หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดชัยนาท)
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการ
4 นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการอำนวยการ
5 นายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการอำนวยการ
6 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
7 นางวสุกานต์ ธีรภัทรกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการอำนวยการ
8 นายเกษม เกตุดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการอำนวยการ
9 นายประเสริฐ เงินเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการอำนวยการ
10 นายทนุธรรม ชัยบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการอำนวยการ
11 นางสิวลี พูนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
12 นายบำเหน็จ ทิมคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
13 นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
14 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการอำนวยการ
15 นายดุสิต เอกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการอำนวยการ
16 นายจักกฤช ตรีวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ กรรมการอำนวยการ
17 นางชิวาภรณ์ รัตนศีล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการอำนวยการ
18 นายพิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการอำนวยการ
19 นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
20 นายคำรณ เอื้ออนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
21 นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการ
22 นางจำลอง หุ้มไหม ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการ
23 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ
24 นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการ
25 นายโชคชัย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการดำเนินการ
26 นางประภาศินี แสงขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการดำเนินการ
27 นายธงชัย บุญเสริม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการ
28 นางศิริมา แสงสิมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
29 นางภัทร์รวี ทองไทย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
30 นายภิญโญ จูสี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
31 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
32 นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการ
33 นายนฤเบศร์ จันทะเดช หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการดำเนินการ
34 นางสาวรุ่งทิวา กาฬภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการดำเนินการ
35 นายปรีชา ตุ้มโท หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการดำเนินการ
36 นางสาวสุริสา สุขสำราญ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ กรรมการดำเนินการ
37 นางจันทนา คงฤทธิ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
38 นางปุณฑิภัค ปั้นมูล ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
39 นางนันทรัตน์ มั่งมี ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
40 นางรุ่งนภา สุหงษา ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
41 นางสาวอรชุมา หุ้มไหม ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
42 นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการ
43 นายคำรณ เอื้ออนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการ
44 นางอัจฉรา วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการ
45 นายสมกมล จ๋วงพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการ
46 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการ
47 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
48 นายบุญเหลือ หอมเนียม ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
49 นายวุฒิคุณ รัตนเพทาย ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
50 นางวรนุช อยู่เล่ห์ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
51 นางพัชรี สุพรรณโชติ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
52 นางอรพินธ์ แม้นญาติ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
53 นายวิชัย จาดพุ่ม ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
54 นางกาญจนา ศิลกุล ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
55 นายบารมี คงฤทธิ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
56 นายพรเจตน์ ยอดนาค ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
57 นายชำเลียง เทพพักทัน ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
58 นางสาวจันทนา บรรณทอง ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
59 นางธีราภรณ์ มาแจ้ง ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
60 นายทนงศักดิ์ กลิ่นสีงาม ครู คศ. 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
61 นางสาวจินตนา เรือนแป้น ครู คศ. 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
62 นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาล ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
63 นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชย ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
64 ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์ เอกศิริ ครู คศ. 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
65 นายสุนทร ยองจา ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
66 นายคำรณ เอื้ออนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
67 นางจำลอง หุ้มไหม ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
68 นายคทายุทธ โกธรรม ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
69 นางจันทนา คงฤทธิ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
70 นางนันทรัตน์ มั่งมี ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
71 นางรุ่งนภา สุหงษา ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
72 นางปุณฑิภัค ปั้นมูล ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
73 นายกำพล อู่ดี ครู คศ. 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
74 นายวิศรุฒน์ เอมสมบูรณ์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
75 นายวิษณุ ประสิทธิ์กสิกร ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
76 นางวรนุช อยู่เล่ห์ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
77 นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
78 นางวรนุช เจริญสุข ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
79 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล ครู คศ. 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
80 นางสาวรัชดาพรรฬ์ กรุณา ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
81 นายวิษณุ ประสิทธิ์กสิกรณ์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
82 นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
83 นายอุเทน สุขสิงห์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
84 นายวิโรจน์ พรมพัง ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
85 นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
86 นางวิภา สอาดเกิด ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
87 นายภิญโญ จูสี ครูโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
88 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ ครูโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
89 นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
90 นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
91 นางสาวนงลักษณ์ เย็นสุข ครูโรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
92 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี ครูโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
93 นางวีณา เขียวนิล ครูโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
94 นางศิริมา แสงสิมมา ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
95 นางสาวรุ่งทิวา กาฬภักดี ครูโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
96 นายอร่ามเรือง เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
97 นายปรีชา ตุ้มโท ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
98 นางสาวสุริสา สุขสำราญ ครูโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระดับสถานศึกษา
99 นางจำลอง หุ้มไหม ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร
100 นางจันทนา คงฤทธิ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหาร
101 นางปุณฑิภัค ปั้นมูล ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหาร
102 นางนันทรัตน์ มั่งมี ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหาร
103 นางรุ่งนภา สุหงษา ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหาร
104 นางสาวอรชุมา หุ้มไหม ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหาร
105 นางอารีรัตน์ แก่นไร่ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
106 นางชิวาพร รัตนศีล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
107 นางสาวพัชร์รัชฎ์ แสงมณี ครู คศ. 3 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
108 นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและบัญชี
109 นายสมกมล จ๋วงพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
110 นางสาวกัณหา ปิ่นเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
111 นายโชคชัย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
112 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี ครู คศ. 3 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
113 นางศิริวรรณ หอมรส ครู คศ. 3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
114 นางอรพินธ์ แม้นญาติ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
115 นายฉลวย อ่วมสุข ครู คศ.๓ โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
116 นางสุรีย์ ชัยชนะดี ครู คศ.3 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
117 นางนันทิยา ก๋งพยา ครู คศ.3 โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
118 นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ ครู คศ.3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
119 นางแก้วใจ สุชัยรัตน์ ครู คศ.3 โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
120 นางสาวสุรัตนา พันธ์บพิธ ครู คศ.3 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
121 นางอัมราภรณ์ อยู่ชา ครู คศ.3 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
122 นางแสงจันทร์ เดชปกรณ์ ครู คศ.3 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
123 นางนงนุช จันทร์สวาท ครู คศ.๒ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
124 นางวัชรีย์ รัตโนทัย ครู คศ.๑ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
125 นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์ ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
126 นางสาวรังษิณี โชคลาภ ครู ผู้ช่วยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
127 นางสาวสุภาภรณ์ จุลเชาวน์ ครู คศ.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
128 นางใกล้รุ่ง ทัศนะพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
129 นางสาวสุดาวดี ไพพิบูลย์ ครู คศ.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
130 นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง ครู คศ.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
131 นางสาวดวงพร อาชาศรัย ครู คศ.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
132 นางสมใจ เอื้ออนุสรณ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
133 นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
134 นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
135 นางสาวรุ่งนภา ขำมา ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
136 นางสุทัศษา อินมณี ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
137 นางขวัญนาค แสงประชุม ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
138 นายธีรพงศ์ เพ็งชัย ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
139 นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
140 นางสาวปภัสรา แก้วมณี ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
141 นางสาวอังคณา เกตุจันทร์ ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
142 นางวรนุช อยู่เล่ห์ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
143 นางเพ็ญศรี หงส์อ่อน ครู คศ.3 โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
144 นางสาวสุมาพร สุธา ครู โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
145 นางศิริวรรณ หอมรส ครู คศ.3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
146 นายสมยศ งามเนตร์ ครู คศ.1 โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
147 นางพัชรี คำแก้ว ครู คศ.2 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
148 นางสายฝน อยู่กรุง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
149 นายอาทิตย์ เทียนยวง ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
150 นายธะวัตร์ ทัดเทียม ครู คศ.3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
151 นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์ ครู คศ.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
152 นางรัศมี ทองแว่น ครู คศ.3 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
153 นางสาวเกล็ดเพชร ศิลาอ่อน ครู คศ.3 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
154 นายพุฒ ก้อนทอง ครู คศ.3 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
155 นางพรทิพย์ ดีประสิทธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
156 นายวิชา พัฒนชัยวิทย์ ครู คศ.3 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
157 นางสาวปราณี สละชีพ ครู คศ.3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
158 นางสาวลักษณา ทับบุรี ครู คศ.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
159 นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
160 นายวุฒิคุณ รัตนเพทาย ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
161 นายสุทธิโรจน์ พงศ์ธนะวรคุณ ครู คศ. 3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
162 นางนัยนา พรตด้วง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
163 นางประภาศรี คำสะอาด ครู คศ. 3 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
164 นายอำนาจ หรุ่มรื่น ครู คศ. 3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
165 นางสาวทัศนีย์ วงทองดี ครู คศ. 1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
166 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ ครู คศ. 2 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
167 นางสมมาต ยุซิ ครู คศ. 3 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
168 นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย ครู คศ. 3 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
169 นายสารินทร์ เอี่ยมครอง ครู คศ. 1 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
170 นางสาวจิตตราภรณ์ ธรรมแพทย์ ครู คศ. 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
171 นางสาวพรศรี เพ็งถาวร ครู คศ. 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
172 นางสาวศิริมาลา ใจแสน ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วืทยาศาสตร์
173 นายวิชัย จาดพุ่ม ครู คศ.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
174 นายสุจิณ หร่ายลอย ครู คศ.3 โรงเรียนสรรพยาวิทยา รองประธานกรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
175 นายสุรินทร์ ใจแสน ครู คศ.3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
176 นายวิทยา บัวทอง ครู คศ.3 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
177 นางสมบัติ หาญลำยวง ครู คศ.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
178 นางสาวจำเนียร ศรีเหลือบ ครู คศ.3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
179 นายประดิษฐ์ โพธิ์สำราญ ครู คศ.3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
180 นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
181 นางธัญญลักษณ์ แก้วแดง ครู คศ.3 โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
182 นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์ ครู คศ.2 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
183 นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุม ครู โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
184 นางพรรณนิภา ขวัญเผือก ครู คศ.3 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
185 นายเกียรติศักดิ์ ชันตะ ครู คศ.3 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
186 นางสาวกัญภร กลีบจันทร์ ครู โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
187 นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค ครู คศ.3 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
188 นางภัทร์รวี ทองไทย ครู คศ.3 โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
189 นางทิวาพร เรือนภู่ ครู คศ.2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
190 นางสาวรัชดาพรรฬ์ กรุณา ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
191 นายนิรัติศัย ช่วงโพธิ์ ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
192 นางสุชาดา จ๋วงพานิช ครู คศ. 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
193 นายบารมี คงฤทธิ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุุขศึกษาและพลศึกษา
194 นายไฉน คงสนุ่น ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
195 นายชัยยา เพ็งนิ่ม ครู คศ. 3 โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
196 นายสมอ ทาเอื้อ ครู คศ. 3 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
197 นายฉลอง ปานขวัญ ครู คศ. 3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
198 นายวรศิลป์ เพ็ชร์สุกใส ครู คศ. 3 โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
199 นายประทีป ทองเอม ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
200 นายไพฑูรย์ อินโท ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
201 นางกุลวดี ม่วงพลู ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
202 นายจักรพงษ์ ฉายประทีป ครู คศ. 3 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
203 นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
204 นางภุมรี รัตนวิมานชัย ครู คศ. 3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
205 นางวรลักษณ์ พึ่งละออ ครู คศ. 3 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
206 นายธงชัย ชูมก ครู คศ. 3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
207 นางการะเกตุ อาจพึ่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
208 นายวุฒิพงษ์ รักศรีสุข ครู คศ. 3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
209 นายบุญมา ม่วงพลู ครู คศ 2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
210 นายปกรณ์ ธงศรี ครู คศ. 2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
211 นางประภา ตั้งคำ ครู คศ. 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
212 นายก้าน เทียมโคกกรวด ครู คศ. 1 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
213 นายสุเมธ อยู่โต ครู คศ. 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
214 นายชนะชล ศรีมีชัย ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
215 นายเสกสรร ไทยยิ้ม ครู คศ. 1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
216 นายมานพ ในพิมาย ครู คศ. 1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
217 นายฆโนทัย บ่วงเพ็ชร ครู โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
218 นายปิยะพงษ์ จินะ พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
219 นายนิทัศน์ เชื้ออภัย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
220 นายนครินทร์ นิชิวงศ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
221 นายชนินทร์ ณรงค์น้อย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
222 นายสามารถ ฮวบสวรรค์ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
223 นายพรเจตน์ ยอดนาค ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
224 นายพรเทพ พรหมตระกูล ครู คศ.3 โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
225 นายสมนึก ทับบุรี ครู คศ.3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
226 นายสมยศ ภู่สุวรรณ ครู คศ.3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
227 นางสาวบุษกร พืชพันธ์ ครู คศ.2 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
228 นายทวี ศิลาพัฒน์ ครู คศ.2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
229 นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์ ครู คศ.3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
230 นายปรีชา โต้งดัง ครู คศ.1 โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
231 นายณฤดล ชัยสิทธิ์ ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
232 นายอุกฤษฏ์ ปานกลาง ครู คศ.1 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
233 นายพิภพ พานิชย์ ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
234 นางสาววิไลลักษณ์ คุ่มคุ้ม ครู โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
235 นายวิทยา กุลมาตร์ ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
236 นายพิเชษฐ์ ชี้แจง ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีไทย)
237 นายสมหวัง เมืองวงศ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีไทย)
238 นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู คศ. 3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีไทย)
239 นายชวลิต แก้วประเสริฐ ครู คศ. 1 โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีไทย)
240 นายกฤษณะ ภู่ห้อย ครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีไทย)
241 นายปิติกุล ประยูรธรรม ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีไทย)
242 นางเครือวัลย์ อ่อนศรี ครู คศ. 3 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีไทย)
243 นายกษม บำรุงสุข ครู คศ. 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
244 นายสายชล โพธิ์ตุ่น ครู คศ. 3 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
245 นายชาตรี ต่ายจันทร์ ครู คศ. 3 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
246 นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพ ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
247 นายวุฒิศักดิ์ ชมรอด ครู คศ. 2 โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
248 นายธานินทร์ วัฒนกูล ครู คศ. 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
249 นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว ครู คศ. 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
250 นางณัฐพัชร พวงมาลี ครู คศ. 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
251 นายสาธิต ชื่นเมือง ครู คศ. 1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
252 นายเลอพงศ์ กันหา ครู คศ. 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
253 นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ ครู คศ. 1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
254 นายฉลอง นุชอยู่ ครู โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
255 นายอนันต์ ภูสำเภา ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
256 นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์ ครู โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
257 นายวัลลภ สินอำพล ครู คศ. 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
258 นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณี ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
259 นายสำเนียง แจ้งอุบล ครู คศ.3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
260 นางเครือวัลย์ อ่อนศรี ครู คศ.3 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
261 นายกีรติ จุลเนตร ครู คศ.2 โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
262 นางสาวศุถิกา เชตนุช ครู คศ.1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
263 นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุล ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
264 นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนเมธี ครูผู้ช่วย โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
265 นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุม ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
266 นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
267 นางสาวรภัทร์สิริ แก้วใย ครู โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
268 นางกาญจนา ศิลกุล ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
269 นายทนงศักดิ์ กลิ่นสีงาม ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
270 นายกิตติบดี สุดมี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
271 นายจำนงค์ ศรีโมรา ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
272 นางสาวนิรมล บุญยมัย ครู โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
273 นายพัฒนา สอนสุข ครู โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
274 นางสาวสิวลี อ่องแก้ว ครู โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
275 นายมานพ พลับเที่ยง ครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
276 นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐ ครู โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
277 นายชิณเทศ ยศปัญญา ครู โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
278 นางเจือจันทร์ คำขาว ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
279 นางอัมพร รอดไร ครู โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
280 นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ ครู โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
281 นางพัชรี สุขสบาย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
282 นายจำรุญ ปั้นดี ครู โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
283 นางอรัญญา แก้วเลิศประสิทธิ์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
284 นางสาวกรรธิมา มยุเรศ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
285 นายบุญเหลือ หอมเนียม ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
286 นายวิชัย ชัยประทุม ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
287 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี ครู โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
288 นายงามพล คำแก้ว ครู โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
289 นายประเทือง พุ่มพฤกษ์ ครู โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
290 นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำ ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
291 นายพลนพ น้อยหลุ่น ครู โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
292 นางสมพร ศิริเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
293 นายชาญยุทธ์ มีโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
294 นายสุเมธ ราชประทุม ครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
295 นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง ครู โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
296 นายพากฤต ภคภูติวัฒน์ ครู โรงเรียนสรรพยาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
297 นายศักรินทร์ เพชรจั่น ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
298 นายวิเชียร หุ้มไหม ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
299 นางบุญช่วย พงษ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
300 นางอารีรัตน์ แก่นไร่ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
301 นายอุเทน สุขสิงห์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
302 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
303 นางสาวมุทิตา สำเภาเงิน ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
304 นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
305 นางนิตยา เพชรจั่น ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
306 นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
307 นางสาวสุชาดา คงครอง ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
308 นางพัชรี สุวรรณโชติ ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
309 นายพลอภิวัฒน์ อันถาธารณ์ ครู คศ. 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
310 นางบังเอิญ ก้อนทอง ครู คศ. 3 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
311 นางสาวอารมณ์ ศรีนิล ครู คศ. 2 โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
312 นางสาวกนกวรรณ ขยันการ ครู คศ. 1 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
313 นายชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์ ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
314 นางวันทนีย์ สีเข้ม ครู คศ. 3 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
315 นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้ว ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
316 นางมนัสวีร์ สรรพชัยยุทธ์ ครู คศ. 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
317 นายชำเลียง เทพพักทัน ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
318 นายกิตติ แสงสุวรรณ ครู คศ. 3 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
319 นายไพศาล อยู่ชา ครู คศ. 3 โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
320 นายธานี เขียวนิล ครู คศ. 2 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
321 นายกฤษฎา แร่จั่น ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
322 นางสาวอุมาพร คะระนันท์ ครู คศ. 1 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
323 นางสาวจิราพร เที่ยงพลับ ครู คศ. 1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
324 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี ครู คศ. 3 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
325 นางสาวเสาวคนธ์ โทบุราณ ครู คศ. 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
326 นายวศิน คล้ายแก้ว ครู คศ. 1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
327 นายกฤษณะ จักรอินต๊ะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
328 นางสาวพิกุล แย้มเจิม ครู คศ. 2 โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
329 นายมานพ ในพิมาย ครู คศ. 1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
330 นายมานพ พลับเที่ยง ครู คศ. 3 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
331 นายวิโรจน์ จันทร์อ่ำ ครู คศ. 3 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
332 นายก้องนคร สิงห์คำ ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
333 นายมานพ โลเกตุ ครู คศ. 3 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
334 นายฉลอง ปานขวัญ ครู คศ. 3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
335 นายเฉลิมเกียรติ ศรีนวล ครู คศ. 3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
336 นายนิติพล สดรัมย์ ครู คศ. 1 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
337 นางสาวมนฤดี แสงอรุณ ครู คศ. 1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
338 นางสาวจันทนา บรรณทอง ครู คศ. 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
339 นางสาวอารมณ์ สุดมี ครู คศ. 3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
340 นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรัตน์ ครู คศ. 3 โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
341 นางสาวศริญญา กองคูณ ครู คศ. 1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
342 นางสาวมนัสนันท์ คำแหง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
343 นางเตือนใจ สายสวรรค์ ครู คศ. 3 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
344 นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุล ครู คศ. 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
345 นางวัชรีย์ รัตโนทัย ครู คศ. 1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
346 นางสาวจิตนภา มีมาก ครู คศ. 3 โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
347 นางสาวอัญชลี ท่องแจ้ง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
348 นายกำพล อู่ดี ครู คศ. 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล 0865921525
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]