สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิศา  กิติวงศ์
 
1. นางสุนันท์  บำรุงสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงผกามาศ  เตียงกูล
 
1. นางรัศมี  วัฒนอรุณวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนาวิน  โสทศิลป์
 
1. นายบุญมี  บำรุงสิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายวงศ์ตระกานต์  ยิ่งแสงตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  ขวัญนอน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายชาญชัย  เข็มมนฑา
2. เด็กชายฐาปนา  สุประมาส
 
1. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์
2. นางสาวนพพร  วิไลพัฒน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายอภิสิทธิ์  เจริญสุข
2. นางสาวอักษร  สุวรรณเมฆ
 
1. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์
2. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน