สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงหฤทัย  พรมตะ
 
1. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวพรรณิษา  สรวมศิริ
 
1. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิศา  กิติวงศ์
 
1. นางสุนันท์  บำรุงสิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นายสุพจน์  โกศิริ
 
1. นางสุนันท์  บำรุงสิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงผกามาศ  เตียงกูล
 
1. นางรัศมี  วัฒนอรุณวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวดาราพร  งามศรีสกุล
2. นางสาวอุไรวรรณ  เป้าเจริญ
 
1. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
2. นางรัศมี  วัฒนอรุณวงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศุภาภรณ์  พ่วงศิริ
 
1. นางวราภรณ์  ขวัญนอน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนาวิน  โสทศิลป์
 
1. นายบุญมี  บำรุงสิน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฏิลรัตน์  เพิ่มประโคน
2. เด็กหญิงสุกานดา  วัฒนา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดาวไธสง
2. นางวราภรณ์  ขวัญนอน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 5 1. นายนพเก้า  อยู่เย็น
2. นายพงษ์เพชร  วงศ์จอม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดาวไธสง
2. นางวราภรณ์  ขวัญนอน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายวงศ์ตระกานต์  ยิ่งแสงตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  ขวัญนอน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 1. นายวัชระ  คงสุวรรณ์
 
1. นางวราภรณ์  ขวัญนอน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษนัย  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  พรมหู
3. เด็กชายศุภกิจ  ลิ้มเสรี
 
1. นางรพีพรรณ  หิมมะ
2. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนภัทร  ประสพสุข
2. เด็กชายเจริญผล  ก้อนน่วม
 
1. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนภัทร  ประสพสุข
2. เด็กชายเจริญผล  ก้อนน่วม
 
1. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  น้อยประเสริฐ
2. นายอธิคม  ขวัญเมือง
3. นายโสภณ  สุขรวย
 
1. นายมาโนช  ศรีวรนันท์
2. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภา  ตันเจริญ
2. เด็กชายเอกอนันต์  นามวงค์
 
1. นายปราโมทย์  สุขสำราญ
2. นางพรเพ็ญ  เจริญสุข
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายวิรัช  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาววิลาวัณย์  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวพัชรี  มะลิวัลย์
2. นางพรเพ็ญ  เจริญสุข
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงระพีภร  ยุทรัมย์
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววาริน  แซ่โชว
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ซุยพรม
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  หมื่นจำนงค์
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสงเงิน
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวอารียา  บุญชู
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มาศิริ
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายณัธวุฒิ  รอดสียา
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ทวีวรรณ
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายวิชัย  ซิ้มเทียม
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรากร  พรหมเจริญ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกดนัย  แสงใจ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพากร  พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงธิตินันท์  ซุยพรม
3. เด็กหญิงรินฤดี  เฟื่องแก้ว
4. เด็กชายเจษฎา  ใหม่คำมิ
5. เด็กชายเอกดนัย  แสงใจ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
2. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายปวริศร์  มิ่งเจริญ
2. เด็กชายพิชิตพล  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์
2. นางสาวนพพร  วิไลพัฒน์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวสุดารัตน์  ชาติวงษ์
2. นางสาวสุนิสา  หนุนสมัย
 
1. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์
2. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิตา  หมื่นจำนงค์
2. เด็กหญิงอัญชลี  สิงห์คำ
 
1. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์
2. นางสาวนพพร  วิไลพัฒน์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  อวยพร
2. เด็กชายวันพิทักษ์  รวงผึ้ง
 
1. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์
2. นางสาวนพพร  วิไลพัฒน์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายชาญชัย  เข็มมนฑา
2. เด็กชายฐาปนา  สุประมาส
 
1. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์
2. นางสาวนพพร  วิไลพัฒน์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายอภิสิทธิ์  เจริญสุข
2. นางสาวอักษร  สุวรรณเมฆ
 
1. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์
2. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวันเฉลิม  นพกาศ
2. นายสุขสันต์  กองศรี
 
1. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์
2. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกบินทร์  โคทัด
2. เด็กชายปฏิภาณ  ธรรมมงคล
3. เด็กชายอดิศร  อ่อนเจริญ
 
1. นางวรรณพร  ศรีบุญลอย
2. นางวรนุตร์  เข็มเฉลิม
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายจิรศักดิ์  สิงหาโคตร
2. นายนพดล  ลิ้มเสรี
3. นายภูมินันท์  คนคิด
 
1. นางวรรณพร  ศรีบุญลอย
2. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐริกา  รังภูรีย์
2. เด็กหญิงสมฤดี  เต็งโสดา
3. เด็กหญิงหรินทิพย์  เพ็ชรนิล
 
1. นางวรนุตร์  เข็มเฉลิม
2. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์