สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวดาราพร  งามศรีสกุล
2. นางสาวอุไรวรรณ  เป้าเจริญ
 
1. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
2. นางรัศมี  วัฒนอรุณวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฏิลรัตน์  เพิ่มประโคน
2. เด็กหญิงสุกานดา  วัฒนา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดาวไธสง
2. นางวราภรณ์  ขวัญนอน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษนัย  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  พรมหู
3. เด็กชายศุภกิจ  ลิ้มเสรี
 
1. นางรพีพรรณ  หิมมะ
2. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนภัทร  ประสพสุข
2. เด็กชายเจริญผล  ก้อนน่วม
 
1. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  น้อยประเสริฐ
2. นายอธิคม  ขวัญเมือง
3. นายโสภณ  สุขรวย
 
1. นายมาโนช  ศรีวรนันท์
2. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภา  ตันเจริญ
2. เด็กชายเอกอนันต์  นามวงค์
 
1. นายปราโมทย์  สุขสำราญ
2. นางพรเพ็ญ  เจริญสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงระพีภร  ยุทรัมย์
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ซุยพรม
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  หมื่นจำนงค์
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสงเงิน
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวอารียา  บุญชู
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มาศิริ
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ทวีวรรณ
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรากร  พรหมเจริญ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกดนัย  แสงใจ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพากร  พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงธิตินันท์  ซุยพรม
3. เด็กหญิงรินฤดี  เฟื่องแก้ว
4. เด็กชายเจษฎา  ใหม่คำมิ
5. เด็กชายเอกดนัย  แสงใจ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
2. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวันเฉลิม  นพกาศ
2. นายสุขสันต์  กองศรี
 
1. นางสาวเด่นดวง  แสงจันทร์
2. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกบินทร์  โคทัด
2. เด็กชายปฏิภาณ  ธรรมมงคล
3. เด็กชายอดิศร  อ่อนเจริญ
 
1. นางวรรณพร  ศรีบุญลอย
2. นางวรนุตร์  เข็มเฉลิม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายจิรศักดิ์  สิงหาโคตร
2. นายนพดล  ลิ้มเสรี
3. นายภูมินันท์  คนคิด
 
1. นางวรรณพร  ศรีบุญลอย
2. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน