สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.37 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชนิตร์   พุทธวงษ์
 
1. นางประคอง   วีระศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายนวพล  อินโสภา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
2. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 31.8 เข้าร่วม 23 1. นายจิรกิตติ์  ศุภมันตา
2. นายณัฐภัทร  พูลเกษม
 
1. นางสาวสุชาดา  สุมณฑา
2. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ดงประการ
2. เด็กหญิงรัชฎากรณ์   อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา   โชชัญยะ
 
1. นางณฐินี   มีสุข
2. นางสายใจ    พลีทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายพงษ์สวัสดิ์   สุวภาพกุล
2. นางสาวพิยดา   จงเจริญ
3. นายศุภวัทน์   เมืองรมย์
 
1. นางสาววรรณิศา  พิมพร
2. นายรัฐชฎากรณ์  อิ่มอุรัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.4 เงิน 38 1. นายณัฏฐพล  เพ็ชร์แก้วหนู
2. นางสาวณัฐฐาภรณ์  ผาใต้
3. นางสาวทวิติยาภรณ์  ขำเขียว
4. นางสาวประภัสส  สุริยะ
5. นางสาวสุกรรณิกา  ทากอง
 
1. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  ตันโสภณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.2 เงิน 32 1. เด็กหญิงกันยาวัลย์  เสาเง่อ
2. เด็กหญิงจารุมณี  พรมลา
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กลางบุตร
4. เด็กหญิงพิชาผญชุ์  จิรานนท์สุภนิล
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แจ่มสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   เภาสูตร
2. นายนเรศ  บุญพริ้ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณเจริญ    กุลกำพล
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงพิมพ์วาลี   สังข์ศีลมา
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงกนกพร   วรรจชนก
2. เด็กชายกวินท์  พันสง่า
3. นายณัฐปคัลภ์   เจนชัย
4. เด็กชายธนภัทร   ปิ่นปั่น
5. นางสาวนัฎฐธิดา   บุญคู่
6. เด็กชายพลพล  เชื้อวังคำ
7. เด็กหญิงภัทรทา  คชเสนีย์
8. เด็กหญิงวรนันท์   หาระคุณ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  จิตรีงาม
10. เด็กชายเดชาธร   ห้องปานทอง
 
1. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
2. นางสาววงค์ชนิตา  ปัทมาคม
3. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิญญาสุข
2. นางสาวชลธิชา  สิทธิไกรพงศ์
3. นางสาวธนพร   จันทนะโสตถิ์
4. นางสาวนริศรา   หงษ์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงปณชนก   ไชยเดช
6. เด็กหญิงพิตตินันท์  ฉัตรเงิน
7. เด็กหญิงรินทร์ลดา  มหาสถิตย์
8. เด็กหญิงอนรรฆวี   ตะเพียนทอง
 
1. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
2. นางสาววงค์ชนิตา  ปัทมาคม
3. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักษณพร  ถมยาแก้ว
2. นายสพล  จิรเจริญสกุล
 
1. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
2. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง 6 1. นางสาวภูฬิตา  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง 6 1. นางสาวปัณฑิตา   สุขพราย
 
1. นางรสริน  ชาญอักษร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายนพดล  โตไผ่
 
1. นายธนวัฒน์  ภักดี
 
16 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาว วรางคณา  ชารีขันธ์
2. นางสาวกัญชลิกา  โคตรสำนวน
3. นายณัฐพล  เกษมโอสถ
4. นายนิรวัชร์  พิบูลนุรักษ์
5. นางสาวภาวิกา  สุขเรือง
 
1. MissTian   Hui Chao
2. นางสาวศศินภา   ศรีณรงค์
 
17 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน 10 1. นางสาวณัฐวดี   ทองผาสุข
2. นายปรีดิยาธร  ทองใส
3. นายวัจน์กร  จันทร์ดา
4. นายอภิสิทธิ์  อินทรสอน
5. นางสาวอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นายธนวัฒน์  ภักดี
2. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นายณัฐกานต์  เชยอักษร
2. นายเมธา  ขาวเหลือง
 
1. นายบุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.71 ทอง 38 1. เด็กชายชนาธิป  สอดทรัพย์
2. เด็กหญิงนุชวรา  สินนอก
3. เด็กชายนโรธร  อิ่มแก้ว
4. เด็กชายพุทธิภณ  ชุมนิตย์
5. เด็กชายรัตนชัย  นาคพลี
6. เด็กชายสิริณัฏฐ์  แซ่เอา
7. เด็กชายสุพจน์  พลสวัสดิ์
8. เด็กหญิงอวิกา  สินาคม
 
1. นายสุทธิรัตน์  คงคล้าย
2. นายสุชาติ   ฐิตญาณพงศ์
3. นายสุวรรณ์   วงศ์สามารถ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  เริงเกษตรกิจ
2. นายกันทรากร  บางแสง
3. นายกันนที   ใจแก้ว
4. นายชัยวัฒน์   อุณหนันทน์
5. นางสาวปนัดดา  แสงสิงห์
6. นายพีรวิชญ์  ชูประยูร
7. นางสาวพุฒิดา  สมศรี
8. นางสาวสุดาพร  มั่นการไถ
9. นางสาวสุพรรษา  บุญมาทัศ
10. นางสาวไพลิน  กล่องเนียม
 
1. นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร
2. นายสิทธิชัย   บุญนาค
3. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ฤาชา
2. เด็กหญิงปภัคนันท์   โรจนเกียรติ
3. เด็กหญิงสิริยากร  ยารัมย์
4. เด็กหญิงอภิชญา  โหมดสวน
5. เด็กหญิงอรอุมา  สีเมือง
 
1. นางสาวบุปผา   แสงเนตร
2. นางประคอง    ม่วงศรี
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 20 1. นางสาวจิรนันท์   เจริญคุณสมบัติ
2. นางสาวพรพนิต   สาราทิศ
3. นางสาววรรณพร   บุญชาลี
4. นายอดิศร  อมรนันทสิริ
5. นางสาวเปมิกา   อุตตา
 
1. นางสาวบุปผา  แสงเนตร
2. นางประคอง   ม่วงศรี
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 57.2 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายชินวัตร  งอยภูธร
2. เด็กหญิงฐิติพร  นารายณ์
3. เด็กชายธนา  สุคนธบุษย์
 
1. นายชนะชัย  ทับเกษม
2. นางสาววันเพ็ญ   ศรีบูระเดช
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิราพร  บุตรแสน
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เทศซ้อน
3. เด็กหญิงประภัสสร  นาคพันธ์
4. เด็กหญิงอังคนา    ปาปะโน
5. เด็กหญิงอาทิติญา  เอี่ยมโชติ
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  สำราญสุข
 
1. นายอภิมุข   อินทร์แพรง
2. นายปฎิญญา   กลิ่นหอม
3. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 40 1. เด็กหญิงนารากร  คงสักบัน
2. เด็กหญิงมาลินี  มีแวว
3. เด็กหญิงอารยา  ไกรเพ็ชร
 
1. นายนพดล  ชูศิริวัฒนา
2. นางสาวมุกอันดา  ต้นบุญ