สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยนาทพิทยาคม 53 24 6 83 90 4 3 1 97
2 คุรุประชาสรรค์ 26 30 21 77 77 16 8 4 101
3 หันคาพิทยาคม 21 24 17 62 72 13 7 3 92
4 ราชประชานุเคราะห์ 46 15 11 8 34 41 4 6 4 51
5 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 12 6 10 28 34 6 7 3 47
6 วัดสิงห์ 10 5 8 23 32 8 10 6 50
7 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 8 10 7 25 37 11 10 4 58
8 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 4 4 3 11 18 6 6 5 30
9 สรรพยาวิทยา 3 4 12 19 24 13 3 2 40
10 สาครพิทยาคม 3 4 5 12 18 9 3 6 30
11 ชยานุกิจพิทยาคม 3 1 1 5 8 4 2 3 14
12 ศรีสโมสรวิทยา 2 6 11 19 24 10 4 4 38
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 2 2 0 4 7 5 3 0 15
14 อักษรประสิทธิ์ 2 2 0 4 6 2 2 1 10
15 ห้วยกรดวิทยา 1 3 6 10 15 10 3 1 28
16 บุญนาคพิทยาคม 0 0 1 1 4 2 1 2 7
รวม 165 136 116 417 507 123 78 49 708