รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 10-11 , 17-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงณัฐมน  สุขเกษมฤทัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เจริญสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  สระทองแก้ว
 
1. นางสาวณิชาภา  ทองประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุภัสทรา  บุญทองสุข
 
1. นางสาวพเยาว์  สาละสาลิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวยลรดี  แป้นเขียว
 
1. นายสมศักดิ์  สุกุลธนาศร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกันตา  เปาวสันต์
 
1. นางสาวกัณฐิกา  คงคาใส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวเรนุกา  มั่นคงดี
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงทับทิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แช่มช้อย
 
1. นางสาวพเยาว์  สาละสาลิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายเดชา  คุ่ยดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชื่นชอบกมล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขเกษม
2. เด็กหญิงนัฐรีย์  ม่วงคำ
3. เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  สุวรรณ์
 
1. นายศรายุทธ  ยิ้มใหญ่หลวง
2. นางสาวดุษดียา  สมผลภาดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกรระวี  สุขแสง
2. นางสาวกุลวดี  ชอบชื่น
3. นางสาวพรรษมน  ศรีโปฎก
 
1. นายศรายุทธ  ยิ้มใหญ่หลวง
2. นางสาวดุษดียา  สมผลภาดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงภัทรพร  ผิวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ติ่งกุล
 
1. นายไชยวัฒน์  อารีโรจน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  ใจกล้า
2. นางสาวภัสสร  หวังสกุล
 
1. นางสาวณิชาภา  ทองประเสริฐ
2. นางกาญจนา  บุญพา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวศิริพร  แกล้วการไร่
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยยันต์
2. เด็กชายณัฐกานต์  สายทอง
3. เด็กชายประเดิม  หลูเจริญ
 
1. นางสาวกิติยา  ธรรมลังกา
2. นางสาวฐานะมาศ  เกตุแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์วิทยากูล
2. นางสาวศุวิมล  หอมทวนลม
3. นางสาวอุทุมกรณ์  พูขุนทด
 
1. นายสุวรรณ  บุญศรี
2. นายศิลาภัฐ  สร้อยประเสริฐ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงบุษรา  เพียรกสิวิทย์
2. เด็กชายวรวุฒิ  สืบใหม่
3. เด็กหญิงวาสนา  ทัศนา
 
1. นางสาววรรณนิภา  ฉิมพลี
2. นางสาวศิริพร  แกล้วการไร่
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวณัฐชยา  จันทึก
2. นายธเนศ  ปักษิณ
3. นางสาวเจนจิรา  นักจะเข้
 
1. นายอุดร  มีทรง
2. นางสาวมนันญา  เจริญใหญ่
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลัดเพชร
2. เด็กหญิงสิริกร  โชระเวก
 
1. นายบรรหาร  เชื้อทอง
2. นายคชานนท์  ธนะสุกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวชนากาญจน์  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  โอไก้
 
1. นายสุวรรณ  บุญศรี
2. นายชาคม  สพฤกษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงชฏาพร  เซียงฉี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร   ตินิโส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายวิชัย  -
 
1. นายอุดร  มีทรง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรพรรดิ  คุ้มภัย
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สืบบุก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โชระเวก
 
1. นางสาวมยุรา  บุญมาก
2. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพนิดา  มาลัย
2. นางสาวพรไพลิน  จันทะวิชัย
3. นางสาวสุพรรณี  ใจเฉี่อย
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข
2. นายกมลชัย  ธิยะศิริ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปัญญากุล
2. เด็กหญิงศศิชา  แช่มโสภา
3. เด็กหญิงศุภรดา  เจียไพบูลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ
2. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวชไมพร  ธรรมมา
2. นางสาวพิชญา  กมลรัตน์
3. นางสาวพิมพ์นิภา  ชำนาญเรือ
 
1. นางโสภี  สิงห์จันทร์
2. นางขนิษฐา  นวมพันธ์ุ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ภพักตรจันทร์
3. เด็กหญิงวศินี  อุ่นวงษ์
 
1. นางสาวสายธารา  เดชเจริญพร
2. นางสาวนิชาภา  อ่อนละออ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษฎา  ชูศรีจันทร์
2. นางสาวกวินนา  พลูเกิด
3. นางสาวบงกฌ  อินโพธิ์
 
1. นางวิไล  วรรณบูรณ์
2. นางสาววิลัยพร  ศรีบุระ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธันยพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงนิสาชล  แจวเจริญ
3. เด็กหญิงสิตานัน  เหมือนสด
 
1. นายธนกฤต  น่วมจาด
2. นางสาวยุพิน  สามสี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายวรจักร  ดีลอด
2. นายอนุสรณ์  ปั้นงาม
3. นางสาวอังคนา  ทองแท้
 
1. นางสาวอัชราวลัย  ระดามาตย์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายบุรพร  นุชกระแส
2. เด็กหญิงภัคจีรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวกัลยา  อุ่นภักดิ์
2. นางสาวปาริฉัตร  แซ่โง้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายชาญณรงค์  พรดี
2. นายบรม  ลำดวน
 
1. นายธนกฤต  น่วมจาด
2. นางสาวกัลยา  ยิ้มละไม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนทัต  พ่วงแผน
2. เด็กชายภราดร  อินทรืรจนา
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เพิ่มพูล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกิตติภัฎ  หมอยาดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้ำเพ็ชร
 
1. นายวรวิทย์  กิตติชัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมกูล
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  เหมือนศรี
3. เด็กหญิงปัทมาศ  เนยขำ
4. เด็กหญิงมติการ์  รักอู่
5. เด็กหญิงสุนิสา  ศักดิ์อรุณชัย
 
1. นางสุพรรณี  วิเศษ
2. นายวิชิต  ชาววัดหลวง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวกุลธิดา  ภู่ห้อย
2. นางสาวจารุวรรณ  พรหมจรรย์
3. นางสาวนุชนาฏ  รอดภัย
4. นางสาวรดามณี  ปืนฮวน
5. นางสาวสุดารัตน์  เล้าสกุล
 
1. นางยุพดี  ทิพย์บำรุง
2. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ฉั่ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายญาณากร  โคลำ
2. เด็กหญิงณัฏฐกิตติ์  ละเอียดสิริเลิศ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ทรัพย์สมบัติ
4. เด็กหญิงพัสวี  แซ่คู
5. เด็กหญิงศุภนิดา  แซ่ตั้ง
 
1. นางนันณภัทรสรณ์  เมืองมนต์
2. นางสาวอารีย์  เที่ยงอ่อน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวจันทิมา  แก้วคูนอก
2. นางสาวจันทิมา  ศรีสมวงษ์
3. นางสาวซันดาอู  สวัสดิ์ทอง
4. นางสาวญาธิดา  หอมประยูร
5. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์พิจิตร
 
1. นางอัจฉรา  ไสยะหุต
2. นางเพชรัตน์  ไล้รักษา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทับทิม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงชาลิสา  ทิทวงษ์
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  พึ่งนุสนธิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทรัพย์อินทร์
 
1. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
2. นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายยุทธภูมิ  โพธิ์ทอง
2. นางสาววรรณภา  ประสงค์ดี
3. นายสมศักดิ์  บุญกองตา
4. นายอนุพันธ์  แก้วจันทร์
5. นายเกรียงไกร  พูลทวี
 
1. นางสาวปนัดดา  ดามี
2. นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายภัทรลัคน์  มะลิทอง
 
1. นายยิ่งศักดิ์  บำรุงพงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวครองขวัญ  กล้าหาญ
 
1. นางสาวอิสราพร  นาราษฎร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายดนัย  เอกปัจฉิมศิริ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  วรรณวิจิตร
 
1. นางสาวสุภนิช  การสมจิตร
2. นางสาวลลิตา  ลายจำปา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวปณิดา  ยุทธธนสาโรช
2. นายหฤษฎ์  บ้านกลางดิลก
 
1. นางประเสริฐ  เมืองอู่
2. นายคทาวุธ  เมืองอู่
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายนภัส  บุญน้อม
 
1. นายบุญรอด  พุดทอง
2. นางสาวอริศ  วรเลข
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิรนันท์  พิเศษกุญชร
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพรกนก  เห็นประเสริฐ
 
1. นางสาวพิชญ์ชุดา  นาควัชระ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายนฤเบศร์  ม่วงเดิม
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ไชยชาติ
 
1. นายถาวร  สุขนา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายธนพล  ฉิมทอง
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงวริษา  มามีสุข
2. เด็กหญิงสุรี  ศรีดี
 
1. นางพรสวรรค์  ภู่ศรีพันธ์
2. นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  แววศรีทิม
 
1. นายประสาร  ใจจง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชนนิกานต์  วิมาลา
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายกษิดิศ  ประยูรวงศ์
2. เด็กชายชลธาร  สีสุข
3. เด็กชายเจนธนพล  มั่นคงดี
 
1. นายถาวร  สุขนา
2. นายปริญญา  บุญเกิด
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายชัยณรงค์  หีบแสน
2. นายศราวุธ  บัวศรีใส
3. นายอานนท์  แสงทอง
 
1. นายถาวร  สุขนา
2. นายปริญญา  บุญเกิด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายกิตติ  สิทธาวัช
2. นายพงศธร  แสงทอง
3. นางสาวภณิดา  ทองนุ่ม
4. เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่ไหล
5. นายศตวรรษ  มีบัว
6. นายอลงกรณ์  สินค้าเจริญ
 
1. นายถาวร  สุขนา
2. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายสุริยา  สุขรื่น
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงตรีฐกาญ  แก้วพริ้ง
 
1. นายประสิทธิ์  เฉยศรีเพ็ชร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวธมนวรรณ  สะสม
 
1. นายประสิทธิ์  เฉยศรีเพ็ชร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวตรีรัตน์   สระทองออ
 
1. นางสาวเกวลี  หนองกุ่ม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาววริศรา  สุดวารี
 
1. นางสาวศรินยา  ฤกษ์งาม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายนพรัตน์  เมืองพันธ์
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาววรรณกานต์  ช้างคุ้ม
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายจักรี  งามยิ่ง
2. นางสาวนารีรัตน์  พยายาล
3. เด็กหญิงนิสา  ปาริโชติ
4. เด็กหญิงพิชญาภัค   ปานอำพัน
5. นางสาวรุ่งสว่าง  สวัสดิ์คณา
6. เด็กหญิงศรัณยรัตน์  ตู้ทองคำ
7. นายศักดิ์สิทธ์  กิจเสมอ
8. นายอนุชิต  กุลเกษ
9. นายเทียนชัย  จันชื่น
 
1. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายขวัญเมือง  ศรีคำ
2. นายชัชชัย  แก้วเณร
3. นายชัยรัตน์  หวานจริง
4. นางสาวณัฐธิดา  เขียวหวาน
5. นายวรพงษ์  แตงทอง
6. นางสาววิภา  เพชร์รัตน์
7. นางสาวสายชล  คล้ายวิเชียร
8. นางสาวสุณี  ศรีบุญรอด
9. นายหฤษฎ์  ล้อมวงษ์
10. นางสาวเบญจวรรณ  แสงอินทร์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
2. นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง
3. นายสุริยะ  จันทร์สนอง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงกัลยา  สุกานนท์
2. เด็กหญิงธรรณพร  หลำเล็ก
3. เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์ทองคำ
4. เด็กหญิงพิยดา  พยาบาล
5. เด็กหญิงศศิธร  ศรีทองอินทร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณฟัก
2. นางสาวกาญจนา  พุดสโต
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงจตุพร  ลอเหลืองส่ง
 
1. นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวณัฐชา  โคมุด
 
1. นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายนำโชค  นาควาท
2. เด็กชายพรพรต  นาสวนตระกูล
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ระเวกโสม
4. เด็กชายอนุเดช  รุ่งเรือง
5. เด็กชายอัทพล  ลำใยไพรวัน
6. เด็กชายอับดุลย์  เขาเหล็กสมบูรณ์
7. เด็กชายโชคชัย  ลำใยรุ่งเรือง
8. เด็กชายไชยวุฒิ  สานทอง
 
1. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
2. นายชวลิต  ลำใยรุ่งเรือง
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายทินกร  สนองชาติ
2. นายธนกร  หลักเพชร
3. นายสมมาตร  -
4. นายเฉลิมชัย  รอดเพชร
5. นายเชิดพงษ์  บุญตา
6. นายไพรัตน์  สวัสดิ์ชโลบลกุล
 
1. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นางอรณิชชา  คชนา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกัญญาภัค  วรรณพิรุณ
2. นางสาวชนาภรณ์  มาลัย
3. นางสาวพัชรพร  ลำใยงาม
4. นางสาวรักชนก  ยิ้มถนอม
5. นางสาวลัดดา  งามยิ่ง
6. นางสาววริศรา  สุดวารี
7. นางสาวศิริรัตน์  สัมโพธิวงศ์
8. นางสาวสิริกาญจน์  ลำไยเสาวรส
9. นางสาวสิริมา  อะโรคา
10. นางสาวอทิตยา  โพธิสุวรรณ
 
1. นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล
2. นางสาวปนัดดา  ดามี
3. นางประเสริฐ  เมืองอู่
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เพ็ชรใส
2. เด็กหญิงทักษพร  สุตลาวดี
3. เด็กหญิงอารีย์  แสนศาสตรา
 
1. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
2. นางสาวณัฐธิดา  หอมสวาสดิ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกฤติกา  รถมณี
2. นางสาวหงษ์  ลำใยรุ่งเรือง
3. นางสาวอภิญญา  ศรีรอด
 
1. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
2. นางสาวกัณฐิกา  คงคาใส
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัชพัฒน์   ณ บางช้าง
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนหวาน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขันทองดี
 
1. นายปกรณ์  แจ้งประจักษ์
2. นางสาวพัชรณัฐ  แก้วเกตุ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวดารุณี  บุปผา
2. นางสาวปริฉัตร  เสียงกลม
3. นางสาวปัณณพร  ตระกูลโอสถ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชื่นชอบกมล
2. นางสาวพัชรณัฐ  แก้วเกตุ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กชายชัยประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชไมพร  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวอุษา  โตแก้ว
2. นายพิรุณ  ประภาจิตสุนทร
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชินวัตร  จงพึ่งกลาง
2. เด็กชายพนัฎฐ์  ลิโมทัย
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสมหญิง  ศรีนิล
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายกฤษฎา  กล้าสืบการ
2. นายอธิศักดิ์  ภูธนประยูร
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสมหญิง  ศรีนิล
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายชนะกิจ  พิริยะเมธี
2. นายปณิธาน  ใจซื่อ
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสาวยุภาวดี  เชื้อทอง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมือนเขียว
2. เด็กหญิงอรัชพร  ท้วมทองดี
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสมหญิง  ศรีนิล
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤภัทร  เจียมประเสริฐ
2. เด็กชายภัคพล  สุขเพิ่ม
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสมหญิง  ศรีนิล
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวนารีลักษณ์  ทองดีเลิศ
2. นายวิวรรธน์  อรุณรุวิวัฒน์
 
1. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม
2. นางสิริญา  พันนัทธี
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เรืองเชื้อเหมือน
2. เด็กหญิงฉายสิริ  จันทร์ลอ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  มามีสุข
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายสิทธิชัย  ภู่พุ่มศรี
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวชรินรัตน์  แซ่ไหล
2. นางสาวชลลดา  หาญณรงค์
3. นางสาวสุกัญยา  ถิรนันท์ชัย
 
1. นางสาวกาญจนา  พุดสโต
2. นายศิลปกร  สีลา
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายวรกันต์  เกื้อกูล
2. นายวิศรุต  จงพึ่งกลาง
 
1. นายนพพร  ปิ่นตุรงค์
2. นางสิริญา  พันนัทธี
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นายณัฏฐิวุฒิ  เกิดมงคล
2. นายพีรพงศ์  เพชรศร
3. นายวิริยะ  อู่อรุณ
 
1. นายวิบูรณ์  วังกราน
2. นางสาวณัฐปภัสร์  พลายงาม
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายจิรายุส  ธัญญะ
2. เด็กชายศิวณัฐ  ยิ้มถนอม
3. เด็กชายศุภชัย  สุขสมัย
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นางสาวธัญวรัตน์  อุ่นจุ่น
2. นายพลยุทธ  ศรีน้ำเงิน
3. นายภูมิภัทร  เคหะนาค
 
1. นายวิบูรณ์  วังกราน
2. นางสาวณัฐปภัสร์  พลายงาม
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายณฐกานต์  อุณหกานต์
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงเนตรภา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายจิตกร   อารีย์วงศ์สถิตย์
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายณัฐวัตร  พลานนท์
2. นายนายภานุพงศ์  ใหมเกิด
3. นางสาวรัชฎาพร  สมัครการ
 
1. นายจิตกร   อารีย์วงศ์สถิตย์
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  จันทร์ชฎา
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  แสงหมึก
3. เด็กชายอดิศร  คำแสน
 
1. นายพีรัชย์  เพิ่มพูล
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายจตุรานนท์  พลศรีราช
2. นายชวิศ  เนตรสว่าง
3. นายศักรินทร์  อินทรฉาย
 
1. นายธเนศ  เหมือนว้า
2. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธนัชชา  โสมนัส
2. เด็กหญิงนิศานาถ  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงอังคณา  จันทะศิลา
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
2. นางสาวยุภาวดี  เชื้อทอง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกกาญจน์  คงมั่น
2. นางสาวกนกอร  ชูไสว
3. นางสาวประกายรุ้ง  หงษ์ทอง
 
1. นายพีรัชย์  เพิ่มพูล
2. นางสาวอัชราวลัย  ระดามาตย์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนา  บึงแก้ว
2. เด็กหญิงธันยพร  พงศ์พัฒนาพร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เซี่ยงจง
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทินรุ่ง
5. เด็กหญิงศศิภา  ชาดำ
6. เด็กหญิงอริสรา  ฝุ่นทอง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นางสาวกรรณิกา  ทองคำรัตน์
3. นางสาวเมตตา  กัลยามงคล
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกชกร  จันทร์แดง
2. นางสาวจารุวรรณ  สมบูรณ์สิริวัฒน์
3. นางสาวธิติสุดา  จันหอม
4. นางสาววารุณี  วันแสน
5. นางสาวศิริอาภา  สมบัติบูรณ์
6. นางสาวอินทิรา  ทองดี
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
3. นางสาวกรรณิกา  ทองคำรัตน์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธีรภัทร  แดงสะอาด
2. เด็กชายนพพร  คำปาน
3. เด็กชายศุภกรณ์  ขันทองดี
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นางสาวกรรณิกา  ทองคำรัตน์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  มาตรพรหม
2. นางสาวบุษบง  อุ่นลาวรรณ
3. นางสาววิไลวรรณ  มหาพานต์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจีราพร  หุ่นไทย
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทารสาร
3. เด็กหญิงธิติมา  วรรณเลิศ
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวบรรพตรี  บุตรศรี
2. นางสาวปวีณา  บัวนิล
3. นางสาวสุธิตา  บ้านกลางดิลก
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญาภัค  รักแตง
2. นางสาวธณัชพร  มีศรี
3. นายรัชพล  จันทร์เสวก
 
1. นางเวชิตา  บางแก้ว
2. นางนฤมล  ชี้ศรทอง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นาคเผือก
2. เด็กหญิงศรัญญา  นักจะเฆ่
3. เด็กหญิงอารียา  ไหลยิ้ม
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
2. นายกฤษดา  บัวศรี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวจงกล  พิมดา
2. นางสาวสุภาภรณ์  อ้วนพรมมา
3. นายสุรเชษฐ์  มาลัย
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
2. นายกฤษดา  บัวศรี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  ศรีสุวรรณมาลา
2. เด็กหญิงอารียา  จันทา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โต้งฟ้า
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นางสุรีรัตน์  ยอดทอง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายดำรงศักดิ์  กาวิระเดช
2. นางสาวปภาวดี  เจริญศรี
3. นางสาวรัตนา  หงษ์โต
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นางสุรีรัตน์  ยอดทอง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หวังวงษา
3. เด็กหญิงช่อชูชัย  โพธิ์พันธุ
 
1. นางสาวละเอียด  กังวานทวีทรัพย์
2. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวปาริฉัตร  สีน้อยขาว
2. นางสาววนิดา  พิริยภาพพงศ์
3. นางสาวอภิชญา  จิตรีเนื่อง
 
1. นางสุรีรัตน์   ยอดทอง
2. นางสาววีรฐา  เที่ยงอ่อน