สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอรวรรณ  ผันผ่อน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  นันทะพรม
 
1. นางสาวสุรัตน์  อินทร์นอก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเปรมฤทัย  แผนพิมาย
 
1. นายสมชาย  เสงี่ยมจิตร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอกตาแสง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  ผลบุญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 6 1. นางสาววราภรณ์  จันทร์ดาเบ้า
 
1. นายสมชาย  เสงี่ยมจิตร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักริน  ปลายไธสง
2. เด็กชายธวัชชัย  บุราณรมย์
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ราชโยธา
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวสุรีรัตน์  ศาลางาม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชลิตา  บัวจับ
2. นางสาวสุชาดา  โสภาศรี
 
1. นายมิตร  คันที
2. ดาบตำรวจแสวง  เกิดพิบูลย์