รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 10-11 , 17-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชพร  มาไพศาลสิน
 
1. นางสายฟ้า  มัทนารมยกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวศศินา  สังข์ทอง
 
1. นางภัคณิช  ภูษณะพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงมนภัทร  กลีบทอง
 
1. ดร.ชยพล  เพชรพิมล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ปู่ดำ
 
1. ดร.ณพิชญา  เพชรพิมล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิตา  จำเนียรกาล
 
1. ดร.ชยพล  เพชรพิมล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลทิพย์  บุตตา
 
1. นางภาวินี  บุญพา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินทรา
 
1. นางสาววิไล  นันตสุคนธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คงทน
 
1. นางสิริลักษณ์  สิงหวัฒนศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชัชชญา  สุวรรณชื่น
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ปิ่นฟ้า
3. เด็กหญิงปุณฑริกา  ประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสุวนี  บุญน้อม
2. นางเพ็ญจันทร์  ไชยคำวัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชิตพร  เรืองจรูญ
2. นางสาวณัฐวรา  เพิ่มพูนสินทรัพย์
3. นายภัคพงศ์  หมื่นชำนาญ
 
1. นางวรางศ์รัตน์  วงศ์วิทยกำจร
2. นางสาวจรัสศรี  จอนเจิดสิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  หนูผาสุข
 
1. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  เกตุพันธ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวรัตนกร  ยางเดิม
2. นางสาวอารดา  อินดี
 
1. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์
2. นางรำเพย  อนันตชัยลิขิต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางสุดใจ  พละศักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวเบญญา  ภัทรธรโกศล
 
1. นางสาวนนทกานต์  แก้วเรือง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีวิเชียร
2. เด็กชายวรเมธ  กิตติธรรมโรจน์
3. นายสรวีย์  สมประสงค์
 
1. นางจีรภัทร  พาภิรมย์
2. นางสาวหทัยรัตน์  เมฆจินดา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐพร  แก่นจันทร์
2. นางสาววัลภา  เหลืองวัฒนวิไล
3. นางสาวแพรพลอย  ทับทิมไทย
 
1. นายสาธิต  อุตสาหะ
2. นางสาววันดี  เพชรสหาย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเชิด
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  คันโทแก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สมบูรณ์บริสุทธิ์
 
1. นางวรรณภา  นิติประพุทธ
2. นางสาวประภัสศร  เทียมทัศ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวประกายชนก  วอนเพียร
2. นางสาวรัตติยา  ครุฑเครือศรี
3. นางสาวสุภัสสร  มรกตนที
 
1. นางสาวศรัญญา  จินดา
2. นางสาวสุดารัตน์  ทิมหอม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายสัจจาวัฒน์  กาญจนสุธา
2. เด็กชายสุขพัฒน์  ลีวัฒนา
 
1. นางสาวเกสร  พุทธรักษา
2. นางสาวเกษรินทร์  อ่อนนาค
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวพนารัตน์  พนานุสรณ์ศิลป์
2. นางสาวสุพิชชา  ธราธารกุลวัฒนา
 
1. นางสาวปานปิติ   ภูศรี
2. นางสาวอภิรดา  ทั่นเส้ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงศรัญญา  บูรณะมณฑล
 
1. นางคนึงนิตย์  เนียมหอม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวอศัลยา  อุ่นธวัชนัดดา
 
1. นางอรสุชา  ภัทรสิริวรกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  ห้าสกุล
2. เด็กชายณณัฐ  แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงณัชชา  สุจริตชัย
 
1. นายวสันต์  สมุทรสาคร
2. นางสาวศุภัสรา  ด้วงปลี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนภัทร  สินธุวณิชเศรษฐ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ละเอียดสิริเลิศ
3. นายสม  ดาวเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นางสาววันทนา  พวงแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงษ์ศรีทา
2. เด็กชายบุญถาวร  ฐานะรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงภัทรลดา  ชินอักษร
 
1. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
2. นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณัฐณิชา  กุลวุฒิ
2. นางสาวรัตนากร  นิยมชื่น
3. นายอนุรักษ์  ราคา
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นายวิริยะ  สุขช่วย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เหลืองเอี่ยม
2. เด็กหญิงบุณยนุช  ทับทิม
3. เด็กหญิงอัญธิกา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวหยาดนภา  เชยโต
2. นางสุรีย์พร  เลิศไชย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤษติน  เลาหอุดมโชค
2. นายกาญจน์  แกมไทย
3. นางสาวณัฐพร  แช่มช้อย
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขันธโมลีกุล
2. เด็กหญิงทิพยาพัค  แสงกระจุย
3. เด็กหญิงนิสารัตน์  วุฒิเกษตรกิจ
 
1. นางสาววิภาดา  พงษ์สระพัง
2. นางสาวอภิญญา  ใจชื้น
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายรัชชานนท์  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  สีนวล
3. นางสาวอภิญญา  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวดารารัตน์  ปุณณะการี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  จุลพันธ์
2. เด็กหญิงเก้ากาญจน์  ชื่นเงิน
 
1. นางสาวนรรฐชพร  เจริญจาด
2. นายสันติ  สีมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวชญานิษฐ์  วัลลา
2. นางสาวธฤษวรรณ  ตันติศุภชัย
 
1. นางสาวกมลชนก  พกขุนทด
2. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายนิพล  ปานพวง
2. เด็กชายอนุชา  นาโท
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายรชตะ  สมรูป
2. เด็กชายวัฒนฉัตร  พานิชนอก
 
1. นางสาวแสงดาว   สืบด้วง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนดล  พรมมา
2. นายภัทรพงศ์  ศิริกาญจนสุข
3. นายอภิสิทธิ์  แซ่เล้า
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
2. นางสาวแสงดาว   สืบด้วง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐยา  คงชุ่ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  พ่วงกลาง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  หุตะนาวิน
4. เด็กหญิงศินีนาถ  ใบบัว
5. เด็กหญิงสโรชา  บุษบงกช
 
1. นางศศิวิมล  ทองมา
2. นางสาวปนัสญา  เกตุมี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวชัญญาณ์ภัช  กลัดงาม
2. นางสาวชาลินี  โกสม
3. นางสาวธนัชพร  คามะนา
4. นายพลฤทธิ์  หยิบจันทร์
5. นายศุภวิชญ์  หวังน้ำใจ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
2. นางรุ่งนภา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีใส
2. เด็กชายชยธร  หอชะเอม
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ธรรมจง
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  โตพัฒน์
5. เด็กหญิงภัทรภร  อมรชัยยาพิทักษ์
 
1. นายกำชัย  ยุกติชาติ
2. นายนจรส  ศิริขรรแสง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวกิติมา  สาลี
2. นางสาวพรรอร  หอมชื่น
3. นายพุฒิพงศ์  สุขเกษม
4. นางสาววริศรา  เปี่ยมท่าน
5. นางสาวสิริภรณ์  ไพรเถื่อน
 
1. นางสมพร  ผาดำ
2. นางกมลณัชส์  กลมกลึง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายก้องภพ  พัฒนศิริ
2. เด็กชายนายสหัสวรรษ  สุกใส
3. นายนิติวัติ  เห็นสว่าง
4. นางสาวพัชลิตา  สุขศรัทธา
5. นายศิรภัส  บุญมาก
 
1. นายปัณณทัต  เย็นนะสา
2. นางจุรีพร  ปราบสุธา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายณภัทร  คุณพันธุ
2. นายณัฐวัตร  พิกุลทอง
3. นางสาวตนุวี  ชงกุล
4. นายทวีธร  แสงค้อม
5. นายธนชาติ  คล้ายสิงห์
6. นายธิติพล  เกียรติอมรเวช
7. นายธิติพัทธ์  มาช่วย
8. นางสาวปิยพัชร์  คำสีบัว
9. นางสาวมนัสวีย์  เอกจิต
10. นางสาววนัชพร  โพธิ์ทอง
11. นางสาววรัตถ์ชา  ผสุดี
12. นายวิชพันธุ์  บุญเลิศ
13. นางสาววิภาวา  วัฏฏางกูร
14. นายวิศิษฏ์  โคกมาไพร
15. นายสายฟ้า  อาลักขิด
16. นายเฉลิมเกียรติ  พิกุลทอง
 
1. นางสาวทาริกา  โชคดี
2. นายวุฒิชัย  บุญมา
3. นางสาวชุติมา  จันทร์ประเสริฐ
4. นางจตุพร  ทนยิ้ม
5. นางภันทิญา  ปานดำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกนกรส  ตั้งฐานันดร
2. นางสาวจิดาภา  เหลืองรัชนาท
3. นายฑบิณ  วังขนาย
4. นางสาวณัฐณิชา  ไชยศรี
5. นางสาวทัตพิชา  โรจน์แสงเรือง
6. นายธนภัทร  ตะเพียนทอง
7. นางสาวธนาภรณ์  ทองเมืองหลวง
8. นางสาวธันย์ชนก  ไชยสุวรรณ
9. นายนลินาสน์  ภูทอง
10. นายนวศิลป์  นิลดี
11. นายพชระ  เจริญผล
12. นางสาวพรนภัส  เรือนทองดี
13. นางสาวพรพิมล  ไพรสถิตสวาท
14. นายพีรกร  ประสพสุข
15. นางสาวภัทรนันท์  โฆษิตวัฒน์
16. นางสาวมณีรัตน์  ภิญโญ
17. นายวัศพล   ผานิชชัย
18. นายศรัณย์  คะชาชัย
19. นายสิริวุฒิ  บุญมา
20. นายสุวัจน์  พรพุทธศรี
 
1. นางสาวภิญญาพัชร์  เกิดกำธร
2. นายวรวรรธ์  แสงมาลา
3. นายปรีดา  แจ่มศรี
4. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์  มาลัยรัตน์
5. นางสาวกาญจนา  เอ็นทู้
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ผลอ้อ
 
1. นางสาวศิวรรจน์  ศิริรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวอัยการณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางกิตติยา  วิริยะวีรวัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงภควดี  คำสิงใส
2. เด็กชายสหรัฐ  คุณลักษณ์
 
1. นางสาวพจีกานต์  หว่านพืช
2. นายชูชาญ  จันที
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวสุพิชญา  ประทุมเทือง
2. นายเรวัต  สวัสดิ์กิตติ
 
1. นางสาวพจีกานต์  หว่านพืช
2. นายชูชาญ  จันที
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ธรรมพุทธสุขดี
2. เด็กหญิงธัญรดา  วรรณเสน
3. เด็กหญิงพัตตรา  จำปาหอม
4. นางสาวรัตติกาล  ศาลาคำ
5. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สุขพร
6. นางสาวศุภิสรา  สีสันต์
7. นางสาวสุพิชญาณ์  ณัฏฐ์เมธี
8. นางสาวอัญชิสา  วุฒิสม
9. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ล่องลอย
10. เด็กหญิงเมวาดี  โพธิ์สุวรรณ์
 
1. นางอรพินท์  ลำดวล
2. นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา
3. นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
3. เด็กหญิงณิชกานต์  อักษร
4. เด็กหญิงดวงกมล  สุภาพ
5. นางสาวธัญวรัตน์  สินชัย
6. นางสาวปวริศา  พันธุสุข
7. เด็กหญิงพรรษา  สีเรือง
8. นางสาววรัญญา  สุขไชยะ
9. เด็กหญิงวิสสุดา  เพ็งสวาง
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันทอง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ลำไย
12. เด็กหญิงสุพัตรา  เซี่ยงเห็น
13. เด็กหญิงอังคณา  บัวศิริ
14. เด็กหญิงอังคนางค์  วากระสานดิ์สุข
15. เด็กหญิงเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายสมเจต  บุญมี
2. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  วรรณะ
3. นายประวิทย์  ไทยพุทรา
4. นายพีรสุต  ผ่องพิพัฒน์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงบุศบงก์  ษมาพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  เนียมหอม
 
1. ส.ต.ท.นันทชัย  ว่องไพบูลย์
2. นายณัฐพล  เหมาเพ็ชร
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวพรชิตา  มากระดี
2. นางสาวเมธินี  รักไทย
 
1. นางวลัยพรรณ  จันทร์หอม
2. นายไพศิษฐ์  ทองบรรเทิง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธันวรัตน์  นนทะคุณ
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงทานตะวัน  จันทร์สง่า
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณิรดา  คีรีวงศ์
 
1. นางสาวพรพนา  ธุระศรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิรสิน  เหลืองชัยพร
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวพรรณชญานิษฐ์  วัชรรัตน์
 
1. นางสาวยิหวา  แย้มละออ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ยิ่งภิญโญ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวธิดารัตน์  ถิ่นไทยแท้
 
1. นางทิพวรรณ  วรรณา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาญเวช
2. เด็กหญิงเพชรนัดดา  ชัยมงคล
 
1. นางกัลยาณี  จารุจินดา
2. นางสุนีย์  บุญราช
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ล่องลอย
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชาณัตถพล  แสงกระจุย
 
1. นางสาวพรพนา  ธุระศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ถิ่นเจริญรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนิดา  จานทอง
3. เด็กชายสรรเพชร  มางาม
 
1. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
2. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวขจรรัตน์  ปิ่นตบเเต่ง
2. นางสาวนภัสสร  บรรจงรักษา
3. นายรัชตพงษ์  ศรีกิตติกาญจน์
 
1. นางกัลยาณี  จารุจินดา
2. นางสาววลีภรณ์  พูลยิ่ง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายแทนคุณ  ธัญธาดาพันธ์
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาววารี  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวอนัญญา  อ้นเชิด
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนกฤต  คุณากรดุษิต
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวชมพูนุช  จูฑะเศรษฐ์
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายวรพล  สง่างาม
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประทุม
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวจิราพรรณ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  เหมือนชู
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายนพดล  จันทร์แจ่ม
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงศศิตา  เหลืองประมวล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวชมพูนุช  จูฑะเศรษฐ์
2. นายณัฐพล  กิจอรุณโชค
3. นายธาดาพงศ์  ยี่ผาสุข
4. นายนพดล  จันทร์แจ่ม
5. นายมงคล  พูลสุข
6. เด็กชายวรพล  สง่างาม
7. นายศุภณัฐ  เพิกเฉย
8. นางสาวอัญมณี  หม่า
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
2. นายธิชากร  แทนผักแว่น
3. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์
2. นางสาวคงคา  เพชรนิล
3. นางสาวจิราพรรณ  ทองอินทร์
4. เด็กชายธวัชชัย  มาพุก
5. เด็กหญิงปาณิศา  รุ่งสว่าง
6. นายวรายุส  แผนสมบูรณ์
7. นางสาววารี  เพชรนิล
8. นายศรรักษ์  ทองอินทร์
9. เด็กชายศุภณัฐ  กัณฑ์นคร
10. นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
11. เด็กหญิงสุขเกษม  บ่อผล
12. นางสาวสุดารัตน์  ล้ำเลิศ
13. นายสุภกฤษ  อยู่เย็น
14. นายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
15. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายณัฐพล  กิจอรุณโชค
2. นายธนกฤต  คุณากรดุษิต
3. นายธนาธิป  เล้าเจริญ
4. นายธาดาพงศ์  ยี่ผาสุข
5. นายธีธัช  ฉีดจันทร์
6. นายมงคล  พูลสุข
7. นายมงคล  เหล่ากิจรุ่งโรจน์
8. เด็กชายวรพล  สง่างาม
9. นายศุภกร  ทิมทอง
10. นายศุภณัฐ  ดวงภมร
11. เด็กชายแทนคุณ  ธัญธาดาพันธ์
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
2. นายธิชากร  แทนผักแว่น
3. นายคติ  หงษ์วิไล
4. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 1. เด็กชายกอบกิจ  พัฒนมาศ
2. นางสาวกิ่งกาญน์  จันพะโคน
3. เด็กชายจักพรรณ  ศรีทับทิม
4. นางสาวจีรนันท์  วงษ์วรรณ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พัฒนมาศ
6. นางสาวญาณิกา  พัฒนมาศ
7. เด็กหญิงญานิกา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กชายทวิพล  โคกแก้ว
9. เด็กหญิงธัญวรรณ  บุญเชิด
10. เด็กหญิงปิยนัฐ  อาชนะเวช
11. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มีถาวร
12. เด็กชายภาคิน  บุญรอด
13. นางสาวรุ่งนภา  หน่อคำบุตร
14. เด็กชายศกร  ป้อมหิน
15. เด็กหญิงศุภานัน  แต่งอ่อน
16. เด็กชายสรวิทญ์  ปลีพะริบ
17. เด็กชายอติกานต์  นิลเขียว
18. เด็กชายอันณพ  ทองเกลี้ยง
19. เด็กชายเดชาวัต  กุยรัมย์
20. เด็กชายเทวฤทธิ์  บัวทอง
21. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุขมาก
 
1. นายเสกสิทธิ์  ชาวบางงาม
2. นายสุรชัย  ใจจง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกฤตนัน  รารามนัส
2. เด็กชายจิรายุวัฒน์  ช่างยืนยง
3. เด็กหญิงชฎาธาร  สิทธิสาร
4. เด็กชายชนากานต์  สังข์กลิ่นหอม
5. เด็กชายธีรัช  จิณแพทย์
 
1. นายรณกร  จันทร์หอม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายกานต์ชน  ดีคล้าย
2. นายจักรกฤษณ์  สาธิตภาณุวัฒน์
3. นายชานน  พวงโต
4. นายณัฐวัฒน์  ช่างประดับ
5. นางสาวสุชานาถ  ทองสุก
6. นายอภิปรัชญ์  เตชรัตนวรกุล
 
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายกิตตรี  ภูมิไทสง
2. นายจักรพันธ์  ยอดปัญญา
3. นายจิรวัฒน์  ดีคำโป๊ส
4. เด็กหญิงชาลิสา  กันอินทร์
5. เด็กหญิงณัฐวดี  จันโทมา
6. นายณัฐวุฒิ  เชื้อวงศ์พรหม
7. นายธนาวุฒิ  ดาวกระจาย
8. นายนที  สว่างเนตร
9. เด็กหญิงนภัสสร  วัฒนะสิน
10. นายนวพล  เชื้อวงศ์พรหม
11. นางสาวน้ำฝน  มีหมู่
12. เด็กหญิงปทุมพร  คชาใหญ่
13. นายประวิทย์  สงเคราะห์
14. นางสาวปริมมิตรา  บุญเส็ง
15. เด็กชายพงศธร  ไพเราะ
16. เด็กหญิงพรรณภา  ไวยิ่งยุทธ
17. เด็กชายพีรพัฒน์  สำอางค์
18. เด็กหญิงภัทชริดา  จรรยา
19. นายมงคล  บุญเส็ง
20. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีเหรา
21. เด็กหญิงวนิดา  วิริยะเมธากร
22. นายวรพล  คงสุนทร
23. เด็กหญิงวิยดา  วิริยะเมธากร
24. นายศรราม  ศรีจู่
25. นายศรีสวัสดิ์  บุญรัตนช่วง
26. นายศิริชัย  สุระทัด
27. นายสมบรูณ์  ไม่ปรากฎนามสกุล
28. เด็กหญิงสมฤทัย  วารีประกอบกิจ
29. นายสหพล  กากี
30. นายสหภาพ  สุขสมัย
31. นายสหรัฐ  จุฬา
32. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญชู
33. เด็กหญิงสุภัชชา  วงษ์ษา
34. นางสาวอริตา  ทาสี
35. เด็กหญิงอัจจิมาพร  อินสมนึก
36. นายอาทิตย์  ประเสริฐจันทร์
37. นายเฉลิมพงษ์  จันทวงค์
38. นายเอกอนันต์  ทองเมือง
39. เด็กหญิงใบเตย  บุญรัตนช่วง
40. เด็กชายไกรวิทย์  สุปิงครัตน์
 
1. นายสรายศ  จันโทมา
2. นางทัศนีย์  จันโทมา
3. นายพนัส  ประกายวิชากุล
4. นางสาวเพ็ญพลอย  ก้านเหลือง
5. นางสาวจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
6. นายสมชาย  ศรีจู่
7. นางสาวศิวาพร  แก้วเกิด
8. นางสาวมณีกาญจน์  เพียชัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  สุภาพ
2. นางสาวกาญจนิการ์  วันคำ
3. นายกานต์ชน  ดีคล้าย
4. นางสาวกุลณัฐ  จิณแพทย์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจริญสุข
6. นายชานน  พวงโต
7. นายณัฐวัฒน์  ช่างประดับ
8. เด็กหญิงทิวาพร  จันทร์เรือง
9. เด็กหญิงนภาพร  เนือมี
10. เด็กหญิงนันทิพร  กิตติชัยเดช
11. นางสาวน้ำฝน  นัตกลิ่น
12. นางสาวปพิชญา  ภูษณะพงษ์
13. นางสาวพรพิมล  เขมะนุเชษฐ์
14. นายพันธ์วริศ  พรฉัยยา
15. นางสาวภัทราภรณ์  สร้อยเกษร
16. นางสาวมณีมาส  สีสันต์
17. เด็กหญิงมนัสวี  -
18. นางสาวมินตรา  ทรัพย์แสนดี
19. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พงษ์พิพัฒน์
20. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  บรรจง
21. นางสาวลักษิกา  จันทร์เรือง
22. นางสาววราชนก  รุ่งเช้า
23. เด็กหญิงศิรประภา  เงินทอง
24. นางสาวศิริญากรณ์  หลำสะอาด
25. เด็กหญิงศิโรรัตน์  รอดรักษา
26. นางสาวสิริวรรณ  พันนา
27. เด็กหญิงสุชาดา  ผิวละออ
28. เด็กหญิงสุธินี  เผื่อนโชติ
29. นางสาวสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
30. นางสาวสุภา  สีแดง
31. นายอภิปรัชญ์  เตชรัตนวรกุล
32. เด็กหญิงอมราวดี  พุ่มน้อย
33. นางสาวเกศชริน  ศรีมูล
34. เด็กหญิงเจนิสสา  รักเที่ยง
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายนันทวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  ตาสุวรรณ์
 
1. นายสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวเปรมฤทัย  ธรรมรงค์สุข
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายหัสฎี  มณฑา
 
1. นายสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายเจษฎา  พงษ์พานทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิติมา  เทียมเมฆา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวพิชญา  โอภาาสทิพากร
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สงวนพันธ์
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณิชาภัทร  นุชลำยอง
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายเจษฎา  พงษ์พานทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศศิธร  จิระอนุกูลชัย
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  แจ่มจันทรา
 
1. นายสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายกีรติ  วิหก
2. นายทีฆทัศน์  พลอยไพศาลแสง
3. นายธนลักษญ์  ธัญญาผล
4. เด็กชายภูมินทร์  ชัยมงคล
5. นางสาวลินจง  ภู่ระหงษ์
6. นายวรวุฒิ  แก้วสะอาด
7. นางสาวศิริรัตน์   จิตต์น่วม
8. นายสถาพร  ปลูกฝัง
9. นายสิฏฐิศานต์  ทรัพย์พนาพรชัย
10. นางสาวอนันตญา  มหาวัย
 
1. นายสมพล  โครพ
2. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
3. นายอัครพล  จ้อยทองมูล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายจักรกฤษ  นิลบดี
2. เด็กหญิงชนันทิพย์  สดใส
3. เด็กหญิงชลิดา  บุญพูล
4. เด็กชายธนชิต  ลิตไทย
5. เด็กชายธนบดี  หอมชื่น
6. เด็กหญิงธนพร  เย็นสรง
7. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชาวนาคาด
8. เด็กชายนัครินทร์  เหมือนคล้าย
9. เด็กหญิงบุญกาญจน์  ทับทิมศรี
10. เด็กชายโกสินทร์  ไสยะหุต
 
1. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
2. นางสาวธัญวรัตน์  ชินวงศ์
3. นายคติ  หงษ์วิไล
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายกรกฏ  เอี่ยมทอง
2. นายกฤษณะ  กิ่งแล
3. นายจตุพล  ผิวชะอุ่ม
4. นายจักรกฤษณ์  นันท์จิรสิน
5. นางสาวจิราพัชร  กระทุ่มทอง
6. นางสาวชวัลรัตน์  พุทธชู
7. นางสาวชุติมา  ม่วงบังยุง
8. นายวีรพล  ทองจุล
9. นางสาวสุภาษิณี  ศรีสว่าง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  หมีน้ำเงิน
 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ
2. นางจิตรลดา  ประชานิยม
3. นายคณิต  ชูลาภ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญฐิพร  จงสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญศิริ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรพัฒน์
4. เด็กหญิงมณีกาญจน์  หัวเมืองราช
5. เด็กหญิงวรันธร  ศรีพรม
6. เด็กหญิงสริตา  ละครสี
 
1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
2. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
3. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
4. นางศิรินารถ  เหลืองสด
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวจันจิรา  ทนเถื่อน
2. นางสาวฉัตรี  แย้มเลี้ยง
3. นางสาวรุจจิรา  พงษ์ประเสริฐ
4. นางสาววรรณกานต์  แก้วแกมทอง
5. นางสาวสุดารัตน์  อยู่ปาน
6. นางสาวอรอุมา  ทองสุข
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญสินี  แอตาล
2. เด็กหญิงนฤดี  พงศ์จิระเสฎฐ
3. เด็กหญิงนวพร  แซ่เฮ้ง
4. เด็กหญิงนันทวัน   นิลบุตร
5. เด็กหญิงรวีวรรณ  บุญรอด
 
1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
2. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
3. นางณปภัช  สนธิสว่าง
4. นางศิรินารถ  เหลืองสด
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  สุภาพ
2. นางสาวกุลณัฐ  จินแพทย์
3. นางสาวญานิกา  ชื่นบาล
4. นางสาวณัฐฐา  กำแพงแก้ว
5. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรทอง
6. นางสาวปพิชญา  ภูษณะพงษ์
7. นางสาวสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
8. นางสาวเกศชริน  ศรีมูล
 
1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
2. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
3. นางณปภัช  สนธิสว่าง
4. นางศิรินารถ  เหลืองสด
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิฤติมา  โสดา
2. เด็กหญิงพรรัตน์  สิทธิกุล
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ราชสันเทียะ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสมโภชน์
5. เด็กหญิงรักขณา  นิ่มเนตร
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถึกจรูญ
7. เด็กหญิงอลิสา  คชายุทธ
8. เด็กหญิงอาภัสรา  จันเปรม
 
1. นายพงศภัค  ศรีสกุล
2. นางจำรัส  ผ่องกัล
3. นางสาวหทัยรัตน์  อุ่มอารมย์
4. นางเตือนใจ  คงสาย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกัญชลิกา  ชื่นอารมย์
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วโยธา
3. นายกิตติพงษ์  คำเขียน
4. นางสาวจงลักษณ์  ประยูรไทย
5. นางสาวจันจิรา  ทนเถื่อน
6. นางสาวชนาภา  แพ่งยัง
7. นางสาวชนาภา  แพ่งยัง
8. นายชุติภาส  บัวคำ
9. นายณัฐวุฒิ  พัดชื่น
10. นางสาวมีนา  สุขเจริญ
11. นางสาวมีนา  สุขเจริญ
12. นางสาวรุจจิรา  พงษ์ประเสริฐ
13. นางสาวศรสวรรค์  ทรัพย์ธัญโชติ
14. นายศุภกร  เหมือนวงศ์
15. นายสยมภู  วิเศษสิงห์
16. นายสิทธิกรณ์  จันทนา
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  นนทะลุน
2. นายทวีโชค  นิ่มเจริญ
3. นายธีรภัทร  สิทธิสม
4. นายยุทธนา  สำมะนา
5. นายเฉลิมพงษ์  จันทวงค์
 
1. นางสาวเพ็ญพลอย  ก้านเหลือง
2. นางสาวจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงศิริพร  เกศราช
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวฑิตยา  รักษากุล
 
1. นางสาวลาวัณย์  เนตรสว่าง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรชาติ
 
1. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายอัครเดช   ชูประยูร
 
1. นางสาวมัทนิน  เจริญพร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวมาเรีย  คัลเล็น
 
1. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  สิงหณุวุฒิ์
 
1. Mr.Hyeonjae  Kim
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ศักดิ์ศรีสกุล
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายธนดล  วิบูลย์เชื้อ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  คำทุม
 
1. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายธนนันท์  เชื้อฮ้อ
 
1. นางพิมพ์รัชฎา  ภัทรวีระภักดี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาววรางคณา  ศรีทอง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พุฒิรุ่งโรจน์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวญาณิศา  กุ้ยอ่อน
2. นางสาวนฤกร  สุรินทร์ชมพู
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฏฐา  สุมณฑา
2. นางสาวสุภาวรัตน์  สุขเกษม
 
1. นายจรัส  ไตรบุญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวขนิษฐาพร  คนสันต์
2. นางสาวเบญญทิพย์  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายธนาคาร  กาญจนประกอบ
3. เด็กชายธนาธร  อินทรีย์
4. เด็กชายนนทกร  เสือยาง
5. เด็กชายพรภวิชย์  รุ่งแสง
6. เด็กชายภานุวัฒน์  แดงพร้อม
7. เด็กชายวีรภัทร   เอกบุตร
8. เด็กชายศิลป์  หิรัญรัตน์
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นายประยูร  สุธาบูรณ์
3. นางวีราภรณ์  แสงประทุม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายชลิต  สมคิด
2. นายธนพนธ์  สะอาดเอี่ยม
3. นายภาณุวัฒน์  จิตรีญาติ
4. นายยุทธพิชัย  รุ่งมณีกิจเจริญ
5. นายวงศกร  เทียมเมฆา
6. นายสินชัย  ทองแย้ม
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นายประยูร  สุธาบูรณ์
3. นางวีราภรณ์  แสงประทุม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีบุญ
2. นางสาวชมพูนุช  แสนทวีสุข
3. นางสาวณัฏฐธิดา  อำนวย
4. นายนครินทร์  แป้นทองคำ
5. นางสาวบุณฑริก  ตันเพ็ญนภา
6. นายพีรพล  เนตรสว่าง
7. นายภูมิ  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
8. นายสิทธิศักดิ์  มีศร
9. นางสาวอาภาภัทร  รักษากุล
10. นายอิทธิกร  อารมย์
 
1. นายเฉลิมพล   จิณแพทย์
2. นางสาวลาวัลย์  น้อยอยู่
3. นางสาวดวงพร  ปิ่นตุรงค์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงณัฎฐิดา  พลอยเพ็ชร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงอริสรา  โชขุนทด
5. เด็กหญิงแพรสินี  เบญพาด
 
1. นางยุพิน  จงธนเศรษฐกุล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑามาศ  อยู่ยงศิลป์
2. นางสาวชลธิชา  เที่ยงเพิ่ม
3. นางสาวพัชวดี  อรชุน
4. นางสาวศรสวรรค์  พวงเพ็ชร
5. นางสาวสุวดี  วศินนิติวงศ์
 
1. นางนัยนา  รัศมี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปฏิญญา  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  ท่าฉลาด
3. เด็กหญิงสุกานดา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวมณทิชา่  แตงอ่อน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวน้ำผึ้ง  ขันทองดี
2. นางสาววสุนธรา  สืบบุก
3. นางสาวศิรประภา  สดเจริญ
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวมณทิชา่  แตงอ่อน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเงิน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  มุ่งหมาย
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวอิสรีย์  น้อยมิ่ง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจินตนา  มีช้าง
2. นางสาวช่อฟ้า  จันทร์เรือง
3. นางสาวธัญลดา  พันธ์เอม
 
1. นางสุนีย์  บุญราช
2. นางสาววลีภรณ์  พูลยิ่ง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชริญญา  หมินแดง
2. เด็กหญิงภควดี  รวยพงศ์
 
1. นางสาวมลฤดี   โสภาพันธ์
2. นางสาวชนกชนม์  มีน้อย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชื่นชีวัน  เหลือคุ้ม
2. เด็กหญิงยุวดี  มีประสพ
 
1. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกพร  รวยพงศ์
2. นางสาวทัชชกร  พันสัน
 
1. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปรรณพัชร  แก้วการไร่
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ตะพัง
 
1. นางสาวนฤมล  จับจิตต์
2. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกมลรัตน์  วารีสถิตย์จิตร์
2. นางสาวปวันรัตน์  เจริญทัศนศิริ
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาลเพชร
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สินธุรส
 
1. นางสุปราณี  อุทยานวรรธนะ
2. นางศรีรัตน์  ศิริโฉม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายชยุต  สังข์ดำรง
2. เด็กชายบุญเกิด  เป้าอารีย์
 
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
2. นางวีณา  นาคะพันธ์ุ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐิสุภา  เดือนฉาย
2. เด็กหญิงหมิ่นเสียน  ฮั้ง
 
1. นางวีณา  นาคะพันธ์ุ
2. นางสาวอัมพร  หวานใจ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1. นางสาวจุฑามาศ   ขุนแสน
2. นายธนกร   เกิดฤทธิ์
 
1. นายเฉลิมพล   ภุมรินทร์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤตพล  รักษากุล
2. นายชานันท์  สมิติศิลป์
 
1. นายสุขุม  ดอกเข็ม
2. นายอำนาจ  ชื่นบาน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายนราวิชญ์  วงษ์น้อม
2. นายวิศรุต  ปิ่นธุรัตน์
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาววัชรี  ทรัพย์พุ่ม
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กชายนิธิทัต  สินสวัสดิ์
3. เด็กชายพลวิชญ์  คงศิริ
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายกฤศอนันต์  ชาญเชี่ยว
2. นางสาวคุณธิดา  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
3. นางสาวปิยะบุตร  นันทเกษมกาญจน์
 
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
2. นางสาวณัฐรดา  จณินชวดลเดชา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาพัชญ์  เฉลิมรัตน์มงคล
2. นางสาวทัศน์วรรณ  บุญศิริ
 
1. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
2. นางสาวสโรชา  กุลวงศ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนโชติ  สุขเฉลิม
2. เด็กชายพรหมชนะ  อินทรักษ์
3. เด็กชายวชิรกุล  จินา
 
1. นายสมปอง  ผ่องใส
2. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. นายคณิน  นวมหอม
2. นายจิณณวัตร  กันทะเนตร
3. นายธีรยุทธ  บุตรพิมพ์
 
1. นายสมปอง  ผ่องใส
2. นางสุกัญญา  โครพ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายธนชน  ลำดวน
2. เด็กชายพศิน  พลอยเหลี่ยม
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไพศาล
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายจิรายุส  จันทร์ทอง
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกริษณุ  วรพุทธพร
2. นายณัทปวิช  ชนะพันธ์
3. นายประวิทย์  มีตา
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนวิชญ์  แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ศรีดำขลิบ
3. เด็กหญิงปุณยานุช  คงถาวร
 
1. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
2. นางสาวนงลักษณ์   ศิริฟัก
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายนครินทร์  กาหลง
2. นายประกิต  สิทธิสร
3. นายอัยการ  ภิรมย์
 
1. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธุ์
2. นายฆเนศจ์  นามสุวรรณ
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายกีรติศักดิ์  อารีย์วงสถิตย์
2. เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาเจริญธรรม
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  เอกฉันท์
 
1. นายกตัญญู  อินทยุง
2. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  คำสี
2. นางสาววิลาสินี  ชัยสวัสดิ์
3. นางสาวโสภาวรรณ  เรียงษา
 
1. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธุ์
2. นายฆเนศจ์  นามสุวรรณ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงนลินธร  แสนเทศ
2. เด็กหญิงปวีณ์ริศา  เลิศณรงค์ชาญ
3. เด็กหญิงพวงทอง  กิ่มใจเย็น
 
1. นางดาราวรรณ  เอกพร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายณัฐพล  ดอกหญ้า
2. นายบริวัตร  กลุ้มกลัด
3. นายสุรสิทธิ์  จุฬา
 
1. นายศุภเดช  พุ่มพยอม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เหยี่ยยา
2. เด็กหญิงพัชราพร  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวรัชยา  เลิศมงคลธรรม
 
1. นายสุนทร  ทองสุขใส
2. นางสาวลลิตพร  สุทธิประภา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชนาธิป  พึ่งธรรมศักดา
2. นายธนกร  คำหอม
3. นางสาวนารีรัตน์  ผมฟ้า
 
1. นายดำรงศิลป์  ทองเชื้อ
2. นายวิสุทธิ์  เจียมธโนปจัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทร
2. เด็กหญิงคณภรณ์  จันธิมา
3. เด็กหญิงธันยพร  ก้อนแหวน
4. เด็กหญิงนันภัทร์  สมบัติภูธร
5. เด็กหญิงลักษมี  แพงป้อง
6. เด็กหญิงสุภาพร  กุลไชยกุล
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
3. นางสาวอัมพร  หวานใจ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายฐิติพงศ์  จันทฤทธิ์
2. นางสาวสมฤทัย  พรหมมา
3. นายสราวุธ  ฮวบสกุล
4. นางสาวสุพิชญา  มีความเจริญ
5. นางสาวอภิรดา  ประยงค์ทรัพย์
6. นางสาวอรุณรัตน์  อิ่มอก
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
3. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรัญตรี  บุญรินทร์
2. เด็กหญิงศิดาภัส  ปฏิพัทธ์ธรรม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางฉันทนา  สมบัติ
2. นางศรีไว  มหาพรม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายบรรพต  เฮงฮู้
2. นางสาวอโณทัย  กลั่นศิริ
3. นางสาวเขมิกา  บริสุทธิ์
 
1. นางศรีไว  มหาพรม
2. นางอัญชัน  เดชมา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิตฐิตา  พิทักษ์สกุล
2. เด็กหญิงธนัชพร  มะโนรมย์
3. เด็กหญิงปิยะวดี  ศรีอำไพวิวัฒน์
 
1. นายสุนทร  ทองสุขใส
2. นางสาวลลิตพร  สุทธิประภา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวดุษญา  แซ่เอง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สีเทา
3. นางสาวอริศรา  หมวดเอ่น
 
1. นายสุนทร  ทองสุขใส
2. นางสาวลลิตพร  สุทธิประภา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สิงห์ถม
2. เด็กหญิงพรศรี   จำรัสธรรมกุล
3. เด็กหญิงอาจินตะนัน  ทินนิจวงศ์
 
1. นางสาวรัตยา  รัฐภาวร
2. นางสาวสุนารี  มิ่งขวัญ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฎยา  จิตธรรมพงศ์
2. นางสาวนันทกานต์  มีทรัพย์
3. นางสาวปรีชญา  จันทร์เจ้า
 
1. นางสาวรัตยา  รัฐภาวร
2. นางสาวสมใจ  อุ้มไกร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. เด็กชายทัศนัย  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  ทับทิมใส
3. เด็กหญิงไพลิน  นาควิเชตร์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  งิ้วงาม
2. นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวปณาลี  กันห์เสลา
2. นางสาวสโรชา  วิมล
3. นางสาวแพรพลอย  สุทธิผล
 
1. นางวิจิตรา  เศรษฐกร
2. นางสาวมลฤดี   โสภาพันธ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  หนูทอง
2. เด็กหญิงชลันธร  ทองด้วง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ขำนอง
 
1. นางสาวรัตยา  รัฐภาวร
2. นางสุดา  วงศ์ระพี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายณัฐพร  มั่นแน่
2. นายสุทธินันท์  กูุดอั้ว
3. นายอดิศร  บุญมาคาร
 
1. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
2. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แตงเอี่ยมใหญ่
2. เด็กหญิงธนพร  มะลิพุ่ม
3. เด็กหญิงธาวิณี  เสาสิม
 
1. นางวนิดา  บ่อผล
2. นางสาวนันทวัน  รสหวาน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกิตติศักดิ์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวนันทยา  รักเพียร
3. นางสาวอวัสดา  สุวรรณรังษี
 
1. นางดวงพร  ใจรักษ์
2. นายวิสุทธิ์  เจียมธโนปจัย