สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สุรินิตย์
 
1. นางอุษา  ศิริรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิชา  ตันยะกุล
 
1. นางสุภาภรณ์  นนทเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทิพวัน
 
1. นายปริญญา  ยินดียม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนภรณ์  เคนเหลา
 
1. นางสาวนันทนิตย์  ยาจันทรา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แต้เฮง
 
1. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  สิริวรรโณทัย
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวันวดี  แก้วสกุล
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุดงาม
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ชลานุเคราะห์
3. เด็กหญิงฟารีดา  พิญโย
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
2. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  ยาชะโลม
2. นางสาวพิชญ์สินี  โกสุระ
3. นางสาวเกสรา  ภาวศุทธิวงศ์
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
2. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ยี่โต๊ะ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ปะติตัง
 
1. นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนมัสการ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสรัญญา  เข็มทิศ
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์