สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอุไรวรรณ  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายศุภวัฒน์  สีสุวอ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  มณีพารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83.99 ทอง 5 1. นางสาววันทนีย์  โยยรัมย์
2. นางสาวสิราวรรณ  แผนลา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  คำสอน
2. นางสาวเกศวริน  สุวิชา
3. นางสาวแสงเดือน  โคตรลุน
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายทัตพล  อุทธา
2. นายธวัชชัย  อามาตมนตรี
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
2. นางสาวภรณ์ภิมน  วงค์หงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพจนีย์  สีหบุตร
2. นางสาวพรนภา  วงษ์มิตรแท้
3. นางสาวลักขณา  เรืองมนตรี
4. นางสาวสุภาพร  ประธรรมเรือง
5. นางสาวหงส์สกุล  แกพิมาย
 
1. นางสาวธนพร  พิสูจน์
2. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  สาหนองหม้อ
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายณัฐกิตติ์  เจือจันทร์
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภราดร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายเอกชัย  ไกรนอก
3. เด็กหญิงเอมิลี่  โซเพนนี
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธ์ผา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลัดดา  นาคพงษ์
2. นายอาทิตย์  งามลม
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุเสนา
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธ์ผา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิณ  วิชัยรัตน์
2. เด็กชายธวัชชัย  สาวก
3. เด็กชายวิษณุกร  ดีดวงพันธ์
 
1. นายประสิทธิ์  อาจปาสา
2. นายสุทัศน์  พรมทอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  นาคพันธ์
2. นายภานุวัฒน์  แลพัว
3. นายศราวุธ  อาจปาสา
 
1. นายประสิทธิ์  อาจปาสา
2. นายสุทัศน์  พรมทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาถอนงค์  สังข์สูงเนิน
2. นางสาวพรธิตา  การะเกษ
3. นางสาวสุพรรณี  เนื่องทองหลาง
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. นางสาววาสนา  ชื่นมะดัน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายชัยวิวัฒน์  พวงไธสง
2. นางสาวนฤมล  บรรดาศักดิ์
3. นางสาววราภรณ์  ไชยสีหา
4. นางสาวศศิธร  สมศรี
5. นายอนุสิทธิ์  บุญหยวก
6. นายเจษฎาพร  นาสมใจ
 
1. ส.ต.อ.หญิงปิยวรรณ  การสนธิ์
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
3. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บรรยงค์
2. เด็กหญิงสายธาร  จิตนา
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ร่วมรักบุญ
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวจันทกานต์  บุตรจันทา
2. นางสาววาสนา  สีสิงห์
3. นางสาวสุธีกานต์  สร้อยศรีทอง
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัวคำ  ไกรโยธี
2. เด็กหญิงปภาวี  ไกรโยธี
3. เด็กหญิงปิยมาศ  กะรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ยิ่งนอก
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำฝน  ธรรมวิเศษ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เจือจันทร์
3. นางสาววิภา  ประดิษฐ
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายสังข์
2. เด็กชายศราวุฒิ  มุ้งทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  โมกชัยสง
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิภาพร  บ่อทอง
2. นางสาวดวงเดือน  สายธะนู
3. นางสาวอภิญญา  บำรุงสำราญ
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. ส.ต.อ.หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัสศรินทร์  มานะดำรงธรรม
2. เด็กหญิงปวีณา  เดชบุญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยสงเมือง
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรติญา  กองทำ
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุภะดี
3. นางสาววิชุดา  ชาโท
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  โสภากุล
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สีสิงห์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ยงยาง
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรรยา  ศิริมงคล
2. นางสาวสมฤทัย  คัฒมาตร
3. นางสาวอรพรรณ  สายพรม
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ทุมเสน
2. เด็กหญิงมนรดา  สิงหนาด
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นาจะหมื่น
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยนัฐ  กิ่งไชสง
2. นางสาวบุษบาวรรณ  ศรพงษ์
3. นายสาตราธร  ศรพงษ์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี