รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 10-11 , 17-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงมายาวีย์   เสืองาม
 
1. นางสาวอัจฉราพร  รอดภัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเพชรรุ่ง  บุญตัน
 
1. นางอโนทัย  จิตบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอิศริญา  ศรีจันทร์รัตน์
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  สุขเกษม
 
1. นางดุจดาว  นุชนุ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  สมเสือ
 
1. นางสาววิชญา  เรืองบุญกรุด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาววีรวัลย์  เจริญจิตต์
 
1. นางสาววีรรัตน์  เวทีประสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐาณัชญา  ฐิติปัญจทรัพย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดำรงพานิช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายภุมรินทร์  อ่วมสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สุทธิสินทอง
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ว่องแก้ว
3. เด็กหญิงสุรภา  คล้ายสินธ์
 
1. นางสาววันลิษา  ขำอิ่ม
2. นางสาวอัมพา  พลิคง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจรรจิรา  ทองกัลยา
2. นางสาววรรณิภา  ทายา
3. นายสุขประเสริฐ  สนนาค
 
1. นางภัณฑิรา  จงอ่อน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระณัฐ  สาหร่าย
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ปวนคำ
 
1. นางประภา  ทั่วจบ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1. นางสาวณัฐธิดา  แสงสุริวงษ์
2. นางสาวพัชญากร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พัฒนมาศ
2. นางกัญญาภัทร  บุญมานุช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงภคมน  ตั้งบุญดวงจิตร
 
1. นางลักขณา  ประสมทรัพย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวปฐมาวดี  สุนทรสุวรรณ์
 
1. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  กำเหนิดดี
2. เด็กหญิงวราตฤณ  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงศิรประภา  จำปาไทย
 
1. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
2. นางวิพาดา  อินทวิชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุพัตรา  พึ่งไทย
3. นางสาวแพรวพลอย  เกาะมุก
 
1. นางดารารัตน์  ศรีธงไชยะ
2. นางสาวดิฐารัตน์  ลีวรางกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปิยธิดา  เบ็ญพาด
2. นางสาวภริตพร  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญสุข
 
1. นางกฤติยา  กริ่มใจ
2. นางสาวสิริวรรณ  ทองร้อยยศ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายสุวิทย์  ฟักโต
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภูศรี
 
1. นายประณต  ฉัฐมะ
2. นางสาวปานรวี  ภูศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายคณิศร  สมพงษ์
2. นายธนกร  กรุดแก้ว
 
1. นางสาวปานรวี  ภูศรี
2. นายประณต  ฉัฐมะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ  สำแดง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายวัฒนา  บัวพิมพ์
 
1. นางสาวเสาว์ณี  วงษ์พัฒน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวบาน
2. เด็กชายพีรภัทร  กรุดแก้ว
3. เด็กชายโดมชัย  รักคล้ำ
 
1. นางสาวยุวดี  พุทสอน
2. นางสาวปภาอร  โชติวรรณชูสกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  ฉิมเมือง
2. นางสาววิมลสิริ  พ่วงอารมย์
3. นางสาวสุจิตตรา  พ่วงอารมย์
 
1. นายรติ  จิรนิรัติศัย
2. นางสาวจิรนันท์  ฮวยแหยม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  รัตนพร
2. เด็กหญิงปุณยาพร  โสดสงค์
3. เด็กหญิงพัชรมัย  เชี่ยงว่อง
 
1. นางสรินยา  พรหมมา
2. นายประวัติชัย  อินทวิชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  สิงห์เล็ก
2. นางสาวญาดาวดี  ลายนอก
3. นางสาวปิยะธิดา  นิ่มนวล
 
1. นางสาวฐิตารีย์  สำเภา
2. นางสาวนิติยา  จันทะสี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงคุณิตา  ธงชัยวิสันต์ชัย
2. เด็กหญิงนิตยา  ดอกจำปี
3. เด็กหญิงอริษฐา  จิตเจริญทวีโชค
 
1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข
2. นายเพ็ญเพชร  โสขุมา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกมล  ศรีจันทร์รัตน์
2. นางสาวณัฐนิชา  แก้วใสย์
3. นายอภิรักษ์  สมนาม
 
1. นางสาวน้ำฝน  วัฒนะไชยศรี
2. นางสาวอัญชลิกา  นันทเกษมกาญจน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรันดา  นิยมศักดิ์
2. เด็กหญิงภัสษา  ห้วยกรุด
3. เด็กหญิงอรณิชา  มาเทศ
 
1. นายเกรียงไกร  จันหอม
2. นางนิชนันท์  จันหอม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา   ประเสริฐศักดิ์
2. นางสาวธนัญญา   อนุศักดิ์
3. นางสาวมัณทนาธรพ์   ปุราทะเน
 
1. นายเกรียงไกร  จันหอม
2. นางนิชนันท์  จันหอม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวดี  อภัยชา
2. เด็กหญิงอรสา  พุทธศรี
 
1. นายธวัชชัย  วิเศษสิงห์
2. นางการะเกษ  อ่อนแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายนนธวัฒน์  เหล่าทรัพย์เจริญ
2. นายนลธวัช  ลัดดาทอง
 
1. นายเกรียงไกร  จันหอม
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  แสนสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริรักวงษา
2. เด็กชายพีรภัทร์  ยินดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปีตวัฒนกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายปรีชา    แซ่ลี
2. เด็กชายภานุวัชร   สังข์ทอง
 
1. นายวีรยุทธ   เตชะเวชเจริญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายจีรศักดิ์  จงสมบูรณ์โภคา
2. นายปรีชา  ลึกสีทา
3. นายพิษณุ  อุปวรรณะ
 
1. นายเจษฎา  ศรีนวล
2. นายคงคา  จุลกิจวัฒน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  นุ่มมีศรี
2. เด็กชายนนทนาพร  แย้มมา
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  วงษ์ศรีนาค
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  นวัต
5. เด็กชายเริงศักดิ์  สว่างเมฆ
 
1. นางสาวนิจพิชชา  ตันสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์  เนื้อนิ่ม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวรรณ  ศิลา
2. นางสาวตรีรัตน์  เถาแก้ว
3. นางสาวพัชรี  น่วมคุณสิน
4. นางสาวมุกสราลี  รังสินารา
5. นางสาวศิรินภา  โชคกุญชร
 
1. นางสมพร  ภูมเรศ
2. นางสาวอลิสา  ป่วนเดช
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  แก้วจำรัส
2. เด็กหญิงณัชชารีย์  จงศิริภัควัฒน์
3. เด็กชายธีร์ธวัช  งามคล้าย
4. เด็กชายนิษาชล  ฉิมเม่น
5. เด็กหญิงมนัสชนก  นิลวรรณา
 
1. นางอภิษฐา  สวนเข้ม
2. นายกันตณัฐ   บุญประเสริฐ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวณัฐกานต์  ขอนเเก่น
2. นางสาวธนกาญจน์  ศิลาขจร
3. นางสาววันเพ็ญนภา  สิทธิกุล
4. นายอนุชิต  โพธิ์งาม
5. นางสาวอาทิตยา  สิทธิเเสวง
 
1. นายนพดล  เล็กบาง
2. นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัฐติภรณ์  รชตะเกษม
2. เด็กหญิงชลันดา  เที่ยงพลอย
3. เด็กหญิงพิมศิริ  นุ่มสิน
4. เด็กหญิงลลนา  ภูมรินทร์
5. เด็กหญิงอภิญญา  เครือวัลย์
 
1. นางสาวนิจพิชชา  ตันสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภิรมย์เบี้ยว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตือสกุล
3. เด็กหญิงชลิตา  สมศรี
4. เด็กหญิงณิชา  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายธนกฤต  ตันเจริญ
6. เด็กชายนนทกร  ฉิมพุฒ
7. เด็กหญิงนันทกาญจน์  เจิมจุล
8. เด็กชายบดินทร์  ตั่นวัฒนะ
9. นางสาวปณิตา  ชนประเสริฐ
10. เด็กชายรชฎ  เนตรสว่าง
11. เด็กหญิงระพีพัฒน์  บุญเกลี้ยง
12. เด็กหญิงวรรณกนก  ผาภูมิสุโข
13. เด็กชายวรรณรัตน์  จำรูญ
14. เด็กหญิงสาธินี  ฤทธิพงษ์
15. เด็กหญิงเมธาพร  วงษ์คำ
 
1. นางนุจรี  พันจริต
2. นางสุรีรัตน์  พึ่งพิน
3. นางกาญจนา  เพ็ชรแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาทิพ  สระทองพรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภร  ซุ่นสงค์
 
1. นางศิริกุล  มูลทองทิพย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ศรีวลีรัตน์
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ยิ่งยวด
2. นางนาคน้อย  บุตรประเสริฐ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวญาดา  รักเหลือ
2. นายพีรศุภ  บุตรเกตุ
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุญญานุรักษ์
2. นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  กุมภา
2. เด็กหญิงจารุพร  กันทรรศยศ
3. เด็กหญิงชวิศา  สุขชู
4. เด็กหญิงพรทิพา  เทวิน
5. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ผันดอนดู่
6. นางสาวพิชามญชุ์  จันทรวงศ์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  สอนสง
8. นางสาวมนัสพร  ไพรวัลย์
9. เด็กหญิงวรกมล  จนากร
10. นางสาวอทิตยา  ใจแก้ว
 
1. นางนาคน้อย  บุตรประเสริฐ
2. นางสาววราพร  น้อยเกตุ
3. นางฐาณิชนันท์  ใจจริง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  วังกุ่ม
2. เด็กหญิงศรุตา  โตแก้ว
 
1. นางสุธีรา  สุกใส
2. นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวัฒน์  สมคิด
2. นายสหัสวรรษ  สำเนียงสูง
 
1. นางสุธีรา  สุกใส
2. นายสมบูรณ์  สุรินทร์จันทร์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิติมา  ญะกัณฑะ
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกนกจันทร์  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชมพู  ทองผาภูมิประภาส
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาววนาลี  จิตรไรงาม
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เลิศวิชัย
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุศกร  ท้าววิบูรณ์
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวทิพย์วารี  นุชนาท
 
1. นายสรยุทธ  พวงจำปี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญญา  บิดาโส
2. เด็กหญิงอำพันธ์  แย้มพวง
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเมสินี  ตั้งจิตติ
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวยุพาพรรณ  กรมดี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายทนงศักดิ์  -
2. เด็กชายธันวา  -
3. เด็กชายสมชาย  ภูมียา
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
2. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
2. นางสาวณิชนันท์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นางสาวศิรินันท์  ไทรสังขเชวงรบ
 
1. นางสาวอัญชลี  กะกาดี
2. นายทศพล  ภูวมาส
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ปวนคำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายสุวธรรม  ยังยิ้ม
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายธันยาบูรณ์  กิมเขียว
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวศรันย์รักษ์  สุขอินทร์
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายดนัย  ศิลปเมธี
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายกิจจา  ฟักแก้ว
2. เด็กชายประสิทธิชัย  จันทร์อนันต์
3. เด็กชายภัทรพงษ์  อินทรโสภา
4. เด็กหญิงภัสรา  ดาปาน
5. เด็กชายวรดร  อรรฆรุจิรัตน์
 
1. นายเล่อดา  -
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  มณีดิษฐ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพธินันทวงศ์
3. นางสาววิภาวรรณ  ไผทฉันท์
4. นายสราวุธ  ปุราทะเน
5. นายสุภัทร  ธรรมประกอบ
6. นางสาวเบญญทิพย์  อายุยงค์
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
2. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
3. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัณทิมา  พลบัวใหญ่
2. เด็กชายจักรพงศ์  ช่อสะอึก
3. เด็กหญิงจิรัชญา  หมดทุกข์
4. เด็กชายชนะพล  ไชโสดา
5. เด็กหญิงชนิตา  สมนึก
6. เด็กหญิงชวลีย์  อุดม
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองมณโฑ
8. เด็กหญิงช่อผกา  ชงกุล
9. นางสาวฐิติชญา  หอมชื่น
10. นางสาวฐิติวรดา  หอมชื่น
11. นายฐิติเดช  อินทรักษ
12. เด็กหญิงณัฐดารัตน์  มณฑาทัศน์
13. เด็กชายณัฐพล  ปู่ญวน
14. เด็กชายธนกร  อุดม
15. นายธนภัทร  จันทร์ทอง
16. นายธนวัฒน์  ศรีพุมมา
17. นายธนวัฒน์  พรหมมา
18. เด็กชายนราวิทย์  วิเศษสิงห์
19. นางสาวนัทธมน  กลั่นบุศย์
20. เด็กหญิงปณิดา  พิกุลแก้ว
21. นายปรมี  ปานคล้าย
22. เด็กชายปวริศ  ยิ้มแย้ม
23. เด็กหญิงปิยอร  จำปาเงิน
24. นางสาวพนิดา  ตะพัง
25. เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์ปา
26. เด็กชายภาธร  สุขธูป
27. นายภูดิท  คุณพันธ์
28. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีชัยนาท
29. นางสาวรุจิรา  เฮงศิริ
30. นายวงศธร  ดีคล้าย
31. เด็กหญิงศศิชา  จันทร์ลอง
32. นางสาวศาธิดา  เที่ยนประชา
33. นางสาวสุตาภัทร  รื่นดอนไพร
34. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระศาลิน
35. เด็กหญิงอักษร  หาผล
36. นายอัครเดท  แช่มช้อย
37. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขุนศรี
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนียมสด
39. เด็กหญิงเสาลักษณ์  บุตรภักดี
40. เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์แย้ม
 
1. นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์
2. นายชาตรี  ชโลธร
3. นายนฤดล  โพธื์ทอง
4. นางสาวพจนา  ตะพัง
5. นางสาวอรวรรณ  จินดานิล
6. นายนัฐชัย  กลั่นบุศย์
7. นายชัยนิวรรตน์  สุภากุล
8. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โชคกุญชร
 
1. นางสุธีรา  ร่วมชมรัตน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายชินกร  เดชธนู
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  แสงฉาย
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเบญญทิพย์  อายุยงค์
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายนวพล  จันทร์ทอง
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุภาพร  ไปไกล้
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  จันทร์บูรณ์
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  รอดอาวุธ
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเบญญทิพย์  อายุยงค์
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายชวน  คมขำ
 
1. นายไพฑูรย์  วิเศษสิงห์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  วังป่า
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวธวัลรัตน์  ประชาฉาย
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  หวังกิจ
2. เด็กหญิงฌัชชา  บุตรทะยัก
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ท้วมทำนอง
4. เด็กหญิงยุวภา  กล่าวรัมย์
5. เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์  อู่ชาโชติ
 
1. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
2. นายวีรศรุต  พลนิรันดร์
3. นายชาติชาย  ฉัตรทอง
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ผิวงาม
2. นางสาวกรกนก  ลิขิตทนานันท์
3. นายณฐพงศ์  พานทอง
4. นายนพดล  ซิ่วเกษร
5. นางสาวภาวินี  ทูลประสม
6. นางสาวศรีวัชรินทร์  เหลาโชติ
7. นายสุพจน์  ศรีนวล
8. นายอนุวัฒน์  มุราชวงษ์
9. นายอริย์ธัช  ติเยาว์
10. นางสาวอุ้มบุญ  ทายา
 
1. นางอรทัย  ว่องแก้ว
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ผิวงาม
2. นางสาวกัลยาณี  วันดี
3. นางสาวจันทกานต์  พิมพิรัตน์
4. นายณฐพงศ์  พานทอง
5. นางสาวพนิดา  แย้มพวง
6. นางสาวภรกนก  ลิขิตทนานันท์
 
1. นางอรทัย  ว่องแก้ว
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีนวล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธุ์โมลา
3. เด็กหญิงนิษา  ภู่ห้อย
4. เด็กหญิงพรสุดา  พูลกำลัง
5. เด็กหญิงวีนัสนันท์  สว่างสุข
6. เด็กหญิงเมขลา  ส่งบุญ
 
1. นางสาวอรทัย  ว่องแก้ว
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกตัญญู  พานแก้ว
2. เด็กหญิงคฑามาศ  เกลี้ยงเกลา
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เล้าสมบูรณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สันธุพันธ์
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชณธิศากูล
6. เด็กหญิงวาศิณี  ทินจีนวงศ์
7. เด็กหญิงศิราวัลย์  หอมฟุ้ง
8. เด็กหญิงสายรุ้ง  ผ่องเกษม
9. เด็กหญิงสุธิตา  สิทธิกุล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  โหน่งที
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด
2. นางกฤษณา  อารีย์ชน
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายจักรกฤษณ์  โสภา
2. นายธนรัตน์  ชื้นแสง
3. นายปกรณ์พงษ์  สุกนาค
4. เด็กชายอภิชาติ  กรงรัมย์
5. นายโยธิน  สุวรรณชาติ
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพศิกา  ปานมณี
 
1. นางสาวผกาภัทร  ธรรมบัญชา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเนตรชนก  สังข์แก้ว
 
1. MissXiaoli  Chen
 
89 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสุเมธ  ศรีบ้านกวย
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญแต่ง
 
90 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายอดิเทพ  ทรงประเสริฐ
 
1. นางสาวผกาภัทร  ธรรมบัญชา
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายจันพที   รัตนพร
2. นายชัยวัน   -
3. นายชาย  -
4. เด็กหญิงบัวบาน   ชูใจ
5. เด็กหญิงปาเมอทู่  -
6. เด็กหญิงมาลี  -
7. เด็กหญิงสุวลี  -
8. นายอนุชิต  -
 
1. นายเอก   บัวตูม
2. นางวันดี  สุขห่วง
3. นางประสิทธิ์พร  สืบสุข
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. นายกอบชัย  ฉิมเพชร
2. นายจตุพร  เซียงจง
3. นายธนวันต์  หอมทวนลม
4. นายนุชากร  มารศรี
5. นายสุรวุฒิ  วัฒนศิริ
6. นายอรรถชัย  อยู่เอี่ยม
 
1. นายเกษม  ธีรสุนทรานันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีกมล  นิลโรจน์
3. นายธามชัยพัฒน์  ชูสิน
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ซังเจริญ
2. นางสาวคีตภัทร์  โพธิ์ทรัพย์สุข
3. นายชลวัตร  บุญมาก
4. นางสาวฐิติมา  วงษ์ท่าเรือ
5. นางสาวภัทรา  จันทร์ขำ
6. นายมนตรี  พุ่มใจดี
7. นางสาวมนธิชา  สมตัว
8. นางสาววัชราภรณ์  ชื่นกลิ่นธูป
9. นางสาวสุพรรษา  ศรีวิชัย
10. นายเมธี  กองสุวรรณ
 
1. นางสาวปัทวรรณ  เชื้อชาย
2. นางสาวสุกานดา  สุทธิวิวัฒน์
3. นางสาวกมลชนก  หาดรื่น
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรพร  สาผาย
2. เด็กหญิงดุจดาว  อนุกูล
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาสสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  การตรง
2. นางรุ่งนภา  ฤทธิ์ทวี
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวธรรมสรณ์  แก้ววิทย์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สอนพวง
3. นางสาวอนัญญา  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  การตรง
2. นางรุ่งนภา  ฤทธิ์ทวี
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำใสสุข
2. เด็กหญิงชนิกา  เจอเอง
3. เด็กหญิงวิระดา  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางผ่องศรี  เรืองรอง
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกานต์ธิดา  เหมือนโต
2. นางสาวธิติยา  ไทรสังขธิติสิน
3. นางสาวเสาวนีย์  ขำชัย
 
1. นางผ่องศรี  เรืองรอง
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายคณพศ  แก้วโกษา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มั่งคั่ง
 
1. นางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง
2. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  เพ็งสุวรรณ
2. เด็กชายปกรณ์  ธรรมจง
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธงศิริชัย  คล้ายคลึง
2. นายธัชภูมิ  เจษฎาภูริ
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายณัชชา  ศิริทัย
2. เด็กชายวิศรุต  แจ่มโสภณ
 
1. นางสาววนิดา  สายมี
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ไพรหิรัญ
2. นายศุภโชค  เชี่ยวชาญ
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นางสาวภัทรชนก   อ่วมสุวรรณ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายพงศกร  ขาวเอี่ยม
2. เด็กหญิงภคนันท์  น้ำใจสุข
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นายธัญนาธรณ์  แซ่ล้อ
2. นางสาวพรรณราย  อุดมกุลวรุตม์
 
1. นางจิรภา  ศรีนวล
2. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศํกดาศิริ
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายจัตุรงค์  เล็กอิ่ม
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ฉัตรรัตน์ปกรณ์
3. เด็กชายวัชรพล  สิงหบุรี
 
1. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  สุขโต
2. นางสาวประกายฟ้า  แสงใส
3. นางสาวปานฉัตร  หอมชื่น
 
1. นางจิรภา  ศรีนวล
2. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายปารณัท  แตงโสภา
2. นายภควัฒน์  บุญวัย
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นายณัฐพงศ์  เจริญฉาย
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ไตรยวงศ์
2. เด็กชายธนชัย  ศรีสังวาลย์
3. เด็กชายวิสิฐ  ผาปาน
 
1. นายอาทิตย์  ทองอ่อน
2. นายนพดล  เล็กบาง
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายธนากร  นาคพุ่ม
2. นายพิสิฐพงศ์  ไหลเเหวน
3. นายไพรโรจน์  ธัญญเจริญ
 
1. นายอาทิตย์  ทองอ่อน
2. นายชาติชาย  ฉัตรทอง
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เนตรสว่าง
2. เด็กชายวรากร  ทองม่วง
3. เด็กชายศราวุธ  ลิ่มมั่ง
 
1. นายเจษฏา  ศรีนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายวัชรพล  ใจเอื้อ
2. นายสิทธิโชค  ภูบาล
3. นายอรรถพล  ธรรมจง
 
1. นายเจษฏา  ศรีนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  นาคโขนง
2. เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ตัน
3. เด็กชายสุทัศ  คำโท
 
1. นายถาวร  กราบขุนทด
2. นางลักษิกา  เเพทย์วงษ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายราชัน  ถ้ำทอง
2. นายสิทธิชัย  ลิ้มเลิศสกุลชัย
3. นายอัครเดช  รัตนพรชัย
 
1. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  นุชศรีพงษ์
2. เด็กหญิงปณิตา  เนื้อนา
3. เด็กหญิงวราวรรณ  กลิ่นจันทร์
 
1. นางลักษิกา  เเพทย์วงษ์
2. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวนพมาศ  สอนงาม
2. นางสาวศศิชา  แสงปัญญา
3. นางสาวสุภัสสร  ฉายภาค
 
1. นายประมวล  ศรีบูจันดี
2. นางพิมพิมล  ปีตวัฒนกุล
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  หม่อมแดง
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุนทร
3. เด็กหญิงปณิตา  สมตัว
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ป้อมอรินทร์
5. เด็กหญิงสุนันทา  บุญแต่ง
6. เด็กหญิงไพลิน  สุนทร
 
1. นางอภิญญา  เชียงทอง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  จันจุ้ย
2. นางสาวณัฐธิชา  เดชเดชา
3. นายนนทวัฒน์  จิตนิยม
4. นางสาวปิยาภรณ์  มีเท
5. นางสาววรรนิศา  หวองเจริญพานิช
6. นางสาวสุนิษา  ดอกนาค
 
1. นางสาวสุนันท์  จารุกรุณา
2. นางมาลา  แซ่ปัง
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เป้าเพ็ชร
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  พิกุลแก้ว
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  รักแตง
 
1. นางสาวจุฑาพร  เอมสะอาด
2. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจินตนา  พันอิน
2. นางสาวณัฐชา  ศรียลักษณ์
3. นางสาวอภิญญา  วงศ์ปราชญานันท์
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
2. นางสาวสุพิชชาญ์  จุลเลศ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณ๊  เนาวเรศ
2. เด็กหญิงชญามาศ  ยั่งยืน
3. เด็กหญิงวรัญญา  จันทรฤทธิ์
 
1. นายชาญชัย  นราแก้ว
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายชาย  -
2. นางสาวปทิตา  ธัญยะบูลย์
3. นายอาทิตย์  ขจรกิตติกาญจน์
 
1. นายประเสริฐ  คานภู่
2. นางสาวนันท์นภัส  ประชากูล
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  มิตรเจริญ
2. เด็กหญิงปิยะดา  สุขสว่าง
3. เด็กหญิงสรัลพร  อรุณขจรศักดิ์
 
1. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
2. นางปราณี  เทพเทียน
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวศินีณัฐ  ประทีปทอง
2. นางสาวสุทธิชา  เกตุคำ
3. นางสาวเข็มเพชร  ประพล
 
1. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
2. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  เซี่ยงว่อง
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผลสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  แจ่มศรี
 
1. นางปราณี  เทพเทียน
2. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกณภัทร  นโคทรไกรศรี
2. นางสาวญาณี  พงศ์นิยธรรม
3. นางสาวสรัญญา   บุญช่วย
 
1. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
2. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุษดี  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงพจนีย์  เภาจี๋
3. เด็กหญิงวัชรี  ตะพัง
 
1. นางนิรมล  คล้ายแดง
2. นางมาลา   แซ่ปัง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฏฐ์  เตชาธนสมบูรณ์
 
1. นางสาวชิดชนก  วันดี
2. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์