รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โกฉัยพัฒน์
 
1. นางสาววันทนี  กุลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนิตา  ไทรม่วง
 
1. นางสาวปานวาด  แมนมาศวิหค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุษกร  ริมท่าม่วง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนัญญา  สิทธิบุศย์
 
1. นางกุลวรางค์  พวงศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงอารียา  ศิริฤดีภรณ์
 
1. นางอุราวรรณ  เรืองจรูญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวเย็นฤดี  ทองแก้ว
 
1. นางกชกร  มิ่มกระโทก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนนิกานต์  โพธิกิจ
 
1. นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีคงรักษ์
2. เด็กหญิงมณทิตา  ศรีปลัด
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวไชย
 
1. นางอังคณา  ศรีวัฒนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฐิติพร  ฐิติปัญญา
2. นางสาวนริศรา  มิ่งมีชัย
3. นางสาววรรษมน  ตระกูลศิริศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  เนินริมหนอง
2. เด็กชายชนะชัย  สุขยิ่ง
 
1. นางระย้า  ชาญกิจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชมนภัส  ค้าผล
2. นางสาวณิชากร  ธัญญรัตนากร
 
1. นายสุเทพ  เอกปัจชา
2. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  กมลสัมฤทธิ์ผล
 
1. นางสาวธัญญธร  อนันต์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชุติพนธ์  ถาวะโร
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  รัตนสร้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายชาญวุฒิ  ถาวะโร
2. เด็กชายธนภัทร  รัตนมงคล
3. เด็กชายพิรชัช  อินทรักษา
 
1. นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล
2. นางน้ำอ้อย  สามัญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาววรรษมน  ตระกูลศิริศักดิ์
2. นางสาวอาภานันท์  กูลพฤกษี
3. นางสาวโมทนา  นุ้ยศรี
 
1. นางสุนันท์  ชวาลารัตน์
2. นางรัศมี  เนตรสมานนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  โพธิกิจ
2. เด็กหญิงสหัสยา  คอนหน่าย
3. เด็กชายไทธรรม์  ถาวรวงศ์
 
1. นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล
2. นางน้ำอ้อย  สามัญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายชยากร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวมณีรัตน์  สัมฤทธิ์
3. นางสาวอารยา  คูหารักษ์
 
1. นางสาวนิตยา  เติมแต้ม
2. นางสาวสุภาวดี  ภาโสม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพงศกร  พึ่งแพง
2. เด็กชายสิรภัทร  โกฏิปภา
 
1. นางรัตนา  ขวัญศิริมงคล
2. นางสาวกิติยา  สุวรรณรัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายวุฒิพร  โสประดิษฐ์
2. นางสาวสุจิตรา  เจือนาค
 
1. นายสุเมธ  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวขวัญใจ  วรรณสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญพร
 
1. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวอาทิตยา  สุขนาคกิจ
 
1. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงปานตะวัน  บรรจงการ
2. เด็กชายวันเอก  ตันตินิรามัย
3. เด็กชายสุกฤต   ประสงค์ธรรม
 
1. นางปรินดา  อินทสุวรรณ
2. นางสาวธิติมา  ประคองทรัพย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชิติพนธ์  สินสุวรรณ
2. นายธงไชย  กังวาล
3. นางสาวธนวันต์  จิรถาวรกุล
 
1. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
2. นางธีรนุช  สุพรรณสุด
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงณฑิรา  อมรรัตนอนันต์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุภัททธรรม
3. เด็กชายวรโชติ  เอี่ยมประเสริฐสุข
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางสาวสุมาลี  ภัทรเบญจพล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชุตินันท์  บำเพ็ญผล
2. นางสาวภัคชนัญ  ตั๋นบี๊
3. นางสาวอิงขวัญ  ไชยนุวัติ
 
1. นายชาญ  เถาวันนี
2. นางสาวจารุวรรณ  สิทธิโชค
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  กองเขียว
2. เด็กหญิงปฏิญญา  บุญเหลือ
3. นางสาวประภาสิริ  สิทธิมาลัยรัตน์
 
1. นายชาญ  เถาวันนี
2. นางสาวภาริณี  จันทร์แสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัชฐ์ชญากัญจน์  มาศกสิน
2. นางสาวทิพย์สุดา  เนินริมหนอง
3. นางสาวแพรวา  บุญญาธิการ
 
1. นายชาญ  เถาวันนี
2. นายจักรินทร์  บ้านเนิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงธนัชพร  ล่ำสัน
2. นางสาวมัจฉา  จู
3. เด็กหญิงสโรชา  ศรีทองคำ
 
1. นายสินาถ  อานามนารถ
2. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวรัตนาพร  อักชาติ
2. นางสาวศุภรดา  บัวมาก
3. นายอำนาจ  วิญญา
 
1. นายสินาถ  อานามนารถ
2. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  ยิ้มขลิบ
2. เด็กชายธนภัทร  ทสามนต์
 
1. นางสาววนิสา  สุขประเสริฐ
2. นางดวงกมล  รักษ์สุจริต
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  นึกสม
2. นางสาวนฤมล  ส่ารือ
 
1. นายสง่า  จันทะแจ่ม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายวัชรินทร์  เจริญยศ
2. เด็กหญิงสุภจิรา  ศรีมะกล่ำ
 
1. นางสาวนรีรัตน์  เทศกาล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปภัทสร  สะเดา
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  วุฒิเกตุ
 
1. นางสาวปาจรีย์  แก้วเจริญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐนนท์  ศรีสด
2. นายปิยะวัฒน์  ประมวลทรัพย์
3. นายปิยะวัฒน์  มงคลพันธ์
 
1. นายบริสุทธิ์  สะเดา
2. นายสุวิทย์  โพธิจักร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สราวิช
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชาญพนา
3. เด็กหญิงนัยน์ปพร  ท่าหิน
4. เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  อินแก้ว
5. เด็กชายศรุตยา  นิยมวงษ์
 
1. นางสาวมานิดา  พูลวงษ์
2. นายประชง  วัฒนชัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกนิษฐา  บางกะสร้อย
2. นางสาวนิชาภา  วิสิทธิวงศ์
3. นางสาวศุภมาศ  พฤกษ์เจริญ
4. นางสาวสุธิกานต์  สะอาด
5. นางสาวเบญจวรรณ  อุปเวช
 
1. นายธีรยุทธ์  นิจสุข
2. นางสาวรุจิลักษณ์  ปัทมนาวิน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงติยาภรณ์  สอนวินิจฉัย
2. เด็กหญิงพชรภรณ์   แก้ววิเชียร
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  เรืองสงคราม
5. เด็กหญิงวรัชยา  รัศมีมณีกล้า
 
1. นางสาวศิริกร   คำพา
2. นางสาวลำยงค์  อุ้นวุ้น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายกิตติพงษ์  ละออผิว
2. นางสาวทอฝัน  กลางสาทร
3. นางสาวธารญา  โกฉัยพัฒน์
4. นางสาวปรายฟ้า  ธรรมโชติ
5. นางสาวสิตางค์  สุขาจิตต์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โฉมเฉิด
2. นางสาวกัลยรักษ์  สนองไทย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมน  พลยานันท์
2. เด็กหญิงณัชชา  สว่างจิตร์
3. เด็กหญิงณัฐยาน์  หลวงอินทร์
4. เด็กหญิงบุญยาพร  พาธิแสง
5. เด็กหญิงเจณิสา  ย่งฮะ
 
1. นายสมพร  พ่อเพียโคตร
2. นายปัณณทัต  วลาบูรณ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายทวีโชค  ผสม
2. นายพันธวัช  กาญจนภิญญโญ
3. นายภัทรเศรษฐ์  เจริญทองนิธิโชติ
4. นางสาวสรัลชนา  บุญชูกุศล
5. นายเฉลิมชัย  หนูอนงค์
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
2. นางสาวนฤมล  พูลสวัสดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงจณิสตา  พลอยขาติตระกูล
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงชุติวรรณ  มาจักร์
4. เด็กหญิงณัฐชยาค์  ปิยะธรรมวุฒิกุล
5. เด็กหญิงณัฐฐิญา  บุญอากาศ
6. เด็กหญิงนาตาลี  คชเสนี
7. เด็กหญิงปนัดดา  พยัคโยธี
8. เด็กชายปุญญศักดิ์  จงดี
9. เด็กชายพงศธร  สายสมบูรณ์
10. เด็กชายวรินทร  เคอ
11. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงเดือน
12. เด็กหญิงสรินดา  ตระกูลพุทธรักษา
13. เด็กชายสุชาครีย์  ศิลารัตนชัย
14. เด็กหญิงสุชานาฎ  พิมพ์ทอง
15. เด็กหญิงสุรางคณา  เหมรา
16. เด็กหญิงเพ็ญดาว  มาลารักษ์
 
1. นายประยุทธ  สานทอง
2. นางกมลวรรณ  เจริญศิลป์
3. นางสาวปุญญิสา  บุญเหลือ
4. นางสาวปุณญาภา  สกุลกลาง
5. นางสาวราตรี  เจริญสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ไกรปราบ
 
1. นางสาวธันยภรณ์  วงษ์ษา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายเจริญพร  โคตรสินธ์
 
1. นายเชิดชาย  สารจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มเทศ
2. เด็กชายวรฤทธิ์  เรืองสว่าง
 
1. นางอชิรญาณ์  คชาบาล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวจิดาภา  การประจำ
2. นายสิรภพ  โฆษิตชัยมงคล
 
1. นางสาวกุลกัลยา  อยู่ศรี
2. นางอัญชลี  เรืองไพศาล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรชนก  จะเชิญรัมย์
2. เด็กหญิงกฤษณา  ดำรงศิลป์ทวีพร
3. เด็กหญิงฉัตรลดา  นาสวน
4. นางสาวชญาดา  จตุพร
5. เด็กหญิงชญานิน  มุขสาน
6. นางสาวณัฐริกา  วิทยานุกรณ์
7. เด็กหญิงณิชกานต์  นาแถมนาค
8. เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุขิโต
9. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปิยะธรรมวุฒิกุล
10. นางสาวอนัญญา  บ่อพลอย
 
1. นางสุจิตรา  เมฆเวียน
2. นางทองใบ  สารจันทร์
3. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกชกร  สีสด
2. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมสุภา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาษานอก
4. นางสาวทินมณี  บุญอภัย
5. นางสาวธนัชพร  โพธิบาย
6. นางสาวนริศรา  เทียนศรี
7. นางสาวนีรชา  มาลี
8. นางสาวพรพเยาว์  อุ่นไฝ
9. นางสาวภัทรพรรณ  ผลประเสริฐ
10. นางสาวมันตรินี  รอดเจริญ
11. นางสาวลักษิกา  มูนรอด
12. นางสาววศินี  ชัยยะ
13. นางสาววัลลาภา  เทียมพล
14. นางสาวศิริพร  สุภาพักตร์
15. นางสาวสุชานันท์  สมบุญ
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นายประชง  วัฒนชัย
3. นายพรชัย  ผู้ช่วย
4. นายณรงค์ชัย  รอดอยู่
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  ํธัญญารักษ์
2. เด็กหญิงภรณ์ปภัสชญาณ์  กรเพชรรัตน์
 
1. นางโสภา  พานิชรัตน์
2. นางกัญจน์รัตน์  สินธุรัตน์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกชกร  ตั้งมั่น
2. นางสาวณัฐวดี  พินโยยางค์
 
1. นายณรงค์ชัย  สิทธิบัญญา
2. นายประชง  วัฒนชัย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พงษ์โสภา
 
1. นายฐิติวัจน์  บุญญะโกศล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวประภานิช  กุดกุง
 
1. นายชัยพฤกษ์  ชำนาญเท
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  พรมเมือง
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวศศิกานต์  ศรีอุไร
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงวศินี  ตองอ่อน
 
1. นายอนุพล  มุลานนท์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายบุศดินทร์  ไชยนา
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายธนกฤต  โสทนา
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวอลิชา  เทียมศรี
 
1. นายศุภโชค  ฉางสุวรรณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปานพิมพ์  ชัยดีเมธาพัฒน์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  หาดี
 
1. นายชัยพฤกษ์  ชำนาญเท
2. นายโชคพิสิฐ  สุดแท้
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงธนาภา  วงเวียน
 
1. นายอนุพล  มุลานนท์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายศุภกิจ  ทำความชอบ
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายกนกวรรณ  ศิริสมบัติ
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  ท้วมเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิตรา  จันทสิน
 
1. นายฐิติวัจน์  บุญญะโกศล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายธนพล  สงวนพันธ์
2. นายวีรภัทร  กิจอุดม
3. นายไพโรจน์  กะไชยวงษ์
 
1. นางสาววรรณพร  แกล้วกล้า
2. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายภัทร  ชยาวาณิชกุล
 
1. นายวิรัช  สนิทราษฎร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายธนวัฒน์  กิ่มวงศ์
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพรพชร  โพธิจันทร์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพิชชานันท์  มหันตกาสี
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายรพี  แช่มชื่น
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 1. เด็กหญิงพัชริภา  ธูปเทียน
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลชนะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยุวรัตน์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อามระดิษฐ์
 
1. นายชาญชัย  บุญเจริญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญญารัตน์  ไตรสินเตชาวัชร์
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์  อยู่เทศ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  จันทรเทพ
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพันธ์ณัฏฐา  โพธิเกษม
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขแสง
2. เด็กหญิงชนิยา  ภิบาลวงษ์
3. นางสาวณิชชาวัลย์  สุตาธรรม
4. เด็กหญิงดาราวลี  พิมพ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลสรร
6. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  จันทรเทพ
7. เด็กหญิงพลอยบุศรา  จิตต์สงวน
8. นางสาวพิชชานันท์  มหันตกาสี
9. เด็กหญิงพิพาวรรณ  เจริญทรัพย์
10. นางสาวพิมพ์  วีระสุขสวัสดิ์
11. นางสาวภัสสร  เหลื่อมเจริญ
12. เด็กหญิงรติรัตน์  เภกะสุต
13. เด็กหญิงรินรดา  สระทองอ่อน
14. นางสาวสมฤดี  สุขศรี
15. นางสาวสุวิมล  โภชะเจริญ
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
2. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
3. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
4. นายประชง  วัฒนชัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  งามสลัก
3. เด็กหญิงธัญญเรศ  สัมฤทธิ์สิทธิสุข
4. เด็กชายธีรภัทร  อรจันทร์
5. เด็กชายพลภัทร  ตั๋นบี๊
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  สงวนทรัพย์
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
2. นายศราวุธ  บุญรอดรักษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายกรวิชญ์  หงส์รัตน์
2. นางสาวจิราภา  บุญศรี
3. นายนันทิวา  อ้ายมา
4. นายวัฒนสิน  สุขสมกร
5. นางสาวสวิตตา  โรจนสิรี
6. นายไชยพัฒน์  ประภาโส
 
1. นายจารึก  ฐานธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี  การบุญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วังดู่
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกตุสำรี
3. นางสาวกัลย์สุดา  เล็กประสมวงศ์
4. นางสาวกาญจนา  แป้นอุดม
5. นางสาวขนิษฐา  พัฒนกิจ
6. เด็กหญิงชนณิกาญต์  สิทธิเวช
7. เด็กชายณัฐพงศ์  ห้อมา
8. เด็กหญิงทิฆัมพร  สวนกลับ
9. เด็กชายธนพฤทธ์  สวัสดิ์วงศ์วิชา
10. นายธนภณ  สาคเรศ
11. นายธนวัฒน์  กิ่มวงศ์
12. เด็กชายธนวิชญ์  คำสุข
13. เด็กชายธนาคาร  ผ่องสุวรรณ์
14. เด็กชายธนิตพงศ์  ปะติทานะโถ
15. นางสาวธฤตวัน  ยังโหมด
16. เด็กชายธัชพล  ไชยเบ้า
17. เด็กหญิงนลินธรณ์  อภิรัฐจิรวงค์
18. เด็กชายนัดที  พลอยเอี่ยม
19. นางสาวน้ำทิพย์  ซิงช์
20. เด็กชายปรมัตถ์  คำแก่นแก้ว
21. นายปรมัทร์  สร้างผล
22. เด็กชายพชร  ฤทธิ์ลือไกร
23. เด็กหญิงพรรณไพลิน  ประจิมทิศ
24. เด็กหญิงพลอยชมพู  วิเศษนอก
25. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ปริวัฒน์
26. นายพลิศร  บ่อเกิด
27. เด็กชายพีรยุทธ  คงทรัพย์
28. นายพีระศักดิ์  ปิดตามานัง
29. เด็กหญิงวรรณษา  มะโนใจ
30. เด็กหญิงวันวิสา  จันทวรรณ
31. นายศุภเลิศ  โพธิชัย
32. นายศุภโชติ  มณีสุขใส
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันอินจ่อง
34. เด็กชายสุรชัย  ศักดิ์มั่น
35. เด็กหญิงอรปรียา  ต๊ะรังษี
36. นางสาวอุษณีย์  โคสันเทียะ
37. นายเกิดดิชัย  สมานทอง
38. นายเจษฎากร  ศรีคำ
39. นายเดชาวัต  ร่มเย็น
40. เด็กชายเอกชัย  แย้มอ่อน
 
1. นางสาวเตือนใจ  ดวงรัตนพูนผล
2. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
3. นายสีขริณ  โชติวรรณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทสิทธิ์
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายนพดล  ดวงศรี
 
1. นางชนพิชา  พุทธรักษา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วแหวน
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  แป้นอุดม
 
1. นางสาวเตือนใจ  ดวงรัตนพูลผล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ 1. เด็กชายชยากร  โพธิ์มณี
 
1. นางสาวฐิดา  วิณวันก์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายเพชรอรุณ  ประมวล
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรณัน  ลิ้มสวัสดิ์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวนาตยา  สุมาลย์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายณรงค์  จำรัส
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณฐกร  รัตนเพชร
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรณัน  ลิ้มสวัสดิ์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวอัจจิมา  มิ่งไธสงค์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์สะกุล
 
1. นายวันชัย  เหมสุจิ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณฐกร  รัตนเพชร
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วแหวน
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวศิริรัตน์  เสมสฤษดิ์
 
1. นางสาวธนกร  วิสุวรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายณิจภัสสร์   บุญชุ่ม
2. นายพงศกร   คชพร
3. นางสาวรัชนีวรรณ   ทิมอรุณ
4. นางสาววรินทิรา   บุญจันทร์
5. นายเจตน์สฤษฎิ์  วิสิทธิวงศ์
 
1. นายวิรัติ  กฤษดำ
2. นางสาวลำยงค์  อุ้นวุ้น
3. นางสาวน้ำเพชร  สายสุวรรณ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชมน   จันทศร
2. เด็กชายชินกร  ปานอำพันธ์
3. เด็กหญิงชุติมา  คำสอน
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  ตันธนกุลวิบูรณ์
5. นายปรเมศ  แบบเหมาะ
6. เด็กหญิงปวรินทร์  สุขแสง
7. เด็กชายศักรินทร์  สุวรรณโชติ
8. นายสัชฌุ  ขุนทา
9. นางสาวอรดา  โกมล
10. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์พงษ์
 
1. นางชนพิชา  พุทธรักษา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สืบสอน
3. นายเสนอ  นวนกระโทก
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายก้องภพ  กิจพงษ์
2. นายจิรพงศ์  คงขวัญ
3. นางสาวญานี  อินทรพินิจ
4. นางสาวธมนวรรณ  พูนสินโภคทรัพย์
5. นายราชสิทธิ์  สามิภักดิ์
6. นางสาววิสสุตา  ดีนาน
7. นางสาวศศินภา  พวงสุวรรณ์
8. นายสร้างสรร  ประเสริฐศรี
9. นายสิทธิศักดิ์  นิวาส
10. นางสาวสุพิชญา  ขันตยาภรณ์
 
1. นางอาภาพร  บุญญาธิการ
2. นางสาวชลธิชา  เฉลิมบุญ
3. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวฐิติรัตน์   คำมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอาวุธ
3. เด็กหญิงดลนภา   ศิริโรจน์
4. เด็กหญิงดวงพร   เลขกาญจน์
5. นางสาวนารีรัตน์   จิตสุข
6. เด็กหญิงภานุชนาถ  บุจันไตรรัตน์
7. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรดาวงค์
8. เด็กหญิงวิธาวดี   กิ่งไทร
9. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์   ขัติยะนนท์
10. เด็กหญิงศิวนาถ   โชคเจริญวงศ์
11. นางสาวสิริกัญญา   ศรีอนันต์
12. เด็กหญิงสุมินตรา  วาสนาวิน
 
1. นางสาวบุษราภรณ์  เกษชม
2. นางสาวลำยงค์  อุ้นวุ้น
3. นางสาวน้ำเพชร  สายสุวรรณ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิ์ศรี
2. นางสาวปภัสร์จิรา  เลิศสิริภัสร์
3. นางสาวพรชนก  พิทักษ์โกศล
4. นางสาวพิมพ์วารี  แย้มชุมพร
5. นางสาวมณิสรา  โคตรโยธา
6. นางสาวสุดารัตน์  เกตุหนองพ้อ
7. นางสาวเกศมณีย์  พิทักษ์ตติวงศ์
 
1. นางอัษฎา  จรัญชล
2. นางสาวพัชรียา  ทองบ่อ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. นางสาวกชกร  ประมวลสุข
2. นางสาวชลชิตา  ประกอบทรัพย์
3. นางสาวญาณิศา  เพ็ญวงษ์
4. นางสาวนัทชา  คำเพ็ชร
5. นางสาวพิจิตรา  ไกรนิวรณ์
6. นางสาวรักษิณา  อยู่ในสุข
7. นางสาวลัดดา  ปลื้มผล
8. นางสาวศิริพร  เจนจบ
 
1. นายวันปิยะ  เขียวขว้า
2. นางสาวปาณิสา  สารสิทธิ์
3. นางสมพิศ  แซ่อุ่ย
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายกิตติภัฎ  พลอยประไพร
2. นายธนาคาร  อภิญ
3. นายธรรมธร  ฮะวังจู
4. นายธัชนนท์  มณีเกตุ
5. นางสาวนีรนุช  ปัญญาพิบูรณ์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สายสุวรรณ์
2. นางสาวบุษราภรณ์  เกษชม
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 98.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พงษ์ต้น
 
1. Mr.Zhou   Sheng
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายเชษฐา  จันทร์วงษ์
 
1. นางสาวสุวารี  พงษ์ศรี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณภัทร  ดิษฐขจร
 
1. นายอภิเดช  แสงหงษ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวไข่มุก  ฤกษ์เวียง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วรสาร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ภูมิถาวร
 
1. นางสาวสมิตา  แสนเหลียว
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวนิราภร  ฟูคณะ
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวกานต์สินี  สังข์มณี
 
1. นายกฤษดา  ชนะสิทธิ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฉัตรอัมพร  แซ่จู
2. นางสาวปัณพร  สมยืน
3. นางสาวศิริวรรณ  โวหารคล่อง
4. นางสาวสกาวรัตน์  วงศ์พรม
5. นางสาวเกศรินทร์  ชูสังข์
 
1. MissXu  Xioojuan
2. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
 
110 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพจนอร  หอมหวล
2. นางสาวภัทธิรา  พันธ์ชะเอม
3. นางสาวศศิธร  นิลพงษ์
4. นางสาวอัจจิมา  สวาทภักดิ์
5. นางสาวอาทิตยา  ธรรมคงทอง
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  เรืองเดช
2. นางสาวณิชาภา  ชนะชัยรุ่งกมล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวทิพรัตน์  อตัญที
2. นางสาวศกศิริ  มัชฌเวทย์
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายชัชพงศ์  ฟูสกุล
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมัครสมาน
3. เด็กชายติณณภพ  อินทร์ฉ่ำ
4. เด็กชายพงศกร  พูลผล
5. เด็กชายพิทยาธร  อิ่มวุฒิกุล
6. เด็กชายภควัต  วรรณศิริ
7. เด็กชายภานุวัม  ลิ้มเจริญ
8. เด็กชายเทพ  จู
 
1. นางสาววันดี  พูลนุช
2. นางสาวปวีณา  มาลัยจิตต์
3. นางสาวชนิดา  ลาภบัว
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายณัฐวุฒิ  ประจงใจ
2. นายธนวัฒน์  ล้อมวงศ์
3. นายนครินทร์  นัมสิม
4. นายนนทวัฒน์  เวียนวิวัฒน์
5. นายปรัชญา  เสมสฤษดิ์
6. นายศรศักดิ์  ขาวสวย
 
1. นางเมลดา  สมณะรัชกร
2. นางสาวชนิดา  ลาภบัว
3. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกรกนก  ธัญญสิทธิ์
2. เด็กหญิงจินตพร  ทองเจียน
3. เด็กหญิงช่อผกา  สายจันดี
4. นายธนภัทร  กระภูไชย
5. นางสาวปกิตา  เจริญวงษ์
6. เด็กหญิงริติกา  เซอร์เกอร์
7. นางสาวสุดารัตน์  จันทวงค์
8. นางสาวสุวนันท์  คำทอง
9. นางสาวอาทิตยา  บุดรัต
10. นางสาวเทพธิดา  ปัทมนาวิน
 
1. นายอาดุน  ช้างแก้วมณี
2. นางวิชุดา  ช้างแก้วมณี
3. นายเอกสิทธิ์  วงษ์ษา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจริยา  นูแป
2. เด็กหญิงนฤมล  วรรณวิจิตร
3. เด็กหญิงพิมพ์ณิภา  บัวศรียอด
 
1. นางสาวนภัสนันท์  วรรณศิริ
2. นายโชคพิสิฐ  สุดแท้
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวจิดาภา  มากพงษ์
2. นางสาวชัญญานุช  บัวคง
3. นางสาวพีรดา  สุขนาคกิจ
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
2. นางวิชุดา  ช้างแก้วมณี
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปลื้มผล
2. เด็กหญิงปวีณา  นิลโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอารียา  นิลโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ปธานราษฎร์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวปภัสรา  เกตุปาน
2. นางสาวพิมประพา  ธรรมโชติ
3. นางสาววิชิดา  สุดแสวง
 
1. นางสาวสุภาวดี  หนูชู
2. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงสุภัชชา  เศรษฐจิตต์
2. เด็กหญิงอสมา   สิทธิสาร
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายชยธร  พิลาเรียน
2. เด็กชายธนกร  นันสุนานนท์
 
1. นางสาวศรีอุบล  แซ่อึ้ง
2. นางคนึง  ทรัพย์เจริญ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายชัยพัฒน์  สายกระสุน
2. นายธนาวุฒิ  ยุทธวิชัย
 
1. นางสาวิณี  ฉิมพาลี
2. นายปวีณ  สุวรรณรัตน์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายฐิติวิชย   สุตจิตโต
2. เด็กชายณฐกร  พูนพิทักษ์
 
1. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
2. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายนันทพงศ์  สมสุขหวัง
2. นางสาวมาริสา  โพธิพัฒน์
 
1. นายปวีณ  สุวรรณรัตน์
2. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิยมสุข
2. เด็กหญิงอรวิลาสินี  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายสุริยัน  นุกูลกิจ
2. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายวีรทัย  กะจะวงษ์
2. เด็กชายศิวกร   เขตภิบาล
 
1. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
2. นายพิทยา   ปฏิโค
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธัชพรรณ   วัฒนาวงศ์
2. เด็กชายพงษ์เพชร   จันทสิทธิ์
 
1. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
2. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. นางสาวปณิตตา  เสมอทรัพย์
2. นางสาวสาวิตรี  บุญปลูก
 
1. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
2. นายสุเมธ  วิชาพล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐวัตร   สหวัฒนชัย
2. นายธนโชค  ใจสุข
 
1. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
2. นายพิทยา   ปฏิโค
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐชนน   อานามนาถ
2. นายธนพล   ถาวรสันต์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา   เรืองภักดี
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายฐานัส    ศิริการ
2. เด็กชายณัฐ   มาฆะสิทธิ์
3. เด็กชายสุวิจักขณ์    โรจน์สวัสดิ์สุข
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายวรกานต์   พิมพ์แก้ว
2. นางสาวศุภรดา   ขันธุวาร
3. นายไชยเชษฐ์   ไพบูลย์วิทยาศักดิ์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา   เรืองภักดี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวประภาพร  บันเทา
2. นางสาวรสิกา  ล้วนหิรัญ
 
1. นายวธัญญู  ประทุมชาติ
2. นางทิพย์สุดา  สรณะ
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายคณัสนันท์   นามวงษ์
2. เด็กชายณัฐนนท์   สุกาญจนมณี
3. เด็กชายธีทัต   เทียนทอง
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา   ปฏิโค
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชุติพงษ์   เปรมปิยศรี
2. นายณัทพงศ์   นามพริ้งพันธุ์
3. นายศิราวุฒิ   สุวจิตตานนท์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา   เรืองภักดี
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนพล   สวัสดิ์วงษ์
2. เด็กชายธนัตถ์  สิทธิประสงค์
3. เด็กชายนันทรัฐ   เรืองรัตน์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา   ปฏิโค
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายณฤทธิ์  บรรเทาวงษ์
2. นายธนพล  เทพรัตน์
3. นายธราดล  บ้านเนิน
 
1. นายปวีณ  สุวรรณรัตน์
2. นายสุรินทร์  สุรรัตนากร
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายพฤฒา  พุกสีดา
2. เด็กชายศราวุฒิ  โพธิรักษ์
3. เด็กชายศุภสิน  ศรีไกรสิทธิ์
 
1. นายพัลลภ   ไชยเจริญ
2. นายสมภาร  ไชยเสนา
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายธนวินท์   วุฒิชัย
2. นายปารณัท   คูหาทอง
3. นายสิทธิศักดิ์    แซ่จึง
 
1. นายพิทยา   ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
139 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจิรัฎกฤศ   ผ่องวรรณ์
2. เด็กชายวัฒนกฤษณ์   ฤทธิโยธี
3. เด็กชายสุทัศน์    สุ่มมาตร
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
140 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวพิชามญชุ์   มาศงูเหลือม
2. นายวสวัตติ์   ศรีเมือง
3. นายสุธากร    ศรนุรักษ์
 
1. นายพิทยา   ปฏิโค
2. นางวราภรณ์  ปฏิโค
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงศลิษา  บุญจินดา
2. เด็กหญิงศศธร  ณ ตะกั่วทุ่ง
3. เด็กหญิงสุวดี  สนอง
 
1. นางสุมิตรา  จันทร์ประสพพร
2. นางกัญญาภัค  บุตรธาจารย์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาววริญญา  พันธ์โสภณ
2. นางสาวสมสมร  สัจจา
3. นางสาวสาวิตรี  ดวงจิตต์เจริญ
 
1. นางมณี  พูลทรัพย์
2. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกมลทิพย์  เชยสมบัติ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  งามไสว
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนโชติชัยสกุล
4. เด็กหญิงสุพิชชา  เครือแวงมล
5. นางสาวอรอุมา  ฉิมกลีบ
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บรรจบราช
 
1. นางนลินทิพย์  เพชรวงษ์ดี
2. นางอรอนงค์  มกระธัช
3. นางสาวกันตพร  ปุสสเทพ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกิตติยา  จินตกวีพันธุ์
2. นางสาวณัฐสุดา  เหมือนแตง
3. นางสาวนฤมล  บริหารพงศ์
4. นางสาวพรนภา  พิมพ์วงค์
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  ลิ้มวัชราวงศ์
6. นางสาววริศรา  ทิมา
 
1. นางนลินทิพย์  เพชรวงษ์ดี
2. นางมณี  พูลทรัพย์
3. นางสาวช่อผกา  จันทรากร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. เด็กหญิงจิตรา   บุญเจริญ
2. เด็กหญิงจิราภา  อินทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลื้มภักตร์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
2. นางสาวยุพดี  ฤทธิ์ไธสง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. นางสาวธันยพร  พิริยะพรชัย
2. นางสาวพัทธนันท์  การเอนก
3. นายศุภวิชญ์  บำรุงรัตน์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
2. นางสาวยุพดี  ฤทธิ์ไธสง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายขวัญชัย  ตองอ่อน
2. เด็กชายณัฐพล   วอนเมือง
3. เด็กชายธีปกรณ์   ค้าผล
 
1. นายเดชา    ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2. นางภัสสร์ชนกภรณ์   พงษ์ดี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายกมนทัต  บุญสัจจานันท์
2. นายประจักษ์  แสงจำปา
3. นายรหัท  มีกุศล
 
1. นางเสาวรีย์   โรจน์พานิช
2. นางสาวรุ้งระวี  บุญโยประการ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนศรี
2. เด็กหญิงณัฐลดา  ฉมังลาภ
3. เด็กหญิงศวินทิพย์  ปรีชา
 
1. นางอรอนงค์  มกระธัช
2. นางสาวช่อผกา  จันทรากร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. นางสาวนันทิพร  รัตโนภาส
2. นางสาวเจนิตา  มัจฉาเกื้อ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  คลองขุด
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
2. นางสาวยุพดี  ฤทธิ์ไธสง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญสมวิทยา 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล้าแข็ง
3. เด็กหญิงรวินันท์  เพ็ชรประเสริฐ
 
1. นางสาวดาวเรือง  ท่าหิน
2. นางพีรายา  เจริญศิริ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 1. นางสาวนรี  แซ่ลี้
2. นางสาววัลลภา  ผิวนวล
3. นางสาวอังคณา  พลมนตรี
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดระหงษ์
2. นางอรัญญา  ทรัพย์ถาวร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญสมวิทยา 1. เด็กชายชินภัค  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  หนูเลี้ยง
3. เด็กหญิงรวิพร  พรไทย
 
1. นางสาวดาวเรือง  ท่าหิน
2. นางพีรายา  เจริญศิริ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวบงกชมาศ   หลวงอุดร
2. นางสาวปาณิสรา   ด้วงปั้น
3. นางสาวอาธิติยา   จิตวิสุทธิ์ศรี
 
1. นางคารม    บุญโยประการ
2. นางจารุวรรณ   พงษ์พรต
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ฉิมเกล็ด
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์   คุณผล
3. เด็กหญิงวาริณี   ศิริ
 
1. นางพีรกานต์   โหงจำรัส
2. นางสาวเกศินี   สุขประสิทธิ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกมลพรรณ  เทียนนาวา
2. นางสาวนภัสสร  ดวงเดช
3. นางสาวอรณิชา  วาสนราศรี
 
1. นางสุวลักษณ์  บุญยัง
2. นางสาวช่อผกา  จันทรากร
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายกัมปนาท  จันทะคัด
 
1. นางสาวสุภิญญา  สามารถ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. เด็กชายคมสัน  ภาคะ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  โพธิโส
3. เด็กชายเดชา  ศรีมุกดา
 
1. นางสาวศรีสุนันทา   เสนาะศัพท์
2. นางสาวเจนจิรา  เกลาโพธิ์
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. นายณัฐพล  พลโยธา
2. นายวันเฉลิม  ไกลบาป
3. นายอนุรักษ์  จารุจันทร์
 
1. นางสาวธนัฏฐ์สร   สุตตะนนท์
2. นางสาวศรีสุนันทา   เสนาะศัพท์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวชุติพร  ศรประเสริฐ
 
1. นางสาวเปมิกา  ธนวนกุล
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. เด็กชายวันเเฉลิม  ไกลบาป
2. นายอนุรักษ์  จารุจันทร์
 
1. นางสาวธนัฏฐ์สร   สุตตะนนท์
2. นายธัชพล  แคล้วคลาด