สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สุรินิตย์
 
1. นางอุษา  ศิริรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิชา  ตันยะกุล
 
1. นางสุภาภรณ์  นนทเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทิพวัน
 
1. นายปริญญา  ยินดียม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนภรณ์  เคนเหลา
 
1. นางสาวนันทนิตย์  ยาจันทรา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แต้เฮง
 
1. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  สิริวรรโณทัย
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวันวดี  แก้วสกุล
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุดงาม
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ชลานุเคราะห์
3. เด็กหญิงฟารีดา  พิญโย
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
2. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  ยาชะโลม
2. นางสาวพิชญ์สินี  โกสุระ
3. นางสาวเกสรา  ภาวศุทธิวงศ์
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
2. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ยี่โต๊ะ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ปะติตัง
 
1. นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนมัสการ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสรัญญา  เข็มทิศ
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสว่าง
 
1. นางรัฐชนก  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรปรียา  ยฆะเสม
 
1. นางสาวสุลีรัตน์  สังอยู่สุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  บุญจันทร์
 
1. นางดอกไม้  รอดพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารินทร์  ประเดิมทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  เอียงประคอง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วิรุณราช
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  รัตนธนวัชร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาธิกา  โกติรัมย์
2. นางสาวนำสุข  อยู่สุข
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  ยศโชติ
2. นายธีรดนย์  เกษมโชติพันธุ์
3. นางสาวพลอยปภัส  พงศ์อมรธรรช
 
1. นางมุกดา  สุขขี
2. นายวจนกรณ์  อุดมรัตนะพันธ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คณาวงค์
2. เด็กหญิงผกาพรรณ  ไชยวงษ์
3. เด็กชายสุริยา  เทพเดช
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤตยา  ใหม่พุมมา
2. นายธีระพัฒ  เตียงกูล
3. นางสาวสุทธิดา  เอี่ยมสอาด
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  กาญจนเคหาสน์
2. เด็กชายปริเยศ  ตันพงษ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตแก้ว
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกอบเกียรติ  อุ่นแก้ว
2. นายนพรัตน์  ภู่อุ่น
3. นางสาวอัญญารักษ์  ประเสริฐผล
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษยา  ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงสิริน  สะอาด
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อรุณนพรัตน์
 
1. นางลดาวัลย์  ศรีพนมธนากร
2. นางสุจิตรา  วรพุฒิ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนิษฐา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวนัทธมน  มาตขาว
3. นางสาวศศิธร  สุพะตะ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ยั่งยืน
2. นางสาวปริมประภา  สุขสวัสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชนน  แสงสุข
2. เด็กหญิงพรธิภา  แสนใจงาม
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  พึ่งเกษม
2. นางสาวพนิตา  วระวาท
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. นายกฤษฎา  เทียนวงศ์
2. นายวีรภัทร  แก้วสีทองคำ
 
1. นางสาวปริมประภา  สุขสวัสดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. นายธีรพงศ์  ขุมทรัพย์
2. นายธีราทร  ยัคลา
 
1. นางมุกดา  สุขขี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญพัทธ์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล
2. นางสาวปวันวดี  แก้วสกุล
3. นางสาวพาขวัญ  ศรีฟ้า
4. นางสาวพิชญา  โษฑศัน
5. นางสาววิริยา  วงษ์เทศ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
2. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาชนก  โพธิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์  มีพงศ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์สิรี  มีทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์  มีพงศ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง 4 1. เด็กชายธนชัย  เชื้อวงษ์
2. นางสาวอาทิติยา  ไกรสวรรค์
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวศรีสุข  เข็มมุข
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุนิฉัตร  จันทวาส
2. นายอธิษฐาน  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวศรีสุข  เข็มมุข
2. นางรุ้งลาวัลย์  ศรีประเสริฐ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เสาวรส
2. เด็กชายธีรภัทร  อิฐอมรชัย
 
1. นางกฤษณา  ณัฐคุณานนท์
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวสุพัตรา  ดวงจิตต์
2. นางสาวสุพัตรา  วรประสพ
 
1. นายสราวุธ  อนีฆาศรีนนท์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่กิม
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิชชา  พันธุ์เพ็ง
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนกนันท์  นิยมสุข
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองเลื่อน
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  เทียนวงศ์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยภัค  มะโนมัย
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายธนทัต  โฉมศรี
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ขันตี
2. เด็กหญิงนภสร  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวปิยรัฎธ์  ปู่ทา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิทารัตน์  อ่อนถาวร
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  แย้มสวน
2. เด็กหญิงธิษณาญมดี  แก้วกำเหนิด
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บุตรเพ็ชร์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุ  นพสมบูรณ์
2. นายยศนนท์  คงเจริญ
3. นายวัชรงค์  ยะนินทร
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  เนาวลักษณ์
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนริศรา  เพ็งบุปผา
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอิงอร  ขาวเจริญ
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - 1. นายทัตเทพ  ตันพานิชกุล
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบรรพต  มโนมัย
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วัฒนะนุพงษ์
2. เด็กชายกมลโลจน์  ภานุเวศ
3. นางสาวกันทิมา  บุตรสาลี
4. นายกิตติพงศ์  ม่านทอง
5. นางสาวกุลณัฐ  ชุมตรีนอก
6. เด็กชายจักรภพ  พันธ์คง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาทิพย์
8. เด็กหญิงณัฐรดี  วงศ์แสนสุข
9. นายณัฐวุฒิ  บุญมี
10. นายดารารัตน์  เทพมงคล
11. นายทัตเทพ  ตันพานิชกุล
12. นางสาวธนัชชา  มะโนมัย
13. เด็กชายธวัชชัย  ลาดพร้าว
14. นางสาวนฤมล  นิยมสุข
15. นางสาวปัญฑารีย์  บุญเถื่อน
16. นายปุณณวิช  เทพมณี
17. นางสาวพัชราภรณ์  ปกป้อง
18. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพ็ชรวงษา
19. นายพุทธิพงษ์  คีหะกูล
20. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ศรี
21. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
22. นายภูตะวัน  ศิริรักษ์
23. นายภูธเรศ  จั่นเจริญ
24. นางสาวรนัชชา  สีหะวงษ์
25. เด็กหญิงรามาวดี  พรมบุตร
26. เด็กชายวรภพ  เชิดสุข
27. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตันพานิชกุล
28. นายศรายุทธ  เกตุอุ่น
29. นางสาวศศปกรณ์  โอสถานนท์
30. นายศักดิ์นรินทร์  นามบุญลือ
31. นางสาวศุภรัตน์  อินเสก
32. นางสาวสุพัตรา  วระวิสันต์
33. นางสาวอรณิชา  ไทยนาพา
34. นายอรรณพ  วันเทวิน
35. เด็กหญิงอาทิตยา  พิภบไพบูรณ์
36. นายเหมราช  เหมตาล
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
2. นายปวีณ  โคนะโร
3. จ.ต.ศักดิ์เกษม  จันทร์สิริกุล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคุณากร  แย้มสวน
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.1 เงิน 4 1. นายกันตพล  นิลศิริ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วแสนไชย
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรพรรณ  นันทสูร
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชาย กฤษณะ  จึงยุกุล
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธิติพงษ์  สุริยะอรุณไชย
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภานัน  สาโร
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเนตรนรินทร์  ชาติวงษ์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรทร  ยัคลา
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญยเกียรติ  คงสุข
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  นพเก้า
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรยา  ตุ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนท์ธวัช  เนีบรมงคล
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมชนก  บุตรดีวงษ์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 4 1. นางสาวพรรณราย  สีป้อง
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติ์พิภัทร  พรมวงษ์
2. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ์
4. เด็กหญิงธัญชนก  มาลัย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิ่มเพิ่มสุข
6. เด็กชายภานุวัฒน์  มังกษัต
7. เด็กหญิงรินลดา  เมฆเกษม
8. เด็กหญิงอทิตยา  อินคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมบุญพัฒนากุล
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  แก้วชนะ
3. เด็กหญิงธัญชนก  มาลัย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิ่มเพิ่มสุข
5. เด็กหญิงรินลดา  เมฆเกษม
6. เด็กหญิงอทิตยา  อินคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลีภรณ์  เขียวฉอ้อน
2. นางสาวธัญญารัตน์  สีหาพงษ์
3. นางสาวธัญนันท์  กิติธนสวัสดิ์
4. นางสาววิริยา  วงษ์เทศ
5. นางสาวสุพิชฌาย์  พรหมรุ่งสวัสดิ์
 
1. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรษสวมนต์  เข็มประดับ
 
1. นายวรวัตต์  มานะแท้
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพงษ์  วงษ์ไชยา
 
1. นางสาวชวภาพัณณ์  อนัญสถิตพัฒน์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุขมา
 
1. นางสาวชวภาพัณณ์  อนัญสถิตพัฒน์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศรุตา  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายวรวัตต์  มานะแท้
 
78 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยา  มงคล
2. นายธนพงษ์  วงษ์ไชยา
3. นางสาวสุปรีญา  พิพัฒน์เจริญ
4. นางสาวสุภาฤดี  วัฒนศิลป์
5. นางสาวอารียา  อินทลักษณ์
 
1. MissWang  Yaoli
2. MissLi  Xin
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์สิรี  มีทา
2. นางสาวจินตนา  บุญกระจาย
3. นางสาวชลธิชา  ไทยประเสริฐ
4. นางสาวนันทพร  ประเสริฐสังข์
5. นายพงศกร  เทียนวงศ์
6. นายพชร  เหรียญรักวงศ์
7. นายพิพิธพล  เอี่ยมวงค์
8. นางสาวศศปกรณ์  โอสถานนท์
9. นางสาวอรยา   ตุ้มประเสริฐ
10. นางสาวเสาวรส  โสวรรณี
 
1. นายขวัญชัย  ชันกระโทก
2. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์  มีพงศ์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ประทุมเมศ
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เกตุสุวรรณ
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  กฤตยาวัฒน์
 
1. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
2. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันต์กมล  ศรีเกษม
2. นางสาวพิชญา  ผาวันดี
3. นายศุภกิจ  ปิ่นทองคำ
 
1. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
2. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประพาฬรัตน์  แก้วอุย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ฉัตรชาญณรงค์
3. เด็กชายรชตะ  วรรณศิริวรโชติ
 
1. นางสาวโสภิต  มาตรแม้น
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีรนาถ  ตระกูลสุข
2. นางสาววรรณศิการ  พึ่งน้ำ
3. นางสาวอนัญญา  เชยกลิ่นเทศ
 
1. นางสาวโสภิต  มาตรแม้น
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  เจริญพร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สระพรหม
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรนันท์  ศักดิ์ศรี
2. เด็กชายอำนาจ  แดงกูล
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญา  ไทยเจริญ
2. นางสาวณหทัย  ชัยยะ
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลพรรษ  คำจันทร์
2. เด็กหญิงธีรดา  สาแก้ว
 
1. นายวสุพล  กระจ่าง
2. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกฤต  ศุภาคม
2. นายอรรถพร  วิสุทธิประเสริฐ
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นายวสุพล  กระจ่าง
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรสุดา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต่อมสุวรรณ์
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  แย้มทวีทรัพย์
2. นายเจตน์  สระพรหม
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นายวสุพล  กระจ่าง
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  อุษาอำไพ
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ตรีรัตนนุกูล
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันย์สินี  ห้อยมาลัย
2. นางสาวจิตสุภา  เกตุร่วง
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชินภัทร  แซ่เฮ้ง
2. นายพิพิธพล  เอี่ยมวงศ์
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นายวสุพล  กระจ่าง
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชา  เสรีพาณิชย์การ
2. นายพุฒิณัฐ  วิยะบุญ
 
1. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
2. นายวสุพล  กระจ่าง
 
95 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงกมล  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรียา  สิริเบญจวงศ์
 
1. นายวสุพล  กระจ่าง
2. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุพงค์  เบ้าทอง
2. นายเดชาธร  วิลารักษ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
2. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจตุพล  พึ่งเกษม
2. เด็กชายวีกิจ  กลิ่นนุ่น
3. เด็กชายอานนท์  สุวรรณประสิทธิ์
 
1. นายสุรชัย  ภูมิประดิษฐ์
2. นายเชญฐา  ภูนามูล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนนันท์  มาปรีดา
2. นางสาวพัชรพร  ใจเอื้อ
3. นางสาววราภรณ์  ช่วงจั่น
 
1. นางสาวปรีณารัชต์  ธัญญ์ปวีณ์
2. นางสันทนี  บุญห่อ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  เปรมศรี
2. เด็กหญิงนราธร  ณีวงษ์
3. เด็กหญิงปณิภา  บุญคง
 
1. นางสุวรรณีย์  มงคล
2. นางสาวจิราภรณ์  สายบัว
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 1. นางสาวจินตนา  บุญกระจาย
2. นางสาวภัสสรา  จันทร์ดาขำ
3. นางสาวอาทิตยา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  ชาวงษ์
2. นางสาวณัฐนรี  มงคลฐิตินนท์
3. นางสาวแก้วใจ  แสนแก้ว
 
1. นางเบญจา  เดชสุภา
2. นางศิริลักษณ์  ณะวงษ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันติชา  ปราบพาล
2. นางสาวปวันรัตน์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวอธิพร  ฉิมสมุทร
 
1. นางเบญจา  เดชสุภา
2. นางศิริลักษณ์  ณะวงษ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัตติยา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงพจนาภรณ์  พานแก้ว
3. นางสาวอารียา  สมศรี
 
1. นางสันทนี  บุญห่อ
2. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภพ  นพศิริ
2. นางสาวดาวรุ่ง  ทวีการ
3. นางสาวอัคเรศ  หมื่นพิชิต
 
1. นางสันทนี  บุญห่อ
2. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ