สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60.98 ทองแดง 4 1. นางสาวกันตยา  โสภารัตน์
2. นางสาวรัตย์ติยา  สงเมือง
3. นางสาวสุนันทา  สารีผล
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ศิริเทศ
2. นายอภัย  โคตะมะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ขวดสอาด
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปลื่มจิตร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แน่นอุดร
2. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์แสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นุ่มทองคำ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สระทองวิง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กงกาหน
 
1. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูวันนา
2. เด็กหญิงนิตยา  เกิดสวัสดิ์
3. เด็กชายวรเทพ  ซุ่นอึ้ง
 
1. นางพรฤดี  สุริยภิญโญพงศ์
2. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายอมรเทพ  เสื่อคำ
 
1. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงธารารัตน์  นานัน
3. เด็กหญิงนริศรา  ชัยมาตร์
4. เด็กหญิงพัชริดา  คำอาษา
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เจริญสุข
6. เด็กหญิงสุจินดา  อินสวัสดิ์
7. นางสาวสุนิสา  นามอักษร
8. เด็กหญิงสุวิมล  กันทะวงค์
9. นางสาวอรณี  อึ้งไถ่
10. เด็กหญิงอาทิตยา  คำอาษา
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
2. นางสาวนพรัตน์  แก้วสุทะ
3. นางสาวภรณ์พรรษา   บุญเพ็ชร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นพเก้า
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ไทยเจริญ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภัทรา  พรหมโชติ
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายกิตติกร  จันทอง
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายชวรัตน์  รื่นภิรมย์
 
1. นางสาวภรณ์พรรษา  บุญเพชร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรภัทร์  หาคำ
2. เด็กชายวรพงศ์  แฝงพงศ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด