หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เดชปกรณ์โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัมราภรณ์ อยู่ชาโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ขำมาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภา สอาดเกิดโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพร เที่ยงพลับโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิวพร สุขสำแดงโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสุทัศษา อินมณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอรพินธ์ แม้นญาติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณสิริ สุขดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางปรียอร สุขสัมฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางวันทนา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิธร หรุ่มรื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุรีย์ ชัยชนะดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ เอื้ออนุสรณ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุขุมาภรณ์ มลทองโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางกุศล เกิดม่วงโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรา โพธิ์ทองโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดาวดี ไพพิบูลย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางใกล้รุ่ง ทัศนะพงษ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรังษินี โชคลาภโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายกลวัชร แสงจุ้ยวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา เกตุจันทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ น้ำจันทร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรังษินี โชคลาภโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา กาฬภักดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายฉลวย อ่วมสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ เดชปกรณ์โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นายเก่งกาจ จริงจังชนังกูลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางประภา พูลวงศ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงพร อาชาศรัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอรพินธ์ แม้นญาติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญสินี ศรีทรงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววัชรีย์ รัตโนทัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวศิน คล้ายแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายกลวัชร แสงจุ้ยวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา กาฬภักดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกศิลป์ มั่นคงโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรา โพธิ์ทองโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางวิยะนันท์ เอกอินทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิ่มทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายศตวรรษ ศรีภิรมย์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสุรีย์ ชัยชนะดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธีรพงศ์ เพ็งชัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปุญยนุช เอกศิริโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ ยิ้มเพ็งโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอาริสา ปานเทวันโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวสลินทิพย์ อิ่มปานโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์ เอกศิริโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมุทิตา กฤชอาคมโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกิจ โพพันทะราชโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายธะวัตร์ ทัดเนียมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เทียนยวงโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุธีรา บัวสุนทรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีภิรมย์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรัตนา จันทราโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายชิติพัทน์ พวงศรีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพียงพฤทธิ์ ชุ่มชวยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางสาวเจริญรัตน์ จงสัมฤทธิ์ดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ หอมรสโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชาช์ บุญมากโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวแฉล้ม อินวารีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อนโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ คำวิชิตโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เทียนยวงโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิรดา ศรีเอี่ยมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางรัศมี ทองแว่นโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางทวี ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิชา พัฒนชัยวิทย์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญจนพร นิ่มละมูลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัชฌาธิณี แสงทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เผ่ากันโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสายฝน อยู่กรุงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา บัวศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางวรนุช อยู่เล่ห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ เณรแตงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสายฝน อยู่กรุงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางไพลิน ตุ่มทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางปิยพร รัตนโกสุมโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคนึง รักสันติศานติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพุฒิธาดา ชื่นเมืองโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายอร่ามเรือง เพ็งแจ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวธนิศา อินทวารีโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นายอุทัย มีสิทธิกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพุฒ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกล็ดเพชร ศิลาอ่อนโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเจริญรัตน์ จงสัมฤทธิ์ดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายสมยศ งามเนตร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางศิริมา แสงสิมมาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางศมาพร เทียมโคกกรวดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา คงฤทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ จูสีโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรภัทร ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรษมน เกิดเสมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปุณฑิภัค ปั้นมูลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริมา โพธิ์ทองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายภิญโญ จูสีโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ภูมิยิ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวปิยะฉัตร แสงศรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นายสารินทร์ เอี่ยมครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวมาฆะพันธุ์ อ่ำนาคิลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชต์ดา กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมชาย เรืองทัพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางนงนุช อินมณีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสมคิด พึ่งพวกโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิษฐิ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ หรุ่มรื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ โมคลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางศิริวรรณ ผุดผ่องโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางประภาศรี คำสะอาดโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
7. นางสาวรุ่งรัตน์ พึ่งพิทยานันต์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
8. นางนิษฐิ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ วงทองดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางธีราภรณ์ มาแจ้งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศรี เพ็งถาวรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ บุญเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางประภาศรี คำสะอาดโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางพชรมน นวลดีัโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี ทองมากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนิตินัย สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ ธุปทองโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ บุญเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นายศรัณย์ เทพพักทันโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
7. นางเข็มทราย กิมสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพเยาว์ พันธ์รอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ หรุ่มรื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางคารมณ์ จงจงประเสริฐโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายธานี เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิตรดา รังษีโรจน์สมบัติโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางสาวสมปอง ปานเอมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
7. นางจรุญลักษณ บุตรศรีโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
8. นางสาวลดาวรรณ สาระกูลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
9. นายสารินทร์ เอี่ยมครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวพเยาว์ พันธ์รอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายฝน มาภรณ์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวจิตรดา รังษีโรจน์สมบัติโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางจรุุญลักษณ์ บุตรศรีโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทรัตน์ มั่งมีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภาศิณี แสงขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางนัยนา พรตด้วงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางสมมาต ยุซิโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ พรรณแสงโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ ขุนครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชำเลียง เทพพักทันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนพมาศ โพโตโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายกิตติ แสงสุวรรณโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรพล ช้อยกิ่งโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางสมมาต ยุซิโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
7. นางสุธาสินี รัมมะญาณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
8. นายจักกฤษณ์ ทองทับทิมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ขุนครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา สุหงษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรดา ชูทองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายศรัณย์ เทพพักทันโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ หงษ์ไทยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา สุหงษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา พวงทองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อยโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวกันต์สินี รัตนเดชานาคินทร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบงกช กลัดสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันทนา สุชาการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางประทุม เจริญก่อบุญมาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ยอดดำเนินโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภิรมย์ จาดสกุลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายดรัสวัต เจนวิทย์การโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางพรรณี มารศรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียร ศรีเหลือบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางบุษกร สมัครเขตการณ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวลัดดา เหลาทองโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางจิรวรรณ มณีเนตรโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนารถลัดดา คิดการโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายส สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ละอองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางนารี เจนสาริกรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายประดิษฐ โพธิ์สำราญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ชันตะโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ทับอินทร์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพรรณนิภา ขวัญเผือกโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ ประทีปพรศักดิิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวิทยา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ทับอินทร์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพรรณนิภา ขวัญเผือกโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ ประทีปพรศักดิิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ชันตะโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรนุช เจริญสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ไพศาลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญภร กลิ่นจันทร์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางนิตยา โตแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีภาสกร รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ แก้วแดงโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภาวิณ๊ เถื่อนสุริยะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางบุญสร้าง บุษบกแก้วโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนิษฐ์ธรีย์ สิงคาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแก้วกัลยา สังขมุรินทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุมโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทร์รวี ทองไทยโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัททิรา ฮวบสวรรค์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ไตรแสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูปราโมท วิสุทโธโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปนิดา ยิ้มละมัยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางมณี หรั่งอินทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายพลัฎฐ์ สุวรรณพฤกษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวรศิลป์ เพ็์ชร์สุกใสโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ปานขวัญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมอ ทาเอื้อโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ รักศรีสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายมานพ ในพิมายโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายก้าน เทียมโคกกรวดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายนครินทร์ นิชิวงศ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยยา เพ็งนิ่มโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ เชื้ออภัยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายบุญมา ม่วงพูลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางภุมรี รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ชูมกโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายฆโนทัย บ่วงเพชรโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ จินะโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางกุลวดี ม่วงพูลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธุโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ คุ่มคุ้มโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ คุ่มคุ้มโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ คุ่มคุ้มโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ คุ่มคุ้มโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายณฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ คุ่มคุ้มโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฑิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ สมัครการไถโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ สมัครการไถโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวรภัทร์สิริ แก้วใยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิฌมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรภัทร์สิริ แก้วใยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิฌมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิฌมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิฌมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรภัทร์สิริ แก้วใยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวรภัทร์สิริ แก้วใยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิฌมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวรภัทร์สิริ แก้วใยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวรภัทร์สิริ แก้วใยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิฌมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิฌมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณนิสา ขัดศรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดลพร เอี่ยมจุ้ยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. MissZhang Jin wenโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนิสา ขัดศรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. MissZhang Jin wenโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดลพร เอี่ยมจุ้ยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวมัชฌากร อินทรวัลณ์กูลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. Ms.You Zhiชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ปานขวัญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ จันทร์อ่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายมานพ ในพิมายโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมเกียรติ ศรีนวลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายก้องนคร สิงห์คำโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายนิติพล สดรัมย์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชำเลียง เทพพักทันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ แสงสุวรรณโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายวศิน คล้ายแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ จักรอินต๊ะโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา บรรณทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาลโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวเสาวคนธ์ โทบุราณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา บรรณทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาลโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวเสาวคนธ์ โทบุราณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ ชัยชนะดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกศิลป์ มั่นคงโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางขวัญนาค แสงประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอังคณา เกตุจันทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสิริพรรณ แสงโป๋โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร ไทยป้อมโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวมนฤดี แสงอรุณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวันดี มีทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร ไทยป้อมโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวมนฤดี แสงอรุณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ชมนกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางนิตยา เพชรจั่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ แก่นไร่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ขริน เพชรจั่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ แก่นไร่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญช่วย พงษ์ทรัพย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญช่วย พงษ์ทรัพย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร หุ้มไหมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาภรณ์ ประภาพักตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางวีณา เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายพากฤต ภคภูติวัฒน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พันธ์ุดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เย็นสุขโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นายสุเมธ ราชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิบูลย์ ชาวระหาญโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา ชมนกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา คงครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นายสุเมธ ราชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา ชมนกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา คงครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ชัยประทุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พันธ์ุดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ ราชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เย็นสุขโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เย็นสุขโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตน์บดี สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ชมนกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายวิเชียรบุรี ขวัญโพกโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุเมธ ราชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร หุ้มไหมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เรือนแป้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัครินทร์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางจินตนา แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายก้องนคร สิงห์คำโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็กโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจินตนา เรือนแป้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร นิโครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวมนัญชยา ชัยประสิทธิ์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร โครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ กลัดภู่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุนิมิตโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสุชิรา บัวคงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ กลัดภู่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร รอดไรโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางวัฒนา สุนิมิตโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสุชิรา บัวคงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ แก่นมั่นโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ โมราโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ แก่นมั่นโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ โมราโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ยอดเกิดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวีระ ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย บุญเสริมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายพัฒนา สอนสุขโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิรมล บุญยมัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวกรรธิมา มยุเรศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวีระ ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย บุญเสริมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายพัฒนา สอนสุขโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิรมล บุญยมัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวกรรธิมา มยุเรศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุนิมิตรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ มั่งมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุภัค พันมะลีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุนิมิตรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ มั่งมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุภัค พันมะลีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายบุญมา ม่วงพูลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิวพร ด้วงช้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิรมล บุญยมัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศิวพร ด้วงช้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิรมล บุญยมัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิวลี อ่องแก้วโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
2. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางอรัญญา แก้วเลิศประสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิวลี อ่องแก้วโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
2. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางอรัญญา แก้วเลิศประสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เทียมทองโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เทียมทองโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เทียมทองโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เทียมทองโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เทียมทองโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญสินี ศรีทรงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศริณญา กองคูณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ท่องแจ้งโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอมรา โพธิ์ทองโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญสินี ศรีทรงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวศริณญา กองคูณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ท่องแจ้งโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ คำแหงโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุนิษา มณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา คงครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล อู่ดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ คำแหงโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสุนิษา มณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ คำแหงโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุนิษา มณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ สมัครการไถโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล 0865921525
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]