กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559
ลงทะเบียนนักเรียนและครู            15 ก.ย. 59 - 2 พ.ย. 59
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู     3 - 5 พ.ย. 59
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู           6 - 7 พ.ย. 59  
โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว

 แจ้งกำหนดการเพิ่มเติม  หนังสือแก้ไขเพิ่มเติม

ลงทะเบียนนักเรียนและครู เพิ่มเติม    9  - 11 พ.ย. 59 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน                12 - 14 พ.ย. 59
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่                 10 - 12 พ.ย. 59
(รายการหุ่นยนต์ ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า)

การแข่งขันระดับเขตพื้นที่                17 - 19 พ.ย. 59
ประกาศผลการแข่งขัน                    23 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตร                           23 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 06 กันยายน 2559 เวลา 22:06 น.