สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงบัณฑรวรรณ  ทรงศรี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอุไรวรรณ  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  หนูคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอรวรรณ  ผันผ่อน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชไมพร  วินไธสง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชาดา  จันทร์สอน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชิดชนก  กลิ้งประโคน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐพร  ไชยสงเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  มะณีคำ
2. เด็กชายชลาสินธ์  นามล้ำ
3. เด็กหญิงอลิษา  แสวงสาย
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลาลัย  สิทธิ์นะศรี
2. นางสาวชัญญา  ปัดกอง
3. นางสาวเจนจิรา  มะณีพารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
2. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายศุภวัฒน์  สีสุวอ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  มณีพารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83.99 ทอง 5 1. นางสาววันทนีย์  โยยรัมย์
2. นางสาวสิราวรรณ  แผนลา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์