สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทิพวัน
 
1. นายปริญญา  ยินดียม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชนน  แสงสุข
2. เด็กหญิงพรธิภา  แสนใจงาม
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. นายธีรพงศ์  ขุมทรัพย์
2. นายธีราทร  ยัคลา
 
1. นางมุกดา  สุขขี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เสาวรส
2. เด็กชายธีรภัทร  อิฐอมรชัย
 
1. นางกฤษณา  ณัฐคุณานนท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.1 เงิน 4 1. นายกันตพล  นิลศิริ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  นพเก้า
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนท์ธวัช  เนีบรมงคล
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 4 1. นางสาวพรรณราย  สีป้อง
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยา  มงคล
2. นายธนพงษ์  วงษ์ไชยา
3. นางสาวสุปรีญา  พิพัฒน์เจริญ
4. นางสาวสุภาฤดี  วัฒนศิลป์
5. นางสาวอารียา  อินทลักษณ์
 
1. MissWang  Yaoli
2. MissLi  Xin