หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 101 90 91.84% 4 4.08% 3 3.06% 1 1.02% 98
2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 109 77 73.33% 16 15.24% 8 7.62% 4 3.81% 105
3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 99 72 75.79% 13 13.68% 7 7.37% 3 3.16% 95
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 57 41 74.55% 4 7.27% 6 10.91% 4 7.27% 55
5 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 64 37 59.68% 11 17.74% 10 16.13% 4 6.45% 62
6 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 52 34 68% 6 12% 7 14% 3 6% 50
7 โรงเรียนวัดสิงห์ 58 32 57.14% 8 14.29% 10 17.86% 6 10.71% 56
8 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 45 24 57.14% 13 30.95% 3 7.14% 2 4.76% 42
9 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 47 24 57.14% 10 23.81% 4 9.52% 4 9.52% 42
10 โรงเรียนสาครพิทยาคม 42 18 50% 9 25% 3 8.33% 6 16.67% 36
11 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 38 18 51.43% 6 17.14% 6 17.14% 5 14.29% 35
12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 32 15 51.72% 10 34.48% 3 10.34% 1 3.45% 29
13 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 17 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 17 7 46.67% 5 33.33% 3 20% 0 0% 15
15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
16 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 12 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล 0865921525
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]