หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 109 329 191
2 002 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 17 27 17
3 003 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 101 254 158
4 005 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 12 28 18
5 007 โรงเรียนวัดสิงห์ 58 131 90
6 008 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 47 86 59
7 009 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 45 98 70
8 010 โรงเรียนสาครพิทยาคม 42 72 53
9 012 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 99 250 164
10 013 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 64 212 103
11 011 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 32 72 47
12 016 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 52 161 85
13 004 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 38 58 49
14 015 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 11 29 20
15 014 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 17 51 27
16 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 57 159 104
รวม 801 2017 1255
3272

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล 0865921525
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]