รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สุรินิตย์
 
1. นางอุษา  ศิริรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพรพิชา  ตันยะกุล
 
1. นางสุภาภรณ์  นนทเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงชนิดา  ด่านดี
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สุจริต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธนภรณ์  เคนเหลา
 
1. นางสาวนันทนิตย์  ยาจันทรา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แต้เฮง
 
1. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกวินทิพย์  สิริวรรโณทัย
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอภิชญา  โมกศรี
 
1. นางสาวบุษยา  ราศรีมิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุดงาม
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ชลานุเคราะห์
3. เด็กหญิงฟารีดา  พิญโย
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
2. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจันทิมา  ยาชะโลม
2. นางสาวพิชญ์สินี  โกสุระ
3. นางสาวเกสรา  ภาวศุทธิวงศ์
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
2. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงวาสนา  ยี่โต๊ะ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ปะติตัง
 
1. นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวนมัสการ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสรัญญา  เข็มทิศ
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสว่าง
 
1. นางรัฐชนก  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวอรปรียา  ยฆะเสม
 
1. นางสาวสุลีรัตน์  สังอยู่สุข
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงญารินดา  โทอุดทา
2. เด็กหญิงสรชา  แซ่แต้
3. เด็กหญิงสุพรรษา  น้อยคำเมือง
 
1. นายวิเชียร  ชูชื่น
2. นางสาวกฤตพร  จันทร์คอนทิพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วันแต่ง
2. เด็กหญิงอชิรญา  ขุนนาม
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ผิวเอี่ยม
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
2. นางสาวดาวใจ  ภารจรัส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวมุกธิตา  จงชมผา
2. นางสาวอมรวรรณ  ปันติ
3. นางสาวเกสรา  วราหะสุนทร
 
1. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
2. นางสาววาสนา  ผลาผล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชฏิลรัตน์  เพิ่มประโคน
2. เด็กหญิงสุกานดา  วัฒนา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดาวไธสง
2. นางวราภรณ์  ขวัญนอน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายขวัญชัย  นนทวิชิต
2. นายปิยวัฒน์  ชาบรรทม
 
1. นายพรเทพ  พรมตา
2. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายปกรณ์  ปิ่นประดิษฐ
 
1. นางสาวกนกประภา  ขาวเผือก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวนารินทร์  ประเดิมทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  เอียงประคอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วิรุณราช
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  รัตนธนวัชร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาธิกา  โกติรัมย์
2. นางสาวนำสุข  อยู่สุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจันทิมา  ยศโชติ
2. นายธีรดนย์  เกษมโชติพันธุ์
3. นางสาวพลอยปภัส  พงศ์อมรธรรช
 
1. นางมุกดา  สุขขี
2. นายวจนกรณ์  อุดมรัตนะพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คณาวงค์
2. เด็กหญิงผกาพรรณ  ไชยวงษ์
3. เด็กชายสุริยา  เทพเดช
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกฤตยา  ใหม่พุมมา
2. นายธีระพัฒ  เตียงกูล
3. นางสาวสุทธิดา  เอี่ยมสอาด
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  คำภูแสน
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายอภิโชติ  ยะหัตตะ
 
1. นายดรุณ  ตอรบรัมย์
2. นางสาวรำพึง  โพธิ์ศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกอบเกียรติ  อุ่นแก้ว
2. นายนพรัตน์  ภู่อุ่น
3. นางสาวอัญญารักษ์  ประเสริฐผล
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงบุษยา  ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงสิริน  สะอาด
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อรุณนพรัตน์
 
1. นางลดาวัลย์  ศรีพนมธนากร
2. นางสุจิตรา  วรพุฒิ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวนิภาพร  คำสอน
2. นางสาวเกศวริน  สุวิชา
3. นางสาวแสงเดือน  โคตรลุน
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สาธุชาติ
2. เด็กหญิงศศิธร  พานแก้ว
 
1. นางรุ่งเรือง  ตันเจริญ
2. นางสาวอรอนงค์  บงสูงเนิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายชาญณรงค์  พึ่งเกษม
2. นางสาวพนิตา  วระวาท
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายนภัทร  ประสพสุข
2. เด็กชายเจริญผล  ก้อนน่วม
 
1. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญนาม
2. เด็กชายใกล้รุ่ง  ใคร่ครวญ
 
1. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. นายธนากร  น้อยประเสริฐ
2. นายอธิคม  ขวัญเมือง
3. นายโสภณ  สุขรวย
 
1. นายมาโนช  ศรีวรนันท์
2. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนรินทร์  พรามกูล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบบุตรดี
3. เด็กหญิงสุคนทิพย์  จรรยาขาม
4. เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์เจริญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  กลิ่นเข้ม
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วสุทะ
2. นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เลาะจิ๊
2. นางสาวกัณฐิกา  นพสมบูรณ์
3. นางสาวชนิตา  วรวิสันต์
4. นางสาวณัฐชา  อินทสิน
5. นางสาวนารินทร์  หนูพรม
 
1. นางนิรมล  ภูนามูล
2. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกุลนิดา  สังข์งาม
2. นางสาวจิตติมา  อาจจุฬา
3. นางสาวศศิวิภา  พิมพิไสย์
4. นางสาวศศิวิมล  สาลีหอม
5. นางสาวสุกัญญา  แก้วพนม
 
1. นายสมภพ  ดวงชอุ่ม
2. นางวิภาดา  พรรษาดวงชอุ่ม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายธนพงษ์  โฉมสอาด
2. นายพัฒนพงศ์  แซงจำปา
3. นางสาวพิมพินี  มังคะรัตน์
4. นางสาววรรณนิสา  กวางทอง
5. นายอภิศิษฐ์  สำราญ
 
1. นายประจักษ์  พุทธเจริญ
2. นางวัชรี  พุทธเจริญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวกรรณิการ์  โคตรรักษา
2. นายกฤษฎาวุฒิ  ราชหุ่น
3. นายกอบกิจ  ลบไธสง
4. นายชนาธิป  เหล่าธรรม
5. นายชลสิทธิ์  ศิลารักษ์
6. นายปัญญา  รักษาชาติ
7. นายปัญญาวัทฒ์  แก้วมหาวงค์
8. นางสาวปิยวรรณ  ปัตโต
9. นางสาวภาคินี  มณีรัตน์
10. นายภาณุพงศ์  สมุทรสิน
11. นายภูวนาท  ราชบัวน้อย
12. นางสาวมัทนา  ศรีดาพล
13. นางสาววราภรณ์  คูหา
14. นายศรศักดิ์  สัมฤทธิ์
15. นางสาวสุนิตา  ดวงสิน
16. นายอนาวิล  จิตพินิจ
17. เด็กชายอภิวัฒน์  สีป้อง
18. นายอัครพนธ์  แซ่คู
19. นายเกียรติยศ  กรกรรณ์
 
1. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
2. นางกัญญาพัชร  โชติภาคินเศรษฐ์
3. นายณัฐพงศ์  นิชเปี่ยม
4. นายทินภัทร  ธัญญเจริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงศศิธร  สาหนองหม้อ
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  เทพอาษา
 
1. นางสาวนุชนภางค์  กระจ่าง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายสุริยา  พิทักษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงอารยา  กาบนันทา
 
1. นางสาวสร้อยศรี  วรรณนุลักษณ์
2. นางสาวกาญมณี  จันทุม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายปารเมศ  เกตุแก้ว
2. นางสาวอินทร์ธิรา  พูลอนันต์
 
1. นางสาวสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
2. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   นิจโรจน์กุล
2. เด็กหญิงกุลนาถ   อมาตยพงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สรสุนทร
4. เด็กหญิงณัฐทริกา   นัยเนตร
5. เด็กหญิงนัยรัตน์   วิลัยรัตน์ธนา
6. เด็กหญิงปุณยาพร   ซุ่นอึ้ง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พิมพ์ทอง
8. เด็กหญิงมาริษา   ทวีชาติ
9. เด็กหญิงศิราพร   แก้วสังข์
10. เด็กหญิงอชิรญา  ก้อนมอญ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เข็มเจริญ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กหญิงกมลชนก  เมฆฉ่ำ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาระกุล
3. เด็กหญิงกัญติมา  กุลากูล
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิลาแสง
5. เด็กหญิงจุฑานุช  เวฬุรัตนะชิน
6. เด็กหญิงพรนภา  ถาวร
7. เด็กหญิงพีรดา  ชยปาลกูล
8. เด็กหญิงวรรณรดา  วรพงษ์
9. เด็กหญิงวริศรา  พิสุทธิ์ทรัพย์
10. เด็กหญิงศุภัทตา  แซ่เตียว
11. เด็กหญิงสิริพรรณ  วาณิชวิทยกุล
12. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วาณิชวิทยกุล
13. เด็กหญิงสไบทิพย์  มั่งเจริญ
14. เด็กหญิงเทวิกา  เศษจันทร์
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ใหม่มา
 
1. นางนันท์นภัส  ดวงดี
2. นายพรรษวุฒิ  ซิ้มเทียม
3. นางเทพี  ชูฤทธิ์
4. นางจินดาพร  นพพะ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ชะระจำนงค์
2. เด็กหญิงปณิตา   จูเจริญ
 
1. นายปริญญา  มั่นประเสริฐ
2. นางมะลิวัลย์  กรสี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  มูลจันทา
2. นายไพศาล  จันทร์ขำ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดมแก้ว
2. นายอนันต์พัฒน์  ก้างกลาง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงฐิติมน  เทพรังสิทธิ์
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพรพิชชา  พันธุ์เพ็ง
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ซุยพรม
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชนกนันท์  นิยมสุข
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองเลื่อน
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายพงศกร  เทียนวงศ์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มาศิริ
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวปนัดดา  ปัจจัยเก
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ขันตี
2. เด็กหญิงนภสร  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวปิยรัฎธ์  ปู่ทา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ขันขาว
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายศิทารัตน์  อ่อนถาวร
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กชายภราดร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายเอกชัย  ไกรนอก
3. เด็กหญิงเอมิลี่  โซเพนนี
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธ์ผา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวลัดดา  นาคพงษ์
2. นายอาทิตย์  งามลม
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุเสนา
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธ์ผา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทมี
 
1. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายวสันต์  ผลทับทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทมี
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายพัชรพล  กระโห้แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายนรากร  พรหมเจริญ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรมัตถ์  สัชนะกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 1. นายคงทอง  ชูเจริญ
 
1. นางสาววลัยรัชช์  ตอรบรัมย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายเอกดนัย  แสงใจ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายชยธร   ดวงมณี
2. นายดนัยธร  แสงอ่อน
3. นายพิษณุ  ศรีนคร
4. นายอดิวัช  ศรีบุรินทร์
5. นายอติชาติ  กาสิน
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วัฒนะนุพงษ์
2. เด็กชายกมลโลจน์  ภานุเวศ
3. นางสาวกันทิมา  บุตรสาลี
4. นายกิตติพงศ์  ม่านทอง
5. นางสาวกุลณัฐ  ชุมตรีนอก
6. เด็กชายจักรภพ  พันธ์คง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาทิพย์
8. เด็กหญิงณัฐรดี  วงศ์แสนสุข
9. นายณัฐวุฒิ  บุญมี
10. นายดารารัตน์  เทพมงคล
11. นายทัตเทพ  ตันพานิชกุล
12. นางสาวธนัชชา  มะโนมัย
13. เด็กชายธวัชชัย  ลาดพร้าว
14. นางสาวนฤมล  นิยมสุข
15. นางสาวปัญฑารีย์  บุญเถื่อน
16. นายปุณณวิช  เทพมณี
17. นางสาวพัชราภรณ์  ปกป้อง
18. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพ็ชรวงษา
19. นายพุทธิพงษ์  คีหะกูล
20. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ศรี
21. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
22. นายภูตะวัน  ศิริรักษ์
23. นายภูธเรศ  จั่นเจริญ
24. นางสาวรนัชชา  สีหะวงษ์
25. เด็กหญิงรามาวดี  พรมบุตร
26. เด็กชายวรภพ  เชิดสุข
27. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตันพานิชกุล
28. นายศรายุทธ  เกตุอุ่น
29. นางสาวศศปกรณ์  โอสถานนท์
30. นายศักดิ์นรินทร์  นามบุญลือ
31. นางสาวศุภรัตน์  อินเสก
32. นางสาวสุพัตรา  วระวิสันต์
33. นางสาวอรณิชา  ไทยนาพา
34. นายอรรณพ  วันเทวิน
35. เด็กหญิงอาทิตยา  พิภบไพบูรณ์
36. นายเหมราช  เหมตาล
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
2. นายปวีณ  โคนะโร
3. จ.ต.ศักดิ์เกษม  จันทร์สิริกุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยปัญญา
2. นางสาวกวินทิพย์  ทิพรักษ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  เกตุสุนทร
4. นายขจรศักดิ์  บานเย็น
5. นายจักรกฤษ  เหมือนส่อน
6. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทมี
7. นางสาวจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อ้นสันเทียะ
9. นางสาวชนากานต์  เกษี
10. เด็กชายชนายุทธ์   โพธิทอง
11. นายฐิติพงษ์  วันเพ็ญ
12. นายธนาวัฒน์  บุตรเนตร
13. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทมี
14. นายธีระพล  เสงี่ยม
15. นายนันทวุฒิ  พิมพิเศษ
16. นางสาวนิระชา  บุญทัด
17. นางสาวบุษยา  เหมล้วน
18. นายปฏิพล  พุ่มแก้ว
19. เด็กหญิงพิยดา  ทิพรักษ์
20. เด็กหญิงภริตพร  จันทร์เชย
21. นายภัทรพล  โพธิบัลลังก์
22. นางสาวภัสสร  เพชรผุดผ่อง
23. นางสาวลักษิกา   ศรีจันทร์
24. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุญเส็ง
25. นางสาววราภรณ์  ลอยนอก
26. นางสาววิลาสินี  เพชรเลิศ
27. นายวีระศักดิ์  ห่อทรัทย์
28. เด็กหญิงสรัลชนา  ขุนการินทร์
29. นายสรายุทธ  มณีรัตน์
30. นายสรายุทธ  อิ่มเอิบ
31. เด็กหญิงสุกัญญา  บุรารมย์
32. นางสาวสุภาพร  เหมกุล
33. นางสาวอมรรัตน์  เงางาม
34. เด็กหญิงอรลักษณ์  นนท์กระเสม
35. นางสาวอรอุมา  ศรีสมุทร
36. เด็กชายอัมพร  หัสดง
37. นายอาทิตย์  พรมทัต
38. เด็กชายเด่นชัย  เพชรเลิศ
39. เด็กชายเอกพล  วงศ์คำภู
40. นายไกรภพ  พิมพ์ลา
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
2. นายจิระพันธ์  อ้นขวัญเมือง
3. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
4. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
5. นายวรพงษ์  เจริญผล
6. นางโสภิต  มูลดามาตร
7. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
8. นายอารักษ์  กำพุธ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวดี
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายวีระศักดิ์  ห่อทรัพย์
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  ทิพรักษ์
 
1. นายจิระพันธ์  อ้นขวัญเมือง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวบุษยา  เหมล้วน
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวดี
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นายปฏิภาณ  เสากระโชก
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงสุภานัน  สาโร
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายธีรภัทร  ผิวประกายเพชร
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  พานนท์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายบุญยเกียรติ  คงสุข
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หวานรอบรู้
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  พานนท์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายอิทธิพงษ์  วงศ์กลม
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชมชนก  บุตรดีวงษ์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวบุษยา   เหมล้วน
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกิติ์พิภัทร  พรมวงษ์
2. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ์
4. เด็กหญิงธัญชนก  มาลัย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิ่มเพิ่มสุข
6. เด็กชายภานุวัฒน์  มังกษัต
7. เด็กหญิงรินลดา  เมฆเกษม
8. เด็กหญิงอทิตยา  อินคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมบุญพัฒนากุล
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  แก้วชนะ
3. เด็กหญิงธัญชนก  มาลัย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิ่มเพิ่มสุข
5. เด็กหญิงรินลดา  เมฆเกษม
6. เด็กหญิงอทิตยา  อินคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชุลีภรณ์  เขียวฉอ้อน
2. นางสาวธัญญารัตน์  สีหาพงษ์
3. นางสาวธัญนันท์  กิติธนสวัสดิ์
4. นางสาววิริยา  วงษ์เทศ
5. นางสาวสุพิชฌาย์  พรหมรุ่งสวัสดิ์
 
1. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กชายกรวิชญ์  นักคุ้ย
2. เด็กชายกิตตินันท์  ไชยเดช
3. เด็กหญิงชลิตา  นพศิริ
4. เด็กหญิงณัฐิดา  เติมแต้ม
5. เด็กหญิงบุญอธิษฐาน  เทพราช
6. เด็กชายภาดล  รังสรรค์จินดา
7. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีคำหาญ
8. นายวัชรกร  แก้วน้อย
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทัพยุง
10. นายสิทธิพล  กล้องเจริญ
11. เด็กชายสิรภพ  ทองดี
12. เด็กหญิงสุทธิดา  บำรุงสุข
13. เด็กหญิงสุพรรณษา  มานะทัต
 
1. นายสุนทร  พรมภิทักษ์
2. นางสาวกนกอร  จิตบรรจง
3. นายศักดา  แสงกระจ่าง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกฤติพร  ทรัพย์เจริญ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทะลือ
3. นางสาวจารุวรรณ  สระป้อมแก้ว
4. นางสาวจินต์จุฑา  วันทะนะ
5. นางสาวช่อนภาวัลย์  ราชนาวี
6. นางสาวณัฐนันท์  อาสนไพบูลย์
7. นางสาวนฤมล  ธรรมะ
8. นายปฎิภาณ  เสากระโทก
9. นางสาวปรางทอง  วงค์กำภู
10. นางสาวพรไพลิน  ลี่เส็ง
11. นางสาวพิมพ์อัปสร  วัฒนา
12. นางสาวสรารัตน์  ยกกลิ่น
13. นางสาวสิริเลิศ  สิงค์วิบูลย์
14. นางสาวเสาวภา  มณฑศก
15. นางสาวโสรยา  นพตากูล
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
2. นายธีระยุทธ  ภูมิพล
3. นางปรียาภรณ์  เพียรพิจิตร
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพากร  พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงธิตินันท์  ซุยพรม
3. เด็กหญิงรินฤดี  เฟื่องแก้ว
4. เด็กชายเจษฎา  ใหม่คำมิ
5. เด็กชายเอกดนัย  แสงใจ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
2. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพรรษสวมนต์  เข็มประดับ
 
1. นายวรวัตต์  มานะแท้
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายธนพงษ์  วงษ์ไชยา
 
1. นางสาวชวภาพัณณ์  อนัญสถิตพัฒน์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุขมา
 
1. นางสาวชวภาพัณณ์  อนัญสถิตพัฒน์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวศรุตา  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายวรวัตต์  มานะแท้
 
98 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมา
2. นางสาวดลนภา  ถึงแก้ว
3. นางสาวนิศารัตน์  ขุนเทียม
4. นางสาววันวิสา  รองพล
5. นางสาวสุธรรมา  วงศ์อมรอัครพันธ์
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
2. MissSun  Yao
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกานต์สิรี  มีทา
2. นางสาวจินตนา  บุญกระจาย
3. นางสาวชลธิชา  ไทยประเสริฐ
4. นางสาวนันทพร  ประเสริฐสังข์
5. นายพงศกร  เทียนวงศ์
6. นายพชร  เหรียญรักวงศ์
7. นายพิพิธพล  เอี่ยมวงค์
8. นางสาวศศปกรณ์  โอสถานนท์
9. นางสาวอรยา   ตุ้มประเสริฐ
10. นางสาวเสาวรส  โสวรรณี
 
1. นายขวัญชัย  ชันกระโทก
2. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์  มีพงศ์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ประทุมเมศ
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เกตุสุวรรณ
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  กฤตยาวัฒน์
 
1. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
2. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกันต์กมล  ศรีเกษม
2. นางสาวพิชญา  ผาวันดี
3. นายศุภกิจ  ปิ่นทองคำ
 
1. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
2. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงประพาฬรัตน์  แก้วอุย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ฉัตรชาญณรงค์
3. เด็กชายรชตะ  วรรณศิริวรโชติ
 
1. นางสาวโสภิต  มาตรแม้น
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธีรนาถ  ตระกูลสุข
2. นางสาววรรณศิการ  พึ่งน้ำ
3. นางสาวอนัญญา  เชยกลิ่นเทศ
 
1. นางสาวโสภิต  มาตรแม้น
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกฤติยา  เจริญพร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สระพรหม
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายสรนันท์  ศักดิ์ศรี
2. เด็กชายอำนาจ  แดงกูล
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชัญญา  ไทยเจริญ
2. นางสาวณหทัย  ชัยยะ
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  ศิริพรม
2. เด็กชายยุทธชัย  เจริญสุข
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายชรินทร์  อัญชลี
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์กองโพธิ์
 
1. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กหญิงครองทรัพย์  ดับโศรก
2. เด็กหญิงพิชชากร  จันทร์อุดร
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
2. นายนิมิต  ตระกูลทา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกฤติยา  แย้มทวีทรัพย์
2. นายเจตน์  สระพรหม
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นายวสุพล  กระจ่าง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  อุษาอำไพ
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ตรีรัตนนุกูล
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวรุ้งนภา  เพียรงาน
2. นางสาวหทัยชนก  แซ่ตั้ง
 
1. นายธนกร  ปลั่งกลาง
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวรัตน์ติญา  เนตรพิภพ
2. นางสาววนิดา  วิลุนพัฒน์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพิชชา  เสรีพาณิชย์การ
2. นายพุฒิณัฐ  วิยะบุญ
 
1. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
2. นายวสุพล  กระจ่าง
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนงสภรณ์  อบมาลี
2. เด็กหญิงวินวรางค์  นุชทองคำ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อวนนวล
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายอนุภาพ  นงค์จิตร์
2. นางสาวอภัสสร  ปั้นประเสริฐ
3. นางสาวโยษิตา  อุทัยรัตน์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายภานุพงค์  เบ้าทอง
2. นายเดชาธร  วิลารักษ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
2. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  อ่อนประเสริฐ
2. เด็กชายบัญชา  พวงพิกุล
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายธนวินท์  โมรา
2. นายปรัชพงษ์  รัตน์ประทุม
3. นายสิทธิชัย  จันโสดา
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายเรืองสิทธิ์  ปานกลาง
2. เด็กชายโสภณ  บันตัน
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายจิรายุส  ศรีธนู
2. นายภาณุวัฒน์  ปลอดทอด
3. นายอภิชิต  คำโพล้ง
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตน์เจริญ
2. เด็กชายวรวิทย์  พุทธประเสริฐ
3. เด็กชายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายจีรวัฒน์  ดวงดาว
2. นายปฏิภาณ  เหลืองอ่อน
3. นายวชรพล  แพสัมฤทธิ์
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายคณิณ  โคตรโย
2. เด็กชายภัทรมินทร์  งามบุญคำ
3. เด็กชายโชตินรินทร์  สุวรรณศิลป์
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิพล
2. นายวิเชียร  รักษาทรัพย์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายธีระพล  ชาวนาสวน
2. นายวรุต  สายลม
3. นายวุฒิชัย  คชวรรณ์
 
1. นายพลร่ม  กันทำ
2. นายสำราญ  บุญเขียว
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายก้องภพ  ด้วงทอง
2. เด็กหญิงณิชดา  มาแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัชชา  แหสมุทร
 
1. นางณัทปภา  ทองมั่นคง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวนาถอนงค์  สังข์สูงเนิน
2. นางสาวพรธิตา  การะเกษ
3. นางสาวสุพรรณี  เนื่องทองหลาง
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. นางสาววาสนา  ชื่นมะดัน
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดสน
2. เด็กหญิงปวีณา  ปากหวาน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณฉาย
4. เด็กหญิงมุกตาภา  ปิยปริญญากิจ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธุผา
6. เด็กชายเดชาวัต  ธรรมประโคน
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
3. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวคันธรส  ปานามา
2. นางสาวบุญยานุช  สุภาพันธ์
3. นางสาวปนัดดา  โถทอง
4. นางสาวพิกุล  เปรมปรี
5. นางสาวภาวินี  พลวงค์
6. นางสาวสุภาวดี  สุพจนวดี
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นางสาวปริญญาภรณ์  บุษบากร
3. นางสาวศรินญา  พันธ์ชาลี
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร   โพนทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อยู่มา
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  โฆษิตพรชัย
 
1. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
2. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  มณีรัตน์
2. นางสาวอนงค์รักษ์  บุญทองเถิง
3. นายอิทธิชัย  นาที
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
2. นายอภิวัฒน์  แช่มรัมย์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกมลเนตร์  อินทร์วงศ์
2. เด็กหญิงจิตติมา  ศรีอากาศ
3. เด็กหญิงปฐมพร  ชูบุญ
 
1. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
2. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวน้ำฝน  ธรรมวิเศษ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เจือจันทร์
3. นางสาววิภา  ประดิษฐ
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายสังข์
2. เด็กชายศราวุฒิ  มุ้งทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  โมกชัยสง
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. นางสาวชญาดา  บุญคำแสน
2. นางสาวธนัญญา  วิยะบุญ
3. นายสุริยา  พัสดุ
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงณัสศรินทร์  มานะดำรงธรรม
2. เด็กหญิงปวีณา  เดชบุญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยสงเมือง
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวน้ำฝน  เข็มลาย
2. นางสาวบุษบา  อินคง
3. นางสาวศรัณยา  ปานแสงทอง
 
1. นายลิขิต  จิตรขันตรี
2. นางชรัมพร  ศรีงาม
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงจันจิรา  โสภากุล
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สีสิงห์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ยงยาง
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. นายภูษิต  มิ่งขวัญ
2. นายสุเมธิศักดิ์  คำเสียง
3. นายอวิรุธ  ยงยุทธิ์
 
1. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
2. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงทัตติยา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงพจนาภรณ์  พานแก้ว
3. นางสาวอารียา  สมศรี
 
1. นางสันทนี  บุญห่อ
2. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกิตติภพ  นพศิริ
2. นางสาวดาวรุ่ง  ทวีการ
3. นางสาวอัคเรศ  หมื่นพิชิต
 
1. นางสันทนี  บุญห่อ
2. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายทศพล  สุขเกษม
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กชายวีรภัทร  เพียรวิชา
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
146 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ทองแดง
2. เด็กชายจิรยุทธ  หวานยิ้ม
3. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่อึ๊ง
4. เด็กชายชาญเดช  แซ่อึ๊ง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมภักษร
6. เด็กชายธนวัฒน์  ธนปรีชาวัฒน์
7. เด็กชายธีรภัทร  วัฒนา
8. เด็กหญิงนัทธมน  ศิริพอง
9. เด็กหญิงนันทพร  วงค์ก่อเกียรติ
10. เด็กหญิงนันทินี  ผลประเสริฐ
11. เด็กหญิงน้องฟ้า  จำปาหอม
12. เด็กหญิงน้ำฝน  ชินรัตน์
13. เด็กชายบรรพชา  แสงปัญญา
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สายสุข
15. เด็กหญิงภิราภรณ์  พุทธวงค์
16. เด็กชายมานิตย์  นาคนวล
17. เด็กชายวนัส  มูลสาคร
18. เด็กชายวัฒนา  เจริญร่าง
19. เด็กชายวิรัช  พรสิงห์
20. เด็กหญิงวีนัส  เอี่ยมประโคน
21. เด็กชายวีระชาติ  พุ่มมะลิ
22. เด็กหญิงศิริประภา  ศุภริท
23. เด็กชายสมหวัง  แซกรัมย์
24. เด็กหญิงสิริกันยา  แซ่อุ่ย
25. เด็กชายสิโรดม  เป้าเจริญ
26. เด็กหญิงสุจิณณา  โหมฮึก
27. เด็กหญิงอาริยา  บุตรโคตร
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
2. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
3. นายพงษ์ณรินทร์  อุเทน
4. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
5. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
6. นายประภาส  กรุดพันธ์
7. นางสาวสุกัญญา  ศรีสรรค์
 
147 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นศิริจันทร์
2. นางสาวกฤติยา  จุฬากูล
3. นางสาวกัลยากร  มิตรศิริ
4. เด็กชายกาญจนาธิป  ยะหัตถะ
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุริวงษ์
6. เด็กชายณัฐนนท์  มีทอง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีคำแค
8. นายนรภัทร  กลิ่นหอม
9. เด็กชายพชรพล  เสริมสุขต่อ
10. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองเจือ
11. เด็กชายภาคีไนย  เนียมสวย
12. เด็กชายภาณุชล  ทิพยานนท์
13. เด็กชายศักรินทร์  พูลเพิ่ม
14. นางสาวศิริรัตน์  คำภา
15. เด็กชายสดายุ  ฉิมพาลี
16. เด็กชายสมพร  บุญมาก
17. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  อุธรตัน
18. เด็กชายสาโรช  เกตุสุวรรณ์
19. นางสาวสุดารัตน์  ภูเยี่ยมใจ
20. เด็กชายอนุชา  มีฤทธิ์
21. เด็กชายอนุพงศ์  คะวิลัย
22. นางสาวอรทัย  อินตา
23. นายอัสยาห์  นันทะบุตร
24. นางสาวอารียา  ดีชัยรัมย์
25. เด็กชายเทพนิมิต  คะเสนา
26. นายโชคชัย  เวียงแก้ว
27. นางสาวโสพิตรา  ทรัพย์อนันต์
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
2. นางปัญริสา  อุไร
3. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
4. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
5. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
6. นายศิระศักดิ์  เจาวรรณศิริ
7. นางสาวณพัฐอร  เฮงสมบูรณ์