รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดชัยนาท)
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางสมใจ  เอื้ออนุสรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาววรรณวิสา  บัววาศ
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสิริมา  ภู่ทอง
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวรติ  นักฟ้อน
 
1. นางเพ็ญพรรณี  สุวรรณาลัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  รัตนบัวพา
 
1. นางขวัญนาค  แสงประชุม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสตรีรัตน์  กฤษ์บางพลัด
 
1. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววรลักษณ์  วรรณพันธ์
 
1. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  รักกสิวิทย์
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กหญิงจงรักษ์  วันทอง
2. เด็กชายริคาโด  ขำเล็ก
3. เด็กหญิงสิทฐ์หทัย  ทับฤทธิ์
 
1. นางประภา  พูลวงศ์
2. นางนันทิยา  ก๋งพยา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ณัฐสุชา  ทาเวียง
2. นางสาวลัทธวรรณ  สมจินดา
3. นายอนวัฒน์  แสงทอง
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
2. นางสาวดวงพร   อาชาศรัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  พงศ์เมตต์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ใบตองอ่อน
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นางสาวรุ่งนภา  ขำมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายทศพร  โพธิ์รัง
2. นางสาววันดี  น้ำจันทร์
 
1. นายฉลวย  อ่วมสุข
2. นางสาวทิพวัลย์  น้ำจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายอวัช  สิงห์ดำรงค์
 
1. นางปุญยนุช  เอกศิริ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  ผิวศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์  เอกศิริ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัครมณี
2. เด็กหญิงณภิชญา  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  โนจิตต์
 
1. นางสุธีรา  บัวสุนทร
2. นางรุญณี  ศรีภูธร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจีราพร  ปู่ใจดี
2. นางสาววศิกา  โพธาราม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินทรจันทร์
 
1. นายอาทิตย์  เทียนยวง
2. นางยุพา  ยศรุ่งเรือง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยพัชร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  สายขุนทด
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ชาติสุวรรณ
 
1. นายอาทิตย์  เทียนยวง
2. นางยุพา  ยศรุ่งเรือง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญจิรา  มิญฌา
2. นายนันทศักดิ์  กลิ่นนวน
3. นายมลชัย  ทรัพย์มาก
 
1. นางศิริวรรณ  หอมรส
2. นางสาวณิชาภัทร  แย้มนวน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายปรินทร  พรมจาด
2. เด็กชายเศรษฐฤกษ์  เขียวรอด
 
1. นางสาวศิริรัก  อินทร์ไทยแสง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวพีรนันท์  น้อยท่าทอง
2. นางสาววรางคณางค์  อยู่เล่ห์
 
1. นางวรนุช  อยู่เล่ห์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ลิ้มบุญเจริญ
 
1. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวธิติสรรค์  เอี่ยมกรั่น
 
1. นางปิยพร  รัตนโกสุม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นาคศิลา
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ทับโพธิ์
3. เด็กชายพิมุกข์  โมรา
 
1. นางจันทนา  คงฤทธิ์
2. นางสาวอรชุมา   หุ้มไหม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชญากานต์   สิงห์หิรัญนุสรณ์
2. นางสาวฑิตยามณี   เลียงครุธ
3. นายศุภณัฐ  จันทร์ศิริตระกูล
 
1. นางปุณฑิภัค   ปั้นมูล
2. นางสาวธัญดา   สิทธิศักดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายรุ่งนภา  คล้ายน้อย
2. เด็กหญิงศรัญญา  อ่อนแดง
3. นายอภิวัฒน์   บริบูรณ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรา  ทองหล่อ
2. นางสาวดวงหทัย  พุฒหอม
3. นางสาววิชุเนตร  กลิ่นขวัญ
 
1. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
2. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกรสกล   ดำรงค์กุลนิช
2. เด็กชายบดินทร์  เจริญพงษ์สกุล
3. นางสาววีนัสรา  แจ่มรัศมี
 
1. นางธีราภรณ์   มาแจ้ง
2. นางสาวธัญดา   สิทธิศักดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวนรินทรภรณ์  สุดมี
2. นางสาวสิรีธร  วงทองดี
3. นางสาวสุภัคศจี  อิ่มรัง
 
1. นางเข็มทราย  กิมสวัสดิ์
2. นางสาวกวินภรณ์  สุวรรณสถิตย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  จันทร์รูปงาม
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ทองแดง
3. เด็กหญิงศิริพร  เกิดโภคา
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พึ่งพิทยานันต์
2. นางณิชชยานันท์  อุดมศักดิ์ศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสิรีธร  พวงทอง
3. นางสาวอธิชา  แซ่ฮ้อ
 
1. นางจิรภัทร  ดีประสิทธิ์
2. นางสาวลดาวรรณ  สาระกูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายธนวุฒิ  ขำกล่ำ
2. เด็กชายรัตนากร  คำเกียง
 
1. นายกิตติชัย  อุดมศักดิ์ศรี
2. นางณิชชยานันท์  อุดมศักดิ์ศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายพุฒิพงศ์  มูลผล
2. นายเทวฤทธิ์  เจริญสุข
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
2. นายวีรพล  ช้อยกิ่ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กชายภคิน  สารคนธ์
2. เด็กชายภูผา  ถิ่นกมุท
 
1. นางสาวจิตรดา  รังษีโรจน์สมบัติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  รักษ์บุญ
2. นายเดชสิทธิ์  อินทรปราง
 
1. นางดุจดาว   ทวีผล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกตุฉันท์
2. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์ดี
3. เด็กชายธนภัทร  วรวรรณ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีนวล
5. เด็กชายศุภชัย  รชเอม
 
1. นางพรรณี  ไตรแสง
2. นางวันทนา  สุชาการ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวณัฐนันท์  คำทา
3. นางสาวณิชกานต์  จันทา
4. นายปกรณ์  ต้านช้าง
5. นางสาวปุณยาพร  นาคบัว
 
1. นางพรรณี  มารศรี
2. นางนฤมล  พงศ์เสาภาคย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  นิ่มนวน
2. เด็กหญิงธิตินันท์  มั่นทับ
3. เด็กหญิงธิตินันท์   พงษ์เกตุ
4. เด็กหญิงสุชญา  ชูมก
5. เด็กหญิงสุชาวดี  หอมจันทร์
 
1. นางบุษกร  สมัครเขตการณ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัชภัค   เงินประมวล
2. นายทัศน์พล  โตจีน
3. นายธนกร  อินทร์รองพล
4. นายภคพล  อ่อนศรี
5. นายอัลเลน  มันโซ
 
1. นางสาววรัญญาภัทร์  วรัญญ์วัฒนชัย
2. นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงฐานิกา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนหาญ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หุยะพันธุ์
4. เด็กหญิงวิรัญชนา  อยู่วงษ์
5. เด็กหญิงสุภาลักษม์  ทองสุข
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายดนุวัส  มิ่งสกุล
2. นายนิติพงษ์  ศรีเดช
3. นางสาวมนัสรินทร์  สุขชาญไชย
4. นายโกเมท  อภัยสุข
5. นางสาวไอศวรรย์  เมืองชุมพล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ละออง
2. นายสุรินทร์  ใจแสน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกิตติธร  จูสิงห์
2. นายคามิน  จ่าพล
3. นายจักรกฤษณ์  อำไพจิต
4. นายจำนง  มุกจรัสพงษ์
5. นายจิรายุ  ยอดดำเนิน
6. นายชัยมงคล  โพธิ์ขวัญ
7. นางสาวฐานิตา  หงษ์ทอง
8. นางสาวณัฐกานต์  อ่อนฉ่ำ
9. นายณัฐวุฒิ  เกณการฑ์
10. นายณัฐวุฒิ  สุขชื่น
11. นางสาวธมลพรรณ  พราหมหันต์
12. นางสาวธัญญารัตน์  แก้วโพธิ์
13. นายบวรชัย  ทองฤทธิ์
14. นายบูรชิต  ฉ่ำเจริญ
15. นายภาณุพงษ์  อนุศาสนนันทน์
16. นางสาววิภาพร  คงเกิด
17. นายศรัณย์  มีสวัสดิ์
18. นายศราวุฒิ  ชีพนุรัตน์
19. นางสาวศิริพรรณ  พุ่มไหม
20. นางสาวอภิชญา  รองกลัด
 
1. นายธีรพงศ์  ทับอินทร์
2. นายประดิษฐ  โพธิ์สำราญ
3. นางนิตยา  โตแก้ว
4. นางสาวปนิดา  ยิ้มละมัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพาพิน  พุ่มโพธิ์
 
1. นางวรนุช  เจริญสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวอภัสรา  โสภณ
 
1. นางสมบัติ  หาญลำยวง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิทย์  เก่งกลการ
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เอี่ยมตาล
 
1. นางแก้วกัลยา  สังขมุรินทร์
2. นางสาวสุพิชญา  แป้นพยอม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  สนิทชาติ
2. นายอัครพนธ์  กมลสัจจะ
 
1. นางขวัญเรือน  ซื่อดี
2. นางสาวพิมลพรรณ  ใหม่ชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกฤชญา  อิ่มจิตร์
2. นางสาวธัญญาทิพย์  มหัทธนธัญกร
3. นางสาวนภัสสร  คงพิพัฒน์
4. นางสาวนฤมล  เพ็งทิม
5. นางสาวปิยนันท์  ขันติวงษ์
6. นางสาววาสินี  อินทรวาริช
7. นางสาวเบญจวรรณ  จูงาม
8. นางสาวเพ็ญวศรี  แจ้งชะไว
9. นางสาวเยาวลักษณ์  อ่อนหลำ
10. นางสาวเสาวภาค  ท้วมลำยอง
 
1. พระปราโมช  วิสุทฺโธ
2. นางสุชาดา  จ๋วงพานิช
3. นางทิวาพร  เรือนภู่
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาภา  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูมินัทธิ
3. เด็กหญิงณัฐหทัย  ผู้แสง
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทุเรียน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันนุ่ม
6. เด็กหญิงปนัดดา  เลิศหงิม
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูนพ่วง
8. เด็กหญิงพัชรพร  อิ่มรัง
9. เด็กหญิงพิมลพัชร  ทินนะลักษณ์
10. เด็กชายพีรวิชญ์  แนมไทสง
11. เด็กหญิงภัทรศญา  คำโสด
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คุ้มสุวรรณ
13. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เดชอุดมสุทธิ์
14. เด็กหญิงสุนิตา  อินโต
15. เด็กหญิงโยษิตา  โตบัว
 
1. นางวาสนา  ธนัคฆเศรณี
2. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
3. นายพงษ์ศักดิ์  เหลืองวิไล
4. นายวุฒิพงษ์  รักษ์ศรีสุข
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  เรืองมาลัย
2. เด็กชายณัฐพล  แป้นพันธ์
 
1. นายฆโนทัย  บ่วงเพชร
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวพิชชากร  มั่นปาน
2. นางสาววิชุดา  ช้างแก้ว
 
1. นางประภา  ตั้งคำ
2. นายพงศวรุตม์  วงศ์สังวาลย์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  อยู่ยอด
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  วารีนิล
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวิษา   กาญจนา
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกรวีร์   ยังไทย
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   พักแพรก
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายสหชาติ   เขียวเกษม
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ   ทับทอง
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  แก้วเปรม
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทับประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โพธิ์พฤกษ์
 
1. นางเกสรา  เขียวภักดี
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   โตกุล
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวนัฐวรรณ  บานเย็น
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐากร  สาระชาติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วัฒนศิริเวช
3. เด็กชายพันธกานต์  มณีเทศ
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
2. นางภัทราพร  พรหมตระกูล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  เณระบางแก้ว
2. นางสาวนงนภัส  บุญจันทร์
3. นายภูริวัจน์  รุ่งเลิศอริยวุฒิ
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
2. นายขจรศักดิ์  สถิรวัฒนานนท์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์  ประเสริฐ
 
1. นายพิเชษฐ์   ชี้แจง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายทยากร  โง้วมงคล
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา   อินสุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ์   ชี้แจง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชนก   บัวผัน
 
1. นายพิเชษฐ์   ชี้แจง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาววันวิสา  ท่าหิน
 
1. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กชายวิศณุ  พานจันทร์
 
1. นายวีระ  ศรีบวรประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คล้ายหัด
2. เด็กชายปรีชา  เจริญทัศน์
3. เด็กชายวริษฐ์  บัวเทพ
4. เด็กชายศศิญาพร  บุญมี
5. เด็กหญิงอมราพร  ฤกษ์โชคดี
6. เด็กชายเกริกเกียรติ  อินทร์เสนา
 
1. นายฉลอง  นุชอยู่
2. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายขวัญชัย  สมบุญธรรม
2. นายชลกวี  ชาญฉลาด
3. นางสาวบุษยา  ศรีสว่าง
4. นายพิโชติ  บุญเลิศ
5. นายสุรชัย  เล็กโท
 
1. นายอนันต์  ภูสำเภา
2. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
3. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  เงางาม
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภูศรี
3. เด็กชายกฤษณพล  อินทพันธ์
4. เด็กชายจิรพันธ์  ประสาทเกตุ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงตะคร้อ
6. เด็กหญิงชาลิสา   โอฬาร์ชน
7. นายณัฐวุฒิ  เบ็งทอง
8. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  การะเกด
9. เด็กชายธนดล  พันธุสงฆ์
10. นายธนวัฒน์  ยิ้มย่อง
11. นายธนาดล  สนธิรอด
12. เด็กหญิงธัญจิรา   จุ้มอังวะ
13. เด็กหญิงธิดารัตน์   มีฤกษ์
14. นางสาวนริศรา  แก้วแพทย์
15. นางสาวบงกชพร   นาคบัว
16. เด็กชายพงศ์ศิริ  สุเยาว์
17. นายพรชัย  แสนหาญ
18. เด็กชายพลพล  น้อยนิ่ม
19. เด็กหญิงพัชรพร  จิตรมา
20. นางสาวพัชราพร  น้อยนิ่ม
21. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์   พึ่งพวก
22. เด็กชายพีระพงษ์   จิตอามาตย์
23. เด็กชายรุ่งโรจน์  โตรื่น
24. เด็กชายวรวิช  ทวีสุข
25. เด็กหญิงวิภาดา  พึ่งสุข
26. นายวีรภัทร  วงษ์คลัง
27. เด็กชายวีระพัฒน์   นามโฮง
28. เด็กหญิงสวรินทร์  พิมพ์เสนา
29. เด็กหญิงสุจิตตา   อ่อนศิริ
30. เด็กหญิงสุภาลักษม์  ทองสุข
31. เด็กหญิงองค์อร  วอเพ็ชร์
32. เด็กชายอดิศักดิ์   อิ่มดี
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุตอามาตร์
34. เด็กชายอรรถพล  ดอนไพรธรรม
35. นางสาวอรุณี   ดอนแนไพร
36. เด็กชายอาชาไนย  มีโพธิ์
37. เด็กหญิงอิสตรี  ใจดี
38. นายเกียรติศักดิ์  ลิ้มวชิรอาทร
39. เด็กชายเจษฎากร   สุเยาว์
40. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ทั่งทอง
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
3. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
4. นายจักรกฤษณ์   ทองทับทิม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกรกฤต   จันทร์ฤทธิ์
2. เด็กชายกรนารายณ์   มาภักดี
3. นายกิติศักดิ์   แก้วสุวรรณ์
4. เด็กหญิงกีรติกา   เดชพุ่มไสว
5. เด็กชายคณวัฒน์   ขวัญค้างพลู
6. นายคณัตน์   กลัดสุข
7. เด็กชายจานุทัศน์   จำปาทอง
8. นายจิรายุ   เนียมสวน
9. เด็กชายชญช์ตะวัน   ล้อจงเฮง
10. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
11. นางสาวชุติมณฑน์  วงษ์ศักดิ์ศรี
12. นางสาวฐิฆัมภ์ภรณ์   อิศรางกูล ณ อยุธยา
13. นายณภัทร   อุตตะมะ
14. เด็กชายณัฐนันท์   ชื่นชม
15. นายณัฐพล   รอดเผื่อน
16. นายณัฐสิทธิ์   บุญเสริม
17. เด็กชายทัศน์พล   นาครัตน์
18. เด็กหญิงธณิตสรา   สงใย
19. นายธนสิทธิ์   สายท่าเสา
20. เด็กชายนรวิชญ์   มุกแก้ว
21. นางสาวบัญฑิตา   ฤทธิเรืองเดช
22. นางสาวประภัสสร   ทำบุญ
23. เด็กชายปวริศ   บุญปั้น
24. นางสาวปิ่นมาตุ    อินทร์ธรรม
25. เด็กชายพชร    จันทร์งาม
26. นางสาวพัชรมัย   เงินช้าง
27. นายพิทักษ์   หมู่คนทา
28. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   เกษร
29. นายรอมมาฎอน   การีมี
30. นายรัชพล   จันทร์ศิริ
31. นางสาววริษฐา   ใยสุข
32. เด็กชายวุฒิชัย   แป้นศิริ
33. เด็กชายสมาธิ   มาแจ้ง
34. นางสาวสิรภัทร   เหลืองประมวล
35. นางสาวสิริวรรณ   เงินอ่อน
36. นายสุวภาพ  โพธิ์ตุ่น
37. เด็กหญิงอชิรญาณ์   เอี่ยมโพธิ์
38. นายเจตน์ธิติ   แก้วเขียว
39. นายเมธา   สุขสิงห์
40. นายโยธวาทิต    สินอำพล
 
1. นายกษม    บำรุงสุข
2. นายพิเชษฐ์    ชี้แจง
3. นายวัลลภ  สินอำพล
4. นายพรเจตน์   ยอดนาค
5. นายวิทยา  กุลมาตร์
6. นายณฤดล    ชัยสิทธิ์
7. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายวงศธร  ศรีพรหมทอง
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววริษฐา  ใยสุข
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุษยา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจานุทัศน์   จำปาทอง
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สวนพราย
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาววาลิสา  เภตรา
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชยุตม์พงศ์  เพ็งสวย
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจานุทัศน์   จำปาทอง
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอนัญญา   เนตร์นิยม
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงจันทิมา  คงนิล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  รอดจู
3. นายตรัยสิทธิ์  พานิช
4. นางสาวนัฐพร  กลิ่นลำเจียก
5. เด็กชายพงศธร  อัตพุฒ
6. เด็กชายพรรษา  ชาวทองคำ
7. เด็กหญิงพีรกานต์  ฉ่ำช้าง
8. เด็กชายพีรณัฐ  ฉ่ำช้าง
9. นายเจษฎากร  นิธิยศชัชพงษ์
 
1. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงทิพาพร  ราศรี
2. เด็กชายบรรจง  ยวงลังกา
3. เด็กชายประสิทธฺิ์  ปานดำ
4. เด็กหญิงพิรามญช์  ศีลประเสริฐ
5. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญมา
6. เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กลม
7. เด็กหญิงสุนันทา  ปราณีตพลกรัง
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองใบ
9. เด็กชายอรรถพล  ดอนไพรธรรม
10. เด็กชายเพชร  กาฬภักดี
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นางลักขณา  กสิกรรม
3. นางสาวกัณหา  ปิ่นเงิน
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายจิรายุ  ใจแสน
2. นางสาวธนภรณ์  บุญส่ง
3. นายบริรักษ์  คุณประดิษฐ์
4. นายพงศ์เทพ  ม่วงพลู
5. นางสาวภัทรวดี  คนบุญ
6. นางสาวรักษิณา  คล้ายชู
7. นางสาววสุนันท์  แหล่งสนาม
8. นายวีรศักดิ์  ดาราโพธิ์
9. นายเจตนิพัฒน์  แจ่มกระจะ
10. นางสาวเพชรา  นาคบัว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายพรชัย  กสิกรรม
3. นางลักขณา  กสิกรรม
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  คุ้มกอง
3. เด็กหญิงธนัชพร  ปานสอง
4. เด็กหญิงนรินทร  เจียมพัว
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงมะกล่ำ
6. เด็กหญิงอมรวดี  หิรัญชัย
7. เด็กหญิงอังสุมากร  ไข่กลิ่น
8. เด็กหญิงโชติกา  คำไตรย์
 
1. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
2. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
3. นางนิรัชรา  คำพุด
4. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  ศรีชัย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ชี้แจง
3. นางสาวธัญสินี  เกตุดี
4. นางสาวบัณฑิตา  จินดารักษ์
5. นางสาววิมลฉัตร  จันทวิมล
6. นางสาวศุภาวรรณ  แสงนุ้ย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  มรพัฒน์
2. เด็กหญิงทิพาพร  ราศรี
3. เด็กหญิงปวีณสุดา  ทองเรือนดี
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  นาคบัว
5. เด็กหญิงพิรามญช์  ศิลประเสริฐ
6. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญมา
7. เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กลม
8. เด็กหญิงสุนันทา  ปราณีตพลกรัง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองใบ
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นางลักขณา  กสิกรรม
3. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
4. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  ศรีชัย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ชี้แจง
3. นางสาวธัญสินี  เกตุดี
4. นางสาวบัณฑิตา  จินดารักษ์
5. นางสาววิมลฉัตร  จันทวิมล
6. นางสาวศุภาวรรณ  แสงนุ้ย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกีรติ  คงสโรช
2. เด็กชายจิรายุส  อินทร์จ้อย
3. เด็กหญิงชุติมา  คำไตรย์
4. เด็กชายณฐพัชร  โมรา
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูมก
6. เด็กหญิงดวงกมล  มีนนท์
7. เด็กหญิงธญาดา  ยอดเมือง
8. เด็กหญิงนรินทร  เจียมพัว
9. เด็กหญิงปราณปริยา  แย้มยอด
10. เด็กหญิงพลณิศา  พลแสน
11. เด็กหญิงพิชญาวี  ขำหล่อ
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีฉ่ำ
13. เด็กหญิงอมรนิภา  อินทร์สา
14. เด็กหญิงอมรประภา  อินทร์สา
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  หมื่นใจมั่น
16. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แป้นพันธ์ุ
 
1. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
2. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
3. นางนิรัชรา  คำพุด
4. นางรัชต์ดา  กล่ำรักษ์
5. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกอร  ชมมะลิ
2. นายกิตติศักดิ์  โพโต
3. นางสาวชลธิชา  หุ่นดี
4. นางสาวชุติมา  รัศมี
5. นางสาวชโลธร  เกณการฑ์
6. นายณัฐพล  มั่นปาน
7. นางสาวทัศวรรณ  บัวศรี
8. นางสาวธนพร  บุปผานิล
9. นางสาวพรรณณิภา  ทองคำ
10. นางสาววลัยพร  การภักดี
11. นางสาววัลลภา  ชัยบุรินทร์
12. นางสาววิลาวัลย์  ฤทธิ์กล้า
13. นายสุทธินัย  ใจดี
14. นางสาวสุธาสินี  โพธิ์แก้ว
15. นายอนุวัชช์  ฤทธิรักษ์
16. นางสาวเจนจิรา  แสงจันทร์
 
1. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
2. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
3. นางสาวพรรณระพี  ใจมล
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวุฒิ  คงดี
2. นายชุติศรณ์  สุวรรณสนธิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์   ชอบทำดี
4. นายสุรชัย  เล็กโท
5. นายอิศร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
 
1. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
2. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ริปันโน
2. นางสาวบัณฑิตา  วงทองดี
 
1. นางสาวสุธาสินี  รัมมะญาณ
2. นางสาวภัสรา  เพ็งใย
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิตยากร  บุญหลาย
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  ศรีรุณ
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  ไทยน้อย
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กาวิชัย
 
1. นางวันทนีย์  สีเข้ม
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวบุญญิสา  เสียงดี
 
1. MissZhang  Jinwen
 
103 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัฐภัท  ดีดิษฐ์
2. นายทศวรรษ  กลอยกลาย
3. นายพันธกานต์  สุขสำราญ
4. นางสาวยามีรา  โพธิ์บ่าย
5. นายสุพกรณ์  สุขศิริ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
2. Mr.You  Zhi
 
104 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวรัตติกาล  ครุฑเสือ
2. นางสาวโสระยา  หลำผึ้ง
 
1. Mr.You  Zhi
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ชำนาญไพร
2. เด็กชายธีรภัทร  หนูจันทึก
3. เด็กชายธีรเดช  กล่ำเพ็ชร
4. เด็กชายปองภพ  โตอิ้ม
5. เด็กชายวัชรินทร์  สมบูรณ์ธรรม
6. เด็กชายศิวกร  รอดตะเภา
7. เด็กชายอรรถพล  เส็งสุข
8. เด็กชายเอกดนัย  โกสา
 
1. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
2. นางสาวนิตยา  รอดนวล
3. นายจักกฤช  ตรีวิชา
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายธนวัฒน์  สุขน้อย
2. นางสาวธิตินันท์  พิลาบุตร
3. นางสาวปัทมพร  แตงนนท์
4. นางสาวปิยนุช  หมวกผัน
5. นางสาวฟ้าสิญา  เอี่ยมจิตร์
6. นายรมย์รวิน  สิทธิฑูล
7. นางสาวสิรีธร  จันหวา
8. นางสาวสุชัญญา  สิงห์สุพรรณ
9. นายอัศวกร  แย้มกลิ่น
10. นายอิศร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
 
1. นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย
2. นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม
3. นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายธนโชติ  ทรัพย์ประสม
2. นางสาวนงลักษณ์  เชื้ออภัย
3. นางสาววนิดา  ดำนิล
4. นางสาวสุดารัตน์  โตใหญ่
5. นางสาวอารยา  เม้าเขียว
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ปโยพิเชฐ
3. เด็กหญิงธนัญญา  ชูควร
 
1. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
2. นางสาวปภัสรา  แก้วมณี
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์พนิต  มากทรัพย์
2. นางสาวชุติมา  สังคะโห
3. นางสาวรุ่งทิวา  ขันบุตร
 
1. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
2. นางขวัญนาค  แสงประชุม
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จูสิงห์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  แก่นจันทร์
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
2. นางนัยนา  พรตด้วง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวชนินาถ  เมฆพัฒน์
2. นางสาวนุจรี  รุ่งรือง
3. นางสาววรรณภา  ดำช่วย
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
2. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุส  เหมือนฤทธิ์
2. เด็กชายเป็นหนึ่ง  หงษ์โต
 
1. นางนิตยา  เพชรจั่น
2. นางสาวสุชาดา  คงครอง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนชัย  ศรีเดช
2. เด็กชายธนพนธ์  สังแก้ว
 
1. นางณัฐณิชาช์  พุ่มจำปา
2. นางสาวอุมาภรณ์  มาลัยทอง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาววริศรา  ไชยวรรณา
2. นางสาวเรณุวิทย์  ปาลถวัลย์พงษ์
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
2. นางนงลักษณ์  เย็นสุข
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายภควันต์  คูสุวรรณ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์จำรูญ
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
2. นายภาวีกิจ  คงมั่น
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  โอรักษ์
2. นายธีรโชติ  จันพิทักษ์
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
2. นายณัฐพงศ์  กล่ำเพียร
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กชายติณณภพ  นีลวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงรัชดาพร  รอดแก้ว
 
1. นายพากฤต  ภคภูติวัฒน์
2. นายโกสินทร์  พุกกะ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติสุดา  รตตะสา
2. เด็กหญิงปารินันท์  กองคูณ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  มณีฉ่ำ
2. นางสาวจุรีรัตน์  มาทบรรเทา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายนลินทร  เงินพิมพ์
2. เด็กชายภูวเดช  แสนโซ้ง
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวนิตยา  ชมนก
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวนนทวรรณ  ชมนก
2. นางสาววชิราพรรณ  พิลึก
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวนิตยา  ชมนก
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายคมสัน  ทองคำ
2. นางสาวนัทชา  เปยาว
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชนาภัทร   พัฒนชัยวิทย์
2. นายนิธิพล   พรประเสริฐสินธุ์
 
1. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
2. นายอุเทน  สุขสิงห์
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงปัจจรี  บุตรปลายดี
2. เด็กหญิงปิยมาศ  เก่งสาริการ
3. เด็กหญิงเกศกนก  ประสมทรัพย์
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกรรณิการ์  วุฒิยา
2. นางสาวชวิศา  เทียมจันทร์
3. นางสาววิชญาพร  จันทราช
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  ขำปาน
2. นางสาวณัฐฐินันท์  คล้ายวิมุติ
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณฐพงศ์  พัฒนชัยวิทย์
2. เด็กชายณัฐชนน   บุญยะโท
3. เด็กชายภานุกร   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ภัทรนานากุล
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายนครินทร์    สิทธิสาริกิจ
2. นายเจษฎากร   นิธิยศชัชพงษ์
3. นายไกรวิชญ์  ภู่ศิริ
 
1. นายปรีชา  ตุ้มโท
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพล  สาเอี่ยม
2. เด็กชายบุญศิริ  เขียวเกิด
3. เด็กชายปรมินทร์  สุวรรณเขตการ
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายปฏิภาณ  เสาธง
2. นายปวีร์  ทิมเวียง
3. นายมารุตพงศ์  ชัยพฤกษ์
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. เด็กชายกิตติกวิน  จบศรี
2. เด็กชายธนกร  เลี้ยงสวัสดิ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วพรมตา
 
1. นายงามพล  คำแก้ว
2. นางพัชรี  คำแก้ว
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายพงศธร  สมญาณ
2. นายสุรวุฒิ  การภักดี
3. นายไพศาล  โฉมเชิด
 
1. นางสุธาสินี  รัมมะญาณ
2. นายณัฐพงศ์  กล่ำเพียร
 
132 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายฑินภัฎ  ภักดี
2. เด็กชายธงไทย  ทองสุพรรณ
3. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีเจริญ
 
1. นายบุญเหลือ  หอมเนียม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา
 
133 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายภาณุพงศ์  อรุณรัตน์
2. นายวิชยุตม์  กันภูมิ
3. นางสาวสิมิตา  ภู่เกิด
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  อ่อนกลอง
2. เด็กชายอนิวัตต์  โชติงาม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โคบัว
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายณัฐวัตร  ศรีคำ
2. นายนิรันดร์  รอดรัตน์
3. นายอภิสิทธิ์  คงพันธ์
 
1. นายก้องนคร  สิงห์คำ
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงขนิฐตา   แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงพรนิภา   อย่างคุณธรรม
3. เด็กชายวินัย  มนัสมโนธรรม
 
1. นางพัชรี   สุขสบาย
2. นางสาววิมลรัตน์    สีผึ้งทอง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวฐิติพร   แซ่เฮ่อ
2. นางสาววรนุช   เล่าชยางกุล
3. นางสาวเจรจา   เจริญศิรินุกูล
 
1. นางพัชรี   สุขสบาย
2. นางสาววิมลรัตน์   สีผึ้งทอง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกุมภา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงป้างจี  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  วรโชติสรณ์สิริ
4. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงอินทิพร  แซ่ย่าง
 
1. นายสมชาย  สุขอ่ำ
2. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
3. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายคมสิทธิ์  วงศ์ธีรภาพ
2. นางสาวมยุรา  ศิริธนารักษ์
3. นางสาววรินทรา  แซ่ว่าง
4. นางสาววริษา  แซ่ลี
5. นางสาวว้าง  แซ่เฮ่อ
6. นางสาวอภิษฎา  มั่นพัฒนาการ
 
1. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
3. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงธีร์สุดา  พรมสุรินทร์
3. เด็กหญิงนันทินี  พุกมาก
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐพร  มีอินต๊ะ
2. นายปริวัตร  เถื่อนบุญ
3. นางสาวพัชราภรณ์  ลักษณะเบี้ย
 
1. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
2. นางจินตนา  แจ้งอุบล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงซารีนา  สุทธิประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีณาวงษ์
3. เด็กหญิงหิรัญญา  บ่วงเพชร์
 
1. นายธงชัย  บุญเสริม
2. นางวัชรินทร์  โมรา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายณัฐวร  เทียนเบ็ญจะ
2. นางสาววรัญญา   วงษ์เม่น
3. นางสาวศรัณญา  สง่าเนตร
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นราศรี
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  กลางโคกกรวด
3. เด็กหญิงสายธาร  สุวินท์
 
1. นางกรุณา  ศรีบวรประเสริฐ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธนารัตน์  พลโคต
2. นางสาวมนรดา  วิเชียรมานะรักษ์
3. นางสาวสุดารัตน์  รอดย้อย
 
1. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
2. นางวัชรินทร์  โมรา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ภู่นารถ
2. เด็กหญิงศดานันท์  วรอินทร์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ม่วงศิลา
 
1. นางเจือจันทร์  คำขาว
2. นางจุฑาทิพย์  พงษ์พิทักษ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โมทิม
2. นายวันเฉลิม  โพธิอำไพร
3. นางสาวสุทินา  ทองมาก
 
1. นางอัญพัชญ์  ภู่คำ
2. นางสาววรรณวิไล  ภักดีรักษ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงฐานัดดา  นาคสังข์
2. เด็กหญิงประภัสสร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  โพธิ์ภู่
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวทิพวรรณ  แซเบียน
2. นางสาวบวรรัตน์  พันเกิด
3. นายพงษ์ศักดิ์  แสนย่าง
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  สีจ่าย
2. นางสาวพวรรณตรี  คงยืน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงจิตตมาส   แสนม้า
2. เด็กหญิงทัศนพรรณ   อาชาวัฒนกูล
3. เด็กชายนภัส   วิสุทธิกุลชัย
 
1. นางพัชรี   สุขสบาย
2. นางสาววิมลรัตน์    สีผึ้งทอง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวจีรณา  กุลวรรณลภย์
2. นางสาวพัชรินทร์   แซ่หว้า
3. นางสาววิรดา   ถนอมวงศ์ศรี
 
1. นางพัชรี   สุขสบาย
2. นางสาววิมลรัตน์    สีผึ้งทอง
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายภูริทัต  ศรีสาตร์
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คงดี
2. เด็กชายพนมทวน  คล้ายห้างหว้า
3. เด็กหญิงอรวรรณ  หนูนันท์
 
1. นางสาวอุมาพร  คะระนันท์
2. นางสาวอัญชลี  ท่องแจ้ง
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายณัฐภัทร  เขียวศรี
2. นายมงคลชัย  ผอบทิพย์
3. นางสาวเฉลิมพร  โพธิ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤติรัตน์  น้อมสมทรัพย์
 
1. นางสาวณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธิ์
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายปวริศร์  ภูวะสุวรรณ
 
1. นางสาวอาจารีย์  สถิตย์พรภัทร์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เข็มทอง
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายเดวิทย์  โชคขวัญยืน
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
2. นายมนุพัศ  เพชรประยูร
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  บินชัย
2. เด็กชายวราธิป  นุชน้อมบุญ
 
1. นางสาวชนันธิดา  ก้านดอกไม้
2. นางสาวอัญชลี  ท่องแจ้ง
 
164 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชาย ต้นตุลา  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงกุลนันท์  แสงบำรุง
3. เด็กชายขวัญชัย  รองวังหลำ
4. เด็กชายคมกฤช  กุณาจันทร์
5. เด็กชายคุณากร  สังข์ทอง
6. เด็กชายจิรายุ  ขันนาค
7. เด็กชายชนะโชติ  ไชยทวีวงศ์สกุล
8. เด็กชายชินวัตร  อยู่ศรี
9. เด็กชายณพงศ์  รอดโพธิ์ทอง
10. เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยทวีวงศ์สกุล
11. เด็กหญิงณัฐวดี  นิลฟัก
12. เด็กชายณัฐิวุฒิ  จันทร
13. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สิงห์โต
14. เด็กชายธีรภัทร  ภูษิต
15. เด็กชายพีรภัทร  ศรีโมรา
16. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญชู
17. เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองแสง
18. เด็กชายวรวุฒิ  ชื่นจิต
19. เด็กชายวิทยา  สุดสาคร
20. เด็กชายวิศรุต  ขอนทอง
21. เด็กหญิงสวรส  ปานเลิศ
22. เด็กชายอริญชัย  พรมมา
23. เด็กหญิงอรไพลิน  ชายศรี
24. เด็กชายอัครเดช  หาญทนงค์
25. เด็กชายไกรศรี  ทาคำสุข
 
1. นายฉลวย  อ่วมสุข
2. นางสาวกัญญาภัสส์   รัตนสิทธิ์เมธี
3. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
4. นางสาวภัสรา  เพ็งใย
5. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
6. นางศิริมา  แสงสิมมา
7. นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์