สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินทิรา  หนูแสง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอมราวี  สำราญจิตร
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  พึ่งจันทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ขำแย้ม
3. เด็กหญิงอรพรรณ  โต่นวุธ
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ศิริเทศ
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวสมพร  ตุ่นสำอางค์
2. นายสวราชย์  จันดาผล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์แสง
2. นางสาวจิราภรณ์  แน่นอุดร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวพุทธิดา  เพ็ชรขำ
2. นายวชิระพงษ์  พุทธทรง
3. นายเจษฎา  เมรสนัด
 
1. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววราภรณ์  เพ็งรัตน์
2. นางสาวสุวัจณี  สุนทรชัย
3. นางสาวอุษณีย์  สวนทอง
 
1. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีธนู
2. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  วงษ์ละคร
3. เด็กชายจักรินทร์  มาศิริ
 
1. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.9 เงิน 9 1. นางสาวกาญจนา  นาคเกษม
2. นายชนาธิป  หลายเจริญ
3. นางสาวนภาพร  เนียมพิทักษ์
 
1. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่เตีย
2. เด็กชายธเนศ  วีระธรรม
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วสุทะ
2. นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาริญา  พัฒนา
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  คำโพล้ง
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวัสดิเกียรติ
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายวิภพ  โยธานันท์
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงบำเพ็ญพร  สุรารักษ์
2. เด็กหญิงสุธิมา  ศรีเกษม
 
1. นางสาวภรณ์พรรษา  บุญเพชร
2. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายสิทธิพร  สารสุข
 
1. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายชนะชนม์  รื่นภิรมย์
 
1. นางสาวภรณ์พรรษา  บุญเพชร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  สงฆ์สนะ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทกร  พลทองหลาง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรารถนา  ศรีศักดิ์นอก
2. เด็กหญิงพิสชา  อมรพรรณพงศ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพูลทรัพย์  หลาบนอก
2. นางสาวศิญาภรณ์  บุราสิทธิ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณภัทร  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  รัตน์เจริญ
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายคมชาญ  แก้วน้อย
2. นางสาวพิมศุภานัน  ชนะค้าพสิษฐ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวนภัสสร  ราญมีชัย
2. นางสาวปรียานุช  นาคเกษม
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศธร  สิงห์ท่าเมือง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ไทยเจริญ
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด