หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฐนันท์ จันทศิลาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร เคนไชยวงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ สิงหวัฒนศิริโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสายฟ้า มัทนารมยกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางสาวสุภาภร บุญขวางโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวกิติพร พลศรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ฤทธิ์ทวีโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัทร์ บุญมานุชโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจตุพร ตันติกำธนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวนิชากร ชาวทำนาโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดุษดียา สมผลภาดีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ปิยะวงศ์วัฒนาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเอื้อง เชาวรัตน์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ ปาละศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาววีรรัตน์ เวทีประสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณิสา รุจยากรกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวพเยาว์ สาละสาลินโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ชีวีงกูรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาววันลิษา ขำอิ่มโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนีย์ บุญราชโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางจิตรา อมฤทธิ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสิวพร โรจน์เจริญชัยโรงเรียนนิวิฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายปกรณ์ แจ้งประจักษ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางพัทธ์ธิรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางรัตนา เพ็ชรเจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดานันท์ บุญเพิ่มโรงเรียนสมเด็จพระปิยะฯกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมลโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางวรางศ์รัตน์ วงศ์วิทยกำจรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายฐิติโชติ ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
3. นางสาววลีภรณ์ พูลยิ่งโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางมานี ปรักมานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางมณี บุญกองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวจรัสศรี จอนเจิดสินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ มัธยมนันท์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิพาดา อินทวิชัยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐา เนาวเรศโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ เลาหะพิจิตรพงค์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวมนันญา เจริญใหญ่โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
6. นางสาวศิริพร แกล้วการไร่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวสุชาดา รักคงครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวหทัยรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจอมมณี ศรีเจริญโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
11. นางวรัญญาภรณ์ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
12. นางสาวศรัญญา จินดาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวโสรญา สุขเจริญโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปิยวิทย์ เหลืองระลึกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก ปทุมธนรักษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายบุญเลิศ ทองหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรวรรดิ์ สุขสมัยครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
6. นางสาวขวัญชนก กาญจนสาธิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายถาวร กราบขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
8. นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
9. นางจิรัชยา สามสีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
10. นายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
11. นางนางสมพร เพ็งผลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
12. นางสาวรัตนา เจียมบุญโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวสุดารัตน์ ทิมหอมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิลาภัฐ สร้อยประเสริฐโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางนทีกานต์ สระทองอ่อนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอภิรดา ทั่นเส้งโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ทองประสพครูโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
6. นางสาวโชติกา พุฒเครือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปานปิติ ภูศรีโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางยุพิน กระต่ายทองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวฐานะมาศ เกตุแก้วโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาววรรณนิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายคชานนท์ ธนะสกุลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัฎฐ์ติกาญ เจียวยี่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทินี ภุมรินทร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา โต๊ะน้อยโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นางสาวจีรภา ผลอาหารโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคงโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ พุ่มไสวโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร คล่องจิตต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาคม สพฤกษ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางยาใจ เหมือนว้าโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ บุญศรีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางสาวเกสร พุทธรักษาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา แสนแก้วโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นางสาวณภัทร แพน้อยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
6. นางสาวเอกปภาดา ปกรณ์พิมุขโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาววาสนา พิมพขันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
8. นายจิตรภณ รัตนฉายาบรรณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
9. นายสุวิทยา เพชรสุวรรณโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
10. นางสาวสริตา ดาบแก้วโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
11. นายสิทธิโชค ภูลาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสุรัชต์ รัตนชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ธรรมลังกาโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางสาววนานุช แวงอุ้ยโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางประดับพร คูณทวีพาณิชย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบรรหาร เชื้อทองโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ โมลางามโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
8. นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสายโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
9. นางสาวกชพรรณ ศรีภูมมาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาววีญาภัทร มัชมีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสามชม หอมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ศรัทธาผลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดร มีทรงโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายวาทิต ระหว่างบ้านโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันธ์จิลา ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
7. นายเดชา เชียงคาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นายนพดล เขียววิราชโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวธนัชพร พรมรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
10. นายสุทัศน์ จันธุโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางคนึงนิตย์ เนียมหอมโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวมนพัทธ์ ทองนวมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย สาลีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายกมล คล้ำมณีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางอัมพิกา เปลี่ยนบุญชูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
6. นายชิต ปัญญาพีระพงศ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
7. นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
8. นายนิติพันธ์ ฉิมสุนทรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
9. นายสุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวกรุณา กังสนานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เรียบเจริญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สมุทรสาครโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา อัญชลีสถาพรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางสมใจ พูนนำเภาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวฤทัย นิลพวงโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพรสุดา แสงงามโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
8. นางมณีรัตน์ กาลสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
9. นางวนิดา ทองสุขใสโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
10. นางสุชาดา ชาวนาดอนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวนิชาภา อ่อนละออโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางศิริอัมพร ปินตาเชื้อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวมณีรัตน์ ธารพานิชโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นางสาวดาวเรือง โหง่นคำโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
15. นางสาวสาริวรรณ มิสกริมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมนึก มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จาวสุวรรณวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวสิวินีย์ ประจำถิ่นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา เวชรังษีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายวิเชียร ภูครองทองโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวยุพิน สามสีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางจินตนา หนูอินทร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นางมุกดา วันเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
10. นางวารุณี สะอาดดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
11. นางสาวจิรภัทร์ ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวธัญวรรณ คำเสาร์โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
13. นางขนิษฐา นวมพันธุ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
14. นางสาวอัชราวลัย ระดามาตโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นายวิริยะ สุขช่วยโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสรินยา พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ใจชื้นโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายวีรยุทธ เตชะเวชเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นางสาวกิตติมา อุดมสินค้าโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา ประดาสุขโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวอาริสา คล้ายขำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุกัญญา นาคอ้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตารีย์ สำเภาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิณฑ์จุทา ใจหาญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางสาวนิติมา รุจิเรขาสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายโกวิทย์ มีเย็นโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกรรณิการ์ รัตนะวันโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายประวัติชัย อินทวิชัยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักติ์สิทธิ์ ใจผ่องโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สุขมากโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นางสาววิชยารัตน์ สิมทโรภาสโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นายวิษณุ คำจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำทิพย์ หนูนันท์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิรุฬห์ หอมสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ใจคลายโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นายเอกชัย โพธิ์เย็นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ กองนิมิตรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนฤมล เวชศาสตร์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางโสภี สิงห์จันทร์โรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา พงษ์สระพังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพิไล ไชยลังกาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวทัศนียา ชื่นเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มารอดโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ โอษคลังโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร จันหอมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี สืบเนียมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายธนกฤต น่วมจาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชฎาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ สมตนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
6. นายชาติชาย ฉัตรทองโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
7. นางสาวณิชานันท์ อาจหาญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ มีเหมือนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ศรีนวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวกัลยา อุ่นภักดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวนิภา มหาโชติโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
6. นางสาวสายฝน ตะบานขวาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพรพีระ สังข์กระแสร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ ซาไขโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ สีมาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธวัลรัตน์ สีหานาจโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นางสาวพัชรี สรวยล้ำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประพิณ แสงสะอาดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายพรชัย ทวีคูณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวรจนา ล้ำเลิศโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นายอาทิตย์ หมื่นคิดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
8. นายชาตรี ไทยดำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
9. นางกนกรัตน์ ตรีสุวรรณ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
11. นายวรวัฒน์ ดาปานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
12. นางอรวรรณ สำริทธ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
13. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประพิณ แสงสะอาดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายพรชัย ทวีคูณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวรจนา ล้ำเลิศโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นายอาทิตย์ หมื่นคิดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
8. นายชาตรี ไทยดำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
9. นางกนกรัตน์ ตรีสุวรรณ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
11. นายวรวัฒน์ ดาปานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
12. นางอรวรรณ สำริทธ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
13. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประพิณ แสงสะอาดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายพรชัย ทวีคูณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวรจนา ล้ำเลิศโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นายอาทิตย์ หมื่นคิดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
8. นายชาตรี ไทยดำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
9. นางกนกรัตน์ ตรีสุวรรณ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
11. นายวรวัฒน์ ดาปานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
12. นางอรวรรณ สำริทธ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
13. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนันณภัทรสรณ์ เมืองมนต์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางวิมพ์วิภา ไทยพุทราโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสิวราช อินต๊ะวิชัยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ พึ่งพินโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
5. นายปรีดา แจ่มศรีโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางภานี เพ็งลาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ทิพย์บำรุงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ วิสูตรสกุลศักดิ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ เครือแตงโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนรุ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ไสยะหุตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณโสภา ถมมาโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวอารีย์รัฐ เล็กโล่งโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
5. นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอภิษฐา สวนเข้มโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญยา ปิยะพันธ์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนืองนิตย์ มหามาตร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา เกตพันธ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรานิษฐ์ วงศ์วัชรมงคลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนารฎ ทรัพย์แก้วยอดโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายปัณณทัต เย็นนะสาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายชัยวิรัตน์ ลิ้มเรืองอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายปรีชา ใคร่ครวญโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
6. นางสาวสุวารินทร์ กลิ่นเมืองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางจุรีพร ปราบสุธาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้วโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรันณ์ธร บุญกอโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ดามีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนัยนา ประสิทธิ์ศิลป์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เนื้อนิ่มโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอารีย์รัฐ เล็กโล่งโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายอร่าม มัธยะมังกูลโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นางกันหา อินจีนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางรุ่งนภา คงเพ็ชรศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรธร ปรัญรัตนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนา ตะพังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวรวรรธน์ แสงมาลาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นายปรีชา ใคร่ครวญโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัณณ์ชญาน์ ประสมทรัพย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา พาเนตรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
3. นายนนทนันท์ คมขำโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางนุจรี พันจริตโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
5. นางสาวมนธิลา สิงขรรักษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสุพรรณี วิเศษโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกิตติยา วิริยะวีรวัฒน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพ สระทองพรมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ บำรุงพงษ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ จินดาเรืองโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ มุขเงินโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพจีกาญต์ หว่านพืชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี บุญญานุรักษ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมชนะโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรนุช กิจเจริญโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
5. นางกาญจนา เพ็ชรแก้วโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุภนิช การสมจิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางภันทิญา ปานดำโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรมล เอกกะทันโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นางกมลณัชส์ กลมกลึงโรงเรียนเทพศิริทร์ ลาดหญ้ากรรมการ
4. นางสาวณภัทร์ตะวัน อภัยภักดีโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา ทับชมโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางนาคน้อย บุตรประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา จันทร์ประเสริฐโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายธรรมจักร นิลรักษาโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. พระมหาวิสูตร วิสุทธิปญโญ ป.ธ.๙วัดเทวสังฆารามกรรมการ
5. Mr.Stefan Ladislau Szucsโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
6. นางอรพินท์ ลำดวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางภาวิณี เพชรสุวรรณโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอดิศร์ พงษ์พัวโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายนิฐิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต ลำไยรุ่งเรืองโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ สุรินทร์จันทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณวรรณ วันสิมโรงเรียนนิวิฐราษร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายกฤษดา บัวศรีโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอริศ วรเลขโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ศิริคำโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยานี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ วรรณาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายทศพล ภูวมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่ารือพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยานี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ วรรณาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายทศพล ภูวมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่ารือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยานี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ วรรณาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายทศพล ภูวมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยานี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ วรรณาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายทศพล ภูวมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยานี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ วรรณาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายทศพล ภูวมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยานี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ วรรณาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายทศพล ภูวมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นายพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยานี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ วรรณาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายทศพล ภูวมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์โรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ เล็กพงศ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีโชติช่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางสถิตสถาพร สังกรณีย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ิ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ นิลมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ ไพโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ นิลมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ ไพโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ นิลมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ ไพโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ นิลมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ ไพโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววรชยา ทองสุขโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาววรชยา ทองสุขโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววรชยา ทองสุขโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาววรชยา ทองสุขโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตประธานกรรมการ
2. นายจารุภูมิ ก้านทองโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตประธานกรรมการ
2. นายจารุภูมิ ก้านทองโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตประธานกรรมการ
2. นายจารุภูมิ ก้านทองโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตประธานกรรมการ
2. นายจารุภูมิ ก้านทองโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธีโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร กระทุ่มแขตนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร กระทุ่มแขตนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร กระทุ่มแขตนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร กระทุ่มแขตนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร กระทุ่มแขตนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร กระทุ่มแขตนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร กระทุ่มแขตนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร กระทุ่มแขตนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีวัล ศิริวัฒนธนาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ นกพึ่งโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)กรรมการ
3. MissWanxin Heโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
4. MissQiuyan Luโรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ ส่งกลิ่นโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์กรรมการ
6. MissTingyi Wuโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. MissYuanyuan Zhaoโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
8. นายอรุณธรรม ปวุตินันท์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวดวงกมล ศิลปะนารายณ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีวัล ศิริวัฒนธนาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ นกพึ่งโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)กรรมการ
3. MissWanxin Heโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
4. MissQiuyan Luโรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ ส่งกลิ่นโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์กรรมการ
6. MissTingyi Wuโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. MissYuanyuan Zhaoโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
8. นายอรุณธรรม ปวุตินันท์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวดวงกมล ศิลปะนารายณ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายจรัส ไตรบุญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. MissIkuko Matsunakaโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์ โมเล็กโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวเกวลี ป่าสนธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญตา ดาบคมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายจรัส ไตรบุญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. MissIkuko Matsunakaโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์ โมเล็กโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวเกวลี ป่าสนธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญตา ดาบคมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ แก้วศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
3. Mr.Copin Davidโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ขวัญอ่อนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายชลธร จินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวยลดา กิวงพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐนิช พยอมพันธ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิรัญดา รัตนวิเชียรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอรุณลักษณ์ เลิศประเสริฐพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาทิพย์ อารินทร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญาพัชน์ รักพวกโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. MissJialing Zhangโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Junwei Wangโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. Mr.Gou Weiโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. MissXiaoli Chenโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์กรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ ว่องจริงไวโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)กรรมการ
8. นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธิ์พันธ์ุโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดาทิพย์ อารินทร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญาพัชน์ รักพวกโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. MissJialing Zhzngโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. MissJunwwei Wangโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวรัชวรรณ ว่องไวจริงโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)กรรมการ
6. MissXiaoli Chenโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์กรรมการ
7. Mr.Gou Weiโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธิ์พันธุ์โรงเรียนทองผาผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายจรัส ไตรบุญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. MissIkuko Matsunakaโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์ โมเล็กโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวเกวลี ป่าสนธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญตา ดาบคมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายจรัส ไตรบุญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. MissIkuko Matsunakaโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์ โมเล็กโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวเกวลี ป่าสนธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญตา ดาบคมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ แก้วศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ขวัญอ่อนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Copin Davidโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
6. นางสาวยลดา กิวงพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
7. นายชลธร จินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. Mr.Hyeonjae Kiwโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิรัญดา รัตนวิเชียรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอรุณลักษณ์ เลิศประเสริฐพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติมา อิทธิสังวรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สุขเกษมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
3. MissSilin Liuโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. MissWenyon Zhongโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา พรมภิบานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุภาวดี อำนวยผลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์รัชฎา ภัทรวีระภักดีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Kenta Nakanoโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. Mr.Chinsuke Nakataโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวกุลนิศา บัวปรอทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ผัดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวมัทนิน เจริญพรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ ขวัญอ่อนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ แก้วศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
4. Mr.Copin Davidโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวยลดา กิวงพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
7. นายชลธร จินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐนิช พยอมพันธ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิรัญดา รัตนวิเชียรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอรุณลักษณ์ เลิศประเสริฐพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ขำขจรผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรารองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ เจริญบุญครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นายอรุณ สว่างเมฆครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นายอธิวัฒน์ เสนาทับครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นายปราโมทย์ การะเกตุครูโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นายเอก บัวตูมครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
9. นางสาววิภาดา พงษ์สระพังครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
10. นายสุทธิศักดิ์ จินดาเรืองครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ ฮวดโสภาครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
12. นายชูชาญ จันทีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
13. นางณภัค เจริญบุญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นางสาวแสงเดือน วินนทะไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศักดา ภุมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. ดร.ณรงค์ ศิริเมืองผู้อำนวยการโรเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตรองประธานกรรมการ
3. นายสุเชษฐ์ พันธ์ุหวยพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายอนุกูล นากสุกครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นายอำนวย มาคงกุลครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
6. นายวันชาติ เฉิดฉินนภาครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยากรรมการ
7. นายโกมินทร์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
8. นายวราภรณ์ นาถมทองครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
9. นายคมกฤช เพิ่มทองครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์ชัย ละสะวันตาครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
11. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นายจำรัส คมขำครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชาติกุลพล สมยาภักดีรองผู้อำนวยการโรเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย โพธิ์เย็นครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประเมศวร์ พันธ์ุวิไลครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ เทียงอ่อนครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายโกวิทย์ มีเย็นครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นายวรพล จันทร์คำครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยากรรมการ
7. นายชัยศักดิ์ ภูมูลครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
8. นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
9. นายเมธาสิทธิ์ มิตรดีครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
10. นางสาวณัฐธยาน์ นำพาครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายไชยพร มะลิลาผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนรางกูร สังข์กระแซร์ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราชครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ อินทรักษาครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายปฐมพงศ์ พรหมสังคหะครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายอโศก ครสวรรค์ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโสครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิตรกรรมการ
8. นางยุพิน จงธนเศรษฐกุลครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางศุภมาศ ศรีแดงบุตรครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
10. นางนัยนา รัศมีครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
11. นางปุญยนุช บัวทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
12. นางนวพร พงษ์พัวครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
13. นางสุนีย์ ศรีแก้วครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
14. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
15. นางณัฏฐา เหรียญเครือโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
16. นางอุไรวรรณ มะลิลาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายไชยพร มะลิลาผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนรางกูร สังข์กระแซร์ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราชครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ อินทรักษาครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายปฐมพงศ์ พราหมสังคหะครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายอโศก ครสวรรค์ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาพิเษกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโสครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
8. นางยุพิน จงธนเศรษฐกุลครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางศุภมาส ศรีแดงบุตรครูโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
10. นางธนัฏฐา เหรียญเครือครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยากรรมการ
11. นางนัยนา รัศมีครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นางปุญยนุช บัวทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
13. นางนวพร พงษ์พัวครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
14. นางสุนีย์ ศรีแก้วครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
15. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
16. นางอุไรวรรณ มะลิลาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา พลอยงามครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจน์ การตรงครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยากรรมการ
6. นางสาวกัณฐิกา คงคาใสครูโรงเรียนประชามมงคลกรรมการ
7. นางสาวมารินทร์ จานแก้วครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา พลอยงามครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจน์ การตรงครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยากรรมการ
6. นางสาวกัณฐิกา คงคาใสครูโรงเรียนประชามมงคลกรรมการ
7. นางสาวมารินทร์ จานแก้วครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพงศกร พูลสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี เรืองรองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา สังข์มาครูโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ พวงแก้วครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวอิสรีย์ น้อยมิ่งครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นางสาวพัชรณัฐ แก้วเกตุครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาพิเษกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายพงศกร พูนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี เรืองรองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา สังข์มาครูโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ พวงแก้วครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวอิสรีย์ น้อยมิ่งครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นางสาวพัชรณัฐ แก้วเกตุครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาพิเษกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกชนม์ มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายเอก บัวตูมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นายนริษพงษ์ นวลพลับโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวยุภาวดี เชื้อทองโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฆเนศ นามสุวรรณ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ นุสทราโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยงโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ สาเล็กโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟักโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนโรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยงโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ ยังดีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทนา วิราศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเตชิต ภัทรศรีวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายธงชัย แปลกไธสงโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ยังดีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทนา วิราศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเตชิต ภัทรศรีวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายธงชัย แปลกไธสงโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี อุทธยานวรรธนะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางทายิกา แผนกุลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑(บ้านเก่าวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวภูชิดา เซี่ยงฉินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสมหญิง ศรีนิลโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ชะโลธรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายฉลอม สิงห์จันทร์โรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา พึ่งเจียมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปวีณา เกษมโสตรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทวัน เอราวัลโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางวีณา นาคะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่มโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล ภุมรินทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑(บ้านเก่าวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายนริษพงษ์ นวลพลับโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายพิศิษฎ์ ศุภวิญ์ธัญธรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวภูชิดา เซี่ยงฉินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายพิรุณ ประภาจิตสุนทรโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขุม ดอกเข็มโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นายประทวน ทองโสภาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา สังข์วรรณะมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ทับทิมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริญา พันนัทธีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายประกิต เกศูนย์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร ชูสุ่นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรีโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางจิรภา ศรีนวลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร พันธ์หนอยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวธนัญญา ปัญญาบุญโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายต่อพงษ์ กรุดพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิรายการร้อยเรื่องเมืองกาญจน์ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เขียวเปลื้องนักประชาสัมพนธ์ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา แก้วสอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
5. นายวาที เจียงผาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธีรภัชร์ ภักดีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายวงศกร คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
4. นายฏังคพัฒน์ มครศวรรยธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายสุริยา โสมกุลวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายนฤเบศวร์ สุขเกษมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธีรวัชร ภักดีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายฏังคพัฒน์ มครศวรรยธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุริยะ โสมกุลวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายนฤเบศวร์ สุขเกษมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายวงศกร คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายปรัตถกร วิเชียรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงินวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ มาตุ่นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายนิพล พวงลำไยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายสุรชัย ทันสมัยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
8. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายปรัตถกร วิเชียรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงินวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายนิพล พวงลำไยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายสุรชัย ทันสมัยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
8. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
9. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายปรัตถกร วิเชียรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงินวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายนิพล พวงลำไยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายสุรชัย พวงลำไยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
8. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
9. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายปรัตถกร วิเชียรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงินวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายนิพล พวงลำไยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายสุรชัย ทันสมัยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
8. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
9. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ คูนาเอกวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต อรรถานิธีวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีประธานกรรมการ
3. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
4. นายไพศาล นันตะนะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายสมเกียรติ วรุตมะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ คูนาเอกวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต อรรถานิธีวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีประธานกรรมการ
3. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
4. นายไพศาล นันตะนะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายสมเกียรติ วรุตมะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนคร เรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมนึก แสงนรินทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายชาตรี ทองดีเลิศโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนคร เรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายชาตรี ทองดีเลิศโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพิมล ปีตวัฒนกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายสุจริต อิทรแปลงโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นางละเมียด อ่อนเบาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลา แซ่ปังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพิมพิมล ปีตวัฒนกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายสุจริต อิทรแปลงโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นางละเมียด อ่อนเบาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลา แซ่ปังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร เพ่งผลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ แก้วมณีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ สาระศาลินโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางสาวไพเราะ กาฬภักดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ ลำพุทธาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ สาระศาลินโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพเราะ กาฬภักดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรพรรณ แก้วมณีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ทิศาวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ปานน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นายปรัชญากร อินทร์วันโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นายอำนวย มาคงกุลโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชัยยุทธ ทิศาวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ปานน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นายปรัชญากร อินทร์วันโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นายอำนวย มาคงกุลโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางงามนิตย์ แก้วด้วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำปี เอกฉันท์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร ทองสุขใสโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ฤทธิ์คำรพโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวีรนุช เก่งธัญกรรมโรงเรียนหนองรีประชานิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางงามนิตย์ แก้วด้วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิตย์ สาตะรัตน์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิรภพ นราแก้วโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุนทร ทองสุขใสโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายประเมิน โพธิ์หอมโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบุญญพร ท่านกเอี้ยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนพวรรณ์ ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองขาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสาลี่ เบญจชาติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางบุญญพร ท่านกเอี้ยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนพวรรณ์ ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองขาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสาลี่ เบญจชาติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีไว มหาพรหมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ คานภู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นางกาญจนา ยศตระกูลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศรีไว มหาพรหมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ คานภู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นางกาญจนา ยศตระกูลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕รองประธานกรรมการ
3. นายปรีดี สมอโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสุรภา เดชพงษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุทิตา ชมเชยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕รองประธานกรรมการ
3. นายปรีดี สมอโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสุรภา เดชพงษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุทิตา ชมเชยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา ใจแก้วโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ทองมากโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นางอาภรณ์ ย้อยดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิณกาญจน์ อรรถอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบุษบา ใจแก้วโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ทองมากโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ ชโยทิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ย้อยดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิณกาญจน์ อรรถอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]