สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  เสงี่ยมจิต
 
1. นายอภัย  โคตะมะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกัลยพันธ์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายอภัย  โคตะมะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินทิรา  หนูแสง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอมราวี  สำราญจิตร
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรทิกา  ยามวัน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  กวางทอง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ศิริเทศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาสนา  สุขหอม
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ศิริเทศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  พึ่งจันทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ขำแย้ม
3. เด็กหญิงอรพรรณ  โต่นวุธ
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ศิริเทศ
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60.98 ทองแดง 4 1. นางสาวกันตยา  โสภารัตน์
2. นางสาวรัตย์ติยา  สงเมือง
3. นางสาวสุนันทา  สารีผล
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ศิริเทศ
2. นายอภัย  โคตะมะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิรภาพร  ทองมา
2. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่ลิ้ม
 
1. นายอภัย  โคตะมะ
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวัลญา  ทองประเสริฐ
 
1. นายชัชวาลย์  บุญสงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกมลทิพย์  อร่ามศรี
 
1. นายชัชวาลย์  บุญสงค์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ขวดสอาด
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปลื่มจิตร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แน่นอุดร
2. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์แสง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวสมพร  ตุ่นสำอางค์
2. นายสวราชย์  จันดาผล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์แสง
2. นางสาวจิราภรณ์  แน่นอุดร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฑิฆัมพร  อนุจร
 
1. นายชัชวาลย์  บุญสงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอารีพร  บัวเกิด
 
1. นายชัชวาลย์  บุญสงค์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นุ่มทองคำ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สระทองวิง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กงกาหน
 
1. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวพุทธิดา  เพ็ชรขำ
2. นายวชิระพงษ์  พุทธทรง
3. นายเจษฎา  เมรสนัด
 
1. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววราภรณ์  เพ็งรัตน์
2. นางสาวสุวัจณี  สุนทรชัย
3. นางสาวอุษณีย์  สวนทอง
 
1. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูวันนา
2. เด็กหญิงนิตยา  เกิดสวัสดิ์
3. เด็กชายวรเทพ  ซุ่นอึ้ง
 
1. นางพรฤดี  สุริยภิญโญพงศ์
2. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรมงคล  เหล็งเจริญ
2. นายเจษฎา  แซ่หลาย
3. นายเมธัส  เท้าไม้สน
 
1. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
2. นางพรฤดี  สุริยภิญโญพงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีธนู
2. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  วงษ์ละคร
3. เด็กชายจักรินทร์  มาศิริ
 
1. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.9 เงิน 9 1. นางสาวกาญจนา  นาคเกษม
2. นายชนาธิป  หลายเจริญ
3. นางสาวนภาพร  เนียมพิทักษ์
 
1. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายนนทชัย  ราญมีชัย
2. นางสาวปารีณา  บุญจันทร์
 
1. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายอมรเทพ  เสื่อคำ
 
1. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญนาม
2. เด็กชายใกล้รุ่ง  ใคร่ครวญ
 
1. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรินทร์  พรามกูล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบบุตรดี
3. เด็กหญิงสุคนทิพย์  จรรยาขาม
4. เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์เจริญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  กลิ่นเข้ม
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วสุทะ
2. นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพงษ์  โฉมสอาด
2. นายพัฒนพงศ์  แซงจำปา
3. นางสาวพิมพินี  มังคะรัตน์
4. นางสาววรรณนิสา  กวางทอง
5. นายอภิศิษฐ์  สำราญ
 
1. นายประจักษ์  พุทธเจริญ
2. นางวัชรี  พุทธเจริญ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎาธร  ยอดสำอางค์
2. เด็กชายกีรติ  เซี่ยงหว่อง
3. นายจตุพร  สรวมศิริ
4. เด็กชายจักรพัฒน์  โยมคูเวียง
5. เด็กชายจักรี  องอาจ
6. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ชมเชย
7. นางสาวจุฑาทิพย์  สมภิพงษ์
8. นางสาวทิพยาภรณ์  ธงไชย
9. นางสาวธิดาภา  แดงมณี
10. เด็กชายนนทกานต์  นพโสภณ
11. เด็กชายนิพนธ์  ไทยเจริญ
12. เด็กชายพานุวัฒน์  บุบผาลา
13. นางสาวรัตนา  ฟักช่าง
14. เด็กหญิงวรรณิษา  หวังครอบกลาง
15. เด็กชายวิสนุสันต์  ขมสันเทียะ
16. เด็กชายศราวุฒิ  สมสะอาด
17. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พันธ์จบสิงห์
18. เด็กชายอิทธิพงษ์  ไพรสอน
19. นางสาวเกษมณี  ไชยโคตร
20. เด็กหญิงเมธาพร  นนทะวงษ์
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วสุทะ
2. นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร์
3. นายประจักษ์  พุทธเจริญ
4. นางวัชรี  พุทธเจริญ
5. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อวนนวล
 
1. นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่เตีย
2. เด็กชายธเนศ  วีระธรรม
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วสุทะ
2. นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงธารารัตน์  นานัน
3. เด็กหญิงนริศรา  ชัยมาตร์
4. เด็กหญิงพัชริดา  คำอาษา
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เจริญสุข
6. เด็กหญิงสุจินดา  อินสวัสดิ์
7. นางสาวสุนิสา  นามอักษร
8. เด็กหญิงสุวิมล  กันทะวงค์
9. นางสาวอรณี  อึ้งไถ่
10. เด็กหญิงอาทิตยา  คำอาษา
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
2. นางสาวนพรัตน์  แก้วสุทะ
3. นางสาวภรณ์พรรษา   บุญเพ็ชร
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นพเก้า
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ไทยเจริญ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาริญา  พัฒนา
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภัทรา  พรหมโชติ
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  คำโพล้ง
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายกิตติกร  จันทอง
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวัสดิเกียรติ
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายวิภพ  โยธานันท์
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายชวรัตน์  รื่นภิรมย์
 
1. นางสาวภรณ์พรรษา  บุญเพชร
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงบำเพ็ญพร  สุรารักษ์
2. เด็กหญิงสุธิมา  ศรีเกษม
 
1. นางสาวภรณ์พรรษา  บุญเพชร
2. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายสิทธิพร  สารสุข
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายชนะชนม์  รื่นภิรมย์
 
1. นางสาวภรณ์พรรษา  บุญเพชร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกิจ  ธูปหอม
2. นายเกรียงศักดิ์  บุญสมพงษ์
3. นายเกียรติศักดิ์  นาคนุ่ม
 
1. นางสาวภรณ์พรรษา  บุญเพชร
2. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงถาวรีย์  นกบิน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงถาวรีย์  นกบิน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  สงฆ์สนะ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทกร  พลทองหลาง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรฐา  วงศ์พินิจ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรารถนา  ศรีศักดิ์นอก
2. เด็กหญิงพิสชา  อมรพรรณพงศ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  มานิพพาน
2. เด็กชายธัญญะ  ผลสุทธิชัย
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวชาลินี  มรรคสินธ์
2. นางสาวศิริรัตน์  แรตเจริญ
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถาวร  ไกยบุตร
2. เด็กชายศรัณย์  บุตรบริบูรณ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรภัทร์  หาคำ
2. เด็กชายวรพงศ์  แฝงพงศ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพูลทรัพย์  หลาบนอก
2. นางสาวศิญาภรณ์  บุราสิทธิ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณภัทร  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  รัตน์เจริญ
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายคมชาญ  แก้วน้อย
2. นางสาวพิมศุภานัน  ชนะค้าพสิษฐ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตน์ติญา  เนตรพิภพ
2. นางสาววนิดา  วิลุนพัฒน์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงสภรณ์  อบมาลี
2. เด็กหญิงวินวรางค์  นุชทองคำ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อวนนวล
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุภาพ  นงค์จิตร์
2. นางสาวอภัสสร  ปั้นประเสริฐ
3. นางสาวโยษิตา  อุทัยรัตน์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวนภัสสร  ราญมีชัย
2. นางสาวปรียานุช  นาคเกษม
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  อ่อนประเสริฐ
2. เด็กชายบัญชา  พวงพิกุล
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวินท์  โมรา
2. นายปรัชพงษ์  รัตน์ประทุม
3. นายสิทธิชัย  จันโสดา
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเรืองสิทธิ์  ปานกลาง
2. เด็กชายโสภณ  บันตัน
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุส  ศรีธนู
2. นายภาณุวัฒน์  ปลอดทอด
3. นายอภิชิต  คำโพล้ง
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตน์เจริญ
2. เด็กชายวรวิทย์  พุทธประเสริฐ
3. เด็กชายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรภัทร์  แก้วน้อย
2. นายโยธิน  คุณวุฒิ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณรงค์  ฤทธิ์ศักดิ์
2. เด็กชายทรรศวรรษ  สืบสอน
3. เด็กชายธนธรณ์  พุทธา
 
1. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นายรณชัย  พาทา
2. นายวัชระ  พรหมพิทัศน์
3. นายไชยวัฒน์  ศรีแสด
 
1. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
71 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
72 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศธร  สิงห์ท่าเมือง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ไทยเจริญ
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด