รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 10-11 , 17-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  รักไพรบุญ
 
1. นางสาวสุธีรา  ใจอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกมลทรรศน์  ศรีเอี่ยม
 
1. นางสาวขนิตา  แผนเสือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ไทรสังขเจติย
 
1. นายณัฐพงศ์  ปิยะวงศ์วัฒนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวเนตรนภา  ธรรมอยู่
 
1. นางสาวอัมมิกา  แสนสุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกรวิภา  ตองแก้ว
 
1. นางสาวปวีณา  ภคหิรัญวิรุฬห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวอัญชลี  ศรีปินตา
 
1. นางนันทิยา  รัตน์นุ่มน้อย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  โชติชัยกร
 
1. นายณัฐพงศ์  ปิยะวงศ์วัฒนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวสุทินา  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  หงษาวดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   สุขใหม่
2. เด็กหญิงพิมพ์รวี    จุ้ยเอี่ยม
3. เด็กหญิงแจ๋ม  -
 
1. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
2. นางสาวชนานันท์  กุ่มพรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายกฤษณุพงษ์  เทียนขจรศรี
2. นายบัณฑิต  ตระกูลเรื่องรุ่ง
3. นางสาวมิวมิว  -
 
1. นางสาวอัมมิกา  แสนสุวรรณ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  หงษาวดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สื่อเฉย
2. เด็กหญิงบุษบา  -
 
1. นายวรากรณ์  นาถมทอง
2. นางสาวมารียา  หะยีเดล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวก่อขวัญ  แซ่จึง
2. นางสาวอาริตา  สวัสดิ์ดรงค์
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายมนัญชัย  ห้าวหาญ
 
1. นางสาวณภัทร  แพน้อย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยนุภา  สละกิ่ง
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญยง
 
1. นางบุษรา  ประชากุล
2. นางพิมพา  แพทย์วงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  เถาว์ชาลี
2. นางสาวพัชริดา  ฉายทองเจริญ
3. นางสาวมาริษา  ฉิมมณี
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พลอยแสงสาย
2. นางสาววาสนา  พิมพขันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจูลาย  -
2. เด็กหญิงเจวา  -
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ต๊ะสุ
 
1. นางสาวมัทนา  สีดำ
2. นางสาววิภารัตน์  ฐากูลวงค์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวญาณิศา  ผาภูมิสุภร
2. นางสาวนภสร  ศรีนวล
3. นางสาวใบบุญ  มาเจริญ
 
1. นางสาวเกศวลี  เนียมอุทัย
2. นางสาวอังคณา  ปานบุตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงงาม  -
2. เด็กชายรังสิมันต์  อบอาย
 
1. นายจักรี  ศิลานิล
2. นางสาวรุ่งดาว  สีดำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  เอียดศรีชาย
2. นายภูชิต  พันธ์แตง
 
1. นางสาววาสนา  พิมพขันธ์
2. นางเฟื่องฟ้า  พลอยแสงสาย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงยามีระ  -
 
1. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวปูเป้  -
 
1. นายชิต  ปัญญาพีระพงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สารใจ
2. เด็กชายวิฑูรย์  -
3. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ซ่ง
 
1. นางอรอุมา  อัญชลีสถาพร
2. นางนภัสวรรณ  ยะปะเพ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาววราลักษณ์  บุญทองสุข
2. นางสาวสุธิกา  เที่ยงธรรม
3. นางสาวแพรวพรรณ   รังสวัสดิ์จิตร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
2. นางจิณต์จุฑา  ใจหาญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงปรางทิตย์  แสนหลวง
2. เด็กหญิงวันดี  -
3. เด็กชายสุรเดช  -
 
1. นางพัฒนี  นุ่นชูคัน
2. นางสาวจรัสพร  รื่นนาค
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกมลลักษณ์  จันทร์สวาท
2. นางสาวพิชญา  การุญบริรักษ์
3. นางสาวรัชนีกร  รุ่งรัตนะวิไล
 
1. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
2. นางจิณต์จุฑา  ใจหาญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายบริพัตร  บานแย้ม
2. เด็กชายศรมงคล  ชมภูนิช
3. เด็กชายสิทธิเทพ  อัญมณีมงคล
 
1. นางสาวอัมรา  ใจติ๊บ
2. นางอัจฉริยา  ศรนรินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวธัญญาเรศ  กิจจา
2. นางสาวพิมพิกา  แก้วจันทร์
3. นางสาวอามีดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวชุติมา  ใจคลาย
2. นางสาวอัมรา  ใจติ๊บ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  เณรบางแก้ว
2. เด็กหญิงพลอย  -
3. เด็กหญิงศิริณีย์  สุพรรณ
 
1. นายทนงศักดิ์  แย้มเยื้อน
2. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกัลญา  บัวแก้ว
2. นางสาวทราย  ไม่มีนามสกุล
3. นายเจษฎากร  ต๊ะสุ
 
1. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
2. นายทนงศักดิ์  แย้มเยื้อน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายบี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายปราย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายอาทิตย์  ช้อยสามนาค
2. นายสมเกียรติ  ศรีสังข์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายณัฐพล  เส็งเอียด
2. นางสาววนิดา  รอดรักษาทรัพย์
 
1. นางสาวไพรินทร์  ต๋าคำ
2. นางสาวกมลชนก  มังเขตแขวง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายฉาย  -
2. เด็กชายอานันต์  แสนสุข
 
1. นายอาทิตย์  หมื่นคิด
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  เปี่ยมสมบูรณ์
2. เด็กชายสรรเสริญ  ดอกไม้แย้ม
 
1. นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายชลกาญจน์  มีความเจริญ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  บุญเชิด
3. นายสุธี  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น
2. นายบัณฑิต  บุญเพชร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงพรสุดา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผาภูมิสุโข
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กันติกาเรืองรุ่ง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ชินบุตร
5. เด็กหญิงสุดธิดา  คงนานดี
 
1. นางพิมพ์ชนก  สันทัด
2. นางสาวนิตยา  ผาเนตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวกริชชา  ฤทธิ์การุวงศ์
2. นายบุญญฤทธิ์  ทองฝอย
3. นางสาวศิรินภา  เหล่าแก้ว
4. นายอำนาจ  เผือกพันธ์ุมุก
5. นางสาวเอมมิกา  บุญเลขา
 
1. นางภาณี  เพ็งเลา
2. นางสาวอารีย์รัฐ  เล็กโล่ง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงกนกภัทร  ธีรวงษ์ไพบูลย์
2. เด็กชายพันธ์ธัช  วุฒิธรรมฐาน
3. เด็กหญิงศิลินี  เข็มทอง
4. เด็กหญิงศุภามน  บุญเยี่ยม
5. เด็กหญิงสิริวิมล  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวชนันญา  เจนดง
2. นางสาวสาวิตรี  ทองผาสีงาม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวทิติยาพร  ตะบุตร
2. นางสาวนุช  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวปณิตา  อ่อนเจริญ
4. นางสาวสุรีมาศ  นันทสูน
5. นางสาวอารียา  อัมระปาล
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ทรัพย์แก้วยอด
2. นางสาวศิริลักษณ์  หนูแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายจิตรภานุ  ทองผาภูมิพรทวี
2. นางสาวณัฐณิชา  ออมสิน
3. นายธนโชติ  สมัยสงค์
4. นางสาวปิยะฉัตร  คำษร
5. นางสาวฝน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นาย ปรีชา  พึ่งเจียม
2. นายสุทธิศักดิ์  จินดาเรือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกมลชนก  โตยะบุตร
2. นางสาวกมลวรรณ  งามละม้าย
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ตันติกำพล
4. นายญตติพงศ์  จั่นมาก
5. เด็กชายณวพล  อ่ำแก้ว
6. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีเอี่ยม
7. นางสาวนลินทิพย์  มั่นสัตย์
8. นางสาวนิศารัตน์  คชนาวงษ์
9. นางสาวประภัสรา  ดอกลำเจียก
10. นางสาวปัณธร  เม่นหมี
11. นางสาวพัทธมน  ชูอินทร์
12. นางสาวภัทรนันท์  ใคร่ครวญ
13. นางสาวมนัสนันท์  คำอิ่ม
14. นางสาวมะลิวัลย์  หงษ์เบญจกาญน์
15. นางสาวลลิต  ไข่แก้ว
16. เด็กชายวัชรินทร์  พิทักษ์
17. นางสาววาสนา  เกษมโสต
18. นางสาวศิริประภาพร  แสงทองดี
19. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่อึ้ง
20. นางสาวสมปรารถนา  ทองเหลี่ยว
 
1. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
2. นางสาวพัชรี  ชาวนาเป้า
3. นางสาววรรณโสภา  ถมมา
4. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
5. นางสาวทิพวรรณ  สีสม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงดลพร  ชูศรี
 
1. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวรุจิรัตน์  ปิติพิสุทธ์ิ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยฮะ
2. เด็กชายวีรพงษ์  หงษ์แสงสม
 
1. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
2. นางสาวพัชรี  ชาวนาเป้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวจันทร์สุดา  สังขฤดี
2. นายเล็ก  -
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตระทอง
2. นางสาวสุดารินทร์  อนุสรณัฐพงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวณัฐธิดา  ทัพธวัช
2. นางสาวทิพย์วรารัตน์  รุ่งเรืองดี
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงรัศมี  โสภี
5. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์อ่อน
6. เด็กหญิงสุภาวพร  ผลอุดม
7. นางสาวสุวัจณา  สุบรรพวงศ์
8. นางสาวอมรรัตน์  สุทธิประสิทธิ์
9. เด็กหญิงเรืองลัดดา  ทรัพย์ศิลป์
10. เด็กหญิงเอมวลี  สุคลชาติ
 
1. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
2. นางสาวทิพวรรณ  สีสม
3. นางสาววรรณโสภา  ถมมา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงประดับนภา  นันทวรรณ
2. เด็กหญิงโพ่เออั่ว  -
 
1. นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว
2. นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายปิยวัฒน์  รอดผึ้ง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายทองสุข  ทองไพรวรรณ
2. นายพรหมมาตร์  ศรีนิล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงญารัชณี  จุติ
 
1. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวศรีทอง  คงนานดี
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายณัฎฐพล  ครองพื้นพิมาน
 
1. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวเซอลีพอ  -
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวสุภาพร  แสนท้าว
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  คุณาธารพิศุทธิ์
 
1. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาววาลินี  สืบใหม่
 
1. นายเรวัต  ยุทโท
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงศิริลักษ์  พรหมมี
2. เด็กชายเจ้ด  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวจรัสศรี  แก้วพวงใหม่
2. นายพีระพงศ์  ดวงใจ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงธารี  ขันตินิติกุล
 
1. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายประชา  แซ่ฟ้า
 
1. นายประยููร  โสเก่าข่า
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กชายกุลชาติ  เจริญทัศน์
2. เด็กชายวรวุฒิ  สนธิพันธ์
3. เด็กชายอดิเทพ  รสหวาน
 
1. นางสาวธัญวรรณ  คำเสาร์
2. นางปราณี  ชั้นสูง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวปิยธิดา  ชงกุล
2. นายสรธร  อาตกวด
3. นางสาวสุริวรรณ  -
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
2. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายสรายุทธ  ทนไชย์
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกมลลาวัณย์  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงกัณฐมณี  เรือนทอง
3. เด็กชายกิตติพงษ์  วัลลา
4. เด็กหญิงชัญญา  แก้วเกื้อ
5. เด็กหญิงชุตินันท์  กลิ่นบำรุง
6. เด็กชายธนกร  ปิ่นปลื้มจิตต์
7. เด็กชายธนนภ  สุขเจริญ
8. เด็กชายธัสสัจจพงษ์  ศิริรังษี
9. เด็กชายปฏิพัทธ  ต๊ะป้อ
10. เด็กหญิงปาริตา  แว่นแก้ว
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญเปรม
12. เด็กชายพงษ์เพชร  ชาติเผือก
13. เด็กหญิงพลอย  พฤกษาอุดม
14. เด็กหญิงพัชรพร  รัตนกรัณฑ์
15. เด็กชายวิชานันท์  แก้วเหมือน
16. เด็กหญิงศิริวิภา  ธิติทรัพย์ยืนยง
17. เด็กหญิงสมฤดี  สุจริต
18. เด็กชายสรายุทธ  ทนไชย์
19. เด็กหญิงสิรภา  เจตนาคุ้มไพร
20. เด็กชายอภิชาติ  บุญเชิด
21. เด็กหญิงอัจฉรียา  ตันธนะชัย
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
2. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
3. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
4. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
5. นายวาที  เจียงผา
6. นายจักรพงษ์  โพธิมัด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายนราวิชญ์  น้อยโสมนัส
2. เด็กชายพงศกร  ศรีหะราช
3. เด็กชายภมร  อมรเดชากร
4. เด็กหญิงวริษา  ถิ่นสำราญ
5. เด็กชายสัญชัย  แซ่ซ่ง
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ชูกิจการรุ่ง
 
1. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
2. นายวาที  เจียงผา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายกีรติ  มหัตกีรติ
2. นายภูวเดช  ทองผาภูมิปรีดา
3. นายสรายุทธ์  บัวศรี
4. นายสิทธิชัย  บุญละ
5. นายสิทธิพล  สารทอง
6. นายอิศรา  ฤทธิ์คง
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
2. นายชัชฤทธิ์  พุทธวงส์
3. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวกัญธิมา  น่วมวัด
2. นายกัปตัน  รอดคำ
3. นางสาวคริษฐา  สู่คำแก้ว
4. นายจิตรกร  หังสเนตร
5. นายฐาปกรณ์  สุทธิ
6. เด็กชายณฐพฤทธ์  ได้รูป
7. นายณรงค์รัชย์  สามัญเขตรกิจ
8. เด็กชายณัฐพล  ไม่มีนามสกุล
9. นางสาวณัธชา  พูลเพิ่ม
10. เด็กหญิงณิชกานต์  คำตัน
11. นางสาวธันย์ชนก  เปรมปลื้ม
12. นายนัทฐพงษ์  กลิ่นไกล
13. นายปภัทร  ศรีเผือก
14. เด็กชายปัญจพล  บุบผาทานัง
15. นายพลฤทธิ์  พัดดี
16. นางสาวพัณณิดา  ฉิมเพ็ง
17. เด็กชายพาณิชย์  วงค์นพรัตน์
18. เด็กชายพิจักษณ์  แซ่เตียว
19. นายพิจักษณ์  เอี่ยมสำอางค์
20. นางสาวพิชญาพร  ทองผาภูมิเกษม
21. นางสาวมินตรา  ดำรงชัย
22. นางสาวรวิพร  พันธวงค์
23. นางสาวรุจิรา  ตาดี
24. นางสาวลักษิกา  นกทอง
25. นายศิริพงษ์  ช่างฉาย
26. นางสาวศิวพร  ศรีเมฆ
27. นายสมประสงค์  หอมสุวรรณ
28. นายสันติภาพ  วงษ์ตา
29. เด็กชายสิรภพ  พวงเงิน
30. นายสุขสันต์  อ้วนทอง
31. นางสาวสุพรรษา  ฤกสว่าง
32. นางสาวสุพัตรา  รักชินสระ
33. นายหมู  ไม่มีนามสกุล
34. นางสาวหร่าย  ไม่มีนามสกุล
35. นางสาวอินทิรา  ไม่มีนามสกุล
36. นางสาวเกตุกะริน  คำทุม
37. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  กัณรัมย์
38. นายแงแง  ไม่มีนามสกุล
39. นางสาวแซะ  ไม่มีนามสกุล
40. นายไพศาล  รอดเรืองรัตน์
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
2. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
3. นายสันติชัย  แจ่มศรี
4. นายขวัญมงคล  สายสวาท
5. นายชัยธวัช  หงษ์สุคารว์
6. นายวีรนนท์  เซ็นโต๊ะ
7. นายนิติ  จำปีขาว
8. นายพชร  กฤษณะเศรณี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชนะเลิศ
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายสรายุทธ์  บัวศรี
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  แสนจันทร์
 
1. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวดาราวรรณ  บุญคุ้ม
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงวริษา  ถิ่นสำราญ
 
1. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาววลัยลักษณ์  กระโทงกลาง
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวชูใจ  ปุ่มา
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวสุดารัตน์  สังขวัฒนา
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกัลยากร  คำเขียว
2. นายกิตติศักดิ์  สังขเรืองรุ้ง
3. นางสาวจรรยาพร  จำรัสธรรมกุล
4. นายพงศกร  เสตะพันธ์
5. นายวินัย  -
6. นายวิษณุ  สุขศาสตร์
7. นางสาวอิอิไน  -
8. นางสาวอุษาชล  กุมรัมย์
9. นายเจริญศักดิ์  สุวรรณพัฒนบุญ
10. นางสาวไข่  -
 
1. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
2. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  -
2. เด็กหญิงนฤมล  มากวงษ์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงพรธวัล  สีมา
5. เด็กหญิงฟ้า  -
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  -
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  -
 
1. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
2. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เข็มทอง
2. นางสาวฐิติกา  นิลอุบล
3. นางสาวปิยธิดา  วรประเสริฐ
4. นางสาวปิยวรรณ  วรประเสริฐ
5. นางสาวอภิญญา  พันธ์ภักดี
 
1. นายมนต์ตรี  ขันทองคำ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อิ่มสุดรส
 
77 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพชรดี
 
1. นางสาวธนิฐตา  ลิขสิทธิพันธุ์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวอังคณา  พาคูณ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  นกพึ่ง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายชลชาติ  ภิรมย์พูล
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  ซ่งสกุลชัยภักดิ์
3. เด็กชายวิชัย  ขจรโฆษิตกุล
4. เด็กชายออกาโซ  -
5. เด็กชายเล  -
6. เด็กชายแหง่  -
7. เด็กชายโชคชัย  -
8. เด็กชายโซ  -
 
1. นายชาตรี  มีคติธรรม
2. นางสาวบุษกร  ศรีมุกก์
3. นายสุทธิพงษ์  ชัยสา
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายนิวัฒน์  โชติธนันชพร
2. นายบุญช่วย  ไม่มีนามสกุล
3. นายมนต์ศักดิ์  บวรรัญจร
4. นายวันชนะ  ฉอ้อนลำ
5. นายสุรเดช  บุญพา
6. นายสุวัจชัย  ศรีจันทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
2. นายจำรัส  คมขำ
3. นายชัยธวัช  หงษ์สุคารว์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  สังขรุ่งโรจน์
2. นายชนะ  โสภาปัจจุสมัย
3. นายณรงค์ชัย   ทองล้อม
4. นางสาวดวงชีวา  -
5. นายทนงศักดิ์  ยิ่งมี
6. นางสาวประภา  ช่วยบำรุงวงศ์
7. นางสาวปริศนา  แสนตรามาศ
8. นางสาวปัญดา  ชูกิจการเรืองรุ่ง
9. นางสาวสายชล  พิทย์อาภา
10. นางสาวสุดา  -
 
1. นายชัยศักดิ์   ภูมูล
2. นางสาวสุพัตรา  อุดอิน
3. นายสมเกียรตื  ศรีสังข์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  วิสุทธิ์วรกานต์
3. เด็กหญิงพนิดา   บูชา
 
1. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวนันทวรรณ   ไผ่ตาแก้ว
2. นางสาวนุสรัตน์   ทองเปราะ
3. นางสาวหทัยภัทร   คำสิงห์
 
1. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ศิริพิทยาธร
2. เด็กชายธนกร  เจริญผล
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ประยูรวงษ์
 
1. นางนันทภัค  รัตนา
2. นางสาวชัญญานุช  ศรีทิพย์ป้อม
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวศศิธร  แตงเจริญ
2. นางสาวศิรินทรา  สมนามทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  เพลินไพรเย็น
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวชัญญานุช  ศรีทิพย์ป้อม
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายทรงภพ  สังขเรืองรอง
2. เด็กชายน้องตาล  -
 
1. นายพงศธร  การกสิขวิธี
2. นางสาวรังสิมา   คูหามงคล
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายพงศกร  ขันทอง
2. นายพงศธร  ขันทอง
 
1. นายพจนรินทร์  เหลืองอรัญนภา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร  ชูสุ่น
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายธีรภัทร  ชดเจริญ
2. นายวรินทร์  รัดสวัสดิ์วงศ์
 
1. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
2. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  พันธ์เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงอารียา  เกิดอยู่
 
1. นางประทุมพร  พงษ์วานิชอนันต์
2. นางสาวทิพวรรณ  สีสม
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายประทาน   อ่อนสี
2. นายเปี่ยมพูล   พูลเปี่ยม
 
1. นายวารินทร์   ทองผามณีรัตน์
2. นางสาวรังสิมา   คูหามงคล
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวดวงพร  พรมสูงวงศ์
2. นายสุทธิบุตร  รอดนวม
 
1. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
2. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
 
92 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  อึ๊งโพธิ์
2. เด็กชายชัยรัตน์  สังกรณีย์
3. เด็กหญิงสินโม  คำหอม
 
1. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
2. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
 
93 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายธนพล  ท่าผา
2. นายศิโรต  ศิริธัญญา
3. นายสุรเดช  ตุ่มศรียา
 
1. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
2. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายธนาดล  กระต่าย
2. นายภูวไนย์  นิ่มนวล
 
1. นายวาที  เจียงผา
2. นางประทุมพร  พงษ์วานิชอนันต์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายทูล   ใจดี
2. เด็กชายธีรชัย  รจนากร
3. เด็กชายเอกพงษ์  จุกหอม
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ใจรื่น
2. นายยอดชาย  -
3. นายสาละวิน  -
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายบุญมี  -
2. เด็กชายหนึ่ง  -
3. เด็กชายอาทิตย์  -
 
1. นางธวัลย์ลักษณ์  กาญจนบุตร
2. นางสาวขวัญเรือน  แก้วสวัสดิ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายนครินทร์  จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงพรพิมล  เนียมนรา
4. เด็กหญิงพุฒตาล  อยู่ศิริ
5. เด็กหญิงศุภสุตา  พิพัฒน์พฤติกุล
6. เด็กหญิงอรณิชา  ใจคำแหง
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนโอภา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ช่างสาน
2. เด็กหญิงนิศานาฎ  โกมลลิขิตกุล
3. เด็กชายเอเลน  -
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวนฤพร  ทองบวรกุล
2. นางสาวศิริรัก  รักดี
3. นางสาวสายสมร  สระทอง
 
1. นางจีระนันท์  เทพสวัสดิ์
2. นางสาวศิริพร  สามบุญศรี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริเดช
2. เด็กหญิงอาเนาะ  -
3. เด็กหญิงเกศินี  ผาภูมิสุจิตร
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
2. นางสาววิภาวรรณ  พุ่มเจริญ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวมีซู  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาววันดี  ไม่มีนามสกุล
3. นายเลย์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  คงคา
2. นายนิติ  จำปีขาว
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงน้องหมี  -
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  -
3. เด็กหญิงปราณี  -
 
1. นางศิรินทิพย์  วรรณทอง
2. นางสาวพัตรนาวรรณ  ไชยสิทธิ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวดาว  อาชาวัฒนกุล
2. นางสาวศิรภัสสร  บุญชูเชิด
3. นางสาวอาริยา  พวงแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
2. นางสาวภรณภา  ตะกรุษ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงพิกุล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายวันชัย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
2. นายชัยธวัช  หงษ์สุคารว์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวณัฐริศา  สระทองเทียน
2. นางสาวรัตนวลี  ศรีนาวงศ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผลจันทร์
 
1. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
2. นางพงษ์จิรา  บุญเพชร
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงดา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงตติยา  ธรรมสังวาลย์
3. เด็กหญิงสุข  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุพิชชา  สาตรา
2. นางสาวอลิษา  ถิ่นใหญ่
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวธนภรณ์  เหง้าแก้ว
2. นางสาวศิรประภา  ศรีแก้วอินทร์
3. นางสาวอัฉรา  เที่ยงตรง
 
1. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
2. นางสาวภรณภา  ตะกรุษ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กหญิงกัลยา  โคสันเทียะ
2. เด็กหญิงนัญติกา  เจริญพร้อม
3. เด็กหญิงสุนิสา  สีทา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง
2. นายนฤชัย  พิมสร
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวกิ่งแก้ว  สังข์สรรค์
2. นางสาวธันยพร  กอกกระโทก
3. นางสาวสุภิญญา  ศรีชัย
 
1. นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง
2. นายอานนท์  การพันธุ์ทา