สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงบัณฑรวรรณ  ทรงศรี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชิดชนก  กลิ้งประโคน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลาลัย  สิทธิ์นะศรี
2. นางสาวชัญญา  ปัดกอง
3. นางสาวเจนจิรา  มะณีพารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
2. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวิชา
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ป้านวัน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ประดิษฐ
 
1. นางสาวภรณ์ภิมน  วงค์หงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาววารุณี  ศรีอาษา
2. นางสาวสุชานันท์  เจือจุ้ย
3. นางสาวอมิตา  ชื่นรัมย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
2. นางสาวภรณ์ภิมน  วงค์หงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 4 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เชื้อหลง
2. เด็กชายณัฐพล  นามพูน
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
2. นางสาวภรณ์ภิมน  วงค์หงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาดา  แสนมหาไชย
2. เด็กหญิงนริศรา  ราชติง
3. เด็กหญิงปณิดา  ดลสุข
4. เด็กหญิงพนัสดา  บัวบานศรี
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ใยทา
 
1. นางสาวธนพร  พิสูจน์
2. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 1. นายบัญญัติ  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวธนพร  พิสูจน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายกรทอง  บุญสินธุ์
2. เด็กหญิงพรนภา  คงเมือง
 
1. นางสาวธนพร  พิสูจน์
2. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายกิตติพัฒน์  ขุนสมุทร
2. นางสาวเกวลิน  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
2. นางสาวธนพร  พิสูจน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงปณิดา  คำพันธ์
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายสมบัติ
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 7    
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  มาเจริญสุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กงเหิน
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธ์ผา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายศุภกร  นาสมพงษ์
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  นนทภา
2. เด็กหญิงชลินดา  เลนคำมี
3. เด็กชายธวัชชัย  ทวีรัมย์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
2. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธนดล  นันดิลก
2. นางสาวธิดารัตน์  หอยสังข์
3. นางสาวพัชรี  แก้วเรียน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
2. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายทวีพงษ์  ราชโยธา
2. นางสาวสุพัตรา  คาอรัญ
 
1. นายวันเฉลิม  ทองอ้น
2. นางสาวราวดี  ดอนโบม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายจิตควัฒน์  พิมพ์ยงยาง
2. เด็กชายวัชรพงษ์  มุกดาสนิท
 
1. นายวันเฉลิม  ทองอ้น
2. นางสาวราวดี  ดอนโบม