หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุนทร เรืองภักดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
2 นายอิทธิพล เจริญเมือง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
3 นางดาริกา เรืองภักดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
4 นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
5 นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
6 นายพิทยา ปฏิโค ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
7 นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
8 นางสาวรัตนา กสิวัตร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
9 นายปฏิพันธ์ วิรุญจิตร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
10 นายปรเมศ ผลอุดม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
11 นายวิวัฒน์ หนูสิทธิ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
12 รศ.ธีระศิลป์ ทุมวิภาต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
13 นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
14 นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
17 นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
18 นายไพฑูรย์ เจริญพวก ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
19 นางฉวีวรรณ เขตต์สาคร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
20 นางสาววรวรรณ เจริญพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
21 นางสาววไลพร สุขใส ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกคะแนน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
22 นางสาวรุ่งนภา กองเกิด นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกคะแนน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
23 นายเกียรติศักดิ์ เล็กวงษ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกคะแนน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
24 นางสาวสุกัญญา พูลกสิ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกคะแนน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
25 นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกคะแนน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
26 นายอนุชา โสพรรณา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
27 นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
28 นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
29 นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
30 นางสาวกันตพร ปุสสเทพ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
31 นางอรอนงค์ มกระธัช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
32 นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
33 นายสุริยัน นุกูลกิจ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
34 นางกาญจนา สุนทร เจ้าหน้าที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม (คอมพิวเตอร์)
35 นายธนกร ทองใบ เจ้าหน้าที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ (คอมพิวเตอร์)
36 นางบุษบา แย้มศรี ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
37 นางสาวสุวรรณี อยู่หาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
38 นางสาวเพ็ญนภา วิเศษฤทธิ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
39 นางสาวสุจิรา โพธิปัดสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
40 นางจินตนา อินทุประภา ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
41 นายชวินวัตร จิระมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
42 นายณรงค์ ขาวนวล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
43 นายสารัช นางสีคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
44 นายสามารถ สุพรรณสุด ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
45 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุข ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
46 นางสาวชุลีพร จันทรเทพ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
47 นายธงไชย ชายหาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
48 นายภูวนาท คำมูล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
49 นายศรายุทธ ก่ำมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
50 นายทักษ์ดนัย หมื่นคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
51 นางวิภาวดี วิเศษฤทธิ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
52 นายสถาพร เสนีรัตน์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
53 นางสาวประยงค์ กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
54 นายปัญญา เชิดชูศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
55 นางสาวสุขฤทัย จันทร์ทรงกรด ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
56 นางสาวสุนิสา สติมั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
57 นายยงยุทธ บุญเกตุ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
58 นางฉวีวรรณ เขตต์สาคร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
59 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวเหลือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
60 นายภาธรณ์ สิรวรรธกุล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
61 นางสาวกิตติยา รัตนนิกร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
62 นางพิสมัย วงศ์วิทยอนันต์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
63 นางสาววรรณวิภา ผลสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
64 นายปิยพงษ์ ผลอนันต์ ครูโรงเรียนพลิ้ว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
65 นายไพฑูรย์ เจริญพวก ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
66 นางสุวนันท์ แจบไธสง ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
67 นางนารี ผิวงาม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
68 นางพิสมัย วงศ์วิทยอนันต์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
69 นางเสาวลักษณ์ อินทโชติ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
70 นางสาวอ้อย ธัญญผล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
71 นางสาวปิ่นมณี หอยสังข์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
72 นายณรงค์ จันทะภา ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
73 นายสุรเชษฐ์ ประมงศิลป์เจริญ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
74 นายธีรชัย สุขผล ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
75 นายจักรกรี โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
76 นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
77 นางสาวเต็มตา พูลทวี ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
78 นางสาววรรณวิภา ผลสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
79 นางสาวทัณฑิกา พิริยนนทกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
80 นายกฤตภาส เสียงหาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
81 นางสาวสมลักษณ์ ไชยพงษ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
82 นางสาวอรอนงค์ แก้วขาว นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
83 นางสาวศศิวิมล สายกองทอง นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
84 นางสาวสุจิตรา สฤษดิ์ไพศาล นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
85 นางสาวภาวินี กอบธรรม นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
86 นางสาววิภาดา บุ้งทอง นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
87 นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐผล นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
88 นางสาวธนาภรณ์ หารกิจ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
89 นางสาวนัทธมน ธัญญสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
90 นางปิยนุช แหลมหลัก พนักงานธุรการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
91 นายนิเวศ แย้มศรี ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
92 นายยงยุทธ บุญเกตุ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
93 นายสุรเทพ โสภาพร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
94 นายนิเวศ แย้มศรี ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
95 นายไชยณรงค์ ถนอมสิน ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
96 นายเสงี่ยม รักร่วม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
97 นายวิธนาการ สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
98 นายศุทธวีร์ อาจสารมนต์ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
99 นายธีรศักดิ์ วงษ์มณี นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
100 นายณัฐพงษ์ คำมามุง นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
101 นายชวัลณัฐ ธัญญภูมิ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
102 นายวีระพงษ์ สรรเสริญ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
103 นายณัฐพงศ์ สมัครพันธ์ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
104 นายนราธิป สุขใจ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
105 นายสิทธินันท์ พลกิจ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
106 นายศราวุฒิ บุญลา นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
107 นายสิทธินนท์ พลกิจ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
108 นายรัชชานนท์ ปิตาคุณ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
109 นายพงษ์ปรีชา รัตนสร้อย นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
110 นายสุเทพ ผิวงาม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
111 นางสาวสุมัญญา พวงเขียว ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
112 นางนันทวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
113 นางจรรยา จึงตระกูล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
114 เด็กหญิงจุฑามาศ กลมเกลี้ยง นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
115 เด็กหญิงชาลิสา วงรักษ์ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
116 เด็กหญิงประภากร ท่าพริก นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
117 เด็กหญิงมาริสา บุญชู นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
118 เด็กหญิงวนัสนันท์ พรตเจริญ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
119 เด็กหญิงอารียา ฉลองชัยสว่าง นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
120 นางราศิณี วุฒิวิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
121 นางบุษบา แย้มศรี ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
122 นางสุพาพร คำผัน ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
123 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรี พนักงานธุรการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
124 นางจงกล บุญเกตุ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
125 นางสาวอรพิน ศรีสุข ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
126 นางสาววรวรรณ เจริญพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
127 นายกิตติศักดิ์ เสาะสืบงาม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
128 นายทฤษศวรรษ วรฉัตร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
129 นางสาวสิริพันธุ์ บ้านเนิน ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
130 นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
131 นางสาวสุขฤทัย จันทร์ทรงกรด ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
132 นางจินตนา อินทุประภา ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
133 นายสุเทพ ผิวงาม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
134 นายสุรเทพ โสภาพร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
135 นายสามารถ สุพรรณสุด ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
136 นางสุชาดา ระบุผล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
137 นางนันทวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
138 นายสาธิต ใจคง ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
139 นายภูวนาท คำมูล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
140 นายณรงค์ ขาวนวล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
141 นายเสงี่ยม รักร่วม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
142 นายณรงค์ จันทะภา ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
143 นางสาววรวรรณ เจริญพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
144 นางสาวสิริพันธุ์ บ้านเนิน ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
145 นางสาววรรณวิภา ผลสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
146 นายปัญญา เชิดชูศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
147 นายกฤตภาส เสียงหาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
148 นายชวินวัตร จิระมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
149 นายทักษ์ดนัย หมื่นคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
150 นายธงไชย ชายหาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
151 นางสาวสุนิสา สติมั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
152 นางสาวทัณฑิกา พิริยนนทกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
153 นางสาวสุวรรณี อยู่หาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
154 นายพิสิทธิ์ ตันอุตม์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
155 นายสรศักดิ์ สงวนพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
156 นายประพันธ์ สัทธยาสัย นักการภารโรงโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
157 นายชัชชัย สัทธยาสัย นักการภารโรงโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
158 นายวิฑูรย์ ธัญญผล นักการภารโรงโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
159 นายประสิทธิ์ ศรีสุข ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
160 นายวัชชิรชาติ ราชภักดี ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
161 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
162 นางสาวนาถยา คงขาว ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
163 นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
164 นางสาวภาริณี จันทร์แสง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
165 นางสาวจารุวรรณ ณีระจันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
166 นางสาวณิชชากร สร้อยระย้า ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
167 นางอัจจิมา สุ่มอินทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
168 นางกฤษณา วงษ์สำราญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
169 นายธกนศักดิ์ ชิงดวง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
170 นางวันธณีย์ คมขำ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
171 นางสาววีรินทร์ ทำสวน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
172 นางจรรยา โสภาจารีย์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
173 นางสาววัจนา สุวรรณภาพ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
174 นางจุฬาลักษณ์ บุญคุ้ม ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
175 นางณัฐฐินันท์ สังวาลย์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
176 นายอภิเดช แสงหงษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
177 นางสาวอรัญญา ผลจิตต์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
178 นางสาวบุษยา จันทร์ขจร ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
179 นางสาวธนาวรรณ เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
180 นางสาวชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
181 นายวัลลภ พัฒนผล ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
182 นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
183 นางสาวสุมัณฑนา ทิมมณีฉาย ครูโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
184 นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
185 นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิด ครูโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
186 นางสาวสุทธิพร สนเสริฐ ครูโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
187 นางสาววีณากร ประทุม ครูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
188 นายนพรัตน์ ศรีงาม ครูโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
189 นางอัจฉรา ธัญญวิศิษฐ์ ครูโรงเรียนสอยดาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
190 นางสาวจุฑามณี แต้มทอง ครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
191 นางอเทตยา สาวงษ์ ครูโรงเรียนนายายอามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
192 นางสาวพลอยจันทร์ สุขสบาย ครูโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
193 นางสาวรัตนาภรณ์ พรประศาสน์สุข ครูโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
194 นางสาวณัฏฐ์คนันท์ พัดศรี ครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
195 นางสาวจิราวดี โคตรภูมี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
196 นางสาวปราณี ชุ่มจิตต์ ครูโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
197 นายธนาธิป ประสาร ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
198 นางสุภาภรณ์ พุ่มพวง ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
199 นางหทัยรัตน์ เจริญผล ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
200 นางสาวณิชาภา ชนะชัยรุ่งกมล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
201 นางสาวสุฆลธา อินทเจริญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
202 นางกัญยารัตน์ พลอยศิริภูริช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
203 นางสาวสุทญา อร่ามรัตน์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
204 นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
205 นางสายใจ ชำนาญเท ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
206 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
207 นางสาวนุสรา พึ่งนุสนธ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
208 นางสาวบุษยา บำเพ็ญทาน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
209 นายภัทรพงษ์ โรจน์สวัสดิ์สุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
210 นางสาวธันยภรณ์ วงษ์ษา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
211 นางสาวพิชญ์สินี นิจสุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
212 นายจุมพล คำรอต ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
213 นางสาวคมขำ ชมภูคำ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
214 นางนฤมล ปักการะโถ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
215 นางสาวลภัสพร โคตรโสภา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
216 นางธนาวิชญ์ สุขวัฒนะ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
217 นางสาวรัชนี แสนสุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
218 นางสาวอุษา ภิบาลวงษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
219 นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
220 นางธนิษฐ์นันท์ ภัทรพงศ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
221 นางสุจิตรา เมฆเวียน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
222 นางสาวปาจรีย์ แก้วเจริญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
223 นางสาวรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
224 นางสาวพรทิวา ตรีตุนา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
225 นางสาวศิรินภา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
226 นางสาวอุบลวรรณ สัจจาสัย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
227 นางทองใบ สารจันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
228 นางสาวจารุวรรณ สิทธิโชค ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
229 นางสาวมานิดา พูลวงษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
230 นางสาวสุภาวดี หนูชู ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
231 นางสาวจันทิมา ภูครองตา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
232 นางสาวมณฑิยา ปาณศรี ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
233 นางสาวสวัญญา ประจำเรือ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
234 นางสุทธิลักษณ์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
235 นางพเยีย โพธิเกษม ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
236 นายเชิดชาย สารจันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
237 นางสาวศศิวัณย์ ยินดีเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
238 นางวราภรณ์ พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนตกพรมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
239 นายกฤษดา ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
240 นางอมรรัตน์ นัดดาหลง ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
241 นางรัตน์ดา สุขเหลือ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
242 นางปัทมพร มั่นศิลป์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
243 นางสาวสุรีรัตน์ ร่วมญาติ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
244 นางสาวชิรินทรา พัฒนกุลเดช ครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
245 นางสุรัสวดี ทีขะระ ครูโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
246 นางสาวพิมพ์เพ็ญ โล่กันภัย ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
247 นางปรญา เรือนเงิน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
248 นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
249 นางสาวสุกัญญา หวังครกลาง ครูโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
250 นางสาวผาณิตา ผาสุข ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
251 นางสาวสมฤทัย เจริญกุล ครูโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
252 นางอารีรัตน์ ลพทองคำ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
253 นางสาวแพรว บุณพร้อมอาษา ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
254 นางสาวอำภาภรณ์ ธรรมวรางกูร ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
255 นางสาวสิริกาญจน์ จิระสาคร ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
256 นางสาวคุณากร เทาศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
257 นางสาวลลิตา อารีโรจนาภรณ์ ครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
258 นางสาวเสาวภา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
259 นางสาวเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี ครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
260 นางสาวอารยา ผลประพฤติ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
261 นางวรรณวิไล แดงเพ็ง ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
262 นายสุทธิชัย อาจฤทธิ์ ครูโรงเรียนปทุมคงคา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
263 นางสาวลดาวัณย์ เจริญกิจ ครูโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
264 นางสาวอุลิตา ทีเกาะ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
265 นางสาวนงศมน กำเนิดเกาะ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
266 นางชมพูนุช โพธิจักร ครูโรงเรียนตกพรมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
267 นายสุรเชษฐ์ ประมงศิลป์เจริญ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
268 นางสาวยุวดี แก้วสอน ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
269 นางกัญญาภัคร ครุวรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
270 นางสุวรรณา ชูเกียรติ ครูโรงเรียนบ่อวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
271 นางสุนันท์ หัตถโก ครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
272 นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
273 นายจักรกฤษณ์ วรรณพยัญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
274 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
275 นายทรงศักดิ์ คำพะแย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
276 นายธีรยุทธ์ นิจสุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
277 นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
278 นายณรงค์ชัย รอดอยู่ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
279 นายชัยพฤกษ์ ชำนาญเท ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
280 นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
281 นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
282 นางรัศมี เนตรสมานนท์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
283 นางสาวกวิตา เจริญเมือง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
284 นายพุทธชาติ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
285 นางกรวิกรานต์ เจริญพวก ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (คณิตศาสตร์)
286 นายประชง วัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
287 นายกฤตภัค จันทเหี้ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
288 นายสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
289 นางสาวสุมาลี นิตย์จินต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
290 นายสมเดช พยัคฆ์สังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
291 นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
292 นายพัฒน์ธนัย จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
293 นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
294 นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
295 นางระย้า ชาญกิจ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
296 นายทรงฤทธิ์ ชาญกิจ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
297 นางเพ็ชรดา คงทรัตน์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
298 นางจิราภรณ์ ธัญญศรี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
299 นางปัญจรัตน์ แสนสุข ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
300 นางสาวดารณี ไชยวิศาล ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
301 นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดช ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
302 นายเนติพงษ์ เที่ยงตรง ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
303 นางสาวปวีณา มาลัยจิตต์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
304 นางสาวกัญญารัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
305 นางสาวกุลิสรา ศิริสุวรรณวงษ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
306 นายสุเมธ เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
307 นางสาวมินตา ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
308 นายกฤษฎา มาลาทอง ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
309 นางลาวัณย์ กิจพิบูลย์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
310 นางสาวสุภิญญา สามารถ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
311 นางสาววันดี พูลนุช ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
312 นางสาวขวัญใจ วรรณสุข ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
313 นางสาวทองจันทร์ แก้วสิมมา ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
314 นางสาวจิราพร สามัญ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
315 นางสาวจิรา ยังเหลือ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
316 นางสาวศศิธร ชำนาญย้อม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
317 นางสาวกัลญารัตน์ เทพบุตร ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
318 นายบัณฑิต วินิจธรรม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
319 นางสาวรัชนี ชาวสวน ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
320 นางนฤมล สุทธิฉันท์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
321 นางสาววัชรี สิทธิบุศย์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
322 นางนิตยา อานามนารถ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
323 นางสาววิภาวรรณ เพชลีฬหะ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
324 นางสาวดวงนภา ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
325 นายสินาถ อานามนารถ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
326 นางเบญจวรรณ อานามนารถ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
327 นางสุตินันท์ ธนาภรณ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
328 นางสาวทิพวัลย์ อัตถาหาร ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
329 นางประนอม กาญจนพันธ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
330 นางสมฤทัย ลาภทวี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
331 นางสาวณัฐพร จตุรัส ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
332 นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
333 นางสาวปาลิฎากร พินิจ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
334 นางสาวบุษยมาศ สิทธิพันธ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
335 นางสาวไพลิน ผลแจ้ง ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
336 นางสาวสุนิสา จากพิทาน ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
337 นายทักษยศ พินิจคุณ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
338 นางแตงอ่อน สมบัตินิมิตร ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
339 นางสาวสมปรารถนา ทองนาค ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
340 นายมนตรี ศรีจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
341 นายศักดา สมัครสมาน ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
342 นางวันทนา วรารักษ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
343 นางสาววรรณพร แกล้วกล้า ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
344 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี การบุญ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
345 นายจารึก ฐานธรรม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
346 นายชรินทร์ ดวงเดือน ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
347 นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
348 นายอนุพล มุลานนท์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
349 นางทิพย์สุดา สรณะ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
350 นายสมพงษ์ แพทย์รังษี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
351 นางสุชาดา บุญชาญ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
352 นายวธัญญู ประทุมชาติ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
353 นายอรรคพร จอมคำสิงห์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
354 นางเมลดา สมณะรัชกร ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
355 นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
356 นายสัมพันธ์ เชาะจอหอ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
357 นางขวัญใจ บ้านไร่ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
358 นางอารีรัตน์ ลพทองคำ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
359 นางสาวอมรรัตน์ วรสาร ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
360 นางสุนันทา คงดี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
361 นางดวงพร แพทย์รังษี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
362 นางสุภาพร เขียวมรกต ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
363 นางสาวปรานี นาพรหม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
364 นางวาสนา การบุญ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
365 นายกฤษดา ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
366 นางสาวเสาวภา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
367 นางสาวอนงค์ สุวรรณคดี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
368 นางสาวจิราวดี โคตรภูมี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
369 นายพิทักษ์ ขันคำ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
370 นางสาคร ฐานธรรม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
371 นางสาวอนงค์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
372 นางสาวธนพร เจนการ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
373 นางสาวนิตยา ประวาสี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
374 นางสาวอังคณา บำรุงสุข ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
375 นางสุกัญญา ตันติสันติสม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
376 นางสาวชนิดา ลาภบัว ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
377 นายปัญจศร ศรีใส ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
378 นายศรัณวัชร์ สุขศิริปานรัชต์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
379 นางสาวสุนิสา จิตวิมลนิมิต ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
380 นางปัทมพร มั่นศิลป์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
381 Mr.Gavin Peter Clarke ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
382 Miss Jobelle O. Majhen ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
383 Miss Hazel D.Dumagan ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
384 Miss Kim juyeon ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
385 Mrs.Sreyneth Nov ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
386 Miss Zhu jia ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
387 นายปิยะนัฐ บุญรอดรักษ์ ครูโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
388 นายดนัย นาชัยดี ครูโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
389 นายนวนันท์ ดวงปิง วิทยากรลูกเสือโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
390 นายตะวัน ห่วงดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
391 นางสาวพชรพรรณ ทองสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
392 นางสาวจันนิภา บ้านเนิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
393 นางสาวปานจรีย์ ภักสวาท นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
394 นายนราศักดิ์ ผิวตะศาสตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
395 นายวิศวะ แสงมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
396 นางสาวจินตนา ชำนาญชล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
397 นายชาติสยาม บุญไทย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
398 นางสาวพรรณนิภา ธัญญพืช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
399 นายสมชาย กันภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
400 นายอมรเทพ เสนตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
401 นางสาวสุนัยนา ขุนจิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
402 นายวิศรุต เลขการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
403 นางสาวเสาวรส ครองศักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
404 นางสาวลักขณาภรณ์ บุญเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
405 นายทรงธรรม ทิพย์ศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
406 นางสาวขวัญบุรี สุขคเทพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
407 นางสาววิลาสินี ขุนหมื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
408 นางสาวกมลวรรณ นรากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
409 นางสาวพัชรี เวชประสิทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
410 นางสาวพิราวรรณ เจนจัดการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
411 นางสาวอรอนงค์ ผ่องมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
412 นางสาวชนาพร ปักครึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
413 นางสาวฐิติรัตน์ กายา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
414 นางเปรมฤดี นาคบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
415 นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
416 นายโสภณ คงเพิ่มวงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
417 นางสาวสินีนาฏ ศิลาพลอย ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
418 นางทิวาพร ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
419 นายเอกภพ ขุนพิจิตร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
420 นางอรทัย ขาวพล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
421 นางทฤฒมน ขุนสุนทร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
422 นายชาลี เต็มปรีชา ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
423 นางสุนันท์ ชวาลารัตน์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
424 นางกำไล เรืองจรูญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
425 นายชลอ พูลทรัพย์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
426 นางธาระณี จันทโสฬส ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
427 นายอาดุน ช้างแก้วมณี ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
428 นางวิชุดา ช้างแก้วมณี ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
429 นางวรรณา เพิ่มผล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
430 นางกรวิกรานต์ เจริญพวก ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
431 นางวรรลา ศรีศรทอง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
432 นางรัศมี เนตรสมานนท์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
433 นางสาวสุกัญญา หอมเจริญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
434 นางวิลาวัลย์ ศุภพร ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
435 นายยอดรัก เชียงใหม่ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
436 นางสาวดวงกมล เอี่ยมสกุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
437 นางนันทกานต์ สมันสุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
438 นางสาวอัมรา แดงตนุ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
439 นางสาวพัชรี แถวเนิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
440 นางสาวมนัทยา สายบัว ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
441 นางสาวทิพวัลย์ วัชรกุลศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
442 นางอภิญญา จันขยาย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
443 นายทรงศักดิ์ คำพะแย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
444 นายวัฒนา หงษาพล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
445 นางสาวสุภาภรณ์ กุฎีพันธ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
446 นายพุทธชาติ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
447 นางสาววาสนา บุญเฒ่า ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
448 นางสาววาสนา พันธษา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
449 นางสาวเทวรัตน์ ศรแสง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
450 นางสาวปภัสรา แก้วศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
451 นางสาวภารดา ลอยเลื่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
452 นางสาวปวีณา ทั่งทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
453 นางสาวกาญติมา ตันไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
454 นางสาวฆนาการ ศิริแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
455 นางสาวปานวาด แมนมาศวิหค ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
456 นางสาววันทนี กุลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
457 นางสาวเพชรประภาร์ ชุมสาย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
458 นายประสพ สุขสบาย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
459 นางสาวสุนันทา โภชเจริญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
460 นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
461 นายสมัย เพิ่มผล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
462 นายพรศักดิ์ สิทธิฤทธิ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
463 นางมณี พูลทรัพย์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
464 นายสิงขร สมันสุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
465 นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
466 นางสาววารินทร์ พูลกิจ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
467 นายชัยพฤกษ์ ชำนาญเท ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
468 นายโชคพิสิฐ สุดแท้ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
469 นางอุบลวนา วงเวียน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
470 นายประสิทธิ์ สุนา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
471 นางอำพร ศรีครินทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
472 นางรัตนาวดี ฉายวิเศษพล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
473 นางสาวปิยะชนก นามทอน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
474 นางสาวสุพรรษา โพธิมณี ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
475 นางสุวลักษณ์ บุญยัง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
476 นางอรอนงค์ มกระธัช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
477 นางสินีพรรณ วานิชเจริญธรรม ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
478 นางสาวกันตพร ปุสสเทพ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
479 นางกมลทิพย์ จันทราวดี ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
480 นางสาวช่อผกา จันทรากร ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
481 นายอนุชา โสพรรณา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
482 นางสาวรุ่งนภา กองเกิด ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
483 นางสาวรุ้งระวี อังคะนาวิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
484 นางวิไลรัตน์ เสนารักษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
485 นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
486 นางสาวสุรีย์ สระมณี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
487 นางผ่องศรี เกลื้อนรัตน์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
488 นางเสาวลักษณ์ เสือสูงเนิน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
489 นายสุรศักดิ์ ปักการะโถ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
490 นายธนูน้อย วิสุทธิ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
491 นายจักรินทร์ บ้านเนิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
492 นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
493 นางกชกร มิ่มกระโทก ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]