีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ อยู่ใจเย็นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางนฤมล เล็กเจริญโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล ย้อนใจทันโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ สว่างใจโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมิตรภาพ จ้อยนุแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นายไกรสิทธิ์ หามาลาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอนุสรา คิมทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมณี แก้วสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายโกศล สิงห์พันธุ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ รักช้าโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายธัชนนท์ ระบิลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพ หิรัญเขตรโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา คัดติยากุลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวประพัฒน์ศร อัญไชยศรีโรงเรียนโคกสลุุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจักษณา บัวบานโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระศิริชัย ปัญญาวโรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมนตรี มน.ตชาโตโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นางอุษณีย์ ทับทิมทองโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัณย์ ตรีคุณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางปนัดดา สีวะรมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชายชาญ คัมภีรทัศน์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีนุช เมฆฉายโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอุเทน เอกเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ แดงพิศาลโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ เกียนแก้งโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา ทองแย้มโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุจิตต์ กล่อมปัญญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายพรชัย สีผายโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายวรเชษฐ์ ชมพลมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
6. นางสาวรัชนีวรรณ สุทธิสารโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นายธวัชชัย ชูตระกูลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอารีรัก บุญรามณรงค์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายอาณัฐ สุขนาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณ์วรงค์ เตชะสิริสุขกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายอานนท์ ปานมณีโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นายเจริญศักดิ์ ไชยโยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางมณฑากานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมณฑากานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมณฑากานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นายณัฐกุล บัวจุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายเมทะนี พ่วงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย โข่งแสวงโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธงชัย โข่งแสวงโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย โข่งแสวงโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย โข่งแสวงโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ พรเจริญโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ พรเจริญโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย โม่งแสวงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ โม่งแสวงโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย โม่งแสวงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ พรเจริญโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยาวุธ นันทะสูนโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย วัดอำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี แสวงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุริยาวุธ นันทะสูนโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย วัดอำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี แสวงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยาวุธ นันทะสูนโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย วัดอำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี แสวงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุริยาวุธ นันทะสูนโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย วัดอำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี แสวงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณราย เพิ่มพูลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณราย เพิ่มมูลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา คงปรางค์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา จิตมั่นโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นางนริศรา บัววัฒน์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนริศรา บัววัฒน์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวชลธิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณราย เพิ่มพูนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปารดา เจริญวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา สุขมั่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. MissXiong Wenguianโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. MissWang Junyiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายฤทธินันท์ ห่อคนดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายฤทธินันท์ ห่อคนดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. MissXiong Wenguianโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. MissWang Junyiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา สุขมั่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ เพ็งสลุงโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรอุษา เรืองรุ่งโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางธนาไล พิศนาวงษ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. MissGroly Akwi Foghamโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Tchoffo Pada Raphaelโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เนียมงามโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา สุขมั่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissXiong Wenguianโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. MissWang Junyiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายฤทธินันท์ ห่อคนดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณา สุขมั่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฤทธินันท์ ห่อคนดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissXiong Wenguianโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. MissWang Junyiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอรอุษา เรืองรุ่งโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เพ็งสลุงโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Tchoffo Pada Raphaelโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. MissGroly Akwi Foghamโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เนียมงามโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายฤทธินันท์ ห่อคนดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติภูมิ กัณหาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissWang Junyiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. MissXiong Wenguianโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา สุขมั่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางธนาไล พิศนาวงษ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เพ็งสลุงโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒน์โรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา เนียมงามโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. MissGroly Akwi Foghamโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Tchoffo Pada Raphaelโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายฤทธินันท์ ห่อคนดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. MissXiong Wenguianโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. MissWang Junyiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา สุขมั่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ เพ็งสลุงโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรอุษา เรืองรุ่งโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางธนาไล พิศนาวงศ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองพรหมโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสรี เซซ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรนภา สุทธิสารโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ จันทนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายสิรวิชญ์ แป้นพยัคฆ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ ยินดีมากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิตรัตน์ เจริญทรัพย์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายภาณุพันธ์ คงหิรัญโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสุวรรณา ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา บุญส่งศรีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีนุช เมฆฉายโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายนุกลูกิจ เนตร์สั่งศรีโรงเรียนสลุงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางจาริญา นิลสนธิโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรัญชลา ทับพุ่มโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภเกตน์ คำปันโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวคนิษฐา บุญบางโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจาริญา นิลสนธิโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สุขเจือโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา บุญบางโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติพร เมล์พ่วงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายนันทิวัฒน์ กุลคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติพร เมล์พ่วงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายนันทิวัฒน์ กุลคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นางสาวปรภาสิริ ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวราภรณ์ ยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ชกฤตา เปล่งสงครามโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา เพ็งนารีย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางพรพรรณ สุจริตตั้งธรรมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพา สุวรรณศรีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวราภรณ์ ยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ชกฤตา เปล่งสงครามโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา เพ็งนารีย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางพรพรรณ สุจริตตั้งธรรมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพา สุวรรณศรีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย โพตุ่นโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางภัทรียา บุญเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ พูลลาภโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ พูลลาภโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร หาดทวายกาญจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัมพุวัณ มุกสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัชกร เพชรฤทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธราพงษ์ กลิ่นปทุมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย โพตุ่นโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุครศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย โพตุ่นโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายวิทูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุระศักดิ์ ถิ่นนารามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายธาราพงษ์ กลิ่นปทุมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายวิทูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธันยานันท์ ป่าสลุงโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ ถิ่นนารามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี คุ้มครองโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พันธุ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พันธุ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิกร หาดทวายกาญจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัมพุวัน บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายยวน ช้างใหญ่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายยวน ช้างใหญ่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายประกาศิต ยังตาลโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ฤทธิโชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายมนตรี ตุลาการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
5. นายธนพงษ์ วรรณมาตร์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายประกาศิต ยังตาลโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ฤทธิโชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายมนตรี ตุลาการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
5. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ ดิษฐอ่วมโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลิศ บุญญาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายสมพงค์ บุญส่งศรีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเลิศ บุญญาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ดิษฐอ่วมโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายสมพงค์ บุญส่งศรีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางละออ สุดประเสริฐโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์ภา รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละออ สุดประเสริฐโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางทิพย์ภา รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศุภรดา ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาริน สิงห์เงินโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นายชนัตพล ช้างน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภรดา ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายชนัตพล ช้างน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นางวาริน สิงห์เงินโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรินทร ทองยิ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ บุญนารักษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายธนพงษ์ วรรณมาตร์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรินทร ทองยิ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายธนพงษ์ วรรณมาตร์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ บุญนารักษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุชา แสนยะบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติยา แก้วมากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นายพลากร สีสกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจารุชา แสนยะบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติยา แก้วมากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นายพลากร สีสกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ เสนาเรืองโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชูจิตร อันผาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชูจิตร อันผาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนนทพร โพธิโสภณโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพัชร์ ชมสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนนทพร โพธิโสภณโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางชูจิตร อันผาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุนันท์ เสนาเรืองโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร์ ชมสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนนทพร โพธิโสภณโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางชูจิตร อันผาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ฉิมมุจฉาโรงเรียนนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เล็กเจริญโรงเรียนโคกเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ อยู่ใจเย็นโรงเรียนพัมฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาววราวรรณ ผิวทองหลางโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิรีธร คล้ายมีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติพร เมล์พ่วงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายนันทิวัฒน์ กุลคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติพร เมล์พ่วงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายนันทิวัฒน์ กุลคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
5. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร หาดทวายกาญจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญนันท์ ป่าสลุงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัมพวัน บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวปารดา เจริญวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา คงปรางค์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางสาวชลธิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวปารดา เจริญวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา คงปรางค์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ::: นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 081-6651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]