สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงบัณฑรวรรณ  ทรงศรี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอุไรวรรณ  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  หนูคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอรวรรณ  ผันผ่อน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชไมพร  วินไธสง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชาดา  จันทร์สอน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชิดชนก  กลิ้งประโคน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐพร  ไชยสงเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  มะณีคำ
2. เด็กชายชลาสินธ์  นามล้ำ
3. เด็กหญิงอลิษา  แสวงสาย
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลาลัย  สิทธิ์นะศรี
2. นางสาวชัญญา  ปัดกอง
3. นางสาวเจนจิรา  มะณีพารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
2. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายศุภวัฒน์  สีสุวอ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  มณีพารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83.99 ทอง 5 1. นางสาววันทนีย์  โยยรัมย์
2. นางสาวสิราวรรณ  แผนลา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  นันทะพรม
 
1. นางสาวสุรัตน์  อินทร์นอก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเปรมฤทัย  แผนพิมาย
 
1. นายสมชาย  เสงี่ยมจิตร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอกตาแสง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  ผลบุญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 6 1. นางสาววราภรณ์  จันทร์ดาเบ้า
 
1. นายสมชาย  เสงี่ยมจิตร์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักริน  ปลายไธสง
2. เด็กชายธวัชชัย  บุราณรมย์
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ราชโยธา
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวสุรีรัตน์  ศาลางาม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายยศพัฒน์  หวังแววกลาง
2. นางสาววาสนา  สีสิงห์
3. นางสาวศศิธร  มูลสาร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศาลางาม
2. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวิชา
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ป้านวัน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ประดิษฐ
 
1. นางสาวภรณ์ภิมน  วงค์หงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยธิดา  เตชะมา
2. นางสาวศิริลักษณ์  ภูมี
3. นางสาวไพลิน  สัตตะบุตร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
2. นางสาวภรณ์ภิมน  วงค์หงษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  ถิ่นทวี
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  เสวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  หาญสุด
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวสุรีรัตน์  ศาลางาม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาววารุณี  ศรีอาษา
2. นางสาวสุชานันท์  เจือจุ้ย
3. นางสาวอมิตา  ชื่นรัมย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
2. นางสาวภรณ์ภิมน  วงค์หงษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  คำสอน
2. นางสาวเกศวริน  สุวิชา
3. นางสาวแสงเดือน  โคตรลุน
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 4 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เชื้อหลง
2. เด็กชายณัฐพล  นามพูน
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
2. นางสาวภรณ์ภิมน  วงค์หงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายทัตพล  อุทธา
2. นายธวัชชัย  อามาตมนตรี
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
2. นางสาวภรณ์ภิมน  วงค์หงษ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาดา  แสนมหาไชย
2. เด็กหญิงนริศรา  ราชติง
3. เด็กหญิงปณิดา  ดลสุข
4. เด็กหญิงพนัสดา  บัวบานศรี
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ใยทา
 
1. นางสาวธนพร  พิสูจน์
2. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพจนีย์  สีหบุตร
2. นางสาวพรนภา  วงษ์มิตรแท้
3. นางสาวลักขณา  เรืองมนตรี
4. นางสาวสุภาพร  ประธรรมเรือง
5. นางสาวหงส์สกุล  แกพิมาย
 
1. นางสาวธนพร  พิสูจน์
2. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  สาหนองหม้อ
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 1. นายบัญญัติ  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวธนพร  พิสูจน์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายกรทอง  บุญสินธุ์
2. เด็กหญิงพรนภา  คงเมือง
 
1. นางสาวธนพร  พิสูจน์
2. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายกิตติพัฒน์  ขุนสมุทร
2. นางสาวเกวลิน  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
2. นางสาวธนพร  พิสูจน์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศิริพันธ์  เลนคำมี
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  กลางประพันธ์
 
1. นายมิตร  คันที
2. ดาบตำรวจแสวง  เกิดพิบูลย์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชลิตา  บัวจับ
2. นางสาวสุชาดา  โสภาศรี
 
1. นายมิตร  คันที
2. ดาบตำรวจแสวง  เกิดพิบูลย์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงปณิดา  คำพันธ์
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาววิมลมณี  พรหมรักษา
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีอาษา
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิภาพร  เพรชโก
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายสมบัติ
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 7    
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายณัฐกิตติ์  เจือจันทร์
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  มาเจริญสุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กงเหิน
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธ์ผา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเจษฎา  สาตร์นอก
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายศุภกร  นาสมพงษ์
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภราดร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายเอกชัย  ไกรนอก
3. เด็กหญิงเอมิลี่  โซเพนนี
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธ์ผา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลัดดา  นาคพงษ์
2. นายอาทิตย์  งามลม
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุเสนา
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธ์ผา
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  นนทภา
2. เด็กหญิงชลินดา  เลนคำมี
3. เด็กชายธวัชชัย  ทวีรัมย์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
2. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธนดล  นันดิลก
2. นางสาวธิดารัตน์  หอยสังข์
3. นางสาวพัชรี  แก้วเรียน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
2. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายทวีพงษ์  ราชโยธา
2. นางสาวสุพัตรา  คาอรัญ
 
1. นายวันเฉลิม  ทองอ้น
2. นางสาวราวดี  ดอนโบม
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายจิตควัฒน์  พิมพ์ยงยาง
2. เด็กชายวัชรพงษ์  มุกดาสนิท
 
1. นายวันเฉลิม  ทองอ้น
2. นางสาวราวดี  ดอนโบม
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิณ  วิชัยรัตน์
2. เด็กชายธวัชชัย  สาวก
3. เด็กชายวิษณุกร  ดีดวงพันธ์
 
1. นายประสิทธิ์  อาจปาสา
2. นายสุทัศน์  พรมทอง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  นาคพันธ์
2. นายภานุวัฒน์  แลพัว
3. นายศราวุธ  อาจปาสา
 
1. นายประสิทธิ์  อาจปาสา
2. นายสุทัศน์  พรมทอง
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชธิดา  ทนศรีลาด
2. เด็กหญิงศิริประภา  เพ็งสา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ยะหัตตะ
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. นางสาววาสนา  ชื่นมะดัน
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาถอนงค์  สังข์สูงเนิน
2. นางสาวพรธิตา  การะเกษ
3. นางสาวสุพรรณี  เนื่องทองหลาง
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. นางสาววาสนา  ชื่นมะดัน
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายชัยวิวัฒน์  พวงไธสง
2. นางสาวนฤมล  บรรดาศักดิ์
3. นางสาววราภรณ์  ไชยสีหา
4. นางสาวศศิธร  สมศรี
5. นายอนุสิทธิ์  บุญหยวก
6. นายเจษฎาพร  นาสมใจ
 
1. ส.ต.อ.หญิงปิยวรรณ  การสนธิ์
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
3. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บรรยงค์
2. เด็กหญิงสายธาร  จิตนา
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ร่วมรักบุญ
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวจันทกานต์  บุตรจันทา
2. นางสาววาสนา  สีสิงห์
3. นางสาวสุธีกานต์  สร้อยศรีทอง
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัวคำ  ไกรโยธี
2. เด็กหญิงปภาวี  ไกรโยธี
3. เด็กหญิงปิยมาศ  กะรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ยิ่งนอก
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำฝน  ธรรมวิเศษ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เจือจันทร์
3. นางสาววิภา  ประดิษฐ
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายสังข์
2. เด็กชายศราวุฒิ  มุ้งทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  โมกชัยสง
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิภาพร  บ่อทอง
2. นางสาวดวงเดือน  สายธะนู
3. นางสาวอภิญญา  บำรุงสำราญ
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. ส.ต.อ.หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัสศรินทร์  มานะดำรงธรรม
2. เด็กหญิงปวีณา  เดชบุญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยสงเมือง
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรติญา  กองทำ
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุภะดี
3. นางสาววิชุดา  ชาโท
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  โสภากุล
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สีสิงห์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ยงยาง
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรรยา  ศิริมงคล
2. นางสาวสมฤทัย  คัฒมาตร
3. นางสาวอรพรรณ  สายพรม
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ทุมเสน
2. เด็กหญิงมนรดา  สิงหนาด
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นาจะหมื่น
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยนัฐ  กิ่งไชสง
2. นางสาวบุษบาวรรณ  ศรพงษ์
3. นายสาตราธร  ศรพงษ์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี