สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  เสงี่ยมจิต
 
1. นายอภัย  โคตะมะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกัลยพันธ์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายอภัย  โคตะมะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรทิกา  ยามวัน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  กวางทอง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ศิริเทศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาสนา  สุขหอม
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ศิริเทศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิรภาพร  ทองมา
2. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่ลิ้ม
 
1. นายอภัย  โคตะมะ
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรมงคล  เหล็งเจริญ
2. นายเจษฎา  แซ่หลาย
3. นายเมธัส  เท้าไม้สน
 
1. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
2. นางพรฤดี  สุริยภิญโญพงศ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญนาม
2. เด็กชายใกล้รุ่ง  ใคร่ครวญ
 
1. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรินทร์  พรามกูล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบบุตรดี
3. เด็กหญิงสุคนทิพย์  จรรยาขาม
4. เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์เจริญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  กลิ่นเข้ม
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วสุทะ
2. นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพงษ์  โฉมสอาด
2. นายพัฒนพงศ์  แซงจำปา
3. นางสาวพิมพินี  มังคะรัตน์
4. นางสาววรรณนิสา  กวางทอง
5. นายอภิศิษฐ์  สำราญ
 
1. นายประจักษ์  พุทธเจริญ
2. นางวัชรี  พุทธเจริญ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎาธร  ยอดสำอางค์
2. เด็กชายกีรติ  เซี่ยงหว่อง
3. นายจตุพร  สรวมศิริ
4. เด็กชายจักรพัฒน์  โยมคูเวียง
5. เด็กชายจักรี  องอาจ
6. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ชมเชย
7. นางสาวจุฑาทิพย์  สมภิพงษ์
8. นางสาวทิพยาภรณ์  ธงไชย
9. นางสาวธิดาภา  แดงมณี
10. เด็กชายนนทกานต์  นพโสภณ
11. เด็กชายนิพนธ์  ไทยเจริญ
12. เด็กชายพานุวัฒน์  บุบผาลา
13. นางสาวรัตนา  ฟักช่าง
14. เด็กหญิงวรรณิษา  หวังครอบกลาง
15. เด็กชายวิสนุสันต์  ขมสันเทียะ
16. เด็กชายศราวุฒิ  สมสะอาด
17. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พันธ์จบสิงห์
18. เด็กชายอิทธิพงษ์  ไพรสอน
19. นางสาวเกษมณี  ไชยโคตร
20. เด็กหญิงเมธาพร  นนทะวงษ์
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วสุทะ
2. นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร์
3. นายประจักษ์  พุทธเจริญ
4. นางวัชรี  พุทธเจริญ
5. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกิจ  ธูปหอม
2. นายเกรียงศักดิ์  บุญสมพงษ์
3. นายเกียรติศักดิ์  นาคนุ่ม
 
1. นางสาวภรณ์พรรษา  บุญเพชร
2. นางสาวศิวภรณ์  โสภา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงถาวรีย์  นกบิน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรฐา  วงศ์พินิจ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  มานิพพาน
2. เด็กชายธัญญะ  ผลสุทธิชัย
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวชาลินี  มรรคสินธ์
2. นางสาวศิริรัตน์  แรตเจริญ
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถาวร  ไกยบุตร
2. เด็กชายศรัณย์  บุตรบริบูรณ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตน์ติญา  เนตรพิภพ
2. นางสาววนิดา  วิลุนพัฒน์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงสภรณ์  อบมาลี
2. เด็กหญิงวินวรางค์  นุชทองคำ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อวนนวล
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุภาพ  นงค์จิตร์
2. นางสาวอภัสสร  ปั้นประเสริฐ
3. นางสาวโยษิตา  อุทัยรัตน์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  อ่อนประเสริฐ
2. เด็กชายบัญชา  พวงพิกุล
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวินท์  โมรา
2. นายปรัชพงษ์  รัตน์ประทุม
3. นายสิทธิชัย  จันโสดา
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเรืองสิทธิ์  ปานกลาง
2. เด็กชายโสภณ  บันตัน
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุส  ศรีธนู
2. นายภาณุวัฒน์  ปลอดทอด
3. นายอภิชิต  คำโพล้ง
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตน์เจริญ
2. เด็กชายวรวิทย์  พุทธประเสริฐ
3. เด็กชายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นายรณชัย  พาทา
2. นายวัชระ  พรหมพิทัศน์
3. นายไชยวัฒน์  ศรีแสด
 
1. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด