หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 10-11 , 17-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๘ ประธานกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
2 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ประธานสหวิทยาเขตท่ามะกา กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
3 นายพยนต์ ขำขจร ประธานสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
4 นายสรศักดิ์ ไสยะหุต ประธานสหวิทยาเขตแควน้อย กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
5 นายประยูร สุธาบูรณ์ ประธานสหวิทยาเขตท่าม่วง กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
6 นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศน์ติดตามและประเมินผลฯ สพม. เขต ๘ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
7 นายภูวนาท คงประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต ๘ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
8 นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๘ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
9 นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๘ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
10 นางสาวสุมามาลย์ แสนมหาเกษม นิติกร สพม. เขต ๘ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
11 นางฉัฐมา สินธุเสน นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๘ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
12 นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๘ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
13 นางสาวสุนีย์ พูนพิทักษ์สกุล นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๘ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
14 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๘ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
15 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
16 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
17 นายคติ หงษ์วิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
18 นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
19 นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
20 นายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
21 นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 นายสุทัศน์ ไคลมี เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
23 ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
24 นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
25 นางสมถวิล โพธิสาร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์
26 นางนิภาพร ประชากุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์
27 นางสาวอรพินท์ เรืองศุภนิมิต ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์
28 นางสาวจามจุรี เชื้อหงษ์แก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์
29 นางสาวสุภาพร นางแย้ม ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์
30 นางสาวอาภัสตรา พันธ์เปรม ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์
31 นายธีระพล เมฆะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
32 นางสาวสุรีรัตน์ กองนิมิตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
33 ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
34 นางสาวสาริวรรณ มิสกริม ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
35 นายวิริยะ สุขช่วย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
36 นางสาวอาริสา คล้ายขำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
37 นางสาวอรอนงค์ โอษคลัง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
38 นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
39 นางสาวสายฝน ตะบานขวา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
40 นางสาวพัชรี สรวยล้ำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
41 นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
42 นางสาวแสงดาว สืบด้วง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
43 นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
44 นายพงษ์ศักดิ์ วรบุตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
45 นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
46 นายประสาร ภุมรินทร์ นักการภารโรงโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
47 นายโสภณ งามขำ นักการภารโรงโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
48 นายนคร สำฤทธิ์ นักการภารโรงโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
49 นางสาวจุฑามาศ บัญญัติ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
50 นางสาวชนธิชา นัยเนตร แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
51 นายทศพล สามงามนุ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
52 นายสมชาย สุดท้วม แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
53 นางบุญยานุช อินทร์สำราญ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
54 นางสาวเพ็ชรธีญา แสงเทพ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
55 นางสมจิต เดชณรงค์ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
56 นายมานิต ปานธรรม แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
57 นายประพจน์ ต้นทอง แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
58 นายศักดา กฤษณะมะระ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
59 นางสาวสังวร ชำนาญกำหนด แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
60 นางสาวเล็ก อำไพกุล แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
61 นางน้ำวัง ด้วงเดช แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
62 นางสาวจรูญ ใบผล แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
63 นางอาจินต์ สุขคมขำ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
64 นางบุญยิ่ง วิเศษสิงห์ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
65 นางลำพึง แก้วเกตุ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
66 นางกิมยู้ แซ่จิ้ว แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
67 นางกฤษณา พรหมา แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
68 นางจิภามาศ รักษาตร์ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
69 นางทัศนีย์ บุญลือ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
70 นางศิริพร มณีนิล แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
71 นายคมสันต์ ปินตะใน แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
72 นางน้ำอ้อย งามขำ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
73 นางสุภาพ พวงแก้ว แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
74 นางอุบล พวงแก้ว แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
75 นางวรรณา ดีสมชื่อ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
76 นางสาวเยาวพา ดีสมชื่อ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
77 นางสาวจินตนา เดชณรงค์ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
78 นายพิสิทธิ์ ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
79 นางรัตนา พงษ์พิทักษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
80 นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
81 นางสาวดารารัตน์ ปุณการี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
82 นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
83 นายศิริณัฐ ปานดำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
84 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
85 ว่าที่ร้อยตรีปิยะวุฒิ สมบุญ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
86 นายเศรษฐพันธ์ ชุมโกมล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
87 นายสุทัศน์ ไคลมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
88 นางสาววันทนา พวงแก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
89 นายไกรสิภณณ์ พงษ์วิทยภานุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
90 นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
91 นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน องผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รองประธานกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
92 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รองประธานกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
93 นายหงษ์ดี ศรีเสน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี รองประธานกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
94 นายคติ หงษ์วิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กาญจนบุรี
95 นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
96 นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
97 นายจรัญ มูลจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
98 นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
99 นางสาวพัชรียา แซ่เจา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
100 นางพรทิพย์ จานแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
101 นางจิราพร บัวลอย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
102 นายทศพร ดวงสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และกึ่งอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
103 นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และกึ่งอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
104 นายพัฒนพงษ์ มาตุ่น วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และกึ่งอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
105 นายนิพล พวงลำไย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และกึ่งอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
106 นายสุรชัย ทันสมัย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และกึ่งอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
107 นายวิบูรณ์ วังกราน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และกึ่งอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
108 นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิต โรงเรียนหนองรีประชานิมิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และกึ่งอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
109 นายสุริยา โสมกุล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
110 นายนฤเบศวร์ สุขเกษม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
111 นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
112 นายวงศกร คล้ายแดง โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
113 นายไพศาล นันตะนะ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
114 นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
115 นายสมเกียรติ วรุตมะ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
116 นางพรทิพย์ จานแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์
117 นางจิราพร บัวลอย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์
118 นางสาวพัชรียา แซ่เจา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์
119 นายอบ เหลืองอร่าม โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์
120 นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันหุ่นยนต์
121 นายจักรกฤษณ์ เกษไธสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันหุ่นยนต์
122 นายอบ เหลืองอร่าม โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันหุ่นยนต์
123 นายระพีพัฒน์ ทองพูน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และอาคารสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
124 นายธนพล ใจอุ่น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และอาคารสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
125 นางสาวสายสร้อย ปลอดภัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และอาคารสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
126 นายอบ เหลืองอร่าม โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และอาคารสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
127 นายจรัญ มูลจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และอาคารสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
128 นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และอาคารสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
129 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
130 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
131 นางจันทร์ศิริ ชูวา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
132 นายปรัตถกร วิเชียร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือและกึ่งอัตโนมัติ ม.ต้น ม.ปลาย
133 นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือและกึ่งอัตโนมัติ ม.ต้น ม.ปลาย
134 นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือและกึ่งอัตโนมัติ ม.ต้น ม.ปลาย
135 นายธีรวัชร ภักดี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
136 นายฏังคพัฒน์ มครศวรรยธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
137 นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
138 นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ โรงเรียนประชามงคล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
139 นายชนินทร์ คูนาเอก วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
140 นายอนุชิต อรรถานิธี วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
141 นายประเวศ สมประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.ต้น - ม.ปลาย
142 นายคำรณ คล้ายเจ๊ก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และอาคารสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
143 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และอาคารสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
144 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์
145 นายโอภาส เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
146 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
147 นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
148 นายพยนต์ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
149 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
150 นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
151 นางธิดา ภูมิอุไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
152 นายประคอง รักษาศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
153 นายทวนทอง ปรักมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
154 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
155 นางศุภวรรณ แย้มมา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
156 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
157 นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (๒D Animation) ม๑-๓
158 นางสาวชนกชนม์ มีน้อย ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (๒D Animation) ม๑-๓
159 นายเอก บัวตูม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (๒D Animation) ม๑-๓
160 นายนริษพงษ์ นวลพลับ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (๒D Animation) ม๑-๓
161 นางสาวยุภาวดี เชื้อทอง ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (๒D Animation) ม๑-๓
162 นายฆเนศ นามสุวรรณ์ ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม๑-๓
163 นายประสงค์ นุสทรา ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม๑-๓
164 นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม๑-๓
165 นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม๑-๓
166 นายอลงกรณ์ สาเล็ก ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม๑-๓
167 นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม๔-๖
168 นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อน ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม๔-๖
169 นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม๔-๖
170 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม๔-๖
171 นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม๔-๖
172 นายกฤษณ์ ยังดี ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม๑-๓)
173 นางนันทนา วิราศี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม๑-๓)
174 นายเตชิต ภัทรศรีวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม๑-๓)
175 นายธงชัย แปลกไธสง ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม๑-๓)
176 นางสาวอัมพร หวานใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม๑-๓)
177 นายกฤษณ์ ยังดี ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม๔-๖)
178 นางนันทนา วิราศี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม๔-๖)
179 นายเตชิต ภัทรศรีวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม๔-๖)
180 นายธงชัย แปลกไธสง ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม๔-๖)
181 นางสาวอัมพร หวานใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม๔-๖)
182 นางสุปราณี อุทธยานวรรธนะ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ม๑-๓)
183 นางทายิกา แผนกุล ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑(บ้านเก่าวิทยา) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ม๑-๓)
184 นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมา ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ม๑-๓)
185 นางสาวภูชิดา เซี่ยงฉิน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ม๑-๓)
186 นางสมหญิง ศรีนิล ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ม๑-๓)
187 นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท APP (ม๔-๖)
188 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท APP (ม๔-๖)
189 นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร ครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท APP (ม๔-๖)
190 นายสุขุม ดอกเข็ม ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท APP (ม๔-๖)
191 นายประทวน ทองโสภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท APP (ม๔-๖)
192 นางปวีณา เกษมโสตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.๑-๓)
193 นางเสาวนีย์ คูณทา ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.๑-๓)
194 นางสุธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.๑-๓)
195 นางสาวนันทวัน เอราวัล ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.๑-๓)
196 นางวีณา นาคะพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.๑-๓)
197 นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.๔-๖)
198 นายเฉลิมพล ภุมรินทร์ ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑(บ้านเก่าวิทยา) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.๔-๖)
199 นายนริษพงษ์ นวลพลับ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.๔-๖)
200 นายพิศิษฎ์ ศุภวิชญ์ธัญธร ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.๔-๖)
201 นางสาวภูชิดา เซี่ยงฉิน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.๔-๖)
202 นายชาตรี ชะโลธร ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ม.๑-๓)
203 นายฉลอม สิงห์จันทร์ ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ม.๑-๓)
204 นายปรีชา พึ่งเจียม ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ม.๑-๓)
205 นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ม.๑-๓)
206 นางสาวรัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจ ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ม.๑-๓)
207 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (ม.๔-๖)
208 นางสาวบุษบา สังข์วรรณะ อาจาร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (ม.๔-๖)
209 นางสาวมนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (ม.๔-๖)
210 นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัย ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (ม.๔-๖)
211 นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (ม.๔-๖)
212 นายณรงค์ฤทธิ์ ทับทิม ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๑-๓)
213 นางสิริญา พันนัทธี ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๑-๓)
214 นายประกิต เกศูนย์ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๑-๓)
215 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร ชูสุ่น ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๑-๓)
216 นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๑-๓)
217 นางจิรภา ศรีนวล ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๔-๖)
218 นางสาวอุทุมพร พันธ์หนอย ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๔-๖)
219 นายพจรินทร์ เหลืองอรัญนภา ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๔-๖)
220 นางสาวธนัญญา ปัญญาบุญ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๔-๖)
221 นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณ ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๔-๖)
222 นายต่อพงศ์ กรุดพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรายการร้อยเรื่องเมืองกาญจน์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ (ม.๔-๖)
223 นางกัลยา เขี่ยวเปลื้อง นักประชาสัมพนธ์ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ (ม.๔-๖)
224 นางสาวสุนันทา แก้วสอาด หัวหน้างานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ (ม.๔-๖)
225 นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ (ม.๔-๖)
226 นายวาที เจียงผา ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ (ม.๔-๖)
227 นายนคร เรืองศรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ม.๑-๓)
228 นายสมนึก แสงนรินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ม.๑-๓)
229 นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ม.๑-๓)
230 นายชาตรี ทองดีเลิศ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ม.๑-๓)
231 นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาด ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ม.๑-๓)
232 นายนคร เรืองศรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ม.๔-๖)
233 นายพุฒิพงศ์ พันธ์รัตน์นานนท์ ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ม.๔-๖)
234 นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ม.๔-๖)
235 นายชาตรี ทองดีเลิศ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ม.๔-๖)
236 นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาด ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ม.๔-๖)
237 นางพิมพิมล ปิตวัฒนกุล ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.๑-๓)
238 นายพีรัชย์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.๑-๓)
239 นายสุจริต อิทรแปลง ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.๑-๓)
240 นางละเมียด อ่อนเบา ครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.๑-๓)
241 นางมาลา แซ่ปัง ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.๑-๓)
242 นางพิมพิมล ปิตวัฒนกุล ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.๔-๖)
243 นายพีรัชย์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.๔-๖)
244 นายสุจริต อิทรแปลง ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.๔-๖)
245 นางละเมียด อ่อนเบา ครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.๔-๖)
246 นางมาลา แซ่ปัง ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.๔-๖)
247 นางอุทุมพร เพ่งผล ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) (ม.๑-๓)
248 นางอรพรรณ แก้วมณี ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) (ม.๑-๓)
249 นางเนาวรัตน์ สาระศาลิน ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) (ม.๑-๓)
250 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) (ม.๑-๓)
251 นางสุรีรัตน์ ยอดทอง ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) (ม.๑-๓)
252 นางนวรัตน์ ลำพุทธา ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) (ม.๔-๖)
253 นางเนาวรัตน์ สาระศาลิน ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) (ม.๔-๖)
254 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) (ม.๔-๖)
255 นางอรพรรณ แก้วมณี ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) (ม.๔-๖)
256 นางสุรีรัตน์ ยอดทอง ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) (ม.๔-๖)
257 นายชัยยุทธ ทิศาวงศ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.๑-๓)
258 นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.๑-๓)
259 นายมานะ ปานน้อย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.๑-๓)
260 นายปรัชญากร อินทร์วัน ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.๑-๓)
261 นายอำนวย มาคงกุล ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.๑-๓)
262 นายชัยยุทธ ทิศาวงศ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.๔-๖)
263 นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.๔-๖)
264 นายมานะ ปานน้อย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.๔-๖)
265 นายปรัชญากร อินทร์วัน ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.๔-๖)
266 นายอำนวย มาคงกุล ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.๔-๖)
267 นางงามนิตย์ แก้วด้วง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (ม.๑-๓)
268 นางสาวจำปี เอกฉันท์ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (ม๑-๓)
269 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ฤทธิ์คำรพ ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (ม๑-๓)
270 นายสุนทร ทองสุขใส ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (ม๑-๓)
271 นางวีรนุช เก่งธัญกรรม ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (ม๑-๓)
272 นางงามนิตย์ แก้วด้วง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว (ม.๔-๖)
273 นางเสาวนิตย์ สาตะรัตน์ ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว (ม.๔-๖)
274 นายสิรภพ นราแก้ว ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว (ม.๔-๖)
275 นายสุนทร ทองสุขใส ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว (ม.๔-๖)
276 นายประเมิน โพธิ์หอม ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว (ม.๔-๖)
277 นางบุญญพร ท่านกเอี้ยง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๑-๓)
278 นางวันเพ็ญ รัตนโอภา ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๑-๓)
279 นางนพวรรณ์ ใจจง ครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๑-๓)
280 นายสุวิทย์ ทองขาว ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๑-๓)
281 นางสาลี่ เบญจชาติ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๑-๓)
282 นางบุญญพร ท่านกเอี้ยง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๔-๖)
283 นางวันเพ็ญ รัตนโอภา ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๔-๖)
284 นางนพวรรณ์ ใจจง ครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๔-๖)
285 นายสุวิทย์ ทองขาว ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๔-๖)
286 นางสาลี่ เบญจชาติ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๔-๖)
287 นางศรีไว มหาพรหม ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (นำ้พริกผักสด เครื่องเคียง) (ม.๑-๓)
288 นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (นำ้พริกผักสด เครื่องเคียง) (ม.๑-๓)
289 นายประเสริฐ คานภู่ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (นำ้พริกผักสด เครื่องเคียง) (ม.๑-๓)
290 นางกาญจนา ยศตระกูล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (นำ้พริกผักสด เครื่องเคียง) (ม.๑-๓)
291 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (นำ้พริกผักสด เครื่องเคียง) (ม.๑-๓)
292 นางศรีไว มหาพรหม ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (นำ้พริกผักสด เครื่องเคียง) (ม.๔-๖)
293 นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (นำ้พริกผักสด เครื่องเคียง) (ม.๔-๖)
294 นายประเสริฐ คานภู่ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (นำ้พริกผักสด เครื่องเคียง) (ม.๔-๖)
295 นางกาญจนา ยศตระกูล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (นำ้พริกผักสด เครื่องเคียง) (ม.๔-๖)
296 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (นำ้พริกผักสด เครื่องเคียง) (ม.๔-๖)
297 นางอภิญญา เชียงทอง ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) (ม.๑-๓)
298 นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) (ม.๑-๓)
299 นายปรีดี สมอ ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) (ม.๑-๓)
300 นางสุรภา เดชพงษ์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) (ม.๑-๓)
301 นางสาวสุทิตา ชมเชย ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) (ม.๑-๓)
302 นางอภิญญา เชียงทอง ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) (ม.๔-๖)
303 นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) (ม.๔-๖)
304 นายปรีดี สมอ ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) (ม.๔-๖)
305 นางสุรภา เดชพงษ์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) (ม.๔-๖)
306 นางสาวสุทิตา ชมเชย ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) (ม.๔-๖)
307 นางบุษบา ใจแก้ว ครูโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๑-๓)
308 นางสาวพรทิพย์ ทองมาก ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๑-๓)
309 นางพรสวรรค์ วิษณุวงษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๑-๓)
310 นางอาภรณ์ ย้อยดี ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๑-๓)
311 นางสาวพิณกาญจน์ อรรถอนันต์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๑-๓)
312 นางบุษบา ใจแก้ว ครูโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๔-๖)
313 นางสาวพรทิพย์ ทองมาก ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๔-๖)
314 นางพรปวีณ์ ชโยทิต ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๔-๖)
315 นางอาภรณ์ ย้อยดี ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๔-๖)
316 นางสาวพิณกาญจน์ อรรถอนันต์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๔-๖)
317 นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
318 นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
319 นางวีราภรณ์ แสงประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
320 นายนิมิตร ศรีสิทธิชูชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
321 นางสาวถนอมศรี ลิ่มศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
322 นายศิริชัย จิรจีรังชัย ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
323 นางวีราภรณ์ แสงประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
324 นายนิมิตร ศรีสิทธิชูชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
325 นางสาวถนอมศรี ลิ่มศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
326 นายศิริชัย จิรจีรังชัย ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
327 นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
328 นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
329 นางรัตนา เจียมบุญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
330 นายสุทัศน์ จันธุ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
331 นางสาวจุฑามาศ พุ่มไสว ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
332 นางสาวสุดารัตน์ ทิมหอม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
333 นางสาวกรุณา กังสนานนท์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
334 นางสาวกชพรรณ ศรีภูมมา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
335 นางสาวสริตา ดาบแก้ว ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
336 นางสาววีญาภัทร มัชมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
337 นางสาวโสรญา สุขเจริญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
338 นายสิทธิโชค ภูลา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
339 นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
340 นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
341 นางสาวรัตนา เจียมบุญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
342 นายสุทัศน์ จันธุ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
343 นางสาวจุฑามาศ พุ่มไสว ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
344 นางสาวสุดารัตน์ ทิมหอม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
345 นางสาวกรุณา กังสนานนท์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
346 นางสาวกชพรรณ ศรีภูมมา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
347 นางสาวสริตา ดาบแก้ว ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
348 นางสาววีญาภัทร มัชมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
349 นางสาวโสรญา สุขเจริญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
350 นายสิทธิโชค ภูลา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
351 นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
352 นางสาวศรัญญา จินดา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
353 นางสาวศรัญญา จินดา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
354 นางณัฎฐา เนาวเรศ ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
355 นางสาววิลาวัณย์ เลาหะพิจิตรพงค์ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
356 นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
357 นางสาวมนันญา เจริญใหญ่ ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
358 นางสาวศิริพร แกล้วการไร่ ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
359 นางสาวสุชาดา รักคง ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
360 นางสาวหทัยรัตน์ เมฆจินดา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
361 นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
362 นางสาวจอมมณี ศรีเจริญ ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
363 นางวรัญญาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
364 นางวิพาดา อินทวิชัย ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
365 นายปิยวิทย์ เหลืองระลึก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
366 นางสาวพิมพ์ชนก ปทุมธนรักษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
367 นายบุญเลิศ ทองหาร ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
368 นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
369 นายจักรวรรดิ์ สุขสมัย ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
370 นางสาวขวัญชนก กาญจนสาธิต ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
371 นายถาวร กราบขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
372 นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
373 นางจิรัชยา สามสี ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
374 นายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
375 นางสมพร เพ็งผล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
376 นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
377 นายศิลาภัฐ สร้อยประเสริฐ ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
378 นางนทีกานต์ สระทองอ่อน ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
379 นางสาวอภิรดา ทั่นเส้ง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
380 นางสาวอัญชลี ทองประสพ ครูโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
381 นางสาวปานปิติ ภูศรี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
382 นางสาวยุพิน กระต่ายทอง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
383 นางสาวฐานะมาศ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
384 นางสาววรรณนิภา ฉิมพลี ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
385 นายคชานนท์ ธนะสกุล ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
386 นางสาวนัฎฐ์ติกาญ เจียวยี่ ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ต้น
387 นางสาวนันทินี ภุมรินทร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ต้น
388 นางสาวชลธิชา โต๊ะน้อย ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ต้น
389 นางสาวจีรภา ผลอาหาร ครูโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ต้น
390 นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ต้น
391 นางสาวศิริพร คล่องจิตต์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ปลาย
392 นายชาคม สพฤกษ์ ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ปลาย
393 นางยาใจ เหมือนว้า ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ปลาย
394 นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ปลาย
395 นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ปลาย
396 นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
397 นายสุวรรณ บุญศรี ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
398 นางสาวเกสร พุทธรักษา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
399 นางสาวโสภิดา แสนแก้ว ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
400 นางสาวณภัทร แพน้อย ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
401 นางสาวเอกปภาดา ปกรณ์พิมุข ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
402 นางสาววาสนา พิมพขันธ์ ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
403 นายจิตรภณ รัตนฉายาบรรณ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
404 นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
405 นางสุรัชต์ รัตนชัย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
406 นางสาวกิติยา ธรรมลังกา ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
407 นางสาววนานุช แวงอุ้ย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
408 นางประดับพร คูณทวีพาณิชย์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
409 นายบรรหาร เชื้อทอง ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
410 นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
411 นางสาวทัศนีย์ โมลางาม ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
412 นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
413 นางสาวสามชม หอมจันทร์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
414 นายอรรถพล ศรัทธาผล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
415 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
416 นายอุดร มีทรง ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
417 นายวาทิต ระหว่างบ้าน ครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
418 นางคนึงนิตย์ เนียมหอม ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
419 นางจันธ์จิลา ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
420 นายเดชา เชียงคา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
421 นายนพดล เขียววิราช ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
422 นางสาวธนัชพร พรมรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
423 นางสาวมนพัทธ์ ทองนวม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
424 ว่าที่ ร้อยตรีศุภชัย สาลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
425 นายกมล คล้ำมณี ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
426 นางอัมพิกา เปลี่ยนบุญชู ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
427 นายชิต ปัญญาพีระพงศ์ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
428 นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
429 นายนิติพันธ์ ฉิมสุนทร ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
430 นายสุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญ ครูโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
431 นายสุนทร ทองสุขใส ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
432 นายสุนทร ทองสุขใส ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
433 นายนิธิวิทย์ ปูรณะสุคนธ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
434 นางสาววรมา สิงห์คะนอง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
435 นางสาวธารินี ศักดิ์สงคราม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
436 นายนิธิวิทย์ ปูรณะสุคนธ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
437 นางสาววรมา สิงห์คะนอง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
438 นางสาวธารินี ศักดิ์สงคราม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
439 นายสังวาลย์ มีผล ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการบันทึกภาพและจัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
440 นายสังวาลย์ มีผล ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการบันทึกภาพและจัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
441 นายอากร จำปี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการบันทึกภาพและจัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
442 นายอากร จำปี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการบันทึกภาพและจัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
443 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
444 นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
445 นายชัยยุทธ ทิศาวงศ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
446 นางจันทร์ศิริ ชูวา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
447 นายสกล ประกอบ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
448 นางภาวิณี เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
449 นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
450 ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
451 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
452 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
453 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
454 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
455 นายกำธร สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
456 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
457 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
458 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และอุปกรณ์การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
459 นายวรรณะ ล้วนอุดมศิริ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และอุปกรณ์การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
460 นายธนชาติ ดอกรัก ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และอุปกรณ์การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
461 นายภาณุ กรุนกรุด ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และอุปกรณ์การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
462 นายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่และอุปกรณ์การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
463 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
464 นางนภา อุ่นใจ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
465 นางสาววันเพ็ญ บ่อทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
466 นางสาวลักษณ์นารา ทองผาสุนทร นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
467 นางสาววรรนิษา สีมา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
468 นางสาวพัตราภรณ์ สืบหยิ่ว นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
469 นางอารีนัน แพงยัง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
470 นางสาวนันทวัน รสหวาน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
471 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
472 นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
473 นางสมพร เพ็งผล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
474 นางสาวจินตนา จำปาแพง เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
475 นางอมรรัตน์ กลิ่นแก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
476 นายวรรณะ ล้วนอุดมศิริ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
477 นายสุทีป วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
478 นายอนุกูล นากสุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
479 นายพรศักดิ์ รุจินันทนาการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
480 นายประเสริฐ แซ่เจี่ย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
481 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
482 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
483 นายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
484 นางกมลชนก เรืองเดช ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
485 นางสาวพิรานันท์ วงศ์หล้า ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
486 นายวาสุกรี เพชรดำดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
487 นางสาวศรีประภา อุดมสันติธรรม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
488 นางสาวปนิดา สืบบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
489 นางสาววิจิตรตรา สีคำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
490 นายพงศ์ษธร ชมท่าไม้ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
491 นายพิทยา แสงพราย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
492 นางสาวปิยะวดี สิงห์มีพันธ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
493 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
494 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
495 นายธงไชย ศุภมานพ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
496 นายประทวน ทองโสภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
497 นางสาวจารุวรรณ แช่มช้อย ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
498 นางสาววิจิตรา นันท์ดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
499 นางพิชยา จิรธนานุวัฒน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
500 นายพลวัฒน์ จารุมา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
501 นายกำธร สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
502 นายประทวน ทองโสภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
503 นางปุณยนุช โพธิ์เงินงาม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
504 นางสาวกาญจนา อยู่เอี่ยม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
505 นางขวัญตา ปฎิทัศน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
506 นางวันทนา จิณแพทย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
507 นางศรินทิพย์ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายพยาบาล การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
508 นางสาวสมใจ เชรษฐศิริ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
509 นางสาววันเพ็ญ บ่อทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
510 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประเมินผล การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
511 นางสาวปนิดา สืบบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประเมินผล การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
512 นางสาวศรีประภา อุดมสันติธรรม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
513 นางสาววิจิตรตรา สีคำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
514 นางสาวปิยะวดี สิงห์มีพันธ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
515 นางสาวศรีประภา อุดมสันติธรรม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันมารยาทไทย การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
516 นายพงศ์ษธร ชมท่าไม้ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันมารยาทไทย การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
517 นางสาวพิรานันท์ วงศ์หล้า ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันภาพยนตร์สั้น การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
518 นางสาวปนิดา สืบบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันโครงงานคุณธรรม การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
519 นายพิทยา แสงพราย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันโครงงานคุณธรรม การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
520 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันโครงงานคุณธรรม การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
521 นางกมลชนก เรืองเดช ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันเพลงคุณธรรม การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
522 นางสาววิจิตรา นันท์ดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันเพลงคุณธรรม การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
523 นายวาสุกรี เพชรดำดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันสวดมนต์แปล (บาลี-อังกฤษ) การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
524 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันละครคุณธรรม การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
525 นางสาวปนิดา สืบบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประสานงานการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
526 นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
527 นางสาวสมใจ อุ้มไกร ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
528 นางอรพรรณ คุ้มภัย ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
529 นางน้ำทิพย์ สุวรรณฉิม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
530 นางสาวณัฐธัญ ลิ้มเจริญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
531 นางรัตยา รัฐถาวร ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
532 นางอารีย์ นะเสือ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
533 นายศิริชัย จิรจีรังชัย ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม
534 นางสาวณัฐธัญ ลิ้มเจริญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม
535 นางสาวเบญจมาศ ศรีทวีพันธ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]